Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer

Geldend van 24-04-2012 t/m heden

Besluit van 6 april 1990, houdende regelen inzake bijdragen aan de provincies, gemeenten en andere openbare lichamen in de kosten van door hen getroffen maatregelen in het belang van het voorkomen, beperken of ongedaan maken van verontreiniging of aantasting van het milieu

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 december 1988, no. MJZ 05D8002, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 61z en 81 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 1988, 133) en artikel II van de Wet tot uitbreiding van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne met regels met betrekking tot de financiering van het beleid op het gebied van de milieuhygiëne (Stb. 1988, 113), alsmede artikel 144b van de Provinciewet en 237b van de gemeentewet;

Gezien het advies van de Centrale raad voor de milieuhygiëne van 17 oktober 1988, nr. ABJ-88/985, het advies van de Raad voor de gemeentefinanciën van 31 augustus 1988, 26107 RFG 86/59, en het advies van het Interprovinciaal Overleg van 20 oktober 1988, 11 1984/88;

De Raad van State gehoord (advies van 24 april 1989, No. W08.88 0684);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 april 1990, nr. MJZ 03490024, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet milieubeheer;

 • b. Rijkswaterstaat: het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

 • c. NMP-2: Tweede Nationaal Milieubeleidsplan (kamerstukken II 1993/94, 23 560, nr. 2);

 • d. geluidsgevoelige ruimte van een woning: verblijfsruimte binnen een woning als bedoeld in artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012, met uitzondering van een keuken met een vloeroppervlak van minder dan 11m2;

 • e. ander geluidsgevoelig gebouw:

  • 1°. basisschool;

  • 2°. school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;

  • 3°. instelling voor hoger beroepsonderwijs;

  • 4°. verpleeghuis of algemeen, categoraal of academisch ziekenhuis;

  • 5°. ander gezondheidszorggebouw dan bedoeld onder 4°;

 • f. geluidsgevoelig terrein: terrein dat behoort bij een gebouw als bedoeld onder f, onder 5°, voor zover dat terrein bestemd is of gebruikt wordt voor de in dat gebouw gegeven zorg;

 • g. geluidwerende maatregelen: geluidwerende maatregelen aan de uitwendige scheidingsconstructie, bedoeld in artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012;

 • h. verkeersmaatregelen: maatregelen met betrekking tot de weg die het geluid, veroorzaakt door het verkeer op de weg, verminderen.

Hoofdstuk 2. Incidentele subsidie

Afdeling 1

Artikel 2

In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. zone: zone die krachtens of met overeenkomstige toepassing van artikel 53 van de Wet geluidhinder of krachtens artikel 59 van de Wet geluidhinder is vastgesteld;

 • b. programma van maatregelen: door gedeputeerde staten overeenkomstig artikel 71, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder opgesteld programma van maatregelen;

 • c. fase II van het akoestisch onderzoek: het deel van het akoestisch onderzoek dat plaatsvindt met het oog op de door gedeputeerde staten te maken keuze uit de mogelijk te treffen maatregelen ter uitvoering van het programma van maatregelen;

 • d. fase III van het akoestisch onderzoek: het deel van het akoestisch onderzoek dat plaatsvindt met het oog op de uitwerking van de keuze en de beschrijving van de mogelijkheden om de uitvoering van de gekozen maatregelen te faseren.

Artikel 2b

 • 1 Onze Minister kan regels stellen omtrent het verstrekken van extra informatie indien hij zulks noodzakelijk acht vanwege onvoldoende herkenbaarheid van de toepassing en besteding van een subsidie als bedoeld in artikel 6a, eerste lid, in de informatie die gedeputeerde staten krachtens artikel 27, eerste lid van het Besluit financiële verhouding 2001, aan hem verstrekken.

Artikel 4

Onze Minister geeft aan het Interprovinciaal Overleg in het kalenderjaar 1994 een beschikking tot vaststelling van een bijdrage ten bedrage van € 453 780,22 ten behoeve van:

 • a. een jaarlijkse rapportage vóór 1 juli in 1995, 1996, 1997 en 1998 over de voortgang bij de provincies van het akoestisch onderzoek met betrekking tot de in artikel 3a, derde lid, onder b, bedoelde industrieterreinen, en

 • b. een jaarlijkse rapportage vóór 1 juli in 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 over de voortgang van de uitvoering van de programma’s van maatregelen.

Artikel 4a

 • 2 Onze Minister kan aan het Interprovinciaal Overleg aanwijzingen geven omtrent de inhoud van en de wijze waarop de rapportage, bedoeld in artikel 4, onder a en b, wordt ingericht.

Artikel 4b

 • 1 Indien een rapportage als bedoeld in artikel 4, onder a, te laat of in het geheel niet over een kalenderjaar wordt toegezonden, dan wel niet is opgesteld overeenkomstig artikel 4a, tweede lid, kan Onze Minister de beschikking tot vaststelling van de bijdrage, bedoeld in artikel 4, geheel of gedeeltelijk intrekken. Onze Minister kan het betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

 • 2 Onze Minister kent zo spoedig mogelijk na ontvangst van het teruggevorderde bedrag aan de provincie een twaalfde van dat bedrag toe.

 • 3 Indien het uitblijven van de rapportage mede het gevolg is van het niet of onvolledig verstrekken door gedeputeerde staten van gegevens aan het Interprovinciaal Overleg, kent Onze Minister dat de provincie waartoe gedeputeerde staten behoren geen gedeelte van het teruggevorderde bedrag toe. Hij verdeelt dan het teruggevorderde bedrag over de overige provincies.

 • 4 Het eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing indien een rapportage als bedoeld in artikel 4, onder b, te laat of in het geheel niet in één van de in dat artikel, onder b , bedoelde kalenderjaren is ontvangen, dan wel die rapportage niet is opgesteld overeenkomstig de artikelen 4a en 4d.

Artikel 4c

 • 1 Gedeputeerde staten verstrekken aan het Interprovinciaal Overleg ten behoeve van de rapportage, bedoeld in artikel 4, onder a, met ingang van 1996 telkens in januari van het lopende kalenderjaar de gegevens over de voortgang in hun provincie van het akoestisch onderzoek met betrekking tot de in artikel 3a, derde lid, onder b, bedoelde industrieterreinen.

 • 2 Indien de gegevens niet of onvolledig zijn verstrekt, doet het Interprovinciaal Overleg daarvan mededeling in de rapportage.

Artikel 4d

 • 1 Gedeputeerde staten verstrekken aan het Interprovinciaal Overleg in januari 1996 gegevens omtrent de stand van zaken per 1 januari 1996 met betrekking tot de uitvoering van de saneringprogramma's.

 • 2 Tot die gegevens behoren in ieder geval:

  • a. het totale aantal saneringsprogramma’s waarin maatregelen zijn genoemd die vóór 1 januari 2003 geëffectueerd moeten zijn;

  • b. het aantal saneringsprogramma’s waarvan alle maatregelen als bedoeld in artikel 6a, tweede lid, op 1 januari 1996 zijn uitgevoerd, onder vermelding van de kosten van de uitgevoerde maatregelen per saneringsprogramma, en welk percentage daarvan is bekostigd uit de bijdrage, bedoeld in artikel 6a, voor het jaar 1995;

  • c. met betrekking tot de bijdrage, bedoeld in artikel 6a, voor het jaar 1995:

   • 1°. het bedrag dat in dat jaar niet is uitgegeven;

   • 2°. het bedrag dat van het in dat jaar niet-uitgegeven bedrag is verplicht, onder vermelding van het jaar waarin de betaling wordt verwacht, en

   • 3°. het bedrag dat van het in 1995 niet-uitgegeven bedrag is gereserveerd voor het doen van toekomstige uitgaven als bedoeld in artikel 6a, tweede lid;

  • d. het aantal saneringsprogramma’s waarvan alle maatregelen als bedoeld in artikel 6a, tweede lid, op 1 januari 1997 zullen zijn uitgevoerd.

 • 4 Voor zover het verlenen, wijzigen of aanvullen van een vergunning deel uitmaakt van de op 1 januari 1996 uitgevoerde maatregelen, bedoeld in artikel 6a, tweede lid, verklaren gedeputeerde staten ten aanzien van iedere verleende, gewijzigde of aangevulde vergunning dat deze voorziet in een effectuering vóór 1 januari 2003. De verklaringen maken deel uit van de gegevens, bedoeld in het tweede lid.

 • 5 Gedeputeerde staten verstrekken aan het Interprovinciaal Overleg, met ingang van 1997, telkens in januari van het lopende kalenderjaar de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onder b en c, over het daaraan voorafgaande kalenderjaar en de gegevens, bedoeld in het tweede lid, onder d, per 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het lopende kalenderjaar. Het derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 6 Indien de gegevens niet of onvolledig zijn verstrekt, doet het Interprovinciaal Overleg daarvan mededeling in de rapportage.

Artikel 6

Voorafgaand aan de subsidievaststelling wordt geen beschikking tot subsidieverlening gegeven.

Artikel 6a

 • 1 Onze Minister geeft aan het provinciaal bestuur jaarlijks in de kalenderjaren 1995 tot en met 2002 ambtshalve een beschikking tot subsidievaststelling terzake van de kosten van het terugbrengen, vóór 1 januari 2003, van de geluidsbelasting vanwege alle in de provincie gelegen industrieterreinen, voor zover deze voorkomen op de in artikel 3 bedoelde lijst en het in artikel 3b bedoelde overzicht, van de binnen de zone rond die industrieterreinen gelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen.

Artikel 6b

 • 1 Onze Minister stelt ieder jaar voor 1 mei per provincie de subsidie ambtshalve vast op eennegende van het voor iedere provincie achter die provincie vermelde bedrag:

  Groningen

  € 2 441 897,07

  Fryslân

  € 2 887 398,07

  Drenthe

  € 1 447 093,31

  Overijssel

  € 1 698 654,09

  Gelderland

  € 2 862 274,98

  Flevoland

  € 429 339,61

  Utrecht

  € 916 319,30

  Noord-Holland

  € 4 454 606,10

  Zuid-Holland

  € 6 983 949,79

  Zeeland

  € 1 058 617,97

  Noord-Brabant

  € 4 859 366,25

  Limburg

  € 2 405 772,54

 • 2 Onze Minister kan, gelet op één of meer rapportages als bedoeld in artikel 4, onder b, de voor de uitvoering van deze paragraaf beschikbare subsidie, op aanvraag van het Interprovinciaal Overleg, één keer met € 1 815 120,86 verhogen.

 • 3 De aanvraag, bedoeld in het tweede lid, gaat vergezeld van een voorstel – waarmee door gedeputeerde staten van alle provincies is ingestemd – tot verdeling van de in het tweede lid genoemde subsidie over de provincies.

 • 4 Indien Onze Minister toepassing geeft aan het tweede lid, stelt hij de subsidie vast met inachtneming van de voorgestelde verdeling, bedoeld in het derde lid.

 • 5 Het eerste lid blijft buiten toepassing met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 6c

 • 1 Onze Minister stelt de subsidie per provincie ambtshalve vast op het voor iedere provincie achter die provincie vermelde bedrag:

  Groningen

  1 668 635,95

   

  Fryslân

  375 000,00

   

  Drenthe

  1 742 582,07

   

  Overijssel

  766 665,63

   

  Gelderland

  2 544 244,43

   

  Flevoland

  154 000,00

   

  Utrecht

  3 011 379,91

   

  Noord-Holland

  1 659 649,86

   

  Zuid-Holland

  15 080 848,03

   

  Zeeland

  53 343,67

   

  Noord-Brabant

  4 545 819,54

   

  Limburg

  886 115,00

   
 • 2 Voor zover het in het eerste lid vermelde bedrag lager is dan het voor de desbetreffende provincie vermelde bedrag in artikel 6b, eerste lid, is die provincie dat bedrag verschuldigd aan Onze Minister.

 • 3 Voor zover het in het eerste lid vermelde bedrag hoger is dan het voor de desbetreffende provincie vermelde bedrag in artikel 6b, eerste lid, is Onze Minister dat bedrag verschuldigd aan die provincie.

Artikel 6d

De betaling van de voor iedere provincie voor de uitvoering van het saneringsprogramma krachtens artikel 6b vastgestelde subsidie, vindt telkens uiterlijk in mei plaats.

Artikel 6e

 • 1 Indien uit de jaarlijkse rapportage, bedoeld in artikel 4, onder b, in 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 of 2007 blijkt dat er nagenoeg geen kans is dat ten aanzien van alle in artikel 4d , tweede lid, onder a, bedoelde saneringsprogramma’s de daarin genoemde maatregelen vóór 1 januari 2008 zijn uitgevoerd, kan Onze Minister gedeputeerde staten de verplichting opleggen om op eigen kosten, met inachtneming van door Onze Minister te stellen richtlijnen, een onderzoek in te stellen naar de factoren die de oorzaak zijn van dit dreigend tekortschieten en de mogelijkheden deze weg te nemen, dan wel daarin verbetering te brengen.

