Wijzigingsbesluit Besluit aanbesteding van werken 1973

[Regeling vervallen per 01-09-2002.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 19-07-1990 t/m 31-08-2002

Besluit van 11 september 1991, tot wijziging van het Besluit aanbesteding van werken 1973 (Stb. 202)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 2 november 1990, kenmerk WJB 90/2066, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken;

Overwegende, dat de Raad van de Europese Gemeenschappen op 18 juli 1989 de Richtlijn nr. 89/440/EEG (PbEG L 210) tot wijziging van Richtlijn 71/305/EEG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken heeft vastgesteld, en dat het wenselijk is het Besluit aanbesteding van werken 1973 in verband daarmede aan te passen;

Gelet op artikel 43 van de Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 671);

De Raad van State gehoord (advies van 21 mei 1991, nr. W06.900564);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 30 augustus 1991, kenmerk WJB 91/766, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-09-2002]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-09-2002]

  • 1 Met betrekking tot aanbestedingen welke zijn aangevangen voor 19 juli 1990 is het Besluit aanbesteding van werken 1973 van toepassing, zoals dit luidde voor die datum.

  • 2 De tekst van het Besluit aanbesteding van werken 1973 wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.

  • 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 juli 1990, met uitzondering van artikel I, onder G, dat terug werkt tot en met 1 januari 1991 en artikel I onder F, onderdeel a, dat in werking treedt op de dag van in werkingtreding van het Uniform Aanbestedingsreglement EG 1991.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 11 september 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de derde oktober 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven