Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geldend van 20-01-2012 t/m 12-06-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 20-01-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Kadasterwet
  Artikel: 35
 2. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikel: 513a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen 505, 565, 566, 567, 568, 573, 576, 579, 58, 60, 624, 635, 642a, 728b
 2. Onteigeningswet
  Artikel 18
 3. Faillissementswet
  Artikel 59a
 4. Zeebrievenwet
  Artikelen 4, 5
 5. Belemmeringenwet Privaatrecht
  Artikel 5
 6. Wet op de Sociaal-Economische Raad
  Artikel 70A
 7. Wet beschikbaarheid goederen
  Artikel 2
 8. Vorderingswet
  Artikel 25
 9. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen 76u, 76v.1
 10. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen 150, 163, 192, 78
 11. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel 436
 12. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikelen 19, 21, 8
 13. Burgerlijk Wetboek Boek 4
  Artikel 160
 14. Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart
  Artikel 17
 15. Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken
  Artikel 4
 16. Wet aansprakelijkheid olietankschepen
  Artikel 1
 17. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen 318, 334n
 18. Wet geluidhinder
  Artikel 110i
 19. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel 37
 20. Wet voorkeursrecht gemeenten
  Artikelen 10, 24
 21. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 110
 22. Wet op de expertisecentra
  Artikel 108
 23. Wet algemene regels herindeling
  Artikel 44
 24. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikelen 1, 1300, 160, 191, 2, 215, 230, 3, 770, 781, 801, 825, 840
 25. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel 23
 26. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel 3
 27. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel 1
 28. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel 2.13
 29. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 124h
 30. Burgerlijk Wetboek Boek 7A
  Artikel 1576
 31. Wijzigingswet bepalingen Mediawet ivm met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan
  Artikel V
 32. Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit
  Artikel 31
 33. Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
  Artikel 30
 34. Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Artikelen 6.3:1, 6A.1:3
 35. Wet privatisering FVP
  Artikel 3
 36. Wijzigingswet Mediawet (afschaffing omroepbijdrage)
  Artikel III
 37. Reconstructiewet concentratiegebieden
  Artikel 1
 38. Wijzigingswet Wet voorkeursrecht gemeenten (tegengaan ontwijking voorkeursrecht gemeenten bij verwerving onroerende zaken)
  Artikel II
 39. Spoorwegwet
  Artikel 125
 40. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel 79
 41. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel 89
 42. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel 16
 43. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)
  Artikel VI
 44. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 1
 45. Regeling LNV-subsidies
  Artikel 4:5
 46. Waterwet
  Artikel 7.20
 47. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO))
  Artikel XX
 48. Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
  Artikel 1
 49. Aanpassingswet Wet op de rechtsbijstand (bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand)
  Artikel VI
 50. Aanpassingswet veiligheidsregio’s
  Artikel XXXVI
 51. Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 2005
  Artikel 1
 52. Regeling teboekgestelde schepen 1994
  Artikel 1

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikelen 505, 566, 584d
Terug naar begin van de pagina