 • 2 Onze Minister maakt uiterlijk binnen 12 weken na ontvangst van de rapportage gebruik van zijn bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, of van de hem toekomende bevoegdheden met betrekking tot de vastgestelde subsidie.

Artikel 6f

Indien gedeputeerde staten blijkens een rapportage als bedoeld in artikel 4, onder b , de gegevens, bedoeld in artikel 4d, eerste en tweede lid, niet of onvolledig hebben verstrekt aan het Interprovinciaal Overleg, of die rapportage op 1 oktober van het kalenderjaar waarin zij op 1 juli ontvangen had moeten zijn, niet ontvangen is, kan Onze Minister gedeputeerde staten verplichten uiterlijk op de eerstvolgende 1 februari te rapporteren over de voortgang van de afronding van de uitvoering van de saneringsprogramma's. Artikel 3m, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6g

 • 1 In afwijking van artikel 6a, eerste lid, geeft Onze Minister in het vervolg geen ambtshalve beschikking tot subsidievaststelling indien:

  • a. een aan gedeputeerde staten krachtens artikel 6e opgelegde rapportage als bedoeld in artikel 4, onder b, door hem op 1 februari niet ontvangen is, of

  • b. blijkens de hem toegezonden rapportage gedeputeerde staten aan het Interprovinciaal Overleg niet of onvolledig de gevraagde gegevens hebben verstrekt.

Artikel 6h

 • 2 Onze Minister stelt bij de in het eerste lid bedoelde mededeling een termijn van ten hoogste acht weken binnen welke de ontbrekende informatie alsnog moet worden verstrekt.

Afdeling 2

Afdeling 3. Subsidie geluidhinderbestrijding spoorweglawaai

Afdeling 6

Afdeling 7

Afdeling 8. Subsidie terzake van de kosten voor bepaalde gebieden

§ 8.1. Subsidie terzake van de kosten voor gebieden waarin de kwaliteit van het milieu bijzondere aandacht behoeft

§ 8.2. Bijdragen in de kosten van bepaalde maatregelen ter uitvoering van het saneringsplan van de proefprojecten integrale milieuzonering (IMZ) Arnhem-Noord, IJmond en Maastricht

Hoofdstuk 3. Algemene voorschriften met betrekking tot de beslissing op aanvragen om subsidie als bedoeld in hoofdstuk 2

Artikel 50

Indien de aanvraag tot subsidieverlening als bedoeld in hoofdstuk 2 betrekking heeft op een activiteit die nog niet geheel is uitgevoerd, is de aanvrager verplicht zodra de activiteit is uitgevoerd of is stopgezet Onze Minister daarvan in kennis te stellen.

Artikel 51

 • 1 Onze Minister geeft de beschikking op de aanvraag tot verlening van subsidie als bedoeld in hoofdstuk 2 binnen vijf maanden na de datum waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2 In de gevallen waarin de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft op een activiteit die is uitgevoerd, wordt een aanvraag tot verlening van subsidie geacht een aanvraag tot subsidievaststelling te zijn. Voorafgaand aan de subsidievaststelling wordt geen beschikking tot subsidieverlening gegeven.

 • 3 In de gevallen, bedoeld in artikel 50, geeft Onze Minister de beschikking tot subsidievaststelling binnen vijf maanden na de ontvangst van de mededeling van de aanvrager dat de activiteit is uitgevoerd of stopgezet.

Artikel 52

 • 1 De beschikking tot subsidieverlening bevat de verplichting voor de subsidie-ontvanger om mededeling te doen van gewijzigde omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de activiteit.

 • 2 Bij de beschikking tot subsidieverlening kunnen verplichtingen worden opgelegd, die:

  • a. strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie, of

  • b. betrekking hebben op de wijze waarop of de middelen waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht.

Artikel 55

In afwijking van artikel 51, eerste lid, kan Onze Minister, in afwachting van een wijziging van het voor dat jaar vastgestelde subsidieplafond de beslissing op een subsidie-aanvraag geheel of gedeeltelijk aanhouden tot uiterlijk 15 december van het kalenderjaar waarin de subsidie is aangevraagd. Hij deelt de aanhouding aan de aanvrager mee.

Artikel 56

Indien Onze Minister toepassing heeft gegeven aan artikel 55 geeft hij uiterlijk binnen acht weken na afloop van de aanhouding een beschikking op de aanvraag.

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 6 april 1990

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.G.M. Alders

Uitgegeven de zesentwintigste april 1990

De Minister van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Bijlage A. bij de artikelen 12a, tweede lid, 12k, eerste lid, 18 en 19, derde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer

1. Verkeersmaatregelen tegen wegverkeerslawaai

Het in artikel 12a, tweede lid, bedoelde bedrag is de uitkomst van de volgende berekening volgens de onderstaande desbetreffende tabel:

de som van de normbedragen voor de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen waarvan de geluidsbelasting als gevolg van de maatregelen met ten minste 3 dB(A) afneemt, verminderd met de som van de normbedragen voor de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen waarvan de geluidsbelasting als gevolg van de maatregelen met ten minste 3 dB(A) toeneemt.

1a. Woningen, en andere geluidsgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1, onder e, onder 1° tot en met 4°

geluidsbelasting1

normbedrag per eenheid2 (in euro) bij afname of toename van

       
 

3 dB(A)

5 dB(A)

≥5 dB(A)

≤ 55

0,00

0,00

0,00

56

907,56

907,56

1361,34

57

907,56

907,56

1361,34

58

907,56

907,56

1361,34

59

907,56

907,56

1361,34

60

907,56

907,56

1361,34

61

907,56

1361,34

1815,12

62

907,56

1361,34

1815,12

63

1361,34

1815,12

2722,68

64

1361,34

1815,12

2722,68

65

1361,34

1815,12

2722,68

66

1815,12

2268,90

3176,46

67

1815,12

2268,90

3176,46

68

1815,12

2268,90

3176,46

69

1815,12

2268,90

3176,46

70

1815,12

2268,90

3176,46

713

6352,92

7714,26

10890,73

72 4

6352,92

7714,26

10890,73

73 5

6352,92

7714,26

10890,73

74 6

0,00

7714,26

10890,73

75 7

0,00

0,00

10890,73

≥ 76 8

0,00

0,00

0,009

1b. Andere geluidsgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1, onder e, onder 5°

geluidsbelasting10

normbedrag per eenheid11 (in euro) bij afname of toename van

       
 

3 dB(A)

