Gemeentewet

Geldend van 10-10-2010 t/m 31-12-2010

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingGemw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005416
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit accountantscontrole decentrale overheden
 2. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
 3. Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
 4. Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
 5. Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing
 6. Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
 7. Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding
 8. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1998
 9. Besluit vergoeding reorganisatiekosten politie
 10. Besluit verhaal van onroerende-zaakbelasting
 11. Bezoldigingsbesluit burgemeester/secretaris
 12. Inkomsten-vergoedingsbesluit-militairen
 13. Intrekkingsregeling BZK 2004
 14. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
 15. Rechtspositiebesluit burgemeesters
 16. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
 17. Rechtspositiebesluit wethouders
 18. Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997
 19. Wijzigingsbesluit Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing en Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen (aanpassing aan de derde tranche Awb)
 20. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 21. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994
 22. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 en Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning (invoering van Werkloosheidswet voor overheidspersoneel
 23. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters, enz. (samenvoeging van inwonersklassen en enkele technische aanpassingen)
 24. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, enz. (regels vergoeding belastingheffing gebruik dienstauto’s)
 25. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit gedeputeerden en het Rechtspositiebesluit wethouders
 26. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluiten commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters 1994 en wethouders
 27. Wijzigingsbesluit rechtspositiebesluiten gemeente- en provinciebestuurders

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Circulaire verhogen pensioengerechtigde leeftijd burgemeesters

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: XI
 2. Aanpassingswet belastingbepalingen Provinciewet alsmede wijziging van formele belastingbepalingen in de Gemeentewet en de Waterschapswet
  Artikelen: IX, VIII
 3. Aanwijzing afstemmingsprotocol onderzoeksraad voor de veiligheid - openbaar ministerie
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 21, 49, 104a, 130ab, 142, 216
 5. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 9:17
 7. Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel: 2
 8. Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
  Artikel: 1
 9. Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
  Artikel: 1
 10. Besluit instelling Interdepartementale Commissie Bestuur, Overheid en Publieke Dienstverlening en Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst
  Artikel: 2
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 14. Circulaire Besluit wijziging rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers (o.a. afschaffen periodiekenstructuur burgemeesters, samenvoegen kleinste gemeenteklassen en vergoeding fractievoorzitters/commissieleden)
  Tekst: tekst
 15. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 16. Circulaire bergen van vliegtuigwrakken en vermiste bemanningsleden uit de Tweede Wereldoorlog; opsporen en ruimen van andere explosieven dan geïmproviseerde
  Tekst: tekst
 17. Circulaire bewaking en beveiliging personen, objecten en diensten
  Tekst: tekst
 18. Circulaire verhogen pensioengerechtigde leeftijd burgemeesters
  Tekst: tekst
 19. Dienstenwet
  Artikelen: 65, 66
 20. Faciliteitenregeling Vluchtelingen
  Artikel: 16
 21. Functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 22. Intrekkingsregeling BZK 2004
 23. Invoeringswet van de wet materiële belastingbepalingen Gemeentewet
  Artikelen: XIX, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII
 24. Nadere voorschriften onafhankelijkheid overheidsaccountant – assurance-opdrachten
  Tekst: tekst
 25. Organisatiebesluit BZK 2009
  Artikel: 3.26
 26. Procedureregels bij burgemeestersbenoemingen
  Tekst: tekst
 27. Provinciewet
 28. Referenda
  Tekst: tekst
 29. Vrijstellingsbesluit Wbp
  Artikel: 23
 30. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel: 2
 31. Wet algemene regels herindeling
  Artikelen: 4, 61, 96
 32. Wet bodembescherming
  Artikel: 96
 33. Wet dualisering gemeentebestuur
  Artikel: VIIIa
 34. Wet extern klachtrecht
 35. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikel: 30
 36. Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 22
 37. Wet instelling gemeente Lelystad
  Artikel: 24
 38. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 80
 39. Wet opheffing agglomeratie Eindhoven
  Artikel: 10
 40. Wet overdracht taken OGB
  Artikel: III
 41. Wet tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde
  Artikel: 27
 42. Wet tot instelling van een gemeente Dronten
  Artikel: 22
 43. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
 44. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 443
 45. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Artikel: 2
 46. Wijzigingswet Gemeentewet en Wet politieregisters (cameratoezicht op openbare plaatsen)
 47. Wijzigingswet Gemeentewet inzake opneming bevoegdheid van de burgemeester om woningen, niet voor het publiek toegankelijke lokalen of bij die woningen of lokalen behorende erven te sluiten bij verstoring van de openbare orde
 48. Wijzigingswet Gemeentewet, Wetboek van Strafvordering en Wetboek van Strafrecht (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)
 49. Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (Afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen)
  Artikel: IVa
 50. Wijzigingswet Gemeentewet, enz. (Afschaffing preventief toezicht op belastingverordeningen)
 51. Wijzigingswet Wet algemene regels herindeling, enz. (wijziging procedurele bepalingen)
  Artikel: VII
 52. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalstoffen)
  Artikel: VII
 53. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: VI
 54. Wijzigingswet van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)
  Artikel: XXI
Terug naar begin van de pagina