Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Geldend van 01-04-2008 t/m 31-05-2008

Besluit van 26 juli 1990, houdende vaststelling van een nieuw Reglement verkeersregels en verkeerstekens

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 mei 1989, nr. RW 26148, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 2 en 34 van de Wegenverkeerswet (Stb. 1935, 554);

Gelet op het op 8 november 1968 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake het wegverkeer (Trb. 1974, 35), het op 8 november 1968 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake verkeerstekens (Trb. 1974, 36), de op 1 mei 1971 te Genève tot stand gekomen Europese Overeenkomst tot aanvulling van het Verdrag inzake het wegverkeer dat op 8 november 1968 te Wenen voor ondertekening werd opengesteld (Trb. 1974, 37), de op 1 mei 1971 te Genève tot stand gekomen Europese Overeenkomst tot aanvulling van het Verdrag inzake verkeerstekens dat op 8 november 1968 te Wenen voor ondertekening werd opengesteld (Trb. 1974, 38) en het op 1 maart 1973 te Genève tot stand gekomen Protocol inzake tekens op het wegdek, aanvulling op de Europese Overeenkomst tot aanvulling van het Verdrag inzake verkeerstekens dat op 8 november 1968 te Wenen voor ondertekening werd opengesteld (Trb. 1975, 114);

De Raad van State gehoord (advies van 2 maart 1990, nr. W09.89.0262);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 juli 1990, nr. RW65898, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers;

 • a1. ambulance: motorvoertuig, ingericht en bestemd om te worden gebruikt voor ambulancevervoer als bedoeld in de Wet ambulancevervoer;

 • b. autobus: motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen;

 • c. autosnelweg: weg, aangeduid door bord G1 van bijlage I; langs autosnelwegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autosnelweg uit;

 • d. autoweg: weg, aangeduid door bord G3 van bijlage I; langs autowegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autoweg uit;

 • da. bestelauto: motorvoertuig, bestemd voor het vervoer van goederen, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg;

 • e. bestemmingsverkeer: bestuurders wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen;

 • f. bestuurder van een motorvoertuig:

  • 1. hij die het motorvoertuig bestuurt of

  • 2. voor zover het betreft een motorvoertuig voor het besturen waarvan een rijbewijs B, C, D of E is vereist en dat is voorzien van een dubbele bediening, hij die rijonderricht geeft of toezicht houdt in het kader van een vanwege de overheid ingesteld onderzoek naar de rijvaardigheid, niet zijnde een onderzoek als bedoeld in artikel 131, eerste lid, van de wet;

 • g. bestuurders: alle weggebruikers behalve voetgangers;

 • h. bevoegd gezag: gezag als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet;

 • ha. brombakfiets: bromfiets op drie symmetrisch geplaatste wielen, met twee voorwielen met een diameter van meer dan 0,60 m, uitsluitend ingericht voor het vervoer van de bestuurder en van goederen en eventueel van een achter de bestuurder gezeten passagier;

 • i. [Red: Vervallen.]

 • ia. brommobiel: bromfiets op meer dan twee wielen, die is voorzien van een carrosserie;

 • j. busbaan: rijbaan waarop het woord «BUS» of «LIJNBUS» is aangebracht;

 • k. busstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop het woord «BUS» of «LIJNBUS» is aangebracht;

 • l. dag: de periode tussen zonsopgang en zonsondergang;

 • l1. dierenambulance: motorvoertuig, ingericht en bestemd om te worden gebruikt voor het vervoer van zieke en gewonde dieren;

 • m. doorgaande rijbaan: rijbaan zonder de invoeg- en uitrijstroken;

 • ma. driewielig motorvoertuig: driewielig motorrijtuig als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel q, jo. onderdelen ab, ap en x, jo. artikel 1.4, tweede lid, van het Voertuigreglement;

 • n. fietsstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht;

 • o. geslotenverklaring: verbod de betrokken weg in te rijden of in te gaan alsmede de betrokken weg te gebruiken;

 • p. haaietanden: voorrangsdriehoeken op het wegdek;

 • q. [Red: vervallen;]

 • r. gehandicaptenvoertuig: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter en niet is uitgerust met een motor, dan wel is uitgerust met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt, en geen bromfiets is;

 • s. invoegstrook: door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte dat is bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan oprijden;

 • t. kruispunt: kruising of splitsing van wegen;

 • u. [Red: vervallen;]

 • v. lijnbus: motorvoertuig, gebezigd voor het verrichten van openbaar vervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000;

 • w. [Red: vervallen;]

 • x. militaire kolonne: een aantal zich achter elkaar bevindende militaire dan wel bij een onderdeel van de rampenbestrijdingsorganisatie in gebruik zijnde motorvoertuigen, onder één commandant, die de door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Defensie vastgestelde herkenningstekens voeren;

 • y. motorfiets: motorvoertuig op twee wielen al dan niet met zijspan- of aanhangwagen;

 • z. motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;

 • aa. nacht: de periode tussen zonsondergang en zonsopgang;

 • aab. overweg: kruising van een weg en een spoorweg die wordt aangeduid door middel van bord J12 of J13 van bijlage 1;

 • ab. parkeerhaven of parkeerstrook: langs de rijbaan gelegen verharding die is bestemd voor stilstaande of geparkeerde voertuigen;

 • ac. parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen;

 • aca. personenauto: personenauto als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel at, van het Voertuigreglement;

 • acb. puntstuk: meerhoekig vlak op het wegdek, opgenomen bij splitsingen of samenvoegingen van wegen, rijstroken of rijbanen;

 • ad. rijbaan: elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden;

 • ae. rijstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan van zodanige breedte dat bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen daarvan gebruik kunnen maken;

 • af. snorfiets: bromfiets die blijkens de gegevens in het kentekenregister of het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km/h;

 • afa. spitsstrook: de vluchtstrook die als rijstrook is aangewezen blijkens bord C23-01 van bijlage 1;

 • afb. T100-bus: autobus, ten aanzien waarvan uit een aantekening op het kentekenbewijs of uit het kentekenregister blijkt dat hij zodanig is ingericht dat hij in aanmerking komt voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

  Met een T100-bus als bedoeld in dit besluit wordt gelijkgesteld een autobus die is geregistreerd in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en ten aanzien waarvan uit het kentekenbewijs of uit een verklaring afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstelling, afgegeven op basis van onderzoekingen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale onderzoekingen wordt nagestreefd, blijkt dat de autobus geschikt is voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur;

 • ag. uitrijstrook: door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte dat is bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan verlaten;

 • ah. veiligheidscel: onderdeel van de constructie van een bromfiets, een motorfiets of een driewielig motorvoertuig dat de bestuurder of passagiers beschermt tegen hoofdletsel;

 • ai. verdrijvingsvlak: gedeelte van de rijbaan waarop schuine strepen zijn aangebracht;

 • aj. verkeer: alle weggebruikers;

 • ak. vluchthaven of vluchtstrook: door een doorgetrokken streep van de rijbaan van de autosnelweg of autoweg afgescheiden weggedeelte, dat bestemd is voor gebruik in noodgevallen, behoudens voor de duur van openstelling als spitsstrook;

 • al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens;

 • am. voorrang verlenen: het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen;

 • an. voorrangsvoertuig: motorvoertuig dat de optische en geluidssignalen voert als bedoeld in artikel 29;

 • ao. vrachtauto: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg;

 • ap. weggebruikers: voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen;

 • aq. wet: Wegenverkeerswet 1994;

 • ar. zitplaats: zitplaats als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel bo, van het Voertuigreglement.

Artikel 1a

Onder de vermelding in dit besluit van een EG-richtlijn wordt verstaan hetgeen daaronder wordt begrepen in artikel 1.1a van het Voertuigreglement, met inbegrip van de ingevolge artikel 1.7, eerste lid, van het Voertuigreglement bekendgemaakte wijzigingen. Artikel 1.7, tweede lid, van het Voertuigreglement is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

 • 1 De regels van dit besluit betreffende voetgangers zijn mede van toepassing op bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, indien zij van een voetpad of trottoir gebruik maken of van het ene naar het andere voetpad of trottoir oversteken.

 • 2 De regels van dit besluit betreffende voetgangers zijn voorts mede van toepassing op personen die te voet een motorfiets, bromfiets of fiets aan de hand meevoeren, alsmede op personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen.

