Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Geldend van 12-03-2002 t/m 30-06-2002

Wet van 3 juli 1989, houdende administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen om op zichzelf niet ernstige gedragingen in strijd met verkeersvoorschriften, gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswet en enkele andere wetten, in plaats van op strafrechtelijke wijze op administratiefrechtelijke wijze af te kunnen doen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 2 In deze wet wordt mede verstaan onder:

  bestuurder: degene die wordt geacht een motorrijtuig onder zijn onmiddellijk toezicht te doen besturen;

  kenteken: het kenteken waaronder een motorrijtuig in het buitenland is geregistreerd, het registratienummer, vermeld op het registratiebewijs, afgegeven voor een motorrijtuig gebezigd ten behoeve van de strijdkrachten, alsmede enig ander registratienummer waaronder een motorrijtuig in Nederland mag worden geregistreerd;

  kentekenregister: een buitenlands register betreffende aldaar geregistreerde motorrijtuigen, de registratie betreffende motorrijtuigen gebezigd ten behoeve van de strijdkrachten, bijgehouden door Onze Minister van Defensie, alsmede enig andere registratie betreffende motorrijtuigen, waarvan de houder gerechtigd is deze in Nederland te voeren;

  rijbewijs: een door het bevoegde gezag in het buitenland afgegeven rijbewijs, alsmede een door het militaire gezag afgegeven rijbewijs.

Hoofdstuk II. Toepassingsgebied van de wet

Artikel 2

 • 1 Ter zake van de in de bijlage bij deze wet omschreven gedragingen die in strijd zijn met op het verkeer betrekking hebbende voorschriften gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994, de Provinciewet of de Gemeentewet (Stb. 1992, 96), worden op de wijze bij deze wet bepaald administratieve sancties opgelegd. Voorzieningen van strafrechtelijke of strafvorderlijke aard zijn uitgesloten.

 • 2 Als gedragingen in de zin van het eerste lid worden niet beschouwd die gedragingen waarbij letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht.

 • 3 Voor elke gedraging bepaalt de in het eerste lid bedoelde bijlage de aan de Staat te betalen geldsom. Deze geldsom kan niet meer zijn dan € 340 per gedraging.

 • 4 De in het derde lid bedoelde geldsom wordt voor personen die ten tijde van de gedraging nog geen zestien jaar oud waren, gehalveerd.

 • 5 De in het eerste lid bedoelde bijlage kan bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd. Deze algemene maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking dan vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.

 • 6 Een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in het vijfde lid, wordt vastgesteld op voordracht van Onze Minister en Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

Hoofdstuk III. Administratieve sanctie

Artikel 3

 • 1 Met het toezicht op de naleving van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde voorschriften zijn belast de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen ambtenaren.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd tot het opleggen van een administratieve sanctie ter zake van de door hen of op geautomatiseerde wijze vastgestelde gedragingen aan personen die de leeftijd van twaalf jaren hebben bereikt.

 • 3 De officier van justitie in het arrondissement waar de in het eerste lid bedoelde ambtenaren optreden, houdt toezicht op de wijze waarop zij van de hun verleende bevoegdheid gebruik maken. Hij kan daaromtrent beleidsregels vaststellen. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent het toezicht op de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde ambtenaren van de hun verleende bevoegdheid gebruik maken en de intrekking van die bevoegdheid.

 • 4 Het College van procureurs-generaal houdt toezicht op de bij deze wet geregelde handhaving van verkeersvoorschriften. Het geeft daartoe bevelen aan de hoofden van de arrondissementsparketten.

Artikel 4

 • 1 De administratieve sanctie wordt opgelegd bij een gedagtekende beschikking. De beschikking bevat een korte omschrijving, onder verwijzing naar de aanduiding in de bijlage, van de gedraging ter zake waarvan zij is gegeven en het voor die gedraging bepaalde bedrag van de administratieve sanctie, de datum en het tijdstip waarop, alsmede de plaats waar de gedraging is geconstateerd. Bij ministeriële regeling worden het model van de beschikking en dat van de aankondiging van de beschikking vastgesteld, of de eisen waaraan het model moet voldoen.

 • 2 Zo mogelijk wordt aanstonds een aankondiging van de beschikking uitgereikt aan degene tot wie zij zich richt, of wordt deze achtergelaten in of aan het motorrijtuig. De bekendmaking van de beschikking geschiedt binnen vier maanden nadat de gedraging heeft plaatsgevonden, door toezending van de beschikking aan het adres dat betrokkene heeft opgegeven of, indien dat niet mogelijk is en de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van een motorrijtuig waarvoor een kenteken is opgegeven, aan het adres dat is opgenomen in het kentekenregister. Indien de brief onbestelbaar blijkt te zijn, wordt de beschikking gezonden naar het in de basisadministratie persoonsgegevens vermelde adres, tenzij dit hetzelfde is als hetgeen is opgenomen in het kentekenregister. Indien de brief ook op het in de basisadministratie persoonsgegevens opgenomen adres onbestelbaar blijkt te zijn, wordt de beschikking geacht aan de betrokkene bekend te zijn.

 • 3 In een geval als bedoeld in artikel 31, eerste lid, geschiedt de bekendmaking door uitreiking van de beschikking aan betrokkene. De weigering de beschikking in ontvangst te nemen, schort de bekendmaking daarvan niet op.

 • 4 De beschikking vermeldt de dag waarop krachtens artikel 23 de sanctie uiterlijk moet zijn voldaan. Tevens vermeldt de beschikking dat de sanctie dient te worden voldaan door middel van de toegezonden acceptgiro dan wel op een in die beschikking aangeduide plaats, alsmede de verhogingen die krachtens artikel 23, tweede lid, en artikel 25 op de administratieve sanctie vallen, indien deze niet tijdig wordt voldaan.

Artikel 5

Indien is vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van een motorrijtuig waarvoor een kenteken is opgegeven, en niet aanstonds is vastgesteld wie daarvan de bestuurder is, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, tweede lid, de administratieve sanctie opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven. Daarbij wordt hij gewezen op het bepaalde in artikel 8.

Artikel 5a

Indien is vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van een motorrijtuig, waarmee een aanhangwagen waarvoor een kenteken is vereist, wordt voortbewogen, en niet aanstonds is vastgesteld wie daarvan de bestuurder is, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, tweede lid, de administratieve sanctie opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken van het motorrijtuig ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven. Indien het kenteken van het motorrijtuig niet is vastgesteld, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, tweede lid, de administratieve sanctie opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken van de aanhangwagen ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven. In beide gevallen wordt hij gewezen op het bepaalde in artikel 8.

Hoofdstuk IV. Administratief beroep en bezwaar bij de officier van justitie

Artikel 6

 • 1 Tegen de oplegging van de administratieve sanctie kan degene tot wie de beschikking is gericht, beroep instellen bij de officier van justitie in het arrondissement waar de gedraging is verricht. Indien niet kan worden vastgesteld in welk arrondissement de gedraging is verricht, kan beroep worden ingesteld bij de officier van justitie in het arrondissement van de woonplaats van de betrokkene.

 • 2 Onverminderd artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht vermeldt het beroepschrift de geboortedatum, de geboorteplaats en het geboortejaar van degene die het beroep heeft ingesteld, en het nummer van zijn giro- of bankrekening, indien hij die heeft.

Artikel 8

De officier van justitie vernietigt de beschikking indien, in het geval van artikel 5 onderscheidenlijk artikel 5a, degene op wiens naam het kenteken in het kentekenregister is ingeschreven:

 • a. aannemelijk maakt dat tegen zijn wil door een ander van het motorrijtuig onderscheidenlijk de aanhangwagen gebruik is gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen,

 • b. een voor een termijn van ten hoogste drie maanden schriftelijk bedrijfsmatig aangegane huurovereenkomst overlegt waaruit blijkt wie ten tijde van de gedraging de huurder van het motorrijtuig onderscheidenlijk de aanhangwagen was, dan wel

 • c. een vrijwaringsbewijs, bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van het Kentekenreglement, of een verklaring als bedoeld in de artikelen 31 tot en met 33 van het Kentekenreglement, overlegt waaruit blijkt dat hij ten tijde van de gedraging geen eigenaar of houder meer was van het betrokken motorrijtuig onderscheidenlijk de betrokken aanhangwagen.

In de onder a, b en c bedoelde gevallen is de officier van justitie bevoegd tot het opleggen van een administratieve sanctie aan degene die de gedraging heeft verricht of aan degene die de huurder van het motorrijtuig onderscheidenlijk de aanhangwagen was, dan wel aan degene aan wie het motorrijtuig onderscheidenlijk de aanhangwagen werd overgedragen. De artikelen 4, 6 en 7 zijn alsdan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de beschikking uiterlijk binnen acht maanden nadat de gedraging heeft plaatsgevonden wordt bekendgemaakt.

Hoofdstuk V. Beroep bij de kantonrechter van de rechtbank

Artikel 9

 • 2 Het beroep kan worden ingesteld ter zake dat:

  • a. de gedraging niet is verricht of dat, buiten het geval van artikel 5, degene tot wie de beschikking is gericht, de gestelde gedraging niet heeft verricht;

  • b. de officier van justitie had moeten beslissen dat de omstandigheden waaronder de gedraging heeft plaatsgevonden, het opleggen van een administratieve sanctie niet billijken dan wel dat hij, gelet op de omstandigheden waarin de betrokkene verkeert, een lager bedrag van de administratieve sanctie had moeten vaststellen;

  • c. de officier van justitie ten onrechte de beschikking niet op grond van artikel 8 heeft vernietigd.

Artikel 10

De officier van justitie brengt het beroepschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken ter kennis van de rechtbank van het arrondissement waarin de gedraging is verricht, dan wel, in het geval bedoeld in artikel 6, eerste lid, tweede volzin, bij de rechtbank van het arrondissement waarin de woonplaats van de betrokkene is gelegen.

Artikel 11

 • 1 Het beroepschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken worden door de officier van justitie aan de rechtbank ter kennis gebracht binnen zes weken nadat de indiener zekerheid heeft gesteld voor de betaling van de sanctie, dan wel nadat de termijn daarvoor is verstreken.

 • 2 Indien de officier van justitie geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift tegemoetgekomen is, kan de in het eerste lid bedoelde termijn zonodig met vier weken worden verlengd.

 • 3 De zekerheid wordt door de indiener bij het Centraal Justitieel Incassobureau te Leeuwarden, bedoeld in artikel 1 van het Besluit Instelling Centraal Justitieel Incassobureau, gesteld, hetzij door middel van de aan betrokkene toegezonden accept-giro, hetzij anderszins door storting op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau. De officier van justitie wijst de indiener van het beroepschrift na de ontvangst ervan op de verplichting tot zekerheidstelling en deelt hem mee dat de zekerheidstelling dient te geschieden binnen twee weken na de dag van verzending van zijn mededeling. Indien de zekerheidstelling niet binnen deze termijn is geschied, wordt het beroep door de kantonrechter niet-ontvankelijk verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

 • 4 Alle op een beroepschrift betrekking hebbende stukken worden, indien zekerheidstelling heeft plaatsgevonden, nedergelegd ter griffie van de rechtbank. Hiervan wordt door de griffier mededeling gedaan aan degene die het beroep heeft ingesteld. De betrokkene of zijn gemachtigde kan binnen een door de kantonrechter bepaalde en aan hem door de griffier medegedeelde termijn, deze stukken inzien en daarvan afschriften of uittreksels vragen. Op de voor de verstrekking van afschriften en uittreksels aan de betrokkene of zijn gemachtigde in rekening te brengen vergoedingen is het ter zake bepaalde bij of krachtens de Wet tarieven in burgerlijke zaken van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12

 • 1 De kantonrechter stelt, alvorens te beslissen, partijen in de gelegenheid om op een door de kantonrechter bepaalde dag en uur op een openbare zitting hun zienswijze nader toe te lichten. Zij worden daartoe door de griffier opgeroepen. De oproep aan degene die het beroep heeft ingesteld wordt gericht aan het in het beroepschrift vermelde adres.

 • 2 Degene die het beroep heeft ingesteld, kan zich ter zitting doen bijstaan of doen vertegenwoordigen door een advocaat of door een daartoe schriftelijk door hem gemachtigde.

 • 3 Ter zitting kunnen getuigen en deskundigen worden meegebracht, ten einde door de kantonrechter te worden gehoord. Deze kan ambtshalve of op verzoek ook andere personen als getuige of deskundige horen.

 • 4 De kantonrechter kan bevelen, dat getuigen niet zullen worden gehoord en tolken niet tot de uitoefening van hun taak zullen worden toegelaten dan na het afleggen van de eed of belofte.

 • 5 Zij leggen in dat geval ten overstaan van hem de eed of belofte af; de getuigen: dat zij zullen zeggen de gehele waarheid en niets dan de waarheid; de tolken: dat zij hun plichten als tolk met nauwkeurigheid zullen vervullen. De deskundigen zijn verplicht hun taak onpartijdig en naar beste weten te verrichten.

Artikel 12a

De artikelen 512 tot en met 519 van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13

 • 1 Indien de kantonrechter bevindt dat het beroep ontvankelijk is en dat de beslissing van de officier van justitie niet of niet ten volle gehandhaafd kan worden, verklaart de kantonrechter het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond en vernietigt of wijzigt het daarbij de bestreden beslissing.

 • 2 De beslissing van de kantonrechter is met redenen omkleed en wordt hetzij terstond, hetzij uiterlijk veertien dagen nadien, op een openbare zitting uitgesproken.

 • 3 De beslissing wordt in het proces-verbaal der zitting aangetekend. De aantekening bevat de gronden waarop de beslissing berust. Een afschrift van de aantekening van de beslissing wordt toegezonden aan partijen.

Artikel 13a

 • 3 In geval van een veroordeling in de kosten ten behoeve van de indiener van het beroepschrift worden de kosten door de Staat der Nederlanden vergoed.

Artikel 13b

 • 1 In geval van intrekking van het beroep omdat de officier van justitie geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is tegemoetgekomen, kan de officier van justitie op verzoek van de indiener bij afzonderlijke uitspraak met toepassing van artikel 13a in de kosten worden veroordeeld. Het verzoek wordt gedaan tegelijk met de intrekking van het beroep. Indien aan dit vereiste niet is voldaan, wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard. Het verzoek wordt bij de officier van justitie ingediend.

 • 2 De kantonrechter stelt de verzoeker zo nodig in de gelegenheid het verzoek schriftelijk toe te lichten en stelt de officier van justitie in de gelegenheid een verweerschrift in te dienen. Hij stelt hiervoor termijnen vast. Indien het verzoek mondeling wordt gedaan, kan de kantonrechter bepalen dat het toelichten van het verzoek en het voeren van verweer onmiddellijk mondeling geschieden.

 • 3 Indien het toelichten van het verzoek en het voeren van verweer mondeling zijn geschied, sluit de kantonrechter het onderzoek.

 • 4 Indien het verzoek schriftelijk wordt toegelicht, nodigt de kantonrechter partijen uit ter zitting te verschijnen. Indien partijen daarvoor toestemming hebben gegeven, kan de kantonrechter bepalen dat het onderzoek ter zitting achterwege blijft. De kantonrechter kan ook ambtshalve besluiten het verzoek buiten zitting af te doen. De kantonrechter sluit vervolgens het onderzoek.

Hoofdstuk VI. Hoger beroep bij het gerechtshof te Leeuwarden

Artikel 14

 • 1 Degene die bij de rechtbank beroep heeft ingesteld, alsmede de officier van justitie, kunnen tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, tenzij de opgelegde administratieve sanctie bij die beslissing niet meer bedraagt dan € 70.

 • 2 Eveneens kan degene die bij de rechtbank beroep heeft ingesteld doch daarin met toepassing van het bepaalde in artikel 11, derde lid, niet-ontvankelijk is verklaard, tegen die beslissing hoger beroep instellen op de grond dat de kantonrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat de zekerheid niet dan wel niet tijdig is gesteld dan wel ten onrechte niet heeft geoordeeld dat de indiener redelijkerwijs niet geacht kan worden in verzuim te zijn geweest.

Artikel 15

 • 1 In afwijking van artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt het instellen van hoger beroep door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank van de kantonrechter tegen wiens beslissing het beroep is gericht.

 • 2 Nadat de termijn voor het instellen van hoger beroep is verstreken, zendt de griffier van de rechtbank het ingekomen beroepschrift met de stukken van het geding en een afschrift van de beslissing onverwijld ter griffie van het gerechtshof te Leeuwarden in.

Artikel 16

 • 1 Het gerechtshof beslist, behoudens het bepaalde in het tweede lid, in enkelvoudige kamers.

 • 2 De oudste in rang van de voorzitters van de meervoudige kamers regelt de verdeling van de werkzaamheden over de kamers. Indien de voorzitter de zaak niet vatbaar acht voor afdoening door een enkelvoudige kamer, wijst hij voor de behandeling van de zaak de meervoudige kamer aan.

 • 3 De voorzitter is bevoegd een reeds door een meervoudige kamer in behandeling genomen zaak op voordracht van die kamer te verwijzen naar een enkelvoudige kamer.

 • 4 Een enkelvoudige kamer kan een zaak in iedere stand van het geding naar een meervoudige kamer verwijzen.

Artikel 18

 • 1 Nadat het hoger beroep is ingesteld treedt de advocaat-generaal van het ressortsparket te Leeuwarden als partij in de plaats van de officier van justitie.

 • 2 De officier van justitie verstrekt de advocaat-generaal van het ressortsparket te Leeuwarden de nodige inlichtingen.

Artikel 19

 • 1 De griffier van het gerechtshof zendt een door hem voor eensluidend getekend afschrift van het beroepschrift onverwijld toe aan degene, die mede tot het instellen van hoger beroep gerechtigd was.

 • 2 Deze kan binnen vier weken nadat het afschrift is verzonden, bij het gerechtshof een ondertekend verweerschrift indienen.

 • 3 De griffier van het gerechtshof zendt een door hem voor eensluidend getekend verweerschrift onverwijld aan degene die hoger beroep heeft ingesteld. Deze kan binnen twee weken nadat het afschrift van het verweerschrift is verzonden schriftelijk een nadere toelichting geven op zijn beroep. Indien een nadere toelichting gegeven wordt, stelt het gerechtshof de in het eerste lid bedoelde persoon in de gelegenheid hierop eveneens binnen twee weken te reageren.

 • 4 Partijen kunnen afschriften van of uittreksels uit door hen omschreven stukken verkrijgen. Op de voor de verstrekking van afschriften of uittreksels in rekening te brengen vergoedingen is het bij of krachtens de Wet tarieven in burgerlijke zaken bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20

Het gerechtshof kan partijen en zonodig getuigen en deskundigen opdragen binnen een bepaalde termijn schriftelijk inlichtingen te geven of onder hen berustende stukken in te zenden.

Artikel 20a

 • 1 Een partij kan schriftelijk verzoeken om een behandeling ter zitting. Zodanig verzoek wordt ingediend bij het beroepschrift of, indien een verweerschrift is ingediend, uiterlijk binnen twee weken na verzending daarvan door het gerechtshof aan de wederpartij.

 • 2 De voorzitter van de kamer die de zaak in behandeling heeft bepaalt dag en uur van de behandeling ter zitting.

 • 3 De zitting is openbaar.

Artikel 20b

Indien de zaak op een zitting zal worden behandeld worden de stukken van het geding neergelegd ter griffie van het gerechtshof. Hiervan wordt door de griffier mededeling gedaan aan partijen, onder vermelding van de termijn waarbinnen deze stukken aldaar kunnen worden ingezien en dat daarvan afschriften of uittreksels kunnen worden gevraagd. Op de voor de verstrekking van afschriften of uittreksels in rekening te brengen vergoedingen is het bij of krachtens de Wet tarieven in burgerlijke zaken bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20c

 • 1 Indien de zaak op een zitting zal worden behandeld worden partijen uitgenodigd ter zitting. De oproep aan degene die hoger beroep heeft ingesteld wordt gericht aan het adres opgegeven in het beroepschrift in hoger beroep dan wel, in geval de officier van justitie hoger beroep heeft ingesteld, aan het door de betrokkene in het verweerschrift of in het beroepschrift bij de rechtbank opgegeven adres.

 • 2 Degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, kan zich ter zitting laten bijstaan of zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.

 • 3 Ter zitting kunnen getuigen of deskundigen worden meegebracht ten einde door het gerechtshof te worden gehoord. Het gerechtshof kan ambtshalve of op verzoek ook andere personen als getuige of deskundige horen.

 • 4 Het gerechtshof kan bevelen dat getuigen niet zullen worden gehoord en tolken niet tot de uitoefening van hun taak zullen worden toegelaten dan na het afleggen van de eed of belofte.

 • 5 Ze leggen in dat geval ten overstaan van de voorzitter de eed of belofte af;

  de getuigen: dat zij zullen zeggen de gehele waarheid en niets dan de waarheid;

  de tolken: dat zij hun plichten als tolk met nauwkeurigheid zullen vervullen.

  De deskundigen zijn verplicht hun taak onpartijdig en naar beste weten te vervullen.

 • 6 Van het verhandelde ter zitting wordt proces-verbaal opgemaakt, hetwelk door de voorzitter en de griffier wordt vastgesteld en ondertekend.

Artikel 20d

 • 1 Indien het gerechtshof het beroepschrift ontvankelijk acht, bevestigt het gerechtshof de beslissing van de kantonrechter, hetzij met overneming, hetzij met verbetering van de gronden, of doet het, met gehele of gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing van de kantonrechter, hetgeen de kantonrechter zou behoren te doen.

 • 2 Indien de beslissing van de kantonrechter moet worden vernietigd op de in artikel 14, tweede lid, genoemde grond wijst het gerechtshof de zaak terug naar de rechtbank, tenzij door betrokkene de behandeling van het beroep door het gerechtshof zelf is verlangd. In geval van terugwijzing doet de kantonrechter recht met inachtneming van het arrest van het gerechtshof.

 • 3 Het arrest van het gerechtshof is met redenen omkleed. Het wordt op een openbare zitting uitgesproken. Indien de zaak ter zitting is behandeld wordt het arrest aangetekend in het proces-verbaal van die zitting en wordt het uiterlijk veertien dagen na de sluiting van het onderzoek ter zitting uitgesproken. Indien de zaak niet ter zitting is behandeld wordt het arrest op een door de voorzitter te bepalen dag uiterlijk zes weken nadat de laatste van de in artikel 19 bedoelde termijnen is verstreken uitgesproken.

 • 5 Een afschrift van het arrest wordt toegezonden aan partijen.

Hoofdstuk VII. Vervallen zekerheidstelling

Artikel 21

 • 1 De verplichting tot zekerheidstelling vervalt nadat ten aanzien van de opgelegde administratieve sanctie een onherroepelijke beslissing is genomen.

 • 2 Indien de in het eerste lid bedoelde beslissing inhoudt dat de opgelegde administratieve sanctie geheel of gedeeltelijk blijft gehandhaafd, wordt de verschuldigde administratieve sanctie op de zekerheidstelling verhaald.

Hoofdstuk VIII. De inning van de administratieve sanctie

Artikel 22

 • 1 Met de inning van de administratieve sancties is de officier van justitie belast.

 • 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden omtrent de inning voorschriften gegeven. Deze voorschriften hebben in ieder geval betrekking op de plaats en wijze van betaling van de administratieve sanctie, de verantwoording van de ontvangen geldbedragen, alsmede op de kosten van verhaal, de invorderingskosten daaronder begrepen.

Artikel 23

 • 1 Uiterlijk binnen twee weken nadat een beschikking waarbij een administratieve sanctie is opgelegd, onherroepelijk is geworden, moet de administratieve sanctie zijn voldaan.

 • 2 De sanctie wordt van rechtswege met vijfentwintig procent, doch ten minste € 4, verhoogd indien deze niet tijdig geheel wordt voldaan.

Artikel 24

Degene aan wie een administratieve sanctie is opgelegd, is tot betaling van het ingevolge artikel 23 verhoogde bedrag verplicht binnen vier weken nadat de officier van justitie hem over de gewone post een aanmaning heeft toegezonden.

Artikel 25

 • 1 Indien degene aan wie een administratieve sanctie is opgelegd nalatig blijft de sanctie en de daarop gevallen verhoging geheel te voldoen binnen de in de aanmaning gestelde termijn van vier weken, wordt het inmiddels verschuldigde bedrag van rechtswege verder verhoogd met vijftig procent van het bedrag van de sanctie en de daarop inmiddels gevallen verhoging, doch ten minste € 11, en kan door de officier van justitie verhaal worden genomen op de goederen, de inkomsten en het vermogen van degene aan wie een administratieve sanctie is opgelegd, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 26 en 27.

 • 2 Door de officier van justitie kan verhaal worden genomen gedurende twee jaar nadat ten aanzien van de administratieve sanctie een onherroepelijke beslissing is genomen.

 • 3 Het recht om verhaal te nemen vervalt door het overlijden van degene aan wie een administratieve sanctie is opgelegd.

Artikel 26

 • 1 Verhaal op de goederen van degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd geschiedt krachtens een dwangbevel, medebrengende het recht om die goederen zonder vonnis aan te tasten.

 • 2 Het dwangbevel wordt in naam des Konings uitgevaardigd door de officier van justitie in het arrondissement Leeuwarden. Het wordt ten uitvoer gelegd als een vonnis van de burgerlijke rechter.

 • 3 Tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel kan verzet worden gedaan, hetwelk niet gericht zal kunnen zijn tegen de beslissing waarbij de administratieve sanctie werd opgelegd. Verzet wordt gedaan bij een met redenen omkleed verzetschrift. Het verzetschrift wordt binnen twee weken na de betekening van het dwangbevel ingediend bij de rechtbank van het arrondissement waar het adres is van degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd. Wordt binnen twee weken na de betekening tot inbeslagneming overgegaan, dan wordt het verzetschrift binnen een week na de dag van inbeslagneming ingediend. Bij het verzetschrift worden het dwangbevel en een afschrift van het exploit van betekening van het dwangbevel overgelegd.

 • 4 Degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, is een griffierecht verschuldigd. De griffier wijst de indiener van het verzetschrift op de verschuldigdheid van het griffierecht en deelt hem mee dat het verschuldigde bedrag binnen twee weken na de dag van verzending van zijn mededeling dient te zijn bijgeschreven op de rekening van het kantongerecht dan wel ter griffie te zijn gestort. Indien het bedrag niet binnen deze termijn is bijgeschreven of gestort, wordt het verzet niet-ontvankelijk verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

 • 5 Indien de in het derde lid bedoelde stukken niet zijn overgelegd, deelt de griffier de indiener van het verzetschrift mee dat deze stukken binnen twee weken na de dag van verzending van zijn mededeling ter griffie dienen te zijn overgelegd. Indien dit laatste niet binnen deze termijn is geschied, wordt het verzet niet-ontvankelijk verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

 • 6 De griffier brengt het verzetschrift en de daarop betrekking hebbende stukken ter kennis van de officier van justitie in het arrondissement Leeuwarden, ten einde hem in de gelegenheid te stellen daarover de nodige opmerkingen te maken. De officier van justitie stelt de betrokken gerechtsdeurwaarder ervan in kennis dat verzet is gedaan. De kantonrechter geeft zo spoedig mogelijk na afloop van deze termijn, na zo nodig degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd te hebben gehoord, althans opgeroepen om te verschijnen, zijn met redenen omklede beschikking, welke onverwijld aan degene die het verzet heeft gedaan en aan de officier van justitie in het arrondissement Leeuwarden wordt medegedeeld. De artikelen 13a en 13b zijn van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de laatste volzin van artikel 13b, eerste lid.

 • 7 Indien de kantonrechter het verzet gegrond oordeelt, houdt de beschikking tevens in dat aan de indiener van het verzetschrift het door hem betaalde griffierecht wordt vergoed door de griffier. In de overige gevallen kan de kantonrechter bepalen dat het betaalde griffierecht wordt vergoed.

 • 8 Ten aanzien van derden die bij een inbeslagneming van goederen daarop geheel of gedeeltelijk recht menen te hebben, zijn de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

 • 9 De kosten van het verhaal krachtens dit artikel worden op gelijke voet als de administratieve sanctie op degene aan wie deze sanctie is opgelegd verhaald. Onder de kosten van het verhaal zijn begrepen de invorderingskosten.

Artikel 26a

 • 1 De officier van justitie in het arrondissement Leeuwarden, alsmede degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, kunnen tegen de beschikking van de kantonrechter binnen twee weken na de verzending van de mededeling van de beschikking van de kantonrechter hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden. Het beroepschrift wordt ingediend bij de griffie van de rechtbank die de beschikking heeft gegeven.

 • 2 Degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, is in zijn beroep slechts ontvankelijk na voorafgaande zekerheidstelling van het nog verschuldigde bedrag en van al de kosten. De zekerheid wordt gesteld bij het Centraal Justitieel Incassobureau te Leeuwarden, bedoeld in artikel 1 van het Besluit Instelling Centraal Justitieel Incassobureau, door storting op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift op de verplichting tot zekerheidstelling en deelt hem mee dat de zekerheidstelling dient te geschieden binnen twee weken na de dag van verzending van zijn mededeling. Indien de zekerheidstelling niet binnen deze termijn is geschied, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

 • 3 Degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, is eveneens een griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift op de verschuldigdheid van het griffierecht en deelt hem mee dat het verschuldigde bedrag binnen twee weken na de dag van verzending van zijn mededeling dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de rechtbank dan wel ter griffie te zijn gestort. Indien het griffierecht niet binnen deze termijn is bijgeschreven of gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

 • 4 Nadat de zekerheidstelling en de bijschrijving of de storting van het griffierecht hebben plaatsgevonden of nadat de termijnen voor het stellen van de zekerheid en de betaling van het griffierecht ongebruikt zijn verstreken, zendt de griffier van de rechtbank het beroepschrift met de daarop betrekking hebbende stukken en een afschrift van de beschikking van de kantonrechter onverwijld ter griffie van het gerechtshof in.

 • 7 Afschrift van de beschikking wordt door de griffier van het gerechtshof gezonden aan degenen die tot het instellen van hoger beroep gerechtigd waren.

Artikel 27

 • 1 Verhaal kan zonder dwangbevel worden genomen op:

  • a. inkomsten in geld uit arbeid van degene aan wie een administratieve sanctie is opgelegd;

  • b. pensioenen, wachtgelden en andere periodieke uitkeringen waarop degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, aanspraak heeft;

  • c. het tegoed van een rekening bij een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet toezicht kredietwezen 1992, waarover degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd te eigen bate vermag te beschikken.

 • 2 Verhaal met toepassing van het eerste lid geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving van het openbaar ministerie dat met de inning van de administratieve sanctie is belast. De kennisgeving bevat een voor de uitoefening van het verhaal voldoende aanduiding van degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, en vermeldt welk bedrag uit hoofde van de beschikking nog verschuldigd is, dan wel bij welke rechterlijke uitspraak de administratieve sanctie is opgelegd, alsmede de plaats waar de betaling moet geschieden. Zij wordt verstrekt aan degene onder wie het verhaal wordt genomen, en betekend aan degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd. In het laatste geval zijn de artikelen 529 tot en met 532 en de artikelen 585 tot en met 590 van het Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige toepassing.

 • 3 Door de verstrekking van de kennisgeving is degene onder wie het verhaal wordt genomen, verplicht tot onverwijlde betaling aan de officier van justitie van het in de kennisgeving bedoelde bedrag voor zover degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd op hem een opeisbare vordering heeft of verkrijgt. De officier van justitie bepaalt de termijn waarbinnen de betaling moet geschieden. De verplichting tot betaling vervalt zodra het uit hoofde van de beschikking verschuldigde bedrag is betaald of verhaald en uiterlijk wanneer acht weken na de dag van verstrekking van de kennisgeving zijn verstreken.

 • 4 Degene onder wie het verhaal wordt genomen, kan zich niet tegenover de officier van justitie beroepen op het tenietgaan of de vermindering van zijn schuld aan degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd door betaling of door verrekening met een tegenvordering dan in de gevallen waarin hij daartoe ook bevoegd zou zijn geweest bij een op het tijdstip van de betekening overeenkomstig het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gelegd beslag onder derden. Indien een andere schuldeiser op de vordering waarop het verhaal wordt genomen, beslag heeft gelegd, is artikel 478 van het Wetboek van overeenkomstige toepassing. Het verhaal wordt voor de toepassing van de artikelen 33 en 301 van de Faillissementswet met een beslag onder derden gelijkgesteld.

 • 5 Indien verhaal is genomen op een periodieke uitkering die ingevolge enig wettelijk voorschrift niet vatbaar is voor beslag, kan telkens ten hoogste een tiende gedeelte van de uitkering tot betaling van het uit hoofde van de beschikking verschuldigde bedrag worden bestemd. Overigens strekt het verhaal zich niet uit tot gelden waarvan de wet bepaald heeft, dat zij niet voor inbeslagneming vatbaar zijn.

 • 6 Iedere belanghebbende kan binnen een week na de betekening van de in het tweede lid bedoelde kennisgeving bij met redenen omkleed verzetschrift verzet doen tegen het verhaal. Artikel 26, derde tot en met negende lid, en artikel 26a zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 7 Een ieder, behoudens degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, is verplicht desgevorderd onverwijld aan de officier van justitie, die met de inning van de administratieve sanctie is belast, de inlichtingen te verstrekken welke naar het redelijk oordeel van het openbaar ministerie noodzakelijk zijn ten behoeve van de toepassing van het eerste lid van dit artikel. De artikelen 217 en 218 van het Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 8 De kosten van het verhaal krachtens dit artikel worden op gelijke voet als de administratieve sanctie op degene aan wie deze sanctie is opgelegd verhaald. Onder de kosten van het verhaal zijn begrepen de invorderingskosten.

Artikel 28

 • 1 De officier van justitie te Leeuwarden kan, indien niet of niet volledig verhaal overeenkomstig de artikelen 26 en 27 heeft plaatsgevonden, bij de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waar het adres is van degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd een vordering instellen om te worden gemachtigd om per gedraging waarvoor een administratieve sanctie is opgelegd het dwangmiddel gijzeling toe te passen van degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, voor ten hoogste één week. Indien degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd ingeschreven staat op een in de basisadministratie persoonsgegevens opgenomen adres, maar niet op dat adres woonachtig is, dan wel indien degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, geschiedt de instelling van de bovenbedoelde vordering door de officier van justitie in het arrondissement Leeuwarden bij de rechtbank te Leeuwarden. Een verleende machtiging om gijzeling toe te passen kan tot uiterlijk vijf jaar nadat de opgelegde administratieve sanctie onherroepelijk is geworden, worden uitgevoerd.

 • 2 Op de vordering wordt niet beslist dan nadat degene aan wie de sanctie is opgelegd door de kantonrechter is gehoord, althans behoorlijk is opgeroepen. Tegen de beslissing staat geen rechtsmiddel open.

 • 3 De officier van justitie te Leeuwarden of de ambtenaar die door hem is belast met de toepassing van de gijzeling heeft voor het in gijzeling stellen van de betrokkene toegang tot elke plaats.

 • 4 De toepassing van het dwangmiddel wordt gestaakt, zodra het verschuldigde bedrag aan de instantie, belast met deze toepassing, is betaald. De toepassing van het dwangmiddel heft de verschuldigdheid niet op.

 • 5 Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de tenuitvoerlegging van de gijzeling als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 28a

Indien niet of niet volledig verhaal overeenkomstig de artikelen 26 en 27 heeft plaatsgevonden, kan de officier van justitie te Leeuwarden het rijbewijs innemen van degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd. De officier kan tot uiterlijk vijf jaar nadat de opgelegde administratieve sanctie onherroepelijk is geworden van zijn bevoegdheid gebruik maken. De inneming van het rijbewijs duurt ten hoogste vier weken.

