Burgerlijk Wetboek Boek 3

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 12-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 01-05-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Kadasterwet
  Artikel: 35
 2. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikel: 513a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikelen 475, 475h, 505, 507b, 565, 566, 567, 568, 573, 576, 579, 58, 60, 728b
 2. Faillissementswet
  Artikel 59a
 3. Zeebrievenwet
  Artikelen 4, 5
 4. Wet beschikbaarheid goederen
  Artikel 2
 5. Vorderingswet
  Artikel 25
 6. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen 150, 163, 192, 78
 7. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel 436
 8. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikelen 19, 21, 8
 9. Burgerlijk Wetboek Boek 4
  Artikel 160
 10. Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart
  Artikel 17
 11. Wet aansprakelijkheid olietankschepen
  Artikel 1
 12. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen 318, 334n
 13. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel 37
 14. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 110
 15. Wet op de expertisecentra
  Artikel 108
 16. Wet algemene regels herindeling
  Artikel 44
 17. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikelen 1, 1300, 160, 191, 2, 215, 230, 3, 770, 781, 801, 825, 840
 18. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel 23
 19. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen 102, 3
 20. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel 1
 21. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel 2.13
 22. Wijzigingswet bepalingen Mediawet ivm met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan
  Artikel V
 23. Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
  Artikel 30
 24. Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Artikel 6.3:1
 25. Wijzigingswet Mediawet (afschaffing omroepbijdrage)
  Artikel III
 26. Wijzigingswet Wet voorkeursrecht gemeenten (tegengaan ontwijking voorkeursrecht gemeenten bij verwerving onroerende zaken)
  Artikel II
 27. Spoorwegwet
  Artikel 125
 28. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel 79
 29. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)
  Artikel VI
 30. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO))
  Artikel XX
 31. Aanpassingswet Wet op de rechtsbijstand (bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand)
  Artikel VI
 32. Aanpassingswet veiligheidsregio’s
  Artikel XXXVI
 33. Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 2005
  Artikel 1
 34. Regeling teboekgestelde schepen 1994
  Artikel 1
 35. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel 44
 36. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel 75
 37. Wet opheffing bedrijfslichamen
  Artikel XXXVII
 38. Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015
  Artikel 6
 39. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel 48a
 40. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 6.20, 6.22

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikelen 505, 566, 584d
 2. Regeling gevelisolatie Schiphol 2023
  Artikel 9

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1992 Nieuwe-regeling 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
01-01-1992 Tekstplaatsing-wijziging 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
Naar boven