 • 3 De regels van dit besluit betreffende wagens zijn mede van toepassing op door voetgangers gevormde kolonnes, optochten en uitvaartstoeten voor zover deze de rijbaan volgen.

Artikel 2a

De regels van dit besluit betreffende motorvoertuigen en bestuurders en passagiers van motorvoertuigen zijn, in plaats van de regels betreffende bromfietsen, bromfietsers en passagiers van bromfietsen, mede van toepassing op brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen, tenzij anders is bepaald.

Artikel 2b

De regels van dit besluit betreffende fietsen en fietsers zijn, in plaats van de regels betreffende bromfietsen en bromfietsers, mede van toepassing op snorfietsen en snorfietsers, tenzij anders is bepaald.

Hoofdstuk II. Verkeersregels

§ 1. Plaats op de weg

Artikel 3

 • 1 Bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden.

 • 2 Fietsers mogen met zijn tweeën naast elkaar rijden. Dit geldt niet voor snorfietsers.

Artikel 4

 • 1 Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.

 • 2 Zij gebruiken het fietspad of het fiets/bromfietspad indien trottoir en voetpad ontbreken.

 • 3 Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan, indien ook een fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.

 • 4 In afwijking van het eerste en het tweede lid gebruiken personen die zich verplaatsen met behulp van voorwerpen, niet zijnde voertuigen, het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad. Zij gebruiken de rijbaan indien een fietspad, een fiets/bromfietspad, een trottoir of een voetpad ontbreekt.

Artikel 5

 • 1 Fietsers gebruiken het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad.

 • 2 Zij gebruiken de rijbaan indien een verplicht fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.

 • 3 Zij mogen het onverplichte fietspad gebruiken. Snorfietsers mogen het onverplichte fietspad slechts gebruiken met uitgeschakelde motor.

 • 4 Bestuurders van fietsen op meer dan twee wielen en fietsen met aanhangwagen, die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter, mogen de rijbaan gebruiken.

Artikel 6

 • 1 Bromfietsers gebruiken het fiets/bromfietspad.

 • 2 Zij gebruiken de rijbaan indien een fiets/bromfietspad ontbreekt.

 • 3 Bestuurders van bromfietsen op meer dan twee wielen en bromfietsen met aanhangwagen, die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter, mogen de rijbaan gebruiken.

Artikel 7

Bestuurders van een gehandicaptenvoertuig gebruiken het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of de rijbaan.

Artikel 8

 • 1 Ruiters gebruiken het ruiterpad.

 • 2 Zij gebruiken de berm of de rijbaan indien een ruiterpad ontbreekt.

Artikel 9

Voetgangers mogen de rijbaan gebruiken, indien zij een kolonne, een optocht of een uitvaartstoet vormen.

Artikel 10

 • 1 Andere bestuurders dan die genoemd in de artikelen 5 tot en met 8 gebruiken de rijbaan. Deze bestuurders en voetgangers die een aanhangwagen voortbewegen die kennelijk bestemd is om door een motorvoertuig te worden voortbewogen, mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad.

 • 2 Andere bestuurders dan fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig mogen fietsstroken met doorgetrokken strepen niet gebruiken.

§ 2. Inhalen

Artikel 11

 • 1 Inhalen geschiedt links.

 • 2 Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald.

 • 3 Fietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts inhalen.

 • 4 Bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen bestuurders die zich links van deze markering bevinden rechts inhalen.

 • 5 Bestuurders mogen trams rechts inhalen.

§ 3. Files

Artikel 13

 • 1 Bij fileverkeer behoeft, indien de rijbaan is verdeeld in rijstroken in dezelfde richting, niet de meest rechts gelegen rijstrook te worden gevolgd.

 • 2 Files mogen aan de rechterzijde worden ingehaald.

§ 5. Verlenen van voorrang

Artikel 15

 • 1 Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders.

 • 2 Op deze regel gelden de volgende uitzonderingen:

  • a. bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg;

  • b. bestuurders verlenen voorrang aan bestuurders van een tram.

§ 5a. Gedrag bij overwegen

Artikel 15a

 • 1 Weggebruikers mogen een overweg opgaan, indien zij direct kunnen doorgaan en de overweg geheel kunnen vrijmaken.

 • 2 Bij overwegen laten weggebruikers een spoorvoertuig voorgaan en laten daarbij de overweg geheel vrij.

§ 7. Afslaan

Artikel 17

 • 1 Bestuurders die willen afslaan, mogen voorsorteren door:

  • a. indien zij naar rechts willen afslaan tijdig zoveel mogelijk aan de rechterzijde te gaan rijden;

  • b. indien zij naar links willen afslaan tijdig zoveel mogelijk tegen de wegas te rijden of bij rijbanen bestemd voor bestuurders in één richting daarop zoveel mogelijk links te houden.

 • 2 Bestuurders moeten alvorens af te slaan een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven.

Artikel 18

 • 1 Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan.

 • 2 Bestuurders die naar links afslaan, moeten tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan voor laten gaan.

 • 3 Het eerste en het tweede lid gelden niet voor bestuurders van een tram.

§ 8. Maximumsnelheid

Artikel 19

De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Artikel 20

Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:

 • a. voor motorvoertuigen 50 km per uur;

 • b. voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:

  • 1. op het fietspad of het fiets/bromfietspad 30 km per uur;

  • 2. op de rijbaan 45 km per uur;

 • c. voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.

Artikel 21

Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:

 • a. voor motorvoertuigen op autosnelwegen 120 km per uur, op autowegen 100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur;

 • b. voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:

  • 1. op het fietspad of het fiets/bromfietspad 40 km per uur;

  • 2. op de rijbaan 45 km per uur;

 • c. voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.

Artikel 22

Voor zover niet ingevolge andere artikelen een lagere maximumsnelheid geldt, gelden voor de volgende voertuigen de volgende bijzondere maximumsnelheden:

 • a. voor vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen 80 km per uur;

 • b. voor landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, als bedoeld in artikel 1.1 van het Voertuigreglement, 25 km per uur;

 • c. voor brommobielen 45 km per uur;

 • d. voor snorfietsers 25 km per uur.

Artikel 22a

Voor zover niet ingevolge andere artikelen een lagere maximumsnelheid geldt, geldt voor T100-bussen een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

§ 9. Stilstaan

Artikel 23

 • 1 De bestuurder mag zijn voertuig niet laten stilstaan:

  • a. op een kruispunt of een overweg;

  • b. op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook;

  • c. op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan;

  • d. in een tunnel;

  • e. bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering dan wel, ingeval die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord;

  • f. op de rijbaan langs een busstrook en

  • g. langs een gele doorgetrokken streep.

 • 2 Onderdeel e van het eerste lid geldt niet voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers.

§ 10. Parkeren

Artikel 24

 • 1 De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren:

  • a. bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan;

  • b. voor een inrit of een uitrit;

  • c. buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg;

  • d. op een parkeergelegenheid:

   • 1°. voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of op het onderbord aangegeven voertuigcategorie of groep voertuigen;

   • 2°. op een andere wijze dan op het bord of op het onderbord is aangegeven;

   • 3°. op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden;

  • e. langs een gele onderbroken streep;

  • f. op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;

  • g. op een parkeerplaats voor vergunninghouders, aangeduid door verkeersbord E9 van bijlage I, indien voor zijn voertuig geen vergunning tot parkeren op die plaats is verleend.

 • 2 Indien onder de verkeersborden E4 tot en met E8, E12 en E13 van bijlage 1, op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, gelden de uit het bord of onderbord voortvloeiende geboden of verboden slechts gedurende de aangegeven dagen of uren.

 • 3 De bestuurder mag zijn voertuig niet dubbel parkeren.

 • 4 Indien een parkeergelegenheid, aangeduid met een van de verkeersborden E 4 tot en met E 13 van bijlage 1, is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd.

Artikel 25

 • 1 Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.

 • 2 Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep, is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan, indien het motorvoertuig overeenkomstig het door Onze Minister bepaalde is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf, waarop het tijdstip staat aangegeven waarop met parkeren is begonnen en de toegestane parkeerduur niet is verstreken.

 • 3 Indien op een onderbord dagen of uren zijn vermeld, geldt het tweede lid slechts gedurende die dagen of uren.