Artikel 28b

Indien niet of niet volledig verhaal overeenkomstig de artikelen 26 en 27 heeft plaatsgevonden, kan de officier van justitie te Leeuwarden het voertuig waarmee de gedraging heeft plaatsgevonden buiten gebruik stellen of, indien dit voertuig niet wordt aangetroffen, een soortgelijk voertuig waarover degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, vermag te beschikken. De officier kan tot uiterlijk vijf jaar nadat de opgelegde administratieve sanctie onherroepelijk is geworden van zijn bevoegdheid gebruik maken. De buitengebruikstelling duurt ten hoogste vier weken.

Artikel 29

 • 1 Indien degene wiens voertuig buiten gebruik kan worden gesteld door de officier van justitie te Leeuwarden niet terstond voldoet aan het overeenkomstig artikel 23, tweede lid, en artikel 25 verhoogde bedrag van de administratieve sanctie, is de officier van justitie bevoegd het voertuig op kosten van de betrokkene naar een door hem aangewezen plaats te doen overbrengen en in bewaring te doen stellen. Het voertuig wordt tussentijds aan de rechthebbende teruggegeven tegen betaling van het bedrag van de administratieve sanctie en de daarop gevallen verhogingen, alsmede van de kosten van overbrenging en bewaring.

 • 2 De officier van justitie is tevens bevoegd om in het in het eerste lid bedoelde geval aan het voertuig een mechanisch hulpmiddel te doen aanbrengen, waardoor wordt verhinderd dat het voertuig wordt weggereden. Het mechanisch hulpmiddel wordt tussentijds niet verwijderd dan nadat het bedrag van de administratieve sanctie en de daarop gevallen verhogingen, alsmede de kosten van het aanbrengen en van het verwijderen ervan zijn voldaan.

 • 3 Indien twaalf weken na de aanvang van de buitengebruikstelling de rechthebbende zijn voertuig niet heeft afgehaald, wordt hij geacht zijn recht op de zaak te hebben opgegeven en is de officier van justitie bevoegd het voertuig om niet aan een derde in eigendom te doen overdragen, te doen verkopen of te doen vernietigen. Gelijke bevoegdheid bestaat ook binnen de bedoelde termijn, zodra het gezamenlijke bedrag van de opgelegde administratieve sanctie, de daarop gevallen verhoging, de kosten van het aanbrengen en het verwijderen, alsmede de kosten van overbrenging en bewaring, vermeerderd met de voor de verkoop, de eigendomsoverdracht om niet of de vernietiging geraamde kosten, in verhouding tot de waarde van het voertuig naar zijn oordeel onevenredig hoog zou worden.

 • 4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de overbrenging, bewaring, eigendomsoverdracht om niet, verkoop, vernietiging, de berekening van de kosten van overbrenging en bewaring, alsmede omtrent hetgeen verder voor de uitvoering van dit artikel noodzakelijk is.

Artikel 30

 • 1 Degene wiens rijbewijs kan worden ingenomen door de officier van justitie te Leeuwarden, is verplicht op eerste vordering van de officier van justitie het rijbewijs in te leveren op een door de officier van justitie te bepalen tijdstip en aan te wijzen plaats.

 • 2 De termijn, bedoeld in artikel 28a, vangt aan op het tijdstip waarop de inlevering van het rijbewijs heeft plaatsgevonden.

 • 3 Indien aan de verplichting tot inlevering van het rijbewijs niet wordt voldaan, is de officier van justitie bevoegd dat rijbewijs op kosten van de in het eerste lid bedoelde persoon te doen inleveren. Afdeling 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

 • 4 De officier van justitie doet van het tijdstip, bedoeld in het eerste en in het tweede lid, onverwijld mededeling aan de beheerder van het rijbewijzenregister in de zin van de Wegenverkeerswet 1994. De officier van justitie doet op gelijke wijze mededeling van het tijdstip waarop het rijbewijs is teruggegeven.

Hoofdstuk IX. Voorlopige maatregelen

Artikel 31

 • 1 Indien de in artikel 3, eerste lid, bedoelde ambtenaren bij de uitoefening van de in artikel 3, eerste lid, omschreven bevoegdheid bevinden dat de bestuurder geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, dan wel geregistreerd staat voor het niet voldoen van een hem eerder overeenkomstig de bepalingen van deze wet opgelegde administratieve sanctie, kunnen zij vorderen dat het bedrag van de opgelegde en van de reeds verschuldigde administratieve sanctie terstond zal worden voldaan dan wel dat zekerheid wordt gesteld dat het bedrag van de bedoelde sanctie tijdig zal worden voldaan.

 • 2 Indien de in artikel 3, eerste lid, bedoelde ambtenaren hebben vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van een motorrijtuig waarvoor een kenteken is opgegeven, en niet aanstonds is vastgesteld wie daarvan de bestuurder is en waarvan aannemelijk is dat de kentekenhouder geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, dan wel dat de kentekenhouder geregistreerd staat voor het niet voldoen van een hem eerder overeenkomstig de bepalingen van deze wet opgelegde sanctie, zijn zij bevoegd bij wijze van voorlopige maatregel het voertuig naar een door hen aangewezen plaats te doen overbrengen en in bewaring te stellen, dan wel aan het voertuig een mechanisch hulpmiddel te doen aanbrengen, waardoor wordt verhinderd dat het voertuig wordt weggereden. Zij kunnen vorderen dat, alvorens het voertuig aan de bestuurder wordt teruggegeven, naast de kosten van overbrenging en bewaring, eveneens het bedrag van de opgelegde administratieve sanctie en van de eerder overeenkomstig de bepalingen van deze wet opgelegde en inmiddels verschuldigde administratieve sanctie zal worden voldaan.

 • 3 Voldoening van het bedrag van de opgelegde administratieve sanctie laat de bevoegdheid tegen de beschikking van de ambtenaar beroep in te stellen als omschreven in de artikelen 6 en 9 onverlet. Wordt het beroep gegrond verklaard, dan wordt het bedrag van de administratieve sanctie teruggegeven. Artikel 29, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 32

Indien aan de in artikel 31, eerste lid, bedoelde vordering niet wordt voldaan, is de ambtenaar bevoegd bij wijze van voorlopige maatregel het voertuig in bewaring te stellen, totdat het bedrag van de opgelegde en van de reeds verschuldigde administratieve sanctie, alsmede de inmiddels daarop gevallen kosten van de inbewaringstelling zijn voldaan. Daartoe kan hij op kosten van de bestuurder het voertuig naar een door hem aangewezen nabijgelegen plaats overbrengen of doen overbrengen en aldaar in bewaring doen stellen. Zo nodig roept hij hierbij de hulp van de sterke arm in. Artikel 29, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 33

 • 1 Van iedere inbewaringstelling maakt de betrokken ambtenaar proces-verbaal op. Hij zendt dit proces-verbaal binnen vierentwintig uur aan de officier van justitie in het arrondissement waar de inbewaringstelling is geschied. Een afschrift van het proces-verbaal wordt gelijktijdig uitgereikt of toegezonden aan de bestuurder, alsmede aan degene aan wie het kenteken van het motorrijtuig is opgegeven. Daarbij wordt hij gewezen op het bepaalde in artikel 29, derde lid.

 • 2 Tegen een inbewaringstelling kan elke belanghebbende beroep instellen bij de rechtbank op grond dat

  • a. de inbewaringstelling met een algemeen verbindend voorschrift strijdt;

  • b. de ambtenaar van zijn in artikel 32 omschreven bevoegdheid op een kennelijk onredelijke wijze heeft gebruik gemaakt.

 • 4 Het beroepschrift wordt ingediend bij de officier van justitie in het arrondissement waar de inbewaringstelling is geschied. De officier van justitie brengt het beroepschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken ter kennis van de rechtbank van het arrondissement waar de inbewaringstelling is geschied.

 • 5 Het beroepschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken worden door de officier van justitie aan de rechtbank ter kennis gebracht binnen vier dagen nadat de indiener zekerheid heeft gesteld voor de betaling van de sanctie, dan wel nadat de termijn daarvoor is verstreken.

 • 6 De kantonrechter beslist zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na de dag waarop het beroepschrift bij de officier van justitie is ingediend. Ten aanzien van de behandeling van het beroepschrift en de uitspraak zijn de artikelen 11, tweede, derde en vierde lid, 12, 13, 13a en 13b van overeenkomstige toepassing.

 • 7 Indien de kantonrechter het beroepschrift gegrond acht, gelast hij de onmiddellijke teruggave van het voertuig.

 • 8 Het instellen van beroep schorst de bevoegdheid van de officier van justitie, bedoeld in artikel 29, derde lid, tot de dag na die waarop de kantonrechter zijn beslissing heeft gegeven.

Hoofdstuk X. Overige bepalingen

Artikel 34

 • 1 Met geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:

  • a. hij die niet voldoet aan vordering van een krachtens artikel 3, eerste lid, aangewezen toezichthouder;

  • b. hij die de gegevens waarop de in het eerste lid bedoelde vordering betrekking heeft, onjuist opgeeft;

  • c. hij die niet voldoet aan de in artikel 30 omschreven verplichting.

 • 2 Het strafbare feit is een overtreding.

Artikel 35

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent hetgeen verder ter uitvoering van deze wet nodig is.

Artikel 36

 • 2 Indien het verzetschrift wordt ingetrokken omdat de officier van justitie geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het verzetschrift is tegemoetgekomen wordt het door de indiener betaalde griffierecht aan hem vergoed door de desbetreffende officier van justitie. In de overige gevallen kan de desbetreffende officier van justitie, indien het verzet wordt ingetrokken, het betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Hoofdstuk XI. Slotbepalingen

Artikel 44

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage , 3 juli 1989

Beatrix

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

N. Smit-Kroes

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 1989

De Minister van Justitie a.i.,

G. J. M. Braks

Bijlage

Feitnr.

Omschrijving

Artikel

Tarieftekst

Tarief in Euro per feit en per categorie

 
       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Nummers K010-K155: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)

                                     
 

Categorie-indeling B:

                                     
 

1. Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen;

                                     
 

2. Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

                                     
 

3. Bromfietsers, snorfietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met motor;

                                     
 

4. Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen zonder motor;

                                     
 

5. Voetgangers;

                                     
 

6. Overige weggebruikers;

                                     
 

7. Schippers;

                                     
 

8. Een ieder.

                                     

m K 010

als weggebruiker geen gevolg geven aan een aanwijzing door een opsporingsambtenaar gegeven

12 lid 1 WVW 1994

 

86

86

34

23

17

23

                     

m K 025

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is

36 lid 3 sub d WVW 1994

 

28

28

                             
 

het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan

40 lid 1 WVW 1994

                                   

m K 030 a

– het motorrijtuig

   

57

57

         

57

                 

m K 030 b

– de aanhangwagen

   

57

57

         

57

                 

m K 035

het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet binnen de bepaalde termijn inleveren bij de minister van Verkeer en Waterstaat

57 lid 3 WVW 1994

               

231

                 
 

als houder van een kentekenbewijs niet op eerste vordering van een daartoe aangewezen persoon dat bewijs of één of meer delen van dat bewijs overgeven, omdat (voor) het voertuig waarvoor het kentekenbewijs is afgegeven

                                     

m K 040 a

– de verschuldigde belastingen en rechten niet zijn voldaan

60 lid 1 sub a WVW 1994

               

231

                 

m K 040 b

– niet voldoet aan de bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 gestelde eisen

60 lid 1 sub b WVW 1994

               

231

                 

m K 040 c

– niet voldoet aan de gestelde eisen in de Wet personenvervoer wat betreft de inrichting en de uitrusting

60 lid 1 sub c WVW 1994

               

231

                 

m K 040 d

– niet voldoet aan de gestelde eisen in de Wet ambulancevervoer wat betreft de inrichting en de uitrusting

60 lid 1 sub c WVW 1994

               

231

                 

m K 040 e

– niet voldoet aan de in het kentekenbewijs vermelde voorschriften

60 lid 2 WVW 1994

               

231

                 
 

voor een kentekenplichtig motorrijtuig van 3500 kg of minder

                                     

m K 045 a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

 

86

           

86

                 

m K 045 b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

 

86

           

