Premieregeling opgeviste milieugevaarlijke stoffen

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Premieregeling opgeviste milieugevaarijke stoffen

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat het wenselijk is de Premieregeling opgeviste milieugevaarlijke stoffen en explosieven (Stcrt. 1988, 254) op een aantal punten bij te stellen en gedeeltelijk in te trekken ingevolge het advies van de Interdepartementale coördinatiecommissie voor Noordzee-aangelegenheden, ICONA, van 10 juli 1989, uitgebracht naar aanleiding van de eerste evaluatie van die regeling;

Handelende in overeenstemming met de regeringbeslissing inzake de bijstelling en gedeeltelijke intrekking van genoemde premieregeling, als vastgesteld in brief nr. ICONA 7958 van 17 augustus 1989, van de minister van Verkeer en Waterstaat, coördinerend minister voor Noordzee-aangelegenheden, aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

Overwegende, dat omwille van de duidelijkheid, besloten is tot vaststelling van een nieuwe Premieregeling te geraken onder gelijktijdige intrekking van voornoemde premieregeling;

Besluit:

Artikel 1. Toepassing

Deze regeling is van toepassing op verpakte milieugevaarlijke stoffen die:

 • 1. op zee door schepen zijn verloren en,

 • 2. opgevist worden binnen de Nederlandse visserijzone, zijnde de Nederlandse territoriale zee alsmede het Nederlandse deel van het continentale plat en die,

 • 3. krachtens de International Maritime Dangerous Goods Code (IMO resolutie A.81 (IV) van 27 september 1965 zoals nadien gewijzigd) worden aangemerkt als ‘Marine Pollutant’, daaronder mede begrepen de stoffen die naar het oordeel van de met de uitvoering van deze regeling belaste ambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, een zodanig gevaar meebrengen dat verwijdering uit het mariene milieu noodzakelijk is.

Artikel 2. Toekenning van de premie

Ten aanzien van de toekenning en de hoogte van de premie geldt het volgende:

 • 1a. Aan de visser die vóór 1 januari 1990 een verpakte milieugevaarlijke stof opvist en aan land brengt of aan de visser op wiens aanwijzing een dergelijke stof vóór 1 januari 1990 wordt geborgen, kan een premie van f 1000 (zegge: duizend gulden) netto worden toegekend.

 • 1b. Aan de visser die op of na 1 januari 1990 een verpakte milieugevaarlijke stof opvist en aan land brengt of aan de visser op wiens aanwijzing een dergelijke stof op of na 1 januari 1990 wordt geborgen, kan een premie van € 760,08 (zegge: zevenhonderdzestig euro en 8 eurocent) bruto worden toegekend.

 • 2 Toekenning van een premie geschiedt op voorwaarde van onverwijlde melding aan het Kustwachtcentrum, overgave van de verpakte milieugevaarlijke stof (indien deze door de visser zelf is geborgen) en het verstrekken van geografische informatie over de vindplaats.

 • 3 De regeling is van toepassing op alle Nederlandse vissersvaartuigen, alsmede alle vissersvaartuigen die staan geregistreerd in een der lidstaten van de EEG en die gerechtigd zijn in de Nederlandse visserijzone te vissen.

 • 4 De mogelijkheid bestaat van een extra vergoeding voor gemaakte kosten of geleden schade, volgens normbedragen van het Landbouw-Economisch Instituut (exclusief besomming).

Artikel 3. Beoordeling

Met betrekking tot elke melding van een opgeviste milieugevaarlijke stof wordt door het Rijk – Rijkswaterstaat – beoordeeld of voldaan is aan de in artikelen 1 en 2, juncto artikel 8, gestelde voorwaarden om voor premiëring in aanmerking te komen.

Artikel 4. Praktische uitvoering

 • 1 De melding, bedoeld in artikel 2, onder 2, van een opgeviste milieugevaarlijke stof dient te geschieden aan het Kustwachtcentrum te IJmuiden. Dit centrum is bereikbaar via Scheveningen-Radio, VHF, kanaal 16 of Mf 2182 Khz, en voorts als volgt:

  • -

   telefoonnummer: 02550-34344

  • -

   telexnummer: 71088-KUSTW NL

  • -

   telefaxnummer: 02550-23496

  • -

   postadres: Postbus 303, 1970 AH IJmuiden.

 • 2 Bij de melding dient de volgende informatie te worden opgegeven:

  • -

   naam, nationaliteit en roepletters van het schip en postadres van de rederij

  • -

   geografische positie van het schip

  • -

   geografische positie van de vindplaats van de stof

  • -

   aard van de opgeviste milieugevaarlijke stof in verpakking, met eventuele kenmerken

  • -

   bestemmingshaven van het schip en ETA (expected time of arrival)

  • -

   overige informatie die van belang kan zijn.

 • 3 Op basis van de bij melding verstrekte informatie zullen door of via het Kustwachtcentrum nadere aanwijzingenj gegeven worden over de te volgen handelwijze, zoals eventuele markering, berging, overgave en dergelijke.

 • 4 Aanmelding van een opgeviste stof wordt tevens beschouwd als een verzoek om toekenning van een premie, zodat geen aparte aanvraag behoeft te worden ingediend.

 • 5 De beslissing inzake de eventuele toekenning van een premie wordt, zo spoedig mogelijk, per brief aan betrokkene – wiens gegevens uit de melding bekend zijn – medegedeeld.

  Uitbetaling geschiedt door tussenkomst van de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat te Rijswijk.

 • 6 Voor toekenning van een extra vergoeding als genoemd in artikel 2 onder 4 van deze regeling dient door betrokkene een schriftelijk gemotiveerd verzoek te worden gericht aan de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat, postbus 5807, 2280 HV Rijswijk.

Artikel 5. Informatie

Vanaf 1 juli 1989 zal bij het Kustwachtcentrum en bij de in de Kustwacht samenwerkende diensten een nadere specificatie beschikbaar zijn van milieugevaarlijke stoffen die krachtens de in artikel 1 onder 3 genoemde IMDG-code voor premiëring in aanmerking komen.

Artikel 6. Budget

Voor toepassing van de regeling is een beperkt budget beschikbaar in de orde van f 200 000 voor de periode 1 september 1989 tot 1 januari 1990 en in de orde van € 136.134,00 per jaar voor 1990 en volgende jaren. Zodra in enig jaar het beschikbare budget is uitgeput zullen voor dat jaar geen rechten meer worden verkregen op de uitkering van een premie. Hiervan zal aan de visserijwereld zo spoedig mogelijk mededeling worden gedaan door een Bericht aan Zeevarenden en een Bekendmaking aan de Visserij, uit te geven door het Kustwachtcentrum.

Artikel 7. Meldingen

Meldingen van opgeviste stoffen zullen in volgorde van binnenkomst bij het Kustwachtcentrum in behandeling worden genomen.

Artikel 8

De minister van Verkeer en Waterstaat kan van de voorwaarden gesteld in artikel 1, onder 1, en artikel 2, onder 3, afwijken mits het mariene milieu daarmee gediend is.

Artikel 9. Intrekking

Met ingang van 1 september 1989 wordt ingetrokken de Premieregeling opgeviste milieugevaarlijke stoffen en explosieven van 29 december 1988 (Stcrt. 254).

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Premieregeling opgeviste milieugevaarlijke stoffen.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 18 augustus 1989

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Terug naar begin van de pagina