Artikel 26

Op een gehandicaptenparkeerplaats mag slechts worden geparkeerd:

 • a. een gehandicaptenvoertuig;

 • b. een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht of

 • c. indien de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een bepaald voertuig, dat voertuig.

§ 12. Signalen

Artikel 28

Bestuurders mogen slechts geluidssignalen en knippersignalen geven ter afwending van dreigend gevaar.

Artikel 29

 • 1 Bestuurders van motorvoertuigen ten dienste van politie en brandweer, ambulances en motorvoertuigen van andere door Onze Minister aangewezen hulpverleningsdiensten voeren blauw zwaai- of knipperlicht en een twee- of drietonige hoorn om kenbaar te maken dat zij een dringende taak vervullen.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden voorschriften vastgesteld betreffende het blauwe zwaai- of knipperlicht en de meertonige hoorn.

Artikel 30

 • 1 Bestuurders van motorvoertuigen, die voor nader aan te geven werkzaamheden worden gebruikt, voeren onder nader aan te geven omstandigheden tijdens deze werkzaamheden geel zwaai- of knipperlicht. De in artikel 29 genoemde bestuurders mogen in die gevallen in plaats van geel zwaai- of knipperlicht, blauw zwaai- of knipperlicht voeren.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden voorschriften vastgesteld betreffende het gele zwaai- of knipperlicht en de werkzaamheden en omstandigheden waarbij deze signalen worden gevoerd.

Artikel 31

Signalen mogen niet worden gegeven in andere gevallen of op andere wijze dan in deze paragraaf is toegestaan.

§ 13. Gebruik van lichten tijdens het rijden

Artikel 32

 • 1 Bestuurders van een motorvoertuig, bromfietsers, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig moeten bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht dimlicht voeren.

 • 2 Het voeren van groot licht in plaats van dimlicht is toegestaan behoudens in de volgende gevallen:

  • a. bij dag;

  • b. bij het tegenkomen van een andere weggebruiker en

  • c. bij het op korte afstand volgen van een ander voertuig.

 • 3 Achterlicht en de verlichting van de achterkentekenplaat moeten steeds gelijktijdig met groot licht, dimlicht, stadslicht of mistlicht branden.

Artikel 33

Gekoppelde aanhangwagens moeten bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht achterlicht, verlichting van de achterkentekenplaat en het in het Voertuigreglement voorgeschreven stadslicht voeren.

Artikel 34

 • 1 Bij mist, sneeuwval of regen, die het zicht ernstig belemmert, mogen bestuurders van een motorvoertuig en van een gehandicaptenvoertuig mistlicht aan de voorzijde voeren. In dat geval hoeven die bestuurders geen dimlicht te voeren.

 • 2 Bij mist of sneeuwval, die het zicht beperkt tot een afstand van minder dan 50 meter mag mistachterlicht worden gevoerd.

Artikel 35

Fietsers en bestuurders van een wagen moeten bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht voor- en achterlicht voeren.

Artikel 36

Ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee moeten bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht een lantaarn meevoeren die naar voren wit of geel licht en naar achteren rood licht moet stralen.

Artikel 37

Door voetgangers gevormde kolonnes en optochten moeten buiten de bebouwde kom bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht aan de linker voorzijde een naar alle zijden wit of geel licht uitstralende lantaarn en aan de linker achterzijde een naar alle zijden rood licht uitstralende lantaarn meevoeren.

§ 14. Gebruik van lichten tijdens het stilstaan

Artikel 38

Bestuurders van een motorvoertuig op meer dan twee wielen, die buiten de bebouwde kom stilstaan op de rijbaan en op langs autosnelwegen en autowegen gelegen parkeerstroken, parkeerhavens, vluchtstroken en vluchthavens moeten bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht stadslicht en achterlicht voeren.

Artikel 39

Stilstaande aanhangwagens moeten buiten de bebouwde kom op de rijbaan en op langs autosnelwegen en autowegen gelegen parkeerstroken, parkeerhavens, vluchtstroken en vluchthavens bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht achterlicht en het in het Voertuigreglement voorgeschreven stadslicht voeren.

Artikel 40

Stilstaande wagens moeten buiten de bebouwde kom op de rijbaan bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht voor- en achterlicht voeren.

§ 15. Bijzondere lichten

Artikel 41

 • 1 Onverminderd artikel 32, eerste lid, mogen bestuurders van een motorvoertuig bij dag dagrijlicht voeren. Het dagrijlicht wordt niet tegelijk met enig ander licht aan de voorzijde van het voertuig gevoerd.

 • 2 Bestuurders van een motorvoertuig mogen tegelijk met dimlicht of mistlicht aan de voorzijde bermlicht, richtlicht of markeringslichten voeren.

§ 16. Autosnelwegen en autowegen

Artikel 42

 • 1 Het gebruik van de autosnelweg is slechts toegestaan voor bestuurders van een motorvoertuig waarmee met een snelheid van ten minste 60 km per uur mag en kan worden gereden.

 • 2 Het gebruik van de autoweg is slechts toegestaan voor bestuurders van een motorvoertuig waarmee met een snelheid van ten minste 50 km per uur mag en kan worden gereden.

Artikel 43

 • 1 Het is de bestuurders verboden op een autosnelweg of autoweg hun voertuig te keren of achteruit te rijden.

 • 2 Het is de bestuurders voorts verboden op de rijbaan van een autosnelweg of autoweg hun voertuig te laten stilstaan.

 • 3 Behoudens in noodgevallen is het de weggebruikers verboden op een autosnelweg of autoweg gebruik te maken van de vluchtstrook, de vluchthaven of de berm.

 • 4 Op een autosnelweg is het bestuurders van een samenstel van voertuigen met een totale lengte van meer dan 7 meter en van een vrachtauto verboden op een rijbaan met drie of meer rijstroken enig andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken te gebruiken. Het verbod geldt niet voor het geval zij moeten voorsorteren.

§ 17. Erven

Artikel 46

 • 1 Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven.

 • 2 Indien het erf tevens is aangeduid als parkeerschijf-zone, is ten aanzien van het parkeren van voertuigen artikel 25 van toepassing.

§ 19. Voetgangers

Artikel 49

 • 1 Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen, en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan.

 • 2 Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan.

 • 3 Het tweede lid geldt niet voor bestuurders van een motorvoertuig dat behoort tot een militaire kolonne.

 • 4 Het tweede lid geldt evenmin, indien voor de voetgangers en de bestuurders van een gehandicaptenvoertuig een rood voetgangerslicht of een geel knipperlicht als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van toepassing is.

§ 21. Loslopend vee

Artikel 51

 • 1 Het is verboden rij- of trekdieren of vee zonder toezicht op de weg los te laten lopen.

 • 2 Het eerste lid geldt niet ten aanzien van wegen die door het bevoegde gezag zijn aangewezen.

§ 23. Slepen

Artikel 53

Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden een ander motorvoertuig te slepen, indien de afstand van de achterzijde van het trekkende voertuig tot de voorzijde van het gesleepte voertuig meer dan vijf meter bedraagt.

§ 24. Bijzondere manoeuvres

Artikel 54

Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook wisselen, moeten het overige verkeer voor laten gaan.

Artikel 55

Bestuurders van een motorvoertuig respectievelijk bromfietsers moeten een teken met hun richtingaanwijzer geven respectievelijk een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven, indien zij willen wegrijden, andere bestuurders van een motorvoertuig willen inhalen, de doorgaande rijbaan willen oprijden en verlaten en indien zij van rijstrook willen wisselen alsmede bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen.

Artikel 56

 • 1 Binnen de bebouwde kom moeten bestuurders aan bestuurders van een autobus de gelegenheid geven van een bushalte weg te rijden, wanneer de bestuurder van die autobus door het geven van een teken met zijn richtingaanwijzer zijn voornemen om weg te rijden kenbaar maakt.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor bestuurders van een motorvoertuig dat behoort tot een militaire kolonne.

§ 26. Gevarendriehoek

Artikel 58

 • 1 Stilstaande motorvoertuigen op meer dan twee wielen en aanhangwagens moeten worden aangeduid door een gevarendriehoek, indien het voertuig een obstakel vormt dat door naderende bestuurders niet tijdig als zodanig kan worden opgemerkt.