86

                 
 

het afgegeven keuringsbewijs

                                     

m K 050 a

–voldoet niet aan de vastgestelde eisen inzake inrichting en uitvoering

72 lid 2 sub a WVW 1994

 

28

           

28

                 

m K 050 b

– is niet behoorlijk leesbaar

72 lid 2 sub c WVW 1994

 

28

           

28

                 
 

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs

                                     

m K 060 a

– niet voldoet aan de gestelde eisen

107 lid 2 sub a WVW 1994

 

28

28

                             

m K 060 b

–zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur

107 lid 2 sub b WVW 1994

 

28

28

                             

m K 060 c

– niet behoorlijk leesbaar is

107 lid 2 sub c WVW 1994

 

28

28

                             

m K 060 d

–niet meer geldig is in Nederland

108 lid 1 sub g en h WVW 1994

 

28

28

                             

m K 065

als bestuurder beneden de 18 jaar een motorrijtuig besturen

110 lid 1 WVW 1994

 

144

144

                             

m K 075

rijonderricht geven voor rijbewijs A aan anderen dan aan de bestuurder op wiens motorrijtuig hij zich bevindt

110b WVW 1994 jo. 7 sub a RR

               

231

                 
 

op of in een ander motorrijtuig rijonderricht geven voor rijbewijs A:

                                     

m K 080 a

– zonder radiografisch contact aan meer dan één bestuurder

110b WVW 1994 jo. 7 sub b RR

               

231

                 

m K 080 b

– via radiografisch contact aan meer dan twee bestuurders

110b WVW 1994 jo. 7 sub b RR

               

231

                 
 

rijonderricht geven voor rijbewijs A:

                                     

m K 085 a

–terwijl tegelijkertijd rijonderricht wordt gegeven voor een andere rijbewijscategorie

110b WVW 1994 jo. 7 sub c RR

               

231

                 

m K 085 b

–terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b WVW 1994 jo. 7 sub d RR

               

28

                 
 

rijonderricht geven voor rijbewijs B terwijl het les-motorrijtuig niet is voorzien van:

                                     

m K 090 a

– een dubbele bediening cq een onderbreker

110b WVW 1994 jo. 8 sub a RR

               

144

                 

m K 090 b

– een binnen en een buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur

110b WVW 1994 jo. 8 sub b RR

               

144

                 

m K 090 c

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b WVW 1994 jo. 8 sub c RR

               

28

                 
 

rijonderricht geven voor rijbewijs C, D of E terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van:

                                     

m K 095 a

–een dubbele bediening cq een onderbreker

110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub a RR

               

144

                 

m K 095 b

– twee of meer buitenspiegels ten behoeve van de rij-instructeur

110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub b RR

               

144

                 

m K 095 c

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub c RR

               

28

                 

m K 100

rijonderricht geven voor rijbewijs C of D terwijl de leerling niet in het bezit is van een rijbewijs B

110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub d RR

               

144

                 

m K 105

rijonderricht geven voor rijbewijs E terwijl de leerling niet in het bezit is van een rijbewijs geldig voor het besturen van het trekkende motorrijtuig

110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub e RR

               

144

                 

m K 106

rijonderricht geven terwijl de leerling de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt

110b WVW 1994

               

144

                 

m K 120

het niet inleveren van een rijbewijs waarvan de geldigheid is geschorst

131 lid 3 sub b WVW 1994

               

231

                 

m K 130

als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl geen certificaat is afgegeven

135 lid 1 WVW 1994

     

57

                           

m K 135

als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl het afgegeven certificaat onjuist is ingericht en uitgevoerd dan wel niet behoorlijk leesbaar is

135 lid 3 WVW 1994

     

28

                           

m K 140

als houder van een ongeldig verklaard bromfietscertificaat dit certificaat niet inleveren zodra de ongeldigverklaring van kracht is geworden

141 lid 3 WVW 1994

               

57

                 

m K 145 a

als bestuurder handelen in strijd met een of meer aan een ontheffing verbonden voorschriften, niet betrekking hebbende op de lengte / breedte / hoogte / massa en/of begeleiding

150 lid 2 WVW 1994

 

86

                               
 

als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven:

160 lid 1/2/3 WVW 1994

                                   

m K 150 a

– het kentekenbewijs

   

28

28

                             

m K 150 b

– het keuringsbewijs

   

28

                               

m K 150 c

– het rijbewijs

   

28

28

                             

m K 150 d

–het bromfietscertificaat dan wel het rijbewijs

       

17

                           

m K 150 e

– de ontheffing

   

28

                               

m K 155

niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht

160 lid 5 WVW 1994

 

86

86

69

57

     

86

                 
 

zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd door:

5 WVW 1994

                                   

m K 175 a

–onvoldoende zicht door de voorruit

   

69

69

                             

m K 175 b

– onvoldoende zicht door de achterruit

   

46

46

                             

m K 175 c

–onvoldoende zicht door voor- en achterruit

   

92

92

                             

m K 175 d

– onvoldoende zicht door voor-achter- en zijruiten

   

121

                               

m K 175 e

–onvoldoende zicht door zijruit(en)

   

69

                               
 

Categorie-indeling A: (Voertuigreglement)

                                     
 

2. Personenauto's;

                                     
 

3. Bedrijfsauto's;

                                     
 

4. Motorfietsen;

                                     
 

5. Driewielige motorrijtuigen;

                                     
 

6. Bromfietsen;

                                     
 

7. Motorrijtuigen met beperkte snelheid;

                                     
 

8. Landbouwtrekkers;

                                     
 

9. Fietsen;

                                     
 

10. Gehandicaptenvoertuigen, utgerust met een verbrandingsmotor of een elektromotor en voorzien van een gesloten categorie;

                                     
 

11. Gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een elektromotor en niet voorzien van een gesloten carrosserie;

                                     
 

12. Aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg achter personenauto's, bedrijfsauto's en driewielige motorrijtuigen;

                                     
 

13. Aanhangwagens met een toegestane maximummassa van niet meer dan 750 kg achter personenauto's, bedrijfsauto's en driewielige motorrijtuigen;

                                     
 

14. Aanhangwagens achter landbouwtrekkers en achter motorrijtuigen met beperkte snelheid;

                                     
 

15. Aanhangwagens achter motorfietsen (15a) of bromfiets (15b)

                                     
 

16. Aanhangwagens achter fietsen op twee wielen;

                                     
 

17. Wagens.

                                     
 

nummers N004-P600: Voertuigreglement (VR)

                                     
 

als bestuurder van een voertuig rijden terwijl:

                                     
 

0-Algemeen

                                     

m N 004

dan wel stilstaan terwijl ten onrechte een gele, een oranje of een daarop lijkende plaat wordt gevoerd dan wel vlakken wordt gevoerd

5.1.4 VR

       

57

57

57

                     

m N 010 a

het niet in overeenstemming is met de gegevens op het kentekenbewijs of met de in het kentekenregister vermelde gegevens

5.∗.1 VR

   

144

144

144

144

           

144

         

m N 010 b

het identificatienummer niet is ingeslagen of goed leesbaar is

5.∗.1 VR

   

57

57

57

57

23

57

57

 

23

 

57

         

m N 010 c

de kentekenpla(a)t(en) niet voorzien is/zijn van het goedkeuringsmerk, dan wel niet deugdelijk aan de voor en/of achterzijde is/zijn bevestigd

5.∗.1 VR

   

57

57

57

57

           

57

         

m N 010 d

het kenteken niet goed leesbaar is

5.∗.1 VR

   

57

57

57

57

           

57

         

m N 010 e

het na 31-12-1995 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed leesbare constructieplaat, waarvan de gegevens in overeenstemming zijn met het kentekenregister

5.∗.1 VR

     

57

               

57

         

m N 010 f

het merk of de fabrieksaanduiding niet aanwezig is

5.4.1 VR

       

57

                         

m N 010 k

het niet is voorzien van een gele of oranje plaat dan wel vlakken

5.6.1 VR

           

23

                     

m N 010 l

nog geen kentekenbewijs is afgegeven en niet de bevoegdheid tot het voortbewegen in het kentekenbewijs van het trekkend voertuig is aangegeven en de aanhangwagen niet geheel beantwoordt aan deze aanduiding

16 WVR gelet op 9.4 lid 1 VR

                       

57

         

m N 010 m

de brommobiel is voorzien van een gele of oranje plaat dan wel vlakken

5.6.1 VR

           

57

                     
 

1-Algemene bouwwijze van het voertuig

                                     

m N 020 a

het meerassig is

5.15.2 lid 1 VR

                             

86/34

   

m N 020 b

het wiel niet zodanig is bevestigd dat het uitsluitend draaibaar is om de eigen as

5.15.2 lid 2 VR

                             

86/34

   

m N 030 a

het chassis dan wel de mee of zelfdragende carrosserie breuken en of scheuren vertoont

5.∗.3 VR

   

86

132

 

86

 

86

86

     

132

86

86

86/34

 

86

m N 030 b

het chassis dan wel de mee of zelfdragende carrosserie is zodanig bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast dat de stijfheid en de sterkte in gevaar worden gebracht

5.∗.3 VR

   

86

132

 

86

 

86

86

     

132

86

86

86/34

 

86

 

het frame of de zelfdragende constructie alsmede de voor- en achtervork

                                     

m N 030 c

– breuken en of scheuren vertoont

5.∗.3 lid 1 VR

       

86

 

34

                     

m N 030 d

– is doorgeroest

5.∗.3 lid 1 VR

       

86

 

34

                     

m N 030 e

– is vervormd

5.∗.3 lid 1 VR

       

86

 

34

                     

m N 030 f

de onderdelen van het frame of de zelfdragende constructie niet deugdelijk zijn bevestigd

5.∗.3 VR

       

86

86

34

     

34

             

m N 030 g

het frame met voor- en achtervork breuken en of scheuren vertonen, is doorgeroest of is vervormd

5.5.3 lid 2 VR

         

86

                       
 

het frame

                                     

m N 030 h

– breuken en of scheuren vertoont

5.9.3 VR

                 

23

               

m N 030 i

– is doorgeroest

5.9.3 VR

                 

23

               

m N 030 j

– is vervormd

5.9.3 VR

                 

23

               
 

het chassis, de zelfdragende constructie of het frame met vooren achtervork

                                     

m N 030 k

– breuken en of scheuren vertoont

5.10.3 VR

                   

34

             

m N 030 l

– is doorgeroest

5.10.3 VR

                   

34

             

m N 030 m

–is vervormd

5.10.3 VR

                   

34

             
 

het frame dan wel de daarvoor in de plaats tredende delen of het frame met voor- en achtervork

                                     

m N 030 n

– breuken en of scheuren vertoont

5.11.3 VR

                     

34

           

m N 030 o

– is doorgeroest

5.11.3 VR

                     

34

           

m N 030 p

– is vervormd

5.11.3 VR

                     

34

           

m N 030 q

de onderdelen van het frame of de daarvoor in de plaats tredende constructie niet deugdelijk zijn bevestigd

5.11.3 lid 3 VR

                     

34

           

m N 040 a

de bovenbouw ondeugdelijk op het onderstel is bevestigd

5.∗.4 VR

   

86

132

 

86

 

86

   

34

 

132

86

86

86/34

 

86

m N 040 b

de ondersteuning van de laadvloer/laadruimte niet deugdelijk is

5.∗.4 VR

     

132

     

86

       

132

86

86

86/34

 

86

m N 040 c

de gekoppelde zijspanwagen niet deugdelijk is bevestigd

5.∗.4 VR

       

86

 

34

                     

m N 050

de bedrading niet deugdelijk is bevestigd en niet goed is geïsoleerd

5.∗.5 VR

                       

57

57

57

     
 

2-Afmetingen en massa's

                                     

m N 060 a

het langer is dan 12 meter (cat. 5; ingebruikname voor 1-11-1997)

5.∗.6 VR

   

86

86

 

86

 

86

86

         

86

     

m N 060 b

het breder is dan 2,55 meter (cat. 5; ingebruikname voor 1-11-1997)

5.∗.6 VR

   

86

86

 

86

           

86

86

       

m N 060 c

het hoger is dan 4 meter (cat. 5; ingebruikname voor 1-11-1997)

