Vaststelling premies geneeskundige verzorging politie 1992

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m 31-01-2005

Vaststelling premies geneeskundige verzorging politie 1992

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 9, derde lid, Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 (Stb. 343);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Voor het jaar 1992 wordt de procentuele GVP-premie vastgesteld op 5.35% van de heffingsgrondslag, met de volgende verdeling: een werknemersbijdrage van 1.40% en een werkgeversbijdrage van 3.95%.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De nominale GVP-premie wordt samengesteld uit een nominale premie en een nominale premie AWBZ met de volgende verdeling: een nominale premie van f 198,00 per volwassene per jaar en f 99,00 per kind per jaar, tot een maximum van twee kinderen, en een nominale premie AWBZ van f 133,20 per volwassene per jaar en f 44,40 per kind per jaar.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het bedrag waarboven van de heffingsgrondslag geen bijdrage zal worden berekend, wordt vastgesteld op: voor groep A: het salarisbedrag behorend bij het maximum van salarisschaal 8 van het Bezoldigingsbesluit Politie 1958 (Stb. 1959, 25), verhoogd met de vakantieuitkering, bedoeld in artikel 35 van het Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958 (Stb. 1989, 344) onderscheidenlijk artikel 35 Ambtenarenreglement voor de Rijkspolitie 1975 (Stb. 1989, 344) over dit salarisbedrag; voor groep B: het salarisbedrag behorend bij salarisschaal 11, anciënniteit 7, van het Bezoldigingsbesluit Politie 1958, verhoogd met de vakantieuitkering, bedoeld in artikel 35 van het Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958 (Stb. 1989, 344) onderscheidenlijk artikel 35 Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975 (Stb. 1989, 344) over dit salarisbedrag.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 23 december 1991

De

Minister

van Justitie
namens deze,
Het

hoofd van de directie Politie

,

H. P. Wooldrik

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
namens deze,
De

directeur Politie

,

J. Kapsenberg

Naar boven