 • 2 De gevarendriehoek moet goed zichtbaar op de weg worden geplaatst op een afstand van ongeveer 30 meter van het voertuig en in de richting van het verkeer waarvoor het voertuig gevaar oplevert.

 • 3 Het eerste lid geldt niet wanneer knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd.

§ 26a. Zitplaatsen

Artikel 58a

 • 1 Tijdens deelname aan het verkeer worden passagiers alleen vervoerd indien zij zijn gezeten op zitplaatsen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. autobussen waarin het vervoer van staande passagiers is toegestaan, bij incidenteel gebruik van het gangpad of toilet in autobussen zonder staanplaatsen en bij het vervoer van personen als bedoeld in artikel 61b, tweede lid, onderdelen a, b en d;

  • b. het vervoer van passagiers jonger dan 18 jaren en met een lengte van minder dan 1,35 meter die gebruik maken van een voor deze passagiers geschikte zitgelegenheid die deel uitmaakt van de constructie van het voertuig, hierin deugdelijk is bevestigd en is voorzien van autogordels;

  • c. het vervoer van passagiers die gebruik maken van een rolstoel als bedoeld in artikel 59, vierde lid;

  • d. het vervoer van personen op de bagagedrager door fietsers met uitzondering van snorfietsers.

 • 3 Het is bestuurders verboden passagiers te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.

§ 27. Autogordels en kinderbeveiligingssystemen

Artikel 59

 • 1 Bestuurders van een motorvoertuig of een bromfiets en hun passagiers maken gebruik van de voor hen beschikbare autogordel. Passagiers die jonger zijn dan 18 jaren en met een lengte van minder dan 1,35 meter, maken gebruik van een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem dat is voorzien van een goedkeuringsmerk als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de wet. Wanneer de zitplaatsen die bestemd zijn voor passagiers voorzien zijn van autogordels, worden op deze zitplaatsen niet meer passagiers vervoerd dan er autogordels aanwezig zijn.

 • 2 Met de in het eerste lid genoemde voertuigen die niet zijn uitgerust met een autogordel of kinderbeveiligingssysteem als bedoeld in het eerste lid, worden geen passagiers vervoerd die jonger zijn dan 3 jaren en worden passagiers in de leeftijd van 3 tot 18 jaren met een lengte van minder dan 1,35 meter op een andere zitplaats dan een van de voorste zitplaatsen vervoerd.

 • 3 Passagiers die jonger zijn dan 18 jaren, worden niet in een naar achteren gericht kinderzitje op een passagierszitplaats met een voorairbag vervoerd, tenzij deze airbag is uitgeschakeld of automatisch op toereikende wijze wordt uitgeschakeld.

 • 4 Het eerste lid geldt niet voor passagiers die gebruik maken van een rolstoel. Deze passagiers worden vervoerd in een rolstoel die in het voertuig wordt vastgezet op een wijze die de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de rolstoelgebruiker waarborgt. Deze passagiers maken gebruik van de veiligheidsgordel die deel uitmaakt van het voertuig of van het systeem waarmee de rolstoel aan de vloer van het voertuig is bevestigd, tenzij gebruik gemaakt wordt van een door Onze Minister aangewezen constructie.

 • 5 Het eerste lid, tweede volzin, en het tweede lid zijn niet van toepassing tijdens taxivervoer als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000. In voertuigen gebruikt voor taxivervoer waarin geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is, worden passagiers die jonger zijn dan 18 jaren en met een lengte van minder dan 1,35 meter op een andere zitplaats dan een van de voorste zitplaatsen vervoerd.

 • 7 De autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem wordt gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan niet negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden. Personen van 18 jaren en ouder en personen onder de 18 jaren die in de betrokken omstandigheden geen gebruik hoeven maken van een kinderbeveiligingssysteem, mogen zonodig een voorziening gebruiken door middel waarvan het diagonale deel van de autogordel over de schouder wordt geleid. Onze Minister kan aan een dergelijke voorziening nadere eisen stellen.

 • 8 Het is bestuurders van de in het eerste lid genoemde voertuigen verboden passagiers jonger dan 12 jaren en passagiers die gebruik maken van een rolstoel te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.

Artikel 59a

 • 1 In afwijking van artikel 59, eerste en achtste lid, gebruiken bestuurders van een autobus en hun passagiers van 3 jaren of ouder de autogordel of het kinderbeveiligingssysteem waarmee de autobus is uitgerust, wanneer zij zich op hun zitplaats bevinden en het voertuig deelneemt aan het verkeer.

 • 2 Passagiers van een autobus die in beweging is, wordt meegedeeld dat het verplicht is gebruik te maken van het in het eerste lid genoemde beveiligingsysteem wanneer zij zich op hun zitplaats bevinden en het voertuig deelneemt aan het verkeer. Deze mededeling gebeurt op één of meer van de volgende manieren:

  • a. door de bestuurder, de conducteur, de reisleider of een als groepsleider aangewezen persoon;

  • b. door audiovisuele middelen;

  • c. door opschriften of het volgende pictogram:

   Bijlage 219037.png

   Het pictogram wordt bij gebruikmaking daarvan duidelijk op iedere zitplaats aangebracht.

 • 3 In afwijking van artikel 59a, eerste lid, behoeven passagiers van autobussen waarin het vervoer van staande passagiers is toegestaan geen beveiligingssysteem te gebruiken en behoeven passagiers van autobussen die volgens een dienstregeling stads- of streekvervoer uitvoeren binnen de bebouwde kom geen beveiligingssysteem te gebruiken.

 • 4 Het is bestuurders van een autobus verboden passagiers jonger dan 12 jaren te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.

Artikel 59b

 • 1 In afwijking van artikel 59, eerste en achtste lid, mag anders dan op de voorste zitplaatsen in personenauto’s en bestelauto’s, wanneer het na installatie van twee kinderbeveiligingssystemen niet mogelijk is nog een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren en deze beveiligingssystemen in gebruik zijn, een derde passagier die 3 jaren of ouder is en met een lengte van minder dan 1,35 meter, worden vervoerd wanneer deze een autogordel gebruikt. Artikel 59, zevende lid, is van toepassing.

 • 2 In afwijking van artikel 59, eerste en achtste lid, mogen tot 1 mei 2008 in personenauto’s en bestelauto’s, op andere zitplaatsen dan de voorste meer personen van 18 jaren en ouder of personen jonger dan 18 jaren met een lengte van meer dan 1,35 meter worden vervoerd dan er zitplaatsen met autogordels beschikbaar zijn.

 • 3 In afwijking van artikel 59, eerste lid, tweede volzin, en achtste lid, mogen in incidentele gevallen en over korte afstand in personenauto's en bestelauto's op andere dan de voorste zitplaatsen passagiers die 3 jaar of ouder zijn en met een lengte van minder dan 1,35 meter worden vervoerd wanneer deze passagiers een autogordel gebruiken. Dit geldt niet met betrekking tot passagiers waarvan een ouder de auto bestuurt dan wel daarvan eigenaar of houder is.

 • 4 Het is bestuurders van personenauto’s en bestelauto’s verboden passagiers jonger dan 12 jaren te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.

§ 28. Helmen

Artikel 60

 • 1 De bestuurder en de passagiers van bromfietsen, motorfietsen en driewielige motorvoertuigen moeten een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd en die is voorzien van een goedkeuringsmerk als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de wet.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor:

  • a. de bestuurder en de passagiers van een snorfiets;

  • b. de bestuurder en de achter hem zittende passagier van een brombakfiets;

  • c. de bestuurder of de passagier van een door de Dienst Wegverkeer aangewezen type bromfiets, niet zijnde een brommobiel, of motorfiets van wie de zitplaats beschermd wordt door een veiligheidscel en voorzien is van autogordels. Bij de aanwijzing kan onderscheid gemaakt worden tussen de bestuurder en de passagiers ten aanzien van de gelding van het eerste lid. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld betreffende de eisen waaraan een type bromfiets of motorfiets moet voldoen om te kunnen worden aangewezen. Deze regels zien in elk geval op de eisen die gesteld worden aan de veiligheidscel en de autogordels;

  • d. de bestuurder en de passagiers van een brommobiel met een gesloten carrosserie;

  • e. de bestuurder of de passagiers van een brommobiel zonder gesloten carrosserie of een driewielig motorvoertuig, van wie de zitplaats in deze brommobiel of dat motorvoertuig is voorzien van bevestigingspunten voor autogordels overeenkomstig het bepaalde in richtlijn 97/24/EG, zoals deze gold op de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen, en van autogordels die voorzien zijn van een krachtens artikel 5.2.47, zesde lid, van het Voertuigreglement vastgesteld goedkeuringsmerk.