5.∗.6 VR

   

86

86

 

86

 

86

86

     

86

86

86

   

86

m N 060 d

het rijdende werktuig langer is dan 20 meter

5.3.6 lid 2 VR

     

86

                           

m N 060 e

de gelede bus langer is dan 18 meter

5.3.6 lid 2 VR

     

86

                           

m N 060 f

het kermis- of circusvoertuig langer is dan 14 meter

5.∗.6 lid 2 VR

     

86

               

86

         

m N 060 g

het geconditioneerde voertuig breder is dan 2,60 meter

5.∗.6 VR

     

86

               

86

         

m N 060 h

het rijdende werktuig breder is dan 3 meter

5.∗.6 VR

     

86

     

86

                   

m N 060 m

het breder is dan 2,60 meter

5.∗.6 VR

             

86

           

86

     

m N 060 n

het breder is dan 3 meter

5.8.6 VR

               

86

                 

m N 060 o

het langer is dan 3,50 meter

5.∗.6 VR

                   

34

34

           

m N 060 p

het breder is dan 1,10 meter, geldt niet voor motorrijtuigen (cat. 10) die voor 1-01-2000 in het verkeer zijn gebracht

5.∗.6 VR

                   

34

34

           

m N 060 q

het hoger is dan 2 meter

5.∗.6 VR

                   

34

34

           

m N 060 r

het breder is dan 0,75 meter

5.9.6 lid 1 VR

                 

23

               

m N 060 s

het op meer dan twee wielen of met zijspanwagen breder is dan 1,50 meter

5.9.6 lid 2 VR

                 

23

               

m N 060 t

het langer is dan 4 meter (cat. 5; ingebruikname na 31-10-1997)

5.∗.6 VR

       

86

86

34

                     

m N 060 u

het breder is dan 2 meter (cat. 5; ingebruikname na 31-10-1997, cat. 6; op meer dan 2 wielen)

5.∗.6 VR

       

86

86

34

                     

m N 060 v

het hoger is dan 2,5 meter (cat. 5; ingebruikname na 31-10-1997)

5.∗.6 VR

       

86

86

34

                     

m N 060 w

de tweewielige bromfiets breder is dan 1 meter

5.6.6 VR

           

34

                     

m N 061 a

het, niet zijnde een oplegger, langer is dan 12 meter

5.12.6 lid 1 VR

                       

86

         

m N 061 c

de middenasaanhangwagen die voor 1-07-1967 in gebruik is genomen langer is dan 10 meter

5.12.6 lid 3 VR

                       

86

         

m N 061 d

de middenasaanhangwagen die na 30-06-1967 maar voor 1-01-1987 in gebruik is genomen en waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 2500 kg maar niet meer dan 3500 kg langer is dan 10 meter

5.12.6 lid 3 VR

                       

86

         

m N 061 e

bij de oplegger niet zijnde een kermis- of circusvoertuig de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en enig deel aan de voorzijde van de oplegger meer bedraagt dan 2,04 meter en de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger meer bedraagt dan 12 meter

5.12.6 lid 4 VR

                       

132

         

m N 061 g

de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger, van het kermisof circusvoertuig dat na 30-04-1993 in gebruik is genomen, meer bedraagt dan 17,50 meter

5.12.6 lid 5 VR

                       

86

         

m N 061 h

de aanhangwagen, niet zijnde een middenasaanhangwagen, langer is dan 12 meter

5.13.6 VR

                         

86

       

m N 061 i

de middenasaanhangwagen langer is dan 8 meter

5.13.6 VR

                         

86

       

m N 061 j

de aanhangwagen ten behoeve van de landbouw breder is dan 3 meter

5.14.6 VR

                           

86

     

m N 061 k

het breder is dan 1 meter

5.∗.6 VR

                             

86/34

23

 

m N 061 l

het hoger is dan 1 meter

5.15.6 VR

                             

86/34

   

m N 061 m

die bespannen is, breder is dan 2,60 meter

5.17.6 lid 1 VR

                                 

86

m N 061 n

die onbespannen is, breder is dan 1,50 meter

5.17.6 lid 2 VR

                                 

86

 

de toegestane asdruk of massa wordt overschreden met

                                     

m N 070 a

– meer dan 10%

5.∗.7 VR

   

115

115

       

115

     

115

         

m N 070 b

– meer dan 25%

5.∗.7 VR

   

173

173

       

173

     

173

         

m N 070 c

– meer dan 50%

5.∗.7 VR

   

231

231

       

231

     

231

         

m N 070 d

– meer dan 75%

5.∗.7 VR

   

289

289

       

289

     

289

         
 

de toegestane wieldruk of massa wordt overschreden met

                                     

m N 070 e

– meer dan 10%

5.∗.7 VR

             

115

           

115

   

115

m N 070 f

– meer dan 25%

5.∗.7 VR

             

173

           

173

   

173

m N 070 g

– meer dan 50%

5.∗.7 VR

             

231

           

231

   

231

m N 070 h

– meer dan 75%

5.∗.7 VR

             

289

           

289

   

289

 

van het rijdende werktuig de toegestane maximum massa wordt overschreden met

                                     

m N 071 a

meer dan 5% en t/m 10%

5.3.7 lid 2 VR

     

121

                           

m N 071 b

meer dan 10% en t/m 15%

5.3.7 lid 2 VR

     

237

                           
 

3-Motor

                                     
 

de bromfiets (constructiesnelheid max. 45 km/h) de maximumconstructiesnelheid overschrijdt

                                     

m N 081 a

t/m 10 km/h

5.6.8 lid 1 VR

           

28

                     

m N 081 b

meer dan 10 en t/m 15 km/h

5.6.8 lid 1 VR

           

40

                     

m N 081 c

meer dan 15 en t/m 20 km/h

5.6.8 lid 1 VR

           

63

                     

m N 081 d

meer dan 20 en t/m 25 km/h

5.6.8 lid 1 VR

           

86

                     

m N 081 e

meer dan 25 en t/m 30 km/h

5.6.8 lid 1 VR

           

115

                     
 

de bromfiets (constructiesnelheid max. 25 km/h) de maximumconstructiesnelheid overschrijdt

                                     

m N 082 a

t/m 10 km/h

5.6.8.lid 2 VR

           

28

                     

m N 082 b

meer dan 10 en t/m 15 km/h

5.6.8 lid 2 VR

           

40

                     

m N 082 c

meer dan 15 en t/m 20 km/h

5.6.8 lid 2 VR

           

63

                     

m N 082 d

meer dan 20 en t/m 25 km/h

5.6.8 lid 2 VR

           

86

                     

m N 082 e

meer dan 25 en t/m 30 km/h

5.6.8 lid 2 VR

           

115

                     

m N 090 a

het brandstofsysteem niet veilig is of deugdelijk is bevestigd

5.∗.9 lid 1 VR

   

115

115

115

   

115

115

                 

m N 090 b

het brandstofsysteem of de elektrische aandrijving niet veilig is of deugdelijk is bevestigd

5.∗.9 lid 1 VR

         

115

34

     

34

             

m N 090 c

het brandstofsysteem lekkage vertoont

5.∗.9 lid 2 VR

   

115

115

115

115

34

115

115

 

34

             

m N 090 d

het brandstofsysteem niet deugdelijk is afgesloten

5.∗.9 lid 3 VR

   

115

115

115

115

34

115

115

 

34

             

m N 090 e

het niet is voorzien van een gaspedaal/gashendel

5.10.9 lid 4 VR

                   

34

             

m N 090 f

het niet is voorzien van een brandstofniveaumeter (niet verplicht indien voertuig is voorzien van brandstoftank met reservestand)

5.10.9 lid 4 VR

                   

34

             

m N 090 g

het voertuig dat is uitgerust met een elektromotor niet is voorzien van de vereiste schakelaars en indicatoren

5.∗.9 VR

                   

34

34

           

m N 090 h

de elektrische aandrijving niet veilig is of deugdelijk is bevestigd

5.11.9 lid 1 VR

                     

34

           

m N 100

de LPG-installatie niet voldoet aan de eisen

5.∗.10 VR

   

132

132

132

132

                       

m N 110 a

deze niet is voorzien van een over de gehele lengte gasdichte uitlaat

5.∗.11 lid 1 VR

   

86

86

86

86

34

86

86

 

34

             

m N 110 b

het uitlaatsysteem niet deugdelijk is bevestigd

5.∗.11 lid 2 VR

   

86

86

86

86

 

86

86

 

34

             

m N 110 c

het niet voldoet aan de eisen gesteld ten aanzien van luchtverontreiniging, geluidsproductie, geluidsniveau, uitlaatgassen of het stationaire mengsel (geluidsniveau cat. 4 en 6 zie N110 h t/m k)

5.∗.11 VR

   

86

86

86

86

34

                     

m N 110 d

de vereiste symbolen niet aanwezig of goed leesbaar zijn

5.∗.11 VR

   

86

86

                           

m N 110 e

het uitlaatsysteem niet behoorlijk geluiddempend is

5.∗.11 VR

         

86

 

86

86

 

34

             

m N 110 f

de uitmonding van de uitlaat hoger is gelegen dan de bovenkant van de zitplaats

5.6.11 lid 2 VR

           

34

                     

m N 110 g

de uitstroomrichting van de uitlaatleiding niet horizontaal en evenwijdig aan het mediaanlangsvlak is

5.6.11 lid 3 VR

           

34

                     
 

het niet voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van het geluidsniveau

                                     

m N 110 h

– overschrijding van het niveau tot en met 9 dB(A)

5.4.11 VR

       

86

                         

m N 110 j

– overschrijding tot en met het niveau van 101 dB(A)

5.6.11 VR

           

34

                     

m N 120 a

de accu of tractiebatterij niet deugdelijk is bevestigd

5.∗.12 lid 1 VR

   

86

86

86

86

 

86

86

 

34

34

           

m N 120 b

de bedrading niet deugdelijk is bevestigd/goed is geïsoleerd

5.∗.12 VR

   

86

86

86

86

34

86

86

 

34

34

           

m N 120 c

het voertuig, dat is uitgerust met een elektrische aandrijving, niet is voorzien van een beveiliging tegen overbelasting, die door middel van een binnen bereik bevindende schakelaar de stroomvoorziening herstelt

5.∗.12 lid 3 VR

                   

14

14

           

m N 130 a

de motorsteunen niet deugdelijk zijn bevestigd/in ernstige mate zijn beschadigd

5.∗.13 VR

   

86

86

 

86

 

86

   

34

             

m N 130 b

de rubbers zijn doorgescheurd/de vulcanisatie is losgeraakt

5.∗.13 VR

   

86

86

 

86

 

86

   

34

             

m N 130 c

de motor niet deugdelijk is bevestigd

5.∗.13 VR

       

86

 

34

                     
 

4-krachtoverbrenging

                                     

m N 140 a

het met een ledige massa van meer dan 400 kg niet is voorzien van een achteruitrijdinrichting

5.7.14 VR

             

57

                   

m N 140 b

het niet is voorzien van een achteruitrijdinrichting

5.∗.14 VR

               

57

 

23

             

m N 150 a

het na 30-06-1967 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende, ook bij nacht, afleesbare snelheidsmeter

5.∗.15 VR

   

28

28

                           

m N 150 e

het na 26-11-1975, doch voor 31-12-1994 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende, ook bij nacht afleesbare snelheidsmeter

5.∗.15 VR

       

28

28

                       

m N 160 a

de onderdelen van de aandrijving of transmissie niet deugdelijk bevestigd zijn

5.∗.16 VR

   

57

57

57

57

23

57

57

 

23

             

m N 160 b

de koppeling niet deugdelijk is

5.∗.16 VR

   

57

57

 

57

   

57

                 

m N 170 a

de krachtoverbrenging niet op eenvoudige wijze kan worden onderbroken

5.10.17 VR

                   

23

             

m N 170 b

de snelheid niet regelbaar is

5.11.17 VR

                     

23

           
 

5-Assen

                                     

m N 180

de assen niet deugdelijk (bevestigd) zijn

5.∗.18 VR

   

57

57

57

57

23

57

57

 

23

 