5 dB(A)

≥5 dB(A)

≤ 55

0,00

0,00

0,00

56

907,56

1361,34

1815,12

57

907,56

1361,34

1815,12

58

907,56

1361,34

1815,12

59

907,56

1361,34

1815,12

60

907,56

1361,34

1815,12

6112

3176,46

4537,80

6352,92

6213

3176,46

4537,80

6352,92

6314

3176,46

4537,80

6352,92

6415

0,00

4537,80

6352,92

6516

0,00

0,00

6352,92

≥ 6617

0,00

0,00

0,0018

1c. Geluidsgevoelige terreinen

geluidsbelasting19

normbedrag per eenheid20 (in euro) bij afname of toename van

       
 

3 dB(A)

5 dB(A)

≥5 dB(A)

≤ 60

0,00

0,00

0,00

61

907,56

907,56

1361,34

62

907,56

907,56

1361,34

63

907,56

907,56

1361,34

64

907,56

907,56

1361,34

65

907,56

907,56

1361,34

66

907,56

1361,34

1815,12

67

907,56

1361,34

1815,12

68

907,56

1361,34

1815,12

69

907,56

1361,34

1815,12

70

907,56

1361,34

1815,12

7121

3176,46

4537,80

6352,92

7222

3176,46

4537,80

6352,92

7323

3176,46

4537,80

6352,92

7424

0,00

4537,80

6352,92

7525

0,00

0,00

6352,92

≥ 7626

0,00

0,00

0,0027

2. Geluidreducerende maatregelen aan de constructie van een spoorweg

Het in artikel 18 bedoelde bedrag is de uitkomst van de volgende berekening volgens onderstaande tabel: de som van de normbedragen voor de woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen waarvan de geluidsbelasting als gevolg van de maatregelen met ten minste 3 dB(A) afneemt:

Geluidsbelasting van de uitwendige scheidingsconstructie vóór uitvoering van de maatregelen28

normbedrag per eenheid29 (in euro) bij afname of toename van

 

3 dB(A)

5 dB(A)

≥5 dB(A)

≤ 65

0,00

0,00

0,00

66

907,56

1815,12

2722,68

67

907,56

1815,12

2722,68

68

907,56

1815,12

2722,68

69

907,56

1815,12

2722,68

70

1815,12

2722,68

3630,24

71

1815,12

2722,68

3630,24

72

1815,12

2722,68

3630,24

73

1815,12

2722,68

3630,24

≥ 74

3630,24

5445,36

7260,48

Het bedrag dat de uitkomst is van de berekening volgens bovenstaande tabel kan worden verhoogd met maximaal 30%, ter vergoeding van eventuele bijkomende werkzaamheden aan de constructie van de spoorweg die noodzakelijk zijn om het treffen van de geluidreducerende maatregelen mogelijk te maken.

3. Onttrekking aan bestemming vanwege wegverkeerslawaai

Het in artikel 12k, eerste lid, bedoelde bedrag bestaat uit de som van de per woning of andere geluidsgevoelige gebouw bepaalde maximale bijdragen met behulp van onderstaande tabel.

Geluidsbelasting30

maximale bijdrage (in euro) per eenheid31

≤ 66

0,00

67

14475,59

68

14475,59

69

28905,80

70

28905,80

71

74329,20

≥72

74329,20

4. Onttrekking aan bestemming vanwege railverkeerslawaai

Het in artikel 19, derde lid, bedoelde bedrag bestaat uit de som van de per woning of andere geluidsgevoelige gebouw bepaalde maximale bijdragen met behulp van onderstaande tabel.

Geluidsbelasting32

maximale bijdrage (in euro) per eenheid33

≤ 69

0,00

70

14475,59

71

14475,59

72

28905,80

73

28905,80

74

74329,20

≥75

74329,20

Bijlage B. Behorende bij het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer

[Vervallen per 01-01-2003]

Bijlage C. behorende bij artikel 3a, derde lid, onderdeel a, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer

Overzicht van industrieterreinen die voor een bijzondere bijdrage in de kosten van akoestisch onderzoek in aanmerking kunnen komen

1. Rijnmond I (GRW)

industrieterreinen:

 

Pernis

 

Botlek/Botlek-West

 

Europoort/Maasvlakte

2. Rijnmond II (WERM)

industrieterreinen:

 

Rijn/Maashaven

 

Waalhaven

 

Eemhaven

 

Havens-Noordwest

3. Velsen, Beverwijk, Heemskerk

industrieterrein:

 

IJmond

4. Kanaalzone

industrieterreinen:

 

Kanaaleiland/Sluiskil-Oost

 

Terneuzen-West

 

Poel/Ghellinckpolder

 

Oostelijke Kanaaloever

5. Drechtsteden

industrieterreinen:

 

Dordrecht-West/Groote Lindt

 

Dordrecht/De Staart

 

Dordrecht/Oosteind

 

Aan de Noord

 

Kijfhoek

6. Delft

industrieterrein:

 

Gist-Brocades

7. DSM

industrieterrein:

 

DSM

8. Nationaal Circuit te Zandvoort

 

9. Industrieterrein Schiphol-Oost

 

10. Amsterdam

industrieterrein:

 

Westelijk Havengebied

11. Breda

industrieterrein:

 

Breda-Noord

12. Groningen

industrieterrein:

 

Hoogkerk/Groningen-West

Bijlage Lijst industrieterrein in kader sanering industrielawaai

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend de lijst van industrieterreinen, bedoeld in artikel 4 van het ontwerpbesluit wijziging Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer Stcrt. 1993, nr. 247, alsmede artikel 1.2.1 van de door hem met het Interprovinciaal Overleg op 29 april 1994 gesloten bestuursovereenkomst Stcrt... 1994, nr. 101.