 • 3 Het is bestuurders verboden passagiers beneden de twaalf jaren te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.

§ 29. Zitplaats kinderen op fietsen en bromfietsen

Artikel 61

Fietsers en bromfietsers mogen slechts kinderen beneden acht jaren vervoeren indien zij zijn gezeten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor rug, handen en voeten.

§ 30. Gebruik van mobiele telecommunicatieapparatuur

Artikel 61a

Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.

§ 31. Vervoer van personen in of op aanhangwagens en in laadruimten

Artikel 61b

 • 1 Het is verboden personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing:

  • a. op het vervoer van personen in de laadruimte van een ambulance of dierenambulance en op het vervoer van rolstoelinzittenden op de daarvoor ingerichte plaatsen in de laadruimte van een voertuig dat blijkens een aantekening op het kentekenbewijs speciaal is uitgerust voor rolstoelvervoer.

  • b. op het vervoer van personen in de laadruimte van motorvoertuigen ten dienste van politie en brandweer en van andere door Onze Minister aangewezen hulpverleningsdiensten;

  • c. op het vervoer van een persoon op de bestuurderszitplaats in een motorvoertuig of op een bromfiets op meer dan twee wielen die door een ander motorvoertuig of een andere bromfiets op meer dan twee wielen wordt voortgetrokken en op het vervoer van passagiers van het getrokken voertuig als hier bedoeld, voor wie geen zitplaats in het trekkende voertuig als hier bedoeld beschikbaar is;

  • d. in het geval het vervoer van personen geschiedt in het kader van een evenement of optocht waarvoor een vergunning op grond van een gemeentelijke verordening is afgegeven.

Hoofdstuk III. Verkeerstekens

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 62

Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.

Artikel 63

Verkeerstekens gaan boven verkeersregels, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met deze tekens.

Artikel 63a

Tijdelijke geplaatste of toegepaste verkeerstekens op het wegdek gaan boven ter plekke aangebrachte andere verkeerstekens op het wegdek, voor zover deze verkeerstekens onverenigbaar zijn.

Artikel 63b

 • 1 Wanneer verkeerstekens die een maximumsnelheid aanduiden een hogere snelheid aangeven dan :

  geldt de laagste aangegeven snelheid.

 • 2 Indien zowel door verkeerstekens op borden als door elektronische signaleringsborden een maximumsnelheid wordt aangegeven, geldt de laagste aangegeven maximumsnelheid.

§ 2. Verkeersborden

Artikel 65

 • 1 Ingeval een weg is verdeeld in rijstroken, kan de toepassing van een verkeersbord worden beperkt tot één of meer rijstroken.

 • 2 De verkeersborden E1, E2 en E3 van bijlage I gelden slechts voor de zijde van de weg alwaar zij zijn geplaatst.

 • 3 Het parkeren van een voertuig en het plaatsen van een fiets en van een bromfiets is echter toegestaan op de daartoe bestemde weggedeelten.

Artikel 66

 • 1 Indien boven een verkeersbord het woord «zone» is aangebracht en een aanduiding van het gebied van de zone is toegevoegd, geldt het verkeersbord in het aldus aangeduide gebied.

 • 2 Indien boven een verkeersbord het woord «zone» is aangebracht zonder aanduiding van het gebied van de zone, geldt het verkeersbord in een gebied dat wordt begrensd door het verkeersbord en een of meer in samenhang met dat verkeersbord geplaatste borden waarmee het einde van de zone wordt aangeduid.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing, als bord E 10 van bijlage 1 is geplaatst.

Artikel 67

 • 1 Onder verkeersborden aangebrachte onderborden kunnen inhouden:

  • a. een nadere uitleg van het verkeersbord;

  • b. ingeval op een onderbord uitsluitend symbolen voorkomen: het verkeersbord geldt slechts voor de aldus aangeduide weggebruikers of het aldus aangeduide verkeersgedrag;

  • c. ingeval op een onderbord het woord "uitgezonderd" in combinatie met symbolen voorkomt: het verkeersbord geldt niet voor de aldus aangeduide weggebruikers of het aldus aangeduide verkeersgedrag.

 • 2 Indien het beoogde verkeersgedrag wordt aangegeven door middel van teksten of tekens al dan niet in combinatie met symbolen, blijkt het beoogde verkeersgedrag uit het onderbord.

 • 3 Symbolen op onderborden hebben dezelfde betekenis als die welke in bijlage 1 zijn opgenomen.

§ 3. Verkeerslichten

Artikel 68

 • 1 Bij driekleurige verkeerslichten betekent:

  • a. groen licht: doorgaan;

  • b. geel licht: stop; voor bestuurders die het teken zo dicht genaderd zijn dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is: doorgaan;

  • c. rood licht: stop.

 • 2 Indien in een driekleurig verkeerslicht of in een daaraan toegevoegd éénkleurig verkeerslicht een verlichte pijl zichtbaar is, geldt het licht uitsluitend voor de door de pijl aangegeven richting.

 • 3 Indien een verlichte afbeelding van een fiets zichtbaar is, geldt het licht voor fietsers, bromfietsers op een fiets/bromfietspad en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig.

 • 4 Bestuurders van een motorvoertuig dat behoort tot een militaire kolonne die het verkeerslicht bij groen licht is begonnen te passeren, mogen blijven doorgaan ook nadat een andere kleur licht zichtbaar is geworden.

 • 5 Indien onder of bij een driekleurig verkeerslicht een bord is geplaatst met de tekst «Rechtsaf voor (brom)fietsers vrij» respectievelijk« Rechtsaf voor fietsers vrij» gelden het gele en het rode licht niet voor rechts afslaande fietsers, bromfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig respectievelijk voor fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig.

 • 6 Zij dienen alsdan het overige verkeer ter plaatse voor te laten gaan.

 • 7 Ingeval een weg is verdeeld in rijstroken met verkeer in dezelfde richting, kan de toepassing van een verkeerslicht worden beperkt tot één van deze rijstroken. In dat geval heeft het verkeerslicht slechts betrekking op het verkeer op de aangeduide rijstrook.

Artikel 69

 • 1 Bij tweekleurige verkeerslichten betekent:

  • a. geel licht: stop; voor bestuurders die het licht zo dicht genaderd zijn dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is: doorgaan;

  • b. rood licht: stop.

 • 2 Het tweede tot en met zevende lid van artikel 68 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 70

 • 1 Bij tram/buslichten betekent:

  • a. wit licht of wit knipperlicht: doorgaan;

  • b. geel licht: stop; voor bestuurders die het licht zo dicht genaderd zijn dat stoppen redelijkerwijs niet meer mogelijk is: doorgaan;

  • c. rood licht: stop.

 • 2 Het witte licht en het witte knipperlicht gelden slechts voor de aangegeven richtingen.

 • 3 De tram/buslichten gelden voor bestuurders van een tram en van een lijnbus, die de richting volgen waarop het licht betrekking heeft.

 • 4 De tram/buslichten gelden tevens voor bestuurders van een autobus, niet zijnde een lijnbus, die een busbaan of een busstrook gebruiken waarop het licht betrekking heeft.

Artikel 71

Bij overweglichten betekent:

 • a. wit knipperlicht: er nadert geen trein;

 • b. rood knipperlicht: stop.

Artikel 73

Bij rijstrooklichten betekent:

 • a. groene pijl of maximumsnelheid, aangeduid door bord A3 van bijlage I: de rijstrook mag worden gebruikt;

 • b. rood kruis: de rijstrook mag niet worden gebruikt;

 • c. witte pijl: voorwaarschuwing rood kruis;

 • d. het woord «BUS»: de rijstrook mag slechts gebruikt worden door bestuurders van een lijnbus en bestuurders van een autobus;

 • e. het woord «LIJNBUS»: de rijstrook mag slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus.

