Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Luxemburg.

[Regeling vervallen per 17-05-2007 met terugwerkende kracht tot en met 10-05-2007.]
Geldend van 01-01-1997 t/m 30-09-2004

Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland – Luxemburg

De Staatssecretaris van Financiën,

In overeenstemming met de Minister van de Schatkist van Luxemburg;

Gelet op artikel 10, derde lid, van het op 8 mei 1968 te 's-Gravenhage tussen Nederland en Luxemburg gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1968, 76);

Besluit:

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 17-05-2007]

 • 1 Deze regeling verstaat onder:

  Verdrag:

  het op 8 mei 1968 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met protocol, zoals dit Verdrag is gewijzigd bij het op 16 oktober 1990 te Luxemburg gesloten Protocol tot wijziging van voornoemd Verdrag.

 • 2 Deze regeling neemt verder over de begrippen van het Verdrag.

Artikel 2. Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (vrijstellingsprocedure)

[Vervallen per 17-05-2007]

 • 1 Een inwoner van Luxemburg die ingevolge artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van het Verdrag aanspraak heeft op vermindering van dividendbelasting, levert voor het geldend maken van die aanspraak bij het belastingbestuur over zijn woonplaats een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in bijlage I opgenomen model (formulier ‘IB 92 LUX’) . Nadat hij een exemplaar van de verklaring voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging omtrent de woonplaats, van vorenbedoeld bestuur heeft terugontvangen, legt hij dit over bij het innen van de dividenden.

 • 2 De vennootschap die dividend verschuldigd is, degene bij wie de opbrengst betaalbaar is gesteld, het administratiekantoor dat de opbrengst doorbetaalt aan certificaathouders, en degene tot wiens beroep het kopen of innen van dividendbewijzen gewoonlijk behoort, zijn bevoegd die opbrengst uit te betalen onder aftrek van dividendbelasting naar een tarief van 15 percent, indien de gerechtigde tot de opbrengst het van een ondertekende bevestiging omtrent de woonplaats voorziene exemplaar van de in het eerste lid bedoelde verklaring heeft overgelegd.

 • 3 Voor zover dividendbelasting die is ingehouden en afgedragen, ingevolge het tweede lid bij de uitbetaling van de opbrengst niet in aftrek is gebracht, wordt deze aan de vennootschap teruggegeven na indiening van een verzoek bij de inspecteur binnen wiens ambtsgebied zij is gevestigd, onder overlegging van het van een ondertekende bevestiging omtrent de woonplaats voorziene exemplaar van de in het eerste lid bedoelde verklaring. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

 • 4 Indien de verzoeker niet kan bevestigen dat hij uit hoofde van zijn eigendomsrechten met betrekking tot de in punt 2 van het formulier ‘IB 92 LUX’ vermelde effecten, op de in dat punt vermelde datum(s) van betaalbaarstelling gerechtigd is (was, zal zijn) tot de in dat punt vermelde inkomsten, dient hij hiervan uitdrukkelijk melding te maken in punt 9 van het formulier en daarbij zijn specifieke omstandigheden nader toe te lichten. In dat geval mag het formulier ‘IB 92 LUX’ slechts worden gebruikt als verzoek om gedeeltelijke teruggaaf van dividendbelasting.

 • 5 Indien de verzoeker niet kan bevestigen dat hij de in punt 2 van het formulier ‘IB 92 LUX’ vermelde effecten niet heeft verkregen ingevolge enige overeenkomst, optie of regeling, waarbij hij is overeengekomen of kan worden verplicht de effecten weer te verkopen of over te dragen, dient hij hiervan uitdrukkelijk melding te maken in punt 9 van het formulier en daarbij zijn specifieke omstandigheden nader toe te lichten. In dat geval mag het formulier ‘IB 92 LUX’ slechts worden gebruikt als verzoek om gedeeltelijke teruggaaf van dividendbelasting.