Gemeente

Industrieterrein

Provincie Groningen

 

Appingedam

Farmsumerweg

Delfzijl

Eemskanaaldok/Oosterveld-Korveltemp

Groningen

Groningen Zuid-Oost

Groningen

Paradijsvogelstraat/Florakade

Groningen

Reitdiep

Gronigen

Ulgersmaweg/Pop Dijkemaweg

Haren

NS-terrein Felland (Onnen)

Hoogezand Sappemeer

Foxhol

Hoogezand Sappemeer

Sappemeer (Noord en) Oost/NAM

Hoogezand Sappemeer

Hoogezand Coops

Hoogezand Sappemeer

Noordwest/plan Zuid

Hoogezand Sappemeer

Waterhuizen

Hoogezand Sappemeer

West

Hoogezand Sappemeer

Martenshoek

Leek

Leek

Loppersum

Graandrogerij Nieveen Zeerijp

Marum

Motorcrossterrein Trimunt

Pekela

Oude Pekela West

Pekela

Oude Pekela Oost

Stadskanaal

Veenstraat/Vleddermond

Veendam

Industrieterrein 0/1

Veendam

Industrieterrein 2

Veendam

Industrieterrein 3

Vlagtwedde

Ter Apel

Winschoten

Beesterweg/Rensel/Zuid/Zuiderwuppen

Zuidhorn

Van Starkenborghkanaal (Aduard)

Diversen

14 Gaslocaties

Provincie Friesland

 

Achtkarspelen

Stroobos

Achtkarspelen

Kootstertille-Oost

Boarnsterhim

Het String (Jirnsum)

Boarnsterhim

Wergea

Boarnsterhim

Polsleat/Spikerboor

Dantumadeel

Veenwouden

Franekeradeel

Vliet en Tuinen

Franekeradeel

Zuid

Franekeradeel

Kiesterzijl

Franekeradeel

Oost

Gaasterlan-Sleat

CVS Sloten

Harlingen

Haitsma

Harlingen

Koningsbuurt

Harlingen

Scheepswerf Kooijman BV

Leeuwarden

De Hemrik

Leeuwarden

Leeuwarden Oost

Leeuwarden

Leeuwarden West

Menaldumadeel

De Takomst Dronrijp

Nijefurd

Soal (grasdrogerij Workum)

Nijefurd

Horsa (zuivelfabriek Workum)

Nijefurd

De Volharding Stavoren

Ooststellingswerf

Motorcrossterrein Prikkedam

Ooststellingswerf

Grasdrogerij Oosterwolde G.A.

Ooststellingswerf

Oosterwolde Zuid

Ooststellingswerf

Zuid-Oost Hoek (Oosterwolde)

Opsterland

Zuivelfabriek Zuid-Oost Hoek

Olderterp

 

Skarterlan

Motorcrossterrein Flying Boetoe

Skarterlan

Sint Nicolaasga

Sneek

Houkesloot

Sneek

Lankhorst

Sneek

Erven Feenstra Betonfabriek

Tytsjerksteradiel

Schuilenburg Zuid

Tytsjerksteradiel

Suameer Bergum Z.O

Provincie Drenthe

 

Assen

Acmesa

Assen

Industrieterrein

Beilen

De Zuidmaten

Emmen

Bargermeer

Emmen

Purit

Hoogeveen

De Wieken

Meppel

Meppel/Staphorst

Sleen

BT Veenoord/Nieuw-Amsterdam

Zuidwolde

Motorcrossterrein

Provincie Overijssel

 

Almelo

Turfkade/Dollegoor/NW-Twente

Almelo

De Sumpel

Almelo

Buitenhaven-West

Avereest

De Rollepaal

Avereest

Balkburg

Deventer

Bergweide/Kloosterlanden/Veenoord

Enschede

Boddenkamp

Goor

RWZI De Whee

Haaksbergen '

t Vark Oost en West

Haaksbergen

Molkenboer Ten Hoopen

Hardenberg

Diamant

Hardenberg

Nieuwe Haven/Bruchterweg

Hasselt

Zwarte Water/Buiten de Enkpoort

Heino

Molenhoek Sterbeton

Heino

Molenweg (Heino Krause)

Hellendoorn

Nijverdal NZ, RWZI, TTC

Hengelo

Twentekanaal

Hengelo

Wegtersweg

Hengelo

Wilderinkshoek

IJsselmuiden

Grafhorst

Kampen

IJsseldijk

Markelo

Twentekanaal

Oldenzaal

Kartingbaan

Ommen

Vechtstreek

Ootmarsum

De Mors

Raalte

De Zegge Schoolstraat De Enk

Steenwijk

Industrieterreinen

Vriezenveen

Kanaaldijk-West

Wierden

Fleuweweg

Zwartsluis

Meppelerdiep en Zomerdijk

Zwolle

Marslanden

Zwolle

Karba (cartingbaan)

Zwolle

Voorst A B C

Provincie Gelderland

 

Apeldoorn

Motorcrossterrein Watergang te Assel

Apeldoorn

Brouwersmolen

Arnhem

Arnhem Noord

Arnhem

MC Hooijlaan

Barneveld

De Vallei (Valkseweg)

Bergh

’s Heerenberg

Brummen

Coldenhove Eerbeek

Dodewaard

Dalwagen

Doesburg

Barend Ubbinkweg/Contre Escarpe

Doetinchem

Hamburgerbroek

Druten

Deest

Ede

AKZO en omgeving

Epe

Kweekweg

Gendt

Waalbandijk

Gendt

Motor- en autocrossterrein

Gorssel

Kartingbaan Eefde

Groenlo

Groenlo (Brandemate)

Harderwijk

Lorentz en Haven

Hedel

Maasdijk

Heerewaarden

Maasoever

Huissen

Looveer

Hummelo en Keppel

MC Heksenplas

Lochem

Goorse/Hanzeweg/Kwinkweerd

Millingen

Rijndijk

Nijmegen

Nijmegen-West/Weurt te Beuningen

Nunspeet

Nestlé (B.P. Oosteinde)

Nunspeet

Motorcrossterrein

Renkum

Fabriekstraat/Bokkedijk

Rheden

Haveland

Rijnwaarden

Scheepswerf De Hoop Tolkamer

Wageningen

Haven

West Maas en Waal

SF Beton Appeltern

Winterswijk

Het grote industrieterrein

Wisch

Akkermansweide IJsselveld

Zevenaar

Hengelder

Provincie Flevoland

 

Dronten

Drogerij Marknesse

Noordoostpolder

Centrum 2 Emmeloord Betoncentrale

Urk

Scheepswerf Metz

Provincie Utrecht

 

Amersfoort

Isselt/Soesterkwartier

Amersfoort

Rangeerterrein

Amersfoort

De Koppel

De Ronde Venen

Amstelkade

Eemnes

Eembrugge

Loenen

Van Leer Vreeland

Maarssen

Maarssenbroeksedijk

Nieuwegein

Laagraven

Nieuwegein

De Wiers Zuid

Soest

Koningsweg

Utrecht

Lageweide incl. Merwedekananaal

Utrecht

Nic. Beetsstraat (Pegus)

Utrecht

RWZI Zandpad

Veenendaal

Industrieterrein II

Wijk bij Duurstede

Haventerrein

Woerden

Barwoutswaarder

Woerden

Melkunie Woerden

Provincie Noord-Holland

 