Artikel 74

 • 1 Bij voetgangerslichten betekent:

  • a. groen licht: voetgangers mogen oversteken;

  • b. groen knipperend licht: voetgangers mogen oversteken; het rode licht verschijnt spoedig;

  • c. rood licht: voetgangers mogen niet meer beginnen over te steken; reeds overstekende voetgangers moeten zo snel mogelijk doorlopen.

 • 2 Indien het rode licht is vervangen door een geel knipperlicht als bedoeld in artikel 75, mogen voetgangers oversteken, mits zij het overige verkeer ter plaatse voor laten gaan.

§ 4. Verkeerstekens op het wegdek

Artikel 76

Een doorgetrokken streep heeft de volgende betekenis:

 • a. indien de streep zich bevindt tussen rijstroken dan wel op paden, met verkeer in beide richtingen: bestuurders mogen de streep niet naar links overschrijden en zich niet links van de streep bevinden, tenzij aan de rechter zijde van de doorgetrokken streep een onderbroken streep is aangebracht;

 • b. indien de streep zich bevindt tussen rijstroken dan wel op paden, voor verkeer in één richting: bestuurders mogen de streep niet overschrijden, tenzij tussen de bestuurder en de doorgetrokken streep een onderbroken streep is aangebracht;

 • c. indien de streep zich bevindt tussen naast de spitsstrook gelegen rijstroken en spitsstroken: de bestuurders mogen de doorgetrokken streep overschrijden.

Artikel 77

 • 1 Bestuurders mogen verdrijvingsvlakken en puntstukken niet gebruiken.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing wanneer bestuurders een spitsstrook volgen die een splitsing of samenvoeging van wegen, rijstroken of rijbanen passeert.

Artikel 78

Bestuurders van een motorvoertuig en bromfietsers die de rijbaan volgen zijn verplicht op een kruispunt de richting te volgen die de voorsorteerstrook waarop zij zich bevinden aangeeft.

Artikel 79

Bestuurders moeten voor een voor hen bestemde stopstreep stoppen, indien stoppen op grond van dit besluit is verplicht.

Artikel 80

Haaietanden hebben de volgende betekenis: de bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg.

Artikel 81

Busbanen en busstroken waarop het woord «BUS» is aangebracht mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus en bestuurders van een autobus. Busbanen en busstroken waarop het woord «LIJNBUS» is aangebracht mogen slechts worden gebruikt door bestuurders van een lijnbus.

Hoofdstuk IV. Aanwijzingen

§ 1. Verplichtingen weggebruikers

Artikel 82

 • 1 Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door:

  • a. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren,

  • b. de militairen van de Koninklijke Marechaussee voor zover niet behorend tot de in onderdeel a bedoelde ambtenaren en

  • c. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaars.

 • 2 Bij het geven van aanwijzingen door middel van gebaren worden, voor zover mogelijk, de in bijlage II vastgestelde aanwijzingen gegeven.

 • 3 Bestuurders zijn tevens verplicht de in bijlage II, onderdeel 8, vastgestelde aanwijzing om te stoppen op te volgen die wordt gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersbrigadiers.

 • 4 Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen door een begeleider van een railvoertuig een stopteken volgens model F10 van bijlage 1, een rode vlag of een rode lamp wordt getoond.

Artikel 83

Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen een stopteken wordt getoond dat bestaat uit een rode lamp dan wel uit een aan een politievoertuig aangebrachte transparant, waarin de woorden "stop" of "stop politie" in rode letters tegen donkere achtergrond worden verlicht.

Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen ten behoeve van gehandicapten

§ 1. Uitzonderingen voor gehandicapten

Artikel 85

 • 1 Op bestuurders van een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin op de door Onze Minister voorgeschreven wijze een geldige en behoorlijk leesbare gehandicaptenparkeerkaart is aangebracht, zijn artikel 25 en, indien niet langer wordt geparkeerd dan drie uren, de artikelen 24, eerste lid, onderdeel e, 46 en 62, voor zover het betreft bord E1 van bijlage 1, niet van toepassing.

 • 3 In de gevallen, waarin niet langer dan drie uren mag worden geparkeerd, moet het motorvoertuig overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde zijn voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf waarop het tijdstip staat aangegeven waarop met parkeren is begonnen.

§ 2. Buiten Nederland afgegeven gehandicaptenparkeerkaarten

Artikel 86

Met een gehandicaptenparkeerkaart worden gelijkgesteld de door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland afgegeven parkeerkaarten voor gehandicapten, voor zover deze bij ministeriële regeling zijn aangewezen.

Hoofdstuk VA. Tijdelijke verlaging maximumsnelheid in geval van verstoring olie-aanvoer

Artikel 86a

 • 1 In geval van een ernstige verstoring van de olieaanvoer kan bij regeling van Onze Minister worden bepaald dat op autosnelwegen en op autowegen, in afwijking van artikel 21, aanhef en onderdeel a, voor motorvoertuigen een maximumsnelheid geldt van 90 kilometer per uur.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op vrachtauto’s, motorvoertuigen met aanhangwagen of autobussen, niet zijnde T100-bussen.

 • 3 Onze Minister stelt de regeling, als bedoeld in het eerste lid, vast in overeenstemming met Onze Ministers van Justitie en van Economische Zaken.

 • 4 De regeling, als bedoeld in het eerste lid, vervalt uiterlijk met ingang van de eerste dag van de vijfde kalendermaand na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 86b

Het is de bestuurders van de in artikel 86a, eerste lid, bedoelde motorvoertuigen verboden de ingevolge artikel 86a bepaalde maximumsnelheid te overschrijden.

Hoofdstuk VI. Ontheffingen en vrijstellingen

§ 2. Autogordels en kinderbeveiligingssystemen

Artikel 88

 • 1 Indien op grond van medische noodzaak toepassing wordt gevraagd van artikel 149, tweede lid, van de wet voor wat betreft ontheffing van de verplichting tot gebruik van autogordels en kinderbeveiligingssystemen, kan een schriftelijke verklaring van een arts worden verlangd.

 • 2 De ontheffing vermeldt een geldigheidsduur van maximaal twintig jaar.

 • 3 Op de ontheffing wordt het symbool zoals aangeduid in artikel 5 van de richtlijn nr 91/671/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 december 1991 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het verplichte gebruik van veiligheidsgordels in voertuigen van minder dan 3,5 ton (PbEG L 373) aangebracht.

 • 4 Een wijziging van de richtlijn nr 91/671/EEG gaat voor de toepassing van het derde lid gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

 • 5 De aan de behandeling van de aanvraag van een ontheffing van het gebruik van autogordels en kinderbeveiligingssystemen verbonden kosten worden ten laste van de aanvrager gebracht.

Hoofdstuk VII. Strafbepalingen

Artikel 92

 • 2 Bij de veroordeling van de bestuurder van een motorvoertuig, een bromfietser of een snorfietser wegens een overtreding als bedoeld in het eerste lid kan hem de bevoegdheid om motorvoertuigen, bromfietsen en snorfietsen te besturen voor ten hoogste twee jaren worden ontzegd.

Hoofdstuk VIII. Overgangsbepalingen

Artikel 95

De voor 16 juli 1988 in woonerven geplaatste borden "woonerf" en "einde woonerf" zoals deze bij koninklijk besluit van 27 augustus 1976, Stb. 453, waren vastgesteld, blijven tot 16 juli 1998 van kracht.

Artikel 96

 • 1 De in de rechterkolom genoemde borden volgens het model van bijlage 2, behorende bij het met ingang van 1 november 1991 ingetrokken Reglement verkeersregels en verkeerstekens (Stb. 1966, 181), blijven van kracht. Zij hebben de betekenis die is toegekend aan de overeenkomstige in de linker kolom genoemde borden opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

 • 2 In afwijking van het eerste lid behouden de in de rechter kolom genoemde borden 46 en 47 de betekenis die daaraan is toegekend in het in het eerste lid, eerste volzin, genoemde reglement. Zij blijven van kracht tot 1 januari 2009.