57

57

57

57/23

   

m N 190

de fuseeonderdelen en overige draaipunten niet deugdelijk (bevestigd) zijn

5.∗.19 VR

   

86

86

 

86

           

86

 

86

     

m N 200

de wiellagers niet deugdelijk zijn

5.∗.20 VR

   

57

57

 

57

           

57

57

       

m N 210

de wielbasis te veel afwijkt

5.∗.21 VR

   

57

57

57

             

57

         

m N 220

de afstanden tussen de fuseedraaipunten en het chassis en de carrosserie te veel verschillen

5.∗.22 VR

   

86

86

                           

m N 230

de spoorbreedte te groot is

5.∗.23 VR

   

57

57

                           

m N 240 a

de wielen/de velgen niet deugdelijk (bevestigd) zijn

5.∗.24 VR

   

86

   

86

 

86

86

       

86

86

86/34

   

m N 240 b

de wielen/de velgen/de wielnaven/stabilisatoren niet deugdelijk (bevestigd) zijn

5.3.24–26 VR

     

132

                           

m N 240 c

de wielen, alsmede de onderdelen niet deugdelijk (bevestigd) zijn

5.∗.24 VR

       

86

 

34

     

34

             

m N 240 d

de wielen/de velgen/stabilisatoren niet deugdelijk (bevestigd) zijn

5.12.24 en 26 VR

                       

132

         

m N 250

de wielnaven niet deugdelijk bevestigd zijn

5.∗.25 VR

             

86

86

                 
 

6-Ophanging

                                     
 

de wielen niet voorzien zijn van luchtbanden

5.∗.27 VR

                                 

m N 270 a

– 1 band

     

57

57

57

57

23

     

23

       

57/23

   

m N 270 b

– 2 banden

     

115

115

115

115

46

     

46

       

115/46

   

m N 270 c

– 3 banden

     

173

173

173

173

69

     

69

             

m N 270 d

– 4 banden

     

231

231

           

92

             
 

een band/de banden beschadigd of versleten is/zijn.

5.∗.27 VR

                                 

m N 270 e

– 1 band

     

57

 

57

57

23

57

57

 

23

   

57

 

57/23

   

m N 270 f

– 2 banden

     

115

 

115

115

46

115

115

 

46

   

115

 

115/46

   

m N 270 g

– 3 banden

     

173

 

173

173

69

173

173

 

69

   

173

       

m N 270 h

–4 banden

     

231

       

231

231

 

92

   

231

       
 

het loopvlak uitstekende metalen elementen bevat. Per (band) beschadiging

5.∗.27 VR

                                   

m N 270 i

– 1 band

     

57

57

57

57

23

57

57

     

57

57

57

     

m N 270 j

– 2 banden

     

115

115

115

115

46

115

115

     

115

115

115

     

m N 270 k

– 3 banden

     

173

173

173

173

69

173

173

     

173

173

173

     

m N 270 l

–4 banden

     

231

231

     

231

231

     

231

231

231

     
 

de band(en) beschadigd of versleten is/zijn of de daarop vermelde load-index kleiner is dan toegestaan

5.∗.27 VR

                                 

m N 270 m

– 1 band

       

80

               

80

         

m N 270 n

– 2 banden

       

138

               

138

         

m N 270 o

– 3 banden

       

196

               

196

         

m N 270 p

– 4 banden

       

254

               

254

         
 

de wielen niet voorzien zijn van luchtbanden/rupsbanden

5.∗.27 VR

                                 

m N 271 a

– 1 band

               

57

57

                 

m N 271 b

–2 banden

               

115

115

                 

m N 271 c

– 3 banden

               

173

173

                 

m N 271 d

– 4 banden

               

231

231

                 
 

de wielen zijn voorzien van niet toegestane banden

5.∗.27 VR

                                 

m N 271 e

– 1 band

                         

57

57

57

     

m N 271 f

– 2 banden

                         

115

115

115

     

m N 271 g

– 3 banden

                         

173

173

173

     

m N 271 h

– 4 banden

                         

231

231

231

     
 

de banden op een as niet dezelfde karkasstructuur hebben

5.∗.27 VR

                                 

m N 271 i

– 1 as

     

57

57

 

57

                       

m N 271 j

–2 assen

     

115

115

                           
 

de luchtbanden op een as niet dezelfde karkasstructuur hebben

5.12.27 VR

                                   

m N 271 k

–1 as

                         

57

         

m N 271 l

– 2 assen

                         

115

         

m N 271 m

de wielen zijn voorzien van metalen banden met uitstekende delen (geldt niet voor landbouwwerktuigen met een massa van maximaal 750 kg)

5.17.27 VR

                                 

28

m N 280

het veersysteem, de onderdelen daarvan of de schokdemper (indien vereist) niet deugdelijk (bevestigd) is/zijn

5.∗.28 VR

   

86

86

86

86

34

86

   

34

 

86

86

       
 

7-Stuurinrichting

                                     

m N 290

deze niet is voorzien van een deugdelijke stuurinrichting

5.∗.29–30 VR

   

144

144

144

144

57

144

144

23

57

57

144

         
 

8-Reminrichting

                                     

m N 310 a

de onderdelen van de reminrichting niet deugdelijk zijn (bevestigd)

5.∗.31 VR

   

115

115

115

115

46

115

115

 

46

 

115

 

115

     

m N 310 b

het niet is voorzien van een gelijkmatig werkende reminrichting

5.13.31 VR

                         

115

       

m N 320 a

het remsysteem van het na 30-06-1967 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een deugdelijke waarschuwingsinrichting

5.∗.32/33 VR

   

28

28

 

28

                       

m N 320 b

het remsysteem niet is voorzien van een deugdelijke waarschuwingsinrichting (indien verplicht)

5.10.32 VR

                   

14

             

m N 340

de veerrem van het na 30-09-1975 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een deugdelijke waarschuwingsinrichting

5.3.34 VR

     

28

                           

m N 350 a

het drukluchtremsysteem niet is voorzien van een goed functionerend meerkringsbeveiligingsventiel bij na 30-09-1975 in gebruik genomen voertuigen

5.3.35 lid 1 VR

     

115

                           

m N 350 b

het drukluchtremsysteem niet is voorzien van drukmeetpunten

5.∗.35 lid 1 VR

     

57

               

57

         

m N 350 c

de drukluchtremkrachtregelaars niet goed functioneren

5.∗.35 lid 2 VR

     

167

               

167

         

m N 350 d

het na 30-09-1981 in gebruik genomen voertuig met drukluchtremkrachtregelaars niet is voorzien van de vereiste plaat

5.∗.35 lid 3 VR

     

57

               

57

         

m N 350 e

de drukluchtremkrachtregelaars van het na 30-09-1981 in gebruik genomen voertuig niet aanwezig zijn, dan wel niet zijn afgesteld zoals op de plaat staat vermeld

       

167

               

167

         

m N 360

de slag van de drukluchtremcylinders onjuist is afgesteld

5.∗.36 VR

     

167

               

167

         

m N 370 a

het één- of tweeleidingremsysteem niet de juiste aansluitdruk heeft

5.3.37 VR

     

115

                           

m N 370 b

het na 31-12-1997 in gebruik genomen voertuig is voorzien van een éénleidingremsysteem ten behoeve van een aanhangwagen

5.3.37 VR

     

115

                           

m N 370 c

het na 31-12-1997 in gebruik genomen voertuig is voorzien van een afzonderlijke inrichting voor de bediening van de remmen van de aanhangwagen

5.3.37 VR

     

115

                           

m N 370 d

de afzonderlijke inrichting voor de bediening van de remmen van de aanhangwagen van het, na 31-03-1990 in gebruik genomen, voertuig een hogere aansluitdruk doorstuurt dan toegestaan

5.3.37 VR

     

115

                           

m N 380 m

de bedrijfsrem niet op alle wielen remt (uitgezonderd driewielige motorrijtuigen met een ledige massa van 400 kg of minder), dan wel het voertuig op een (nagenoeg) droge weg uitbreekt ten gevolge van een verschil in remwerking tussen de wielen van elke as, of tengevolge van overberemming van de achteras

5.∗.38 VR

   

167

167

 

167

       

57

 

167

         

m N 380 n

niet wordt voldaan aan de vereiste remvertraging

5.∗.38 VR

           

86

167

167

 

86

             

m N 380 o

de bedrijfsrem niet gelijkmatig op de wielen van één as remt

5.∗.38 VR

             

167

167

   

57

           

m N 380 p

het niet is voorzien van een goed werkende reminrichting

5.9.38 VR

                 

23

               

m N 380 q

de reminrichting of de onderdelen hiervan niet deugdelijk is/zijn (bevestigd)

5.11.38 VR

                     

46

           
 

niet wordt voldaan aan de vereiste remvertraging (categorie 12 particulier gebruik) de vermindering bedraagt

5.∗.38 VR

                                 

m N 381 a

– 0 t/m 0,5 m/s2

     

144

 

144

144

           

144

         

m N 381 b

– 0,51 t/m 1,0 m/s2

     

190

 

190

190

           

190

         

m N 381 c

– 1,01 t/m 1,5 m/s2

     

237

 

237

237

           

237

         

m N 381 d

– 1,51 t/m 2,0 m/s2

     

286

 

286

286

           

286

         
 

niet wordt voldaan aan de vereiste remvertraging (categorie 12 bedrijfsmatig gebruik) de vermindering bedraagt

5.∗.38 VR

                                   

m N 381 f

– 0 t/m 0,5 m/s2

       

237

               

237

         

m N 390 a

de parkeerrem niet aan de eisen voldoet

5.∗.39 VR

   

28

28

 

28

 

28

28

                 

m N 390 b

van de (brom)fiets op meer dan twee wielen zonder afzonderlijk vastzetinrichting één van de remmen niet kan worden vastgezet

5.∗.39 VR

           

14

   

14

               

m N 390 c

de parkeerrem niet aan de eisen voldoet, geldt niet voor motorrijtuigen die voor 1-01-2000 in het verkeer zijn gebracht

5.10.39 VR

                   

14

             

m N 390 d

het niet voorzien is van een goed bereikbare vastzetinrichting

5.11.39 VR

                     

14

           

m N 390 e

de vastzetinrichting of de veerrem niet aan de eisen voldoet

5.12.39 VR

                       

57

         
 

het afzonderlijke hulpremsysteem van voertuigen die na 30-06-1967 in gebruik zijn genomen

5.∗.40 VR

                                 

m N 400 a

– niet goed functioneert

     

144

144

 

144

                       

m N 400 b

– niet voldoet aan de vereiste remvertraging

     

144

144

 

144

                       

m N 400 c

de reminrichting van de aanhangwagen (niet zijnde een middenasaanhangwagen met een toegestane maximum massa van ten hoogste 1500 kg) niet automatisch in werking treedt bij het verbreken van de verbinding, dan wel niet automatisch in de bedrijfstoestand komt bij het koppelen met het trekkende voertuig

5.12.40 VR

                       

144

         

m N 400 d

niet is voorzien van een goed functionerende losbreekreminrichting (indien aanwezig)

5.12.40 VR

                       

144

         

m N 400 e

die een motor heeft niet is voorzien van een dodemansknop

5.17.40 VR

                                 

57

 

9-Carrosserie

                                     

m N 410 a

de deuren en de laadbakkleppen van bedrijfsauto's (cat.3) niet goed sluiten of de deuren die direkt toegang geven tot de personenruimte niet op normale wijze vanaf de binnenzijde of vanaf de buitenzijde konden worden geopend.