Akersloot

Aan Boekel

Alkmaar

Oudorp/Jaagpad

Alkmaar

Overdie

Amsterdam

Adm/Nsm (Cornelis Douwesterrein)

Amsterdam

Amstel I en II

Amsterdam

Johan van Hasseltkanaal Oost

Amsterdam

Westerdok

Amsterdam

Cruquius/Zeeburg (Oostelijk Havengebied)

Amsterdam

Houthaven (Minerva)

Amsterdam

Kadijken Oost

Amsterdam

Prinseneiland

Amsterdam

Schinkel

Amsterdam

Wittenburg/Oostenburg SWD Beton

Amsterdam

Zijkanaal (Bernard)

Amsterdam

Johan van Hasseltkanaal West

Beverwijk

De Pijp/Kagerweg/Noorwijkermeerpolder

Den Helder

Oostoever

Den Helder

Westoever/Motorcrosster Quelderduijn

Diemen

De Sniep + Verrijn Stuart

Enkhuizen

Krabbersplaat Ketenwaal

Graft-De Rijp

Scheepswerf Voorwaarts

’s Graveland

Cannenburgerweg/De Slenk

Haarlem

Waarderpolder

Haarlemmerliede CA

CSM

Haarlemmerliede CA

Spaarndam (Scheepswerf Stape)

Haarlemmermeer

Cruquius

Haarlemmermeer

Rijssenhout/Langehout beton

Haarlemmermeer

Lijnden

Haarlemmermeer

Scheepswerf L. Oldenhage te Lisse

Haarlemmermeer

De Liede

Haarlemmermeer

Vicon Nieuw Vennep

Heerhugowaard

De Zandhorst

Heilo

Groot Recycling BV

Hilversum

Havenkwartier

Hilversum

Melkunie en Centraal Nederland

Hoorn

Hoorn '80 en Schelphoek

Hoorn

Karperkuil

Lagedijk

Zuiderdel

Medemblik

West/Overleek/Almere

Monnickendam

Scheepswerf Hakvoort BV

Naarden

Naarden (Amsterdamsestraatweg)

Naarden

Quest International

Niedorp

Zuivelfabriek Lutjewinkel

Noorder Koggenland

Grasdrogerij Abbekerk

Purmerend

West (Neck Wormerland)

Purmerend

De Koog

Schagen

Lagedijk

Schermer

De Combinatie

Schermer

De Prinses

Schermer

Pen Trafostation Oterleek

Uithoorn

Uithoorn en Amstelkade (Cindu)

Wieringermeer

CAW Wieringermeer

Wormerland

Nieuwe Weg/Croklaan Wormer/Zaanstad

Zaanstad

Wessanen

Zaanstad

Cacao de Zaan te Koog a/d Zaan

Zaanstad

Poeldijk a/d Diederik Sonoyweg

Zaanstad

Stoel van Klaveren

Zaanstad

Zetmeel Bedr. De Bijenkorf BV

Provincie Zuid-Holland

 

Alblasserdam

Kloos Kinderdijk

Alphen a/d Rijn

Alphen a/d Rijn en Koudekerk

Binnenmaas

Melkunie

Binnenmaas

Puttershoek

Capelle a/d IJssel

Capelle West

Delft

Schieoevers Noord en Zuid

Delft

Schieoevers Zuid

Giessenlanden

Beton Arkel

Gorinchem

Gorinchem Zuid West

Gorinchem

Handelskade

Gorinchem

Langs de Linge I en II

Gouda

Unichema

Gouda

Kromme Gouwe en Melkunie

Gouda

Verdoorn Beton/G.B.C. Bij Melkunie

Den Haag

De Binckhorst-Noord

Den Haag

Scheveningen-Havens

Den Haag

Zichtenburg

Hardinxveld-Giessendam

Wielwijk

Hardinxveld-Giessendam

Langs de Merwede

Hillegom

Hillegommerbeek

Koudekerk a/d IJssel

Hondsdijk (B.C.K.)

Krimpen a/d IJssel

IJsseldijk

Krimpen a/d IJssel

Stormpolder

Leerdam

Glasfabriek

Leerdam

Zuivelfabriek Schoonrewoerd

Leiden

Merenwijk/De Hallen

Leiden

Akerboom

Leiden

Wernink

Leimuiden

Boot Beton

Liesveld

Langs de Lek (De Boot)

Lisse

Jonker Beton

Maassluis

Kapelpolder

Maassluis

Key en Kramer

Middelharnis

Oostplaat, Haven en Caago

Nederlek

De Zaag/De Noord/Middelland

Nederlek

Dammestraat/Oost

Nederlek

Middelland

Nieuw Lekkerkerk

HC Kinderdijk

Nieuw Lekkerkerk

Lekdijk

Nieuwkoop

Woerdense Verlaat, betoncentrale

Oud Beijerland

Spuidijk

Ouderkerk

Middelblok

Papendrecht

Westeind 119/195

Rijswijk

Plaspoelpolder Landtong

Rotterdam

IJsselmonde Noordrand

Rotterdam

Spaanse polder 1-3 Gravenlandsepolder

Rotterdam

Feijenoord, Schaardijk Stadionweg

Rotterdam

Spaanse Polder 4

Schiedam

Havens Noordwest/Oost Frankenland

Schiedam

Schiedam Zuid

Sliedrecht

Molendijk/Industrieweg

Sliedrecht

Rivierdijk/De Peulen

Sliedrecht

Van Santen

Spijkenisse

Haven Hongerland/De Boo

Strijen

Skelterbaan De Hoekse Waard

Ter Aar

Hoekse Aarkade

Vianen

Centrum/De Hagen/De Biezen

Vianen

De Hagen/De Biezen

Vlaardingen

Vulcaanhaven Wilhelminahaven

Vlaardingen

Windmill

Voorburg

De Waardt

Zoeterwoude

Hoge Rijndijk/Barrepolder

Provincie Zeeland

 

Axel

Motorcrossterrein aan de Lageweg

Bruinisse

Haventerrein

Goes

Havenindustrieterrein

Hontenisse

Walsoorden

Kapelle

CZAV Wemeldinge

Middelburg

Arnestein

Oostburg

Cehave

Tholen

Slabbecoornepolder (St. Maartensdijk)

Vlissingen

Vlissingen-Oost

Zierikzee

Zuidhoek

Provincie Noord-Brabant

 