Bijlage I RVV 1990

Bijlage II RVV 1966

A1

1

A2

2

A4

1a (eerste model)

A5

2a (eerste model)

B1

6

B2

7

B3

8

B4

8 (uitgevoerd conform onderschrift)

B5

8 (uitgevoerd conform onderschrift)

B7

10

C3

13

C4

14

C6

17

C7

17a

C8

17b

C10

18

C11

19

C12

20

C13

21

C14

22

C15

23

C16

27

C17

32

C18

33

C19

34

C20

35

C21

36

C22

98a

D1

15

D2

16

D3

63

D4 tot en met D6

46 en 47

E3

52

E4

99

E5

54a

E6

54b en 54c

E7

54d

E8

99 (met onderbord waarop de betrokken categorie is aangegeven)

E9

99a

E10

53

E11

54

F1

40

F2

41

F3

42

F4

43

F5

44

F6

45

F7

48

F8

55

G1

57a

G2

58a

G3

57b

G4

58b

G5

57c

G6

58c

G7

61

G11

59

G13

60

H1

3 en 4

H2

5

J2

66

J3

67

J4

69

J5

68

J1

73

J15

79

J16

80

J20

82

J21

83

J22

84

J23

84

J24

87

J25

85

J26

86

J27

88

J28

89

J29

91

J31

93

J33

94a

J34

94b

J35

94c

J37

90

K14

98

L2

96

L3

102

L4

100

L8

101, onderdeel a

L9

101, onderdeel b

Artikel 97

Bewegwijzeringsborden, geplaatst voor 1 november 1991, blijven van kracht totdat zij door in bijlage I vastgestelde borden zijn vervangen.

Artikel 98

Tot 1 januari 2000 blijven de borden 37 en 38 van bijlage II, van het op 1 november 1991 ingetrokken Reglement verkeersregels en verkeerstekens (Stb. 1966, 181), van kracht. De in het Voertuigreglement vervatte bepalingen die betrekking hebben op onverharde wegen gelden tot deze datum ook ten aanzien van door deze borden aangeduide wegen.

Hoofdstuk XI. Wijziging van andere Besluiten

Hoofdstuk XIII. Inwerkingtreding

Artikel 120

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Tavarnelle, 26 juli 1990

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Uitgegeven de elfde oktober 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage 1. Verkeersborden

Hoofdstuk A. Snelheid

Bord

Omschrijving

A1

Bijlage 27593.png

Maximumsnelheid

 

Bord

Omschrijving

A2

Bijlage 27594.png

Einde maximumsnelheid

 

Bord

Omschrijving

A3

Bijlage 27596.png

Maximumsnelheid op een electronisch signaleringsbord

 

Bord

Omschrijving

A4

Bijlage 27597.png

Adviessnelheid

 

Bord

Omschrijving

A5

Bijlage 27598.png

Einde adviessnelheid

 

Hoofdstuk B. Voorrang

Bord

Omschrijving

B1

Bijlage 27599.png

Voorrangsweg

 

Bord

Omschrijving

B2

Bijlage 27600.png

Einde voorrangsweg

 

Bord

Omschrijving

B3

Bijlage 27601.png

Voorrangskruispunt

 

Bord

Omschrijving

B4

Bijlage 27602.png

Voorrangskruispunt Zijweg links

 

Bord

Omschrijving

B5

Bijlage 27603.png

Voorrangskruispunt Zijweg rechts

 

Bord

Omschrijving

B6

Bijlage 27604.png

Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

 

Bord

Omschrijving

B7

Bijlage 27605.png

Stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

 

Hoofdstuk C. Geslotenverklaring

Bord

Omschrijving

C1

Bijlage 27606.png

Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

 

Bord

Omschrijving

C2

Bijlage 27607.png

Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

 

Bord

Omschrijving

C3

Bijlage 27608.png

Eenrichtingsweg

 

Bord

Omschrijving

C4

Bijlage 27609.png

Eenrichtingsweg

 

Bord

Omschrijving

C5

Bijlage 27610.png

Inrijden toegestaan

 

Bord

Omschrijving

C6

Bijlage 27611.png

Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen

 

Bord

Omschrijving

C7

Bijlage 27612.png

Gesloten voor vrachtauto's

 

Bord

Omschrijving

C8

Bijlage 27613.png

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h

 

Bord

Omschrijving

C9

Bijlage 27614.png

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

 

Bord

Omschrijving

C10

Bijlage 27615.png

Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen

 

Bord

Omschrijving

C11

Bijlage 27616.png

Gesloten voor motorfietsen

 

Bord

Omschrijving

C12

Bijlage 27617.png

Gesloten voor alle motorvoertuigen

 

Bord

Omschrijving

C13

Bijlage 27618.png

Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor

 

Bord

Omschrijving

C14

Bijlage 27619.png

Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor

 

Bord

Omschrijving

C15

Bijlage 27620.png

Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

 

Bord

Omschrijving

C16

Bijlage 27621.png

Gesloten voor voetgangers

 

Bord

Omschrijving

C17

Bijlage 27622.png

Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven

 

Bord

Omschrijving

C18

Bijlage 27623.png

Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven

 

Bord

Omschrijving

C19

Bijlage 27624.png

Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven

 

Bord

Omschrijving

C20

Bijlage 27625.png

Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

 

Bord

Omschrijving

C21

Bijlage 27626.png

Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

 

Bord

Omschrijving

C22

Bijlage 27627.png

Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen

 

Bord

Omschrijving

C23-01

Bijlage 53250.png

Spitsstrook open

 

Bord

Omschrijving

C23-02

Bijlage 53251.png

Spitsstrook vrijmaken

 

Bord

Omschrijving

C23-03

Bijlage 53252.png

Einde spitsstrook

 

Hoofdstuk D. Rijrichting

Bord

Omschrijving

D1

Bijlage 27628.png

Rotonde; verplichte rijrichting

 

Bord

Omschrijving

D2

Bijlage 27629.png

Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft

 

Bord

Omschrijving

D3

Bijlage 27630.png

Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan

 

Bord

Omschrijving

D4

Bijlage 27631.png

Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

 

Bord

Omschrijving

D5

Bijlage 27632.png

Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

 

Bord

Omschrijving

D6

Bijlage 27633.png

Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

 

Bord

Omschrijving

D7

Bijlage 27634.png

Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

 

Hoofdstuk E. Parkeren en stilstaan

Bord

Omschrijving

E1

Bijlage 27635.png

Parkeerverbod

 

Bord

Omschrijving

E2

Bijlage 27636.png

Verbod stil te staan

 

Bord

Omschrijving

E3

Bijlage 27637.png

Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen

 

Bord

Omschrijving

E4

Bijlage 27638.png

Parkeergelegenheid

 

Bord

Omschrijving

E5

Bijlage 27639.png

Taxistandplaats

 

Bord

Omschrijving

E6

Bijlage 27640.png

Gehandicaptenparkeerplaats

 

Bord

Omschrijving

E7

Bijlage 27641.png

Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen

 

Bord

Omschrijving

E8

Bijlage 27642.png

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven

 

Bord

Omschrijving

E9

Bijlage 27643.png

Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

 

Bord

Omschrijving

E10

Bijlage 27644.png

Parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven

 

Bord

Omschrijving

E11

Bijlage 27645.png

Einde parkeerschijf-zone met verplicht gebruik van parkeerschijf

 

Bord

Omschrijving

E12

Bijlage 27646.png

Parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer

 

Bord

Omschrijving

E13

Bijlage 27647.png

Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers

 

Hoofdstuk F. Overige geboden en verboden

Bord

Omschrijving

F1

Bijlage 27654.png

Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

 

Bord

Omschrijving

F2

Bijlage 27655.png

Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

 

Bord

Omschrijving

F3

Bijlage 27656.png

Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen

 

Bord

Omschrijving

F4

Bijlage 27657.png

Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen

 

Bord

Omschrijving

F5

Bijlage 27658.png

Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting

 

Bord

Omschrijving

F6

Bijlage 27659.png

Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan

 

Bord

Omschrijving

F7

Bijlage 27660.png

Keerverbod

 

Bord

Omschrijving

F8

Bijlage 27661.png

Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden

 

Bord

Omschrijving

F9

Bijlage 27663.png

Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden

 

Bord

Omschrijving

F10

Bijlage 27664.png

Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast

 

Hoofdstuk G. Verkeersregels

Bord

Omschrijving

G1

Bijlage 27666.png

Autosnelweg

 

Bord

Omschrijving

G2

Bijlage 27667.png

Einde Autosnelweg

 

Bord

Omschrijving

G3

Bijlage 27668.png

Autoweg

 