Artikel 3. Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot portfoliodividenden (teruggaafprocedure)

[Vervallen per 17-05-2007]

 • 1 Een inwoner van Luxemburg die ingevolge artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van het Verdrag aanspraak heeft op vermindering van dividendbelasting en die zijn aanspraak niet op de voet van artikel 2 heeft kunnen geldend maken, heeft recht op teruggaaf van hetgeen aan dividendbelasting meer is ingehouden dan 15 percent.

 • 2 Tot het verkrijgen van de teruggaaf levert de belanghebbende bij het belastingbestuur over zijn woonplaats een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in bijlage I opgenomen model (formulier ‘IB 92 LUX’) .

  Nadat hij een exemplaar van de verklaring, voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging omtrent de woonplaats, van vorenbedoeld bestuur heeft terugontvangen, handelt hij overeenkomstig het derde of het vierde lid.

 • 3 Indien de opbrengst is uitbetaald door een in Nederland wonende of gevestigde persoon die de in artikel 9 van de Wet op de dividendbelasting 1965 bedoelde dividendnota, waaruit van de betaling van de terug te geven belasting door de belanghebbende blijkt, heeft uitgereikt, levert de belanghebbende het van een ondertekende bevestiging omtrent de woonplaats voorziene exemplaar van de verklaring in bij de hierboven bedoelde persoon, onder bijvoeging van de dividendnota. Is dit laatste niet mogelijk, dan voegt de persoon die de dividendnota heeft uitgereikt bij de verklaring een door hem gewaarmerkt afschrift van de dividendnota. Degene die de dividendnota heeft uitgereikt, zendt, met een begeleidende brief, waaruit blijkt dat hij voor de belanghebbende optreedt, de bij hem ingeleverde verklaring te zamen met de dividendnota of het afschrift daarvan, aan de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland, die op het verzoek beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking. Het terug te geven bedrag wordt door de ontvanger van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland ten behoeve van de belanghebbende overgemaakt aan degene die de dividendnota heeft uitgereikt.

 • 4 Indien de opbrengst niet is uitbetaald door een in Nederland wonende of gevestigde persoon en de belanghebbende dientengevolge niet in het bezit is van een in het derde lid bedoelde dividendnota, zendt hij het van een ondertekende bevestiging omtrent de woonplaats voorziene exemplaar van de verklaring rechtstreeks toe aan de inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland, onder bijvoeging van een dividendnota of ander bewijsstuk, waaruit blijken:

  a) de desbetreffende opbrengst, en

  b) het feit dat de terug te geven belasting door de belanghebbende is betaald.

  De inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Het terug te geven bedrag wordt door de ontvanger van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland aan de belanghebbende overgemaakt.

Artikel 4. Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (vrijstellingsprocedure)

[Vervallen per 17-05-2007]

 • 1 Een aandelenmaatschappij (‘société anonyme’, ‘société en commandite par actions’, ‘société à responsibilité limitée’) die inwoner van Luxemburg is,; en die, ingevolge artikel 10, tweede lid, onderdeel a, van het Verdrag aanspraak heeft op vermindering van dividendbelasting tot 2,5 percent, levert voor het geldend maken van die aanspraak bij het belastingbestuur over haar plaats van vestiging een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in bijlage II opgenomen model (formulier ‘IB 95 LUX’). Nadat zij een exemplaar van de verklaring, voorzien van dagtekening en onderdertekening van de daarop voorkomende bevestiging, van vorenbedoeld bestuur heeft terugontvangen, legt zij die over bij het innen van de dividenden.

 • 2 De vennootschap die het dividend verschuldigd is, is bevoegd het dividend uit te betalen of te doen uitbetalen onder aftrek van dividendbelasting naar een tarief van slechts 2,5 percent, indien de Luxemburgse maatschappij het in het eerste lid bedoelde exemplaar van de aldaar bedoelde verklaring heeft overgelegd.