Bergen op Zoom

Theodorushaven

Bergeyk

Kennedylaan

Berghem

Motorsportcircuit Nieuw Zevenbergen

Boxmeer

Motorcrossterrein 't Snepke

Boxmeer

Saxe Gotha

Boxtel

I en II

Breda

Moleneind-Oost

Budel

Dorplein en Kempenweg (te Weert)

Cuijk en Sint Agatha

Haven

Cuijk en Sint Agatha

Nutricia

Cuijk en Sint Agatha

Motorcrossterrein Lombok

Dinteloord/Fijnaart

Cebeco en Dintelmond

Dongen

De Wildert

Drunen

Kasteeldreef Groenewoud

Eindhoven

DAF/Kanaaldijk-Noord

Eindhoven

De Hurk

Eindhoven

RWZI Karpendonk

Etten-Leur

Vosdonk

Geertruidenberg

Amercentrale en Sep te Made

Geertruidenberg

Zuid

Gemert

V.d. Acker + Raijmakers

Heesch

Van Berkel Beton BV

Heeswijk-Dinther

RWZI Veghel-Uden

Helmond

Zuid/Vlisco

Den Bosch

Rietvelden West, Oost en Ertveld

Den Bosch

Zuid '66

Heusden

Bakkersdam

Hooge en Lage Zwaluwe

Buitenhaven

Lieshout

Bavaria

Lieshout

Swinkels

Mill

Bedrijfsterrrein Gebrs. Arts BV

Oosterhout

Statendam/Weststad/Houtduifstraat

Oosterhout

Vijfeiken/Wilhelminakanaal-Noord

Oss

Moleneind, Danenhoef en Landweg

Ravenstein

Meulemans

Roosendaal en Nispen

Borchwerf

Someren

Sluis XI Half Elfje

Steenbergen

Janse en Jaartsveld

Steenbergen

Molenweg 27

Terheijden

Hazeldonk/Zwartenberg Etten-Leur

Tilburg

Afvalwaterzuivering Oost

Tilburg

Vossenberg

Tilburg

Loven

Veghel

Cehave Rijksweg

Veghel

CHV a.d. NCB Laan

Veldhoven

De Heibloem

Waalwijk

Haven

Werkendam

Cavo/Van Loon

Werkendam

Sleeuwijksedijk

Woensdrecht

Fokker

Woudrichem

Bouman BV te Andel

Woudrichem

Hak Conserven BV

Zevenbergen

Schansdijk/De Koekoek

Provincie Limburg

 

Beek

Betonfabriek Gelissen

Born

Volvo

Born

Haven fase 1,2 en Holtum Noord

Gennep

Hoogveld

Gennep

De Hey

Haelen

Maascentrale

Heel

Kanaal Wessem-Nederweert

Heel

Koeweide

Heerlen

De Koumen

Helden

Beringe

Kerkrade

Spekholzerheide

Kerkrade

Dentgenbach

Landgraaf/Onderbanke

Abdissenbosch/Europaweg-Noord

Maasbracht

Clauscentrale PLEM

Maasbracht

Battenberg/Koeweide

Maasbracht

Oude Maas

Maastricht

ENCI

Maastricht

Beatrixhaven

Maastricht

Limmel

Maastricht

Mosa-Meerssenerweg

Maastricht

Sphinx-Boschstraat

Meerlo-Wanssum

Haven- en Industrieterrein Wan

Melick en Herkenbosch

Lispinweg

Roermond

Natronchemie

Sittard

MGR. Buckxstraat

Stein

Kerenscheide/ACL

Stein

Havengebied Stein e.o.

Stramprooy

IT Stramproy

Susteren

Dieterderweg

Swalmen

Boutestraat

Swalmen

Breden Ars

Tegelen

Hekkens

Tegelen

Windhond/Krekelsberg

Venlo

Groot Boller

Weert

Kempenweg

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend, gelet op artikel 4b van het ontwerpbesluit wijziging Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer, Stcrt. 1993, nr. 247, de industrieterreinen ten aanzien waarvan vóór 1 januari 1992 de beschikking is genomen tot verlening van de bijdrage in de kosten verbonden aan het deel van het akoestisch onderzoek dat plaatsvindt met het oog op de uitwerking van de keuze en de beschrijving van de mogelijkheden om de uitvoering van de gekozen maatregelen te faseren (fase III van het akoestisch onderzoek).

Gemeente

Industrieterrein

Provincie Groningen

 

Appingedam

Woldweg

Bedum

Domo

Delfzijl

Oosterhorn

Marum

Friesland Frico Domo

Marum

De Jong verenigde N.V. te Noordwijk

Menterwolde

Zuidbroek

Reiderland

Triton Karton

Vlagwedde

Avebe Ter Apelkanaal

Winschoten

BT Coop Zuivelfabriek (Grachtstraat)

Provincie Friesland

 

Achtkarspelen

Gerkesklooster

Bolsward

De Wymerts/Industriepark/De Marne

Gaasterlan-Sleat

Grasdrogerij Harich

Harlingen

Havenkwartier

Lemsterland

Buitengaats-Lemmer Rien

Lemsterland

Novac

Opsterland

Stork Gorredijk

Skarterlan

Nestle Scharsterbrug

Smallingerland

Grasdrogerij Opeinde

Sneek

Pasveer

Weststellingswerf

Wolvega "De Takomst"

Wymbritseradiel

Heeg Osingahuizen

Provincie Drenthe

 

Coevorden

Leeuwerikenveld

Gasselte

Avebe Oostermoer

Hoogeveen

Venesluis D.O.C.

Roden

Crossterrein Steenbergerveld

Provincie Overijssel

 

Almelo

J&I ten Cate

Gramsbergen

De Krim

Ommen

Gascompressorstation Vilsteren

Provincie Gelderland

 

Brummen

Eerbeek-Zuid

Vorden

Gems Metaalwerken BV

Provincie Utrecht

 

Utrecht

Hooggelegen

Provincie Noord-Holland

 

Amsterdam

Landlust

Amsterdam

Zijkanaal (Cylinderstraat)

Den Helder

Nieuw Diep/Visafslag

Diemen

Una-Centrale, Trafostation Maxis

Edam-Volendam

Oorgat

Uitgeest

Melksuikerfabriek en Skelterbaan

Zaanstad

Oostzijde

Zaanstad

Van der Molen te Zaandam

Zaanstad

Wed. K. Brouwer BV

Provincie Zuid-Holland

 

Giessenlanden

Van Kessel

Gorinchem

Avelingen-Oost

Hardinxveld-Giessendam

Nieuweweg

Papendrecht

Nieuwland

Papendrecht

Westeind 117/195

Rotterdam

Laurensplaats

Sliedrecht

J. Boer

Zoetermeer

Nutricia

Wassenaar

Menken van Grieken

Provincie Zeeland

 