Bord

Omschrijving

G4

Bijlage 27670.png

Einde autoweg

 

Bord

Omschrijving

G5

Bijlage 27672.png

Erf

 

Bord

Omschrijving

G6

Bijlage 27673.png

Einde erf

 

Bord

Omschrijving

G7

Bijlage 27675.png

Voetpad

 

Bord

Omschrijving

G8

Bijlage 27677.png

Einde voetpad

 

Bord

Omschrijving

G9

Bijlage 27678.png

Ruiterpad

 

Bord

Omschrijving

G10

Bijlage 27679.png

Einde ruiterpad

 

Bord

Omschrijving

G11

Bijlage 27680.png

Verplicht fietspad

 

Bord

Omschrijving

G12

Bijlage 27681.png

Einde verplicht fietspad

 

Bord

Omschrijving

G12a

Bijlage 29586.png

Fiets/bromfietspad

 

Bord

Omschrijving

G12b

Bijlage 29587.png

Einde fiets/bromfietspad

 

Bord

Omschrijving

G13

Bijlage 27682.png

Onverplicht fietspad

 

Bord

Omschrijving

G14

Bijlage 27684.png

Einde onverplicht fietspad

 

Hoofdstuk H. Bebouwde kom

Bord

Omschrijving

H1

Bijlage 27685.png

Bebouwde kom

 

Bord

Omschrijving

H2

Bijlage 27686.png

Einde bebouwde kom

 

Hoofdstuk J. Waarschuwing

Bord

Omschrijving

J1

Bijlage 27688.png

Slecht wegdek

 

Bord

Omschrijving

J2

Bijlage 27689.png

Bocht naar rechts

 

Bord

Omschrijving

J3

Bijlage 27690.png

Bocht naar links

 

Bord

Omschrijving

J4

Bijlage 27691.png

S-bocht(en), eerst naar rechts

 

Bord

Omschrijving

J5

Bijlage 27692.png

S-bocht(en), eerst naar links

 

Bord

Omschrijving

J6

Bijlage 27693.png

Steile helling

 

Bord

Omschrijving

J7

Bijlage 27694.png

Gevaarlijke daling

 

Bord

Omschrijving

J8

Bijlage 27695.png

Gevaarlijk kruispunt

 

Bord

Omschrijving

J9

Bijlage 27697.png

Rotonde

 

Bord

Omschrijving

J10

Bijlage 27698.png

Overweg met slagbomen

 

Bord

Omschrijving

J11

Bijlage 27701.png

Overweg zonder slagbomen

 

Bord

Omschrijving

J12

Bijlage 27702.png

Overweg met enkel spoor

 

Bord

Omschrijving

J13

Bijlage 27703.png

Overweg met twee of meer sporen

 

Bord

Omschrijving

J14

Bijlage 27704.png

Tram(kruising)

 

Bord

Omschrijving

J15

Bijlage 27705.png

Beweegbare brug

 

Bord

Omschrijving

J16

Bijlage 27707.png

Werk in uitvoering

 

Bord

Omschrijving

J17

Bijlage 27708.png

Rijbaanversmalling

 

Bord

Omschrijving

J18

Bijlage 27709.png

Rijbaanversmalling rechts

 

Bord

Omschrijving

J19

Bijlage 27710.png

Rijbaanversmalling links

 

Bord

Omschrijving

J20

Bijlage 27712.png

Slipgevaar

 

Bord

Omschrijving

J21

Bijlage 27713.png

Kinderen

 

Bord

Omschrijving

J22

Bijlage 27715.png

Voetgangersoversteekplaats

 

Bord

Omschrijving

J23

Bijlage 27716.png

Voetgangers

 

Bord

Omschrijving

J24

Bijlage 27718.png

Fietsers en bromfietsers

 

Bord

Omschrijving

J25

Bijlage 27719.png

Losliggende stenen

 

Bord

Omschrijving

J26

Bijlage 27720.png

Kade of rivieroever

 

Bord

Omschrijving

J27

Bijlage 27721.png

Groot wild

 

Bord

Omschrijving

J28

Bijlage 27722.png

Vee

 

Bord

Omschrijving

J29

Bijlage 27723.png

Tegenliggers

 

Bord

Omschrijving

J30

Bijlage 27725.png

Laagvliegende vliegtuigen

 

Bord

Omschrijving

J31

Bijlage 27726.png

Zijwind

 

Bord

Omschrijving

J32

Bijlage 27727.png

Verkeerslichten

 

Bord

Omschrijving

J33

Bijlage 27728.png

File

 

Bord

Omschrijving

J34

Bijlage 53258.png

Ongeval

 

Bord

Omschrijving

J35

Bijlage 27729.png

Slecht zicht door sneeuw, regen of mist

 

Bord

Omschrijving

J36

Bijlage 27730.png

IJzel of sneeuw

 

Bord

Omschrijving

J37

Bijlage 27731.png

Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord

 

Bord

Omschrijving

J38

Bijlage 69760.png

Verkeersdrempel

 

Hoofdstuk K. Bewegwijzering

Bord

Omschrijving

K1

Bijlage 27732.png

Lage beslissingwegwijzer langs autosnelweg voor de doorgaande richting, met interlokale doelen en routenummer autosnelweg

 

Bord

Omschrijving

K2

Bijlage 27733.png

Voorwegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting, met afstandaanduiding, interlokale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer niet-autosnelweg

 

Bord

Omschrijving

K3

Bijlage 27734.png

Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorginsgsplaats, met de naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven

 

Bord

Omschrijving

K4

Bijlage 27735.png

Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingspaneel voor de afgaande richting, met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes

 

Bord

Omschrijving

K5

Bijlage 27736.png

Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein

 

Bord

Omschrijving

K6

Bijlage 27737.png

Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen en routenummer niet-autosnelweg

 

Bord

Omschrijving

K7

Bijlage 27738.png

Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (handwijzer), met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer (boven), en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder)

 

Bord

Omschrijving

K8

Bijlage 27739.png

Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)

 

Bord

Omschrijving

K9

Bijlage 27740.png

Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg

 

Bord

Omschrijving

K10

Bijlage 27741.png

Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel, een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers

 

Bord

Omschrijving

K11

Bijlage 27742.png

Voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en verwijzing naar autosnelweg

 

Bord

Omschrijving

K12

Bijlage 27743.png

Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknamen (in verkeersgebieden)

 

Bord

Omschrijving

K13

Bijlage 27744.png

Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden)

 

Bord

Omschrijving

K14

Bijlage 27745.png

Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen

 

Hoofdstuk L. Informatie

Bord

Omschrijving

L1

Bijlage 27746.png

Hoogte onderdoorgang

 

Bord

Omschrijving

L2

Bijlage 27747.png

Voetgangersoversteekplaats

 

Bord

Omschrijving

L3

Bijlage 27748.png

Bushalte/tramhalte

 

Bord

Omschrijving

L4

Bijlage 27749.png

Voorsorteren

 

Bord

Omschrijving

L5

Bijlage 27750.png

Einde rijstrook

 

Bord

Omschrijving

L6

Bijlage 27751.png

Splitsing

 

Bord

Omschrijving

L7

Bijlage 27752.png

Aantal doorgaande rijstroken

 

Bord

Omschrijving

L8

Bijlage 27753.png

Doodlopende weg

 

Bord

Omschrijving

L9

Bijlage 27754.png

Vooraanduiding doodlopende weg

 

Bord

Omschrijving

L10

Bijlage 27755.png

Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting

 

Bord

Omschrijving

L11

Bijlage 27756.png

Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/rijstroken

 

Bord

Omschrijving

L12

Bijlage 27757.png

Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

 

Bord

Omschrijving

L13

Bijlage 239092.png

verkeerstunnel

 

Bord

Omschrijving

L14

Bijlage 239093.png

Vluchthaven

 

Bord

Omschrijving

L15

Bijlage 239094.png

Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat

 

Bord

Omschrijving

L16

Bijlage 239095.png

Noodtelefoon

 

Bord

Omschrijving

L17

Bijlage 239096.png

Brandblusapparaat

 

Bord

Omschrijving

L18

Bijlage 239097.png

Noodtelefoon en brandblusapparaat

 

Bord

Omschrijving

L19

Bijlage 239098.png

Dichtstbijzijnde uitgang of twee dichtstbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand

 
Terug naar begin van de pagina