 • 3 Voor zover dividendbelasting, welke is ingehouden en afgedragen, ingevolge het tweede lid bij de uitbetaling van het dividend niet in aftrek is gebracht, wordt deze aan de vennootschap teruggegeven na indiening van een verzoek bij de inspecteur binnen wiens ambtsgebied zij is gevestigd, onder overlegging van het in het eerste lid bedoelde exemplaar van de aldaar bedoelde verklaring. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

 • 4 Indien de maatschappij niet kan bevestigen dat zij de in punt 8 van het formulier ‘IB 95 LUX’ vermelde aandelen niet heeft verkregen ingevolge enige overeenkomst, optie of regeling, waarbij zij is overeengekomen of kan worden verplicht de aandelen weer te verkopen of over te dragen, dient zij hiervan uitdrukkelijk melding te maken in een begeleidende brief bij het formulier en daarbij haar specifieke omstandigheden nader toe te lichten. In dat geval mag het formulier ‘IB 95 LUX’ slechts worden gebruikt als verzoek om gedeeltelijke teruggaaf van dividendbelasting.

Artikel 5. Nederlandse dividendbelasting met betrekking tot deelnemingsdividenden (teruggaafprocedure)

[Vervallen per 17-05-2007]

 • 1 Indien meer dan 2,5 percent dividendbelasting is ingehouden van dividenden betaald door een vennootschap aan een aandelenmaatschappij (‘société anonyme’, ‘société en commandite par actions’, ‘société à responsibilité limitée) die inwoner van Luxemburg is, terwijl ingevolge artikel 10, tweede lid, onderdeel a, van het Verdrag de daarop in te houden dividendbelasting 2,5 percent bedraagt, heeft die Luxemburgse maatschappij recht op teruggaaf van hetgeen aan dividendbelasting meer is ingehouden dan 2,5 percent.

 • 2 Tot het verkrijgen van de teruggaaf levert de Luxemburgse maatschappij bij het belasingbestuur over haar plaats van vestiging een ingevulde en ondertekende verklaring in tweevoud in op een formulier volgens het in bijlage II opgenomen model (formulier ‘IB 95 LUX’) . Nadat zij een exemplaar van de verklaring, voorzien van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging, van vorenbedoeld bestuur heeft terugontvangen, zendt zij dit exemplaar toe aan de inspecteur binnen wiens ambtsgebied de vennootschap is gevestigd., onder bijvoeging van de bewijsstukken waaruit van de inhouding van de belasting blijkt. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

 • 3 Het terug te geven bedrag wordt door de ontvanger aan de rechthebbende Luxemburgse maatschappij overgemaakt.

Artikel 6. Formele bepaling

[Vervallen per 17-05-2007]

De in deze regeling bedoelde verklaringen, verzoeken, gegevens en mededelingen moeten duidelijk, stelling en zonder voorbehoud worden gedaan of verstrekt.

Artikel 7. Verjaringstermijn

[Vervallen per 17-05-2007]

Verzoeken om teruggaaf van belasting, als bedoeld in de artikelen 3 en 5, moeten bij de bevoegde inspecteur zijn ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven.

Artikel 8. Formulieren

[Vervallen per 17-05-2007]

De in de artikelen 2, eerste lid, 3, tweede lid, 4, eerste lid, en 5, tweede lid, bedoelde formulieren worden van rijkswege verstrekt. De formulieren zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Luxemburg bij ‘la direction des contributions directes, bureau 201’ te Luxemburg.

Artikel 9. Intrekking

[Vervallen per 17-05-2007]

De beschikking van de Staatssecretaris van Financiën van 16 oktober 1969, nr. B69 16775 (Stcrt. van 24 oktober 1969, nr. 207) wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 17-05-2007]

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Luxemburg.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1991.

 • 3 Zij vindt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 toepassing met betrekking tot dividenden die betaald of betaalbaar zijn gesteld op of na 1 januari 1967.

De

Staatssecretaris

van Financiën,
Namens deze,
De

Directeur-generaal voor Fiscale Zaken,

A. Schoemaker

Terug naar begin van de pagina