Goes

Lewedorp

Kapelle

Smokkelhoek

Kortgene

Groenvoerdrogerij J.G. Timmermans

Oostburg

Havengebied/Deltahoek Breskens

Oostburg

Risseeuw Groede

Vlissingen

De Schelde/Buitenhaven

Westerschouwen

Krijger Renesse

Provincie Noord-Brabant

 

Breda

RWZI Nieuwveer

Eersel

Motorcrossterrein Ketelberg

Eindhoven

DMV Campina

Eindhoven

Philips Comlex T

Grave

Grave

Raamsdonk

Scheepswerf De Donge

Vierlingsbeek

Havens Maashees

Wanroij

DMV Campina

Zevenbergen

Bloemendaalse Zeedijk

Provincie Limburg

 

Eijsden

Zinkwit

Maastricht

Boschpoort

Meerssen

Weert (KNP)

Roerdalen

Heide Roerstreek

Roermond

Willem Alexander

Simpelveld

Bochholtzerweg

Stein

L'Ortye Steenbrekerij/Zeverij

Vlodrop

Vekoma

Weert

Fatima

Weert

Doolhof/Leuken Noord + 2 terreinen

 1. Dit is bij afname de geluidsbelasting van de uitwendige scheidingsconstructie vóór, en bij toename de geluidsbelasting van de uitwendige scheidingsconstructie na de uitvoering van de maatregelen (in dB(A) en na de aftrek, bedoeld in artikel 103 van de Wet geluidhinder).

  ^ [1]
 2. Eenheid:– bij woningen: elke woning;– bij andere geluidsgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1, onder e, onder 1° tot en met 4°: elke 5 m strekkend gebouw in de lengterichting van de weg (als het gebouw hoger dan drie etages is, dan het aantal eenheden vermenigvuldigen met de naar beneden afgeronde uitkomst van de deling van het aantal etages door 3).

  ^ [2]
 3. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van meer dan 70 dB(A, dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [3]
 4. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van meer dan 70 dB(A, dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [4]
 5. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van meer dan 70 dB(A, dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [5]
 6. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van meer dan 70 dB(A, dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [6]
 7. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van meer dan 70 dB(A, dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [7]
 8. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van meer dan 70 dB(A, dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [8]
 9. Bij geluidsbelastngen van meer dan 75 dB(A) vóór de uitvoering van de maatregelen is wel een subsidie mogelijk indien de geluidsbelasting na de uitvoering van de maatregelen 70 dB(A) of minder is, namelijk € 10890,73 per eenheid.

  ^ [9]
 10. Dit is bij afname de geluidsbelasting van de uitwendige scheidingsconstructie vóór, en bij toename de geluidsbelasting van de uitwendige scheidingsconstructie na de uitvoering van de maatregelen (in dB(A) en na de aftrek, bedoeld in artikel 103 van de Wet geluidhinder).

  ^ [10]
 11. Eenheid: elke 5 m strekkend gebouw in de lengterichting van de weg (als het gebouw hoger dan drie etages is, dan het aantal eenheden vermenigvuldigen met de naar beneden afgeronde uitkomst van de deling van het aantal etages door 3).

  ^ [11]
 12. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van deze gebouwen van meer dan 60 dB(A, dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [12]
 13. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van deze gebouwen van meer dan 60 dB(A, dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [13]
 14. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van deze gebouwen van meer dan 60 dB(A, dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [14]
 15. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van deze gebouwen van meer dan 60 dB(A, dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [15]
 16. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van deze gebouwen van meer dan 60 dB(A, dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [16]
 17. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van deze gebouwen van meer dan 60 dB(A, dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [17]
 18. Bij geluidsbelastingen van meer dan 65 dB(A) vóór de uitvoering van de maatregelen is wel een subsidie mogelijk indien de geluidsbelasting na de uitvoering van de maatregelen 60 dB(A) of minder is, namelijk € 6352,92 per eenheid.

  ^ [18]
 19. Dit is bij afname de geluidsbelasting van de uitwendige scheidingsconstructie vóór, en bij toename de geluidsbelasting van de uitwendige scheidingsconstructie na de uitvoering van de maatregelen (in dB(A) en na de aftrek, bedoeld in artikel 103 van de Wet geluidhinder).

  ^ [19]
 20. Eenheid: 25 m strekkend terrein in de lengterichting van de weg.

  ^ [20]
 21. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van meer dan 70 dB(A), dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [21]
 22. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van meer dan 70 dB(A), dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [22]
 23. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van meer dan 70 dB(A), dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [23]
 24. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van meer dan 70 dB(A), dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [24]
 25. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van meer dan 70 dB(A), dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [25]
 26. Indien de uitvoering van de maatregelen leidt tot geluidsbelastingen van meer dan 70 dB(A), dan is geen subsidie mogelijk.

  ^ [26]
 27. Bij geluidsbelastingen van meer dan 75 dB(A) vóór de uitvoering van de maatregelen is wel een subsidie mogelijk indien de geluidsbelasting na de uitvoering van de maatregelen 70 dB(A) of minder is, namelijk € 6352,92 per eenheid.

  ^ [27]
 28. Indien de maatregelen bestaan uit het voortijdig vervangen van een brug of viaduct, dan worden de normbedragen met 50% verhoogd.

  ^ [28]
 29. Eenheid:– bij woningen: elke woning;– bij andere geluidsgevoelige gebouwen: elke 5m lengte van de door de bron geluidsbelaste gevel (als het gebouw hoger dan drie etages is, dan het aantal eenheden vermenigvuldigen met de naar beneden afgeronde uitkomst van de deling van het aantal etages door 3).

  ^ [29]
 30. Dit is het minimum van de waarde van de geluidsbelasting voor het treffen van de maatregelen en na het treffen van de overige maatregelen (in dB(A) en na de aftrek, bedoeld in artikel 103 van de Wet geluidhinder).

  ^ [30]
 31. Aangegeven bedrag in euro geldt per woning of per ander geluidsgevoelig gebouw met de aangegeven geluidsbelasting.

  ^ [31]
 32. Dit is het minimum van de waarde van de geluidsbelasting voor het treffen van de maatregelen en na het treffen van de overige maatregelen (in dB(A)).

  ^ [32]
 33. Aangegeven bedrag in euro geldt per woning of per ander geluidsgevoelig gebouw met de aangegeven geluidsbelasting.

  ^ [33]
Terug naar begin van de pagina