5.∗.41 VR

   

57

57

 

57

 

57

57

 

23

             

m N 410 b

het slot of de scharnieren aan de voorzijde geen goede sluiting waarborgen

5.∗.41 VR

   

57

57

 

57

       

23

   

57

       

m N 410 c

de scharnieren ernstig zijn gecorrodeerd

5.∗.41 VR

   

57

57

 

57

                       

m N 410 d

de windschermen en stroomlijnkappen de bediening belemmeren

5.∗.41 VR

       

57

 

23

                     

m N 410 e

de windschermen, stroomlijnkappen en inrichtingen om ladingen mee te vervoeren niet deugdelijk zijn bevestigd

5.∗.41 VR

       

57

 

23

                     

m N 410 f

de gesloten cabines niet zijn voorzien van tenminste twee deuren dan wel één deur en één nooduitgang

5.∗.41 VR

             

57

57

                 

m N 410 g

de nooduitgang niet voldoet aan de vereiste afmetingen

5.∗.41 VR

             

57

57

                 

m N 410 h

het slot of de scharnieren van de deuren of laadbakkleppen geen goede sluiting waarborgen

5.∗.41 VR

                       

57

 

57

57/23

   
 

de voorruit, de zijruiten dan wel het windscherm (indien vereist) en bij afwezigheid van een rechterbuitenspiegel de achterruit

                                     

m N 420 a

– is beschadigd of verkleurd

5.∗.42 VR

   

86

86

 

86

 

86

86

 

23

             

m N 420 b

– is voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht belemmeren

5.∗.42 VR

   

86

86

 

86

 

86

86

 

23

             

m N 420 c

de ruiten niet voldoen aan de eisen

5.10.42 lid 1 VR

                   

23

             

m N 430 a

niet is voorzien van een goed werkende ruitenwisserinstallatie

5.∗.43 VR

   

57

57

           

14

             

m N 430 b

het voertuig niet is voorzien van een goed werkende ruitenwisserinstallatie(m.u.v. voertuigen in gebruik genomen voor 27-11-1975 met een ledige massa van niet meer dan 400 kg)

5.5.43 lid 1 VR

         

57

                       

m N 430 c

niet is voorzien van een goed werkende automatische ruitenwisserinstallatie

5.∗.43 VR

             

57

57

                 

m N 430 d

het na 30-09-1971 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende ruitensproeierinstallatie voor de voorruit

5.2.43 lid 2 VR

   

57

                             

m N 430 e

het na 31-12-1997 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende ruitensproeierinstallatie voor de voorruit

5.3.43 lid 2 VR

     

57

                           

m N 430 f

de na 30-06-1985 in gebruik genomen bus niet is voorzien van een goed werkende ruitensproeierinstallatie

5.3.43 lid 3 VR

     

57

                           

m N 430 g

het na 31-12-1994 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende ruitensproeierinstallatie voor de voorruit

5.5.43 lid 3 VR

         

57

                       

m N 430 h

het niet is voorzien van een goedwerkende ruitensproeierinstallatie

5.10.43 VR

                   

14

             

m N 440 a

het na 30-09-1971 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende installatie ter ontdooiing en ontwaseming van de voorruit

5.∗.44 VR

   

57

                             

m N 440 b

het na 31-12-1997 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende installatie ter ontdooiing en ontwaseming van de voorruit

5.3.44 VR

     

57

                           

m N 440 c

de na 30-06-1985 in gebruik genomen bus niet is voorzien van een goed werkende installatie ter ontdooiing en ontwaseming van de voorruit

5.3.44 VR

     

57

                           

m N 440 d

deze niet is voorzien van een goed werkende installatie ter ontdooiing en ontwaseming van de voorruit

5.10.44 VR

                   

14

             

m N440 e

het na 16-6-2003 in gebruik genomen voertuig met een voorruit of het na 31-12-1994, doch voor 17-6-2003 in gebruik genomen voertuig met een gesloten carrosserie niet voorzien is van een goedwerkende installatie ter ontdooiing en ontwaseming van de voorruit

5∗44 VR

         

57

                       

m N 450 a

deze niet is voorzien van de noodzakelijke spiegels die aan de eisen voldoen

5.∗.45 VR

   

57

57

     

57

57

 

23

             

m N 450 b

het na 26-11-1975, doch voor 17-6-2003 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van de linkerbuitenspiegel die aan de eisen voldoet

5.4.45 VR

       

57

                         

m N 450 c

het na 31-12-1996, doch voor 17-6-2003 in gebruik genomen voertuig dat 100 km/h of sneller kan, niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel die aan de eisen voldoet

5.4.45 VR

       

57

                         

m N 450 d

het voor 27-11-1975 in gebruik genomen voertuig waarvan de ledige massa meer bedraagt dan 400 kg en waarbij de bestuurder een zodanige plaats inneemt dat hij vanaf zijn zitplaats het achter hem gelegen weggedeelte niet kan overzien niet is voorzien van een linkerbuitenspiegel

5.5.45 VR

         

57

                       

m N 450 e

het na 17-6-2003 in gebruik genomen voertuig met een gesloten carrosserie waarvan de ledige massa meer bedraagt dan 400 kg en waarbij de bestuurder een zodanige plaats inneemt dat hij vanaf zijn zitplaats het achter hem gelegen weggedeelte niet kan overzien, niet is voorzien van een binnenspiegel

5.5.45 VR

         

57

                       

m N 450 f

het niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel terwijl met de binnenspiegel het achter het voertuig gelegen weggedeelte niet voldoende kan worden overzien

5.5.45 VR

         

57

                       

m N450 g

het na 17-6-2003 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een linker- of rechterbuitenspiegel

         

57

                         

m N 460 a

de zitplaatsen niet deugdelijk bevestigd zijn

5.∗.46 VR

   

57

 

57

57

23

       

23

           

m N 460 b

de zitplaatsen of de verstelbare rugleuning van het na 30-09-1971 in gebruik genomen voertuig niet aan de eisen voldoen

5.2.46 VR

   

57

                             

m N 460 c

de zitplaatsen of de verstelinrichtingen niet deugdelijk (bevestigd) zijn

5.∗.46 VR

     

57

     

57

57

 

23

             

m N 460 d

de voetsteunen niet deugdelijk zijn bevestigd

5.4.46 VR

       

57

                         

m N 460 e

de zitplaatsen of de verstelbare rugleuning van het na 30-09-1971 in gebruik genomen voertuig met een ledige massa van meer dan 400 kg niet aan de eisen voldoen

5.5.46 VR

         

57

                       

m N 460 f

de trappers of de voetsteunen niet deugdelijk zijn bevestigd

5.6.46 VR

           

23

                     

m N 460 g

de trappers niet deugdelijk zijn (bevestigd)

5.9.46 VR

                 

17

               

m N 470 a

de autogordels voor alle naar voren gerichte zitplaatsen van na 31-12-1989 in gebruik genomen voertuigen niet aanwezig zijn

5.2.47 VR

   

57

                             

m N 470 b

de autogordels voor de voorzitplaatsen die aan een portier grenzen van tussen 1-01-1971 en 1-01-1990 in gebruik genomen voertuigen niet aanwezig zijn

5.∗.47 VR

   

57

   

57

                       

m N 470 c

de autogordels niet deugdelijk zijn (bevestigd)

5.∗.47 VR

   

57

57

 

57

                       

m N 470 d

de autogordels voor alle naar voren gerichte zitplaatsen, van na 31-12-1997 in gebruik genomen voertuigen niet aanwezig zijn

5.3.47 lid 1 VR

     

57

                           

m N 470 e

de autogordels voor alle naar voren gerichte zitplaatsen, van op of na 1 januari 1990 en voor 1 januari 1998 in gebruik genomen voertuigen die beurtelings voor het vervoer van personen of goederen kunnen worden ingericht ,niet aanwezig zijn

5.3.47 lid 3 VR

     

57

                           

m N 470 f

de autogordels voor de voorzitplaatsen, die aan een portier grenzen, van na 1-01-1971 en voor 1-01-1990 in gebruik genomen voertuigen die beurtelings voor het vervoer van personen of goederen kunnen worden ingericht, niet aanwezig zijn

5.3.47 lid 4 VR

     

57

                           

m N 470 g

de naar voren gerichte zitplaatsen van na 31-12-1989 in gebruik genomen voertuigen met gesloten carrosserie niet voorzien zijn van autogordels of de naar achteren gerichte zitplaatsen van na 16-6-2003 in gebruik genomen voertuigen met gesloten carrosserie niet voorzien zijn van autogordels. 5.5.47 VR

         

57

                         

m N 480 a

het voertuig scherpe delen heeft

5.∗.48 VR

   

86

86

86

86

34

86

86

23

34

34

86

86

86

86/34

 

86

m N 480 b

het voertuig uitstekende niet afgeschermde delen heeft

5.∗.48 VR

   

86

86

 

86

 

86

86

 

34

 

86

86

86

86/34

 

86

m N 480 c

de wielen niet goed afgeschermd zijn, aanlopen of te ver buiten de afscherming uitsteken

5.∗.48 VR

   

86

86

86

86

34

     

34

 

86

86

 

86/34

   

m N 480 d

de reservewielhouder niet deugdelijk is (bevestigd)

5.∗.48 VR

   

86

86

 

86

       

34

 

86

86

 

86/34

   

m N 480 e

gevaar bestaat voor het losraken van enig deel van de buitenzijde

5.∗.48 VR

   

86

86

86

86

34

86

86

 

34

 

86

86

86

86/34

   

m N 480 f

de wielen/banden aanlopen

5.14.48 VR

                           

86

     

m N 480 g

de uitschuifbare aanhangwagen die is ingericht voor het vervoer van ondeelbare lading niet is voorzien van de vereiste zijdelingse afscherming

5.12.48 VR

                       

86

         

m N 490

het na 30-06-1967 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een stootbalk die aan de vereisten voldoet

5.∗.49 VR

     

121

               

121

         

m N 500

aan de achterzijde niet is voorzien van een mogelijkheid tot bevestiging van een kentekenplaat

5.∗.50 VR

                         

28

 

28/-

   
 

10-Verlichting het niet is voorzien van goed werkende/op de juiste plaats aangebrachte

                                     

m N 510 a

– richtingaanwijzer(s)

5.∗.51–63 VR

   

57

57

57

   

57

57

 

14

 

57

57

57

57/-

   

m N 510 b

– richtingaanwijzer(s) (indien verplicht)

5.∗.51–63 VR

         

57

14

                     

m N 510 c

– richtingaanwijzer(s) (indien aanwezig)

5.∗.51–63 VR

           

14

                     

m N 510 d

–waarschuwingsknipperlichten

5.∗.51–63 VR

   

28

28

 

28

 

28

28

                 

m N 510 e

– waarschuwingsknipperlichten (indien verplicht)

5.∗.51–63 VR

                   

14

             

m N 510 f

– waarschuwingsknipperlichten (indien aanwezig)

5.∗.51–63 VR

       

28

 

14

         

28

         

m N 510 g

– zijrichtingaanwijzer(s)

5.∗.51–63 VR

   

28

28

     

28

                   

m N 510 h

–zijrichtingaanwijzer(s) (indien aanwezig)

5.∗.51–63 VR

         

28

   

28

                 

m N 510 i

– remlichten

5.∗.51–63 VR

   

57

57

57

   

57

57

 

14

 

57

57

57

57/-

   

m N 510 j

– remlichten (indien verplicht)

5.∗.51–63 VR

         

57

14

                     

m N 510 k

– remlichten (indien aanwezig)

5.∗.51–63 VR

           

14

                     

m N 510 l

–kentekenplaatverlichting

5.∗.51–63 VR

   

28

28

28

28

           

28

28

       

m N 510 m

– rode retroreflectoren

5.∗.51–63 VR

   

28

28

28

28

28

28

28

17

28

28

28

28

28

28/28

17

28

m N 510 n

– achteruitrijlichten

5.∗.51–63 VR

   

28

28

 

28

                       

m N 510 o

– achteruitrijlichten (indien aanwezig)

5.∗.51–63 VR

             

28

28

 

14

 

28

28

28

     

m N 510 p

– markeringslichten (voor- en achterzijde)

5.∗.51–63 VR

   

28

28

 

28

                       

m N 510 q

– markeringslichten (voor- en achterzijde) (indien verplicht)

5.∗.51–63 VR

                       

28

28

28

     

m N 510 r

– markeringslichten (voor- en achterzijde) (indien aanwezig)

5.∗.51–63 VR

             

28

28

                 

m N 510 s

– zijmarkeringslichten

5.∗.51–63 VR

   

28

28

                           

m N 510 t

–zijmarkeringslichten (indien verplicht)

5.∗.51–63 VR

                       

28

28

       

m N 511 a

– zijreflectoren

5.∗.51–63 VR

   

28

28

             

`

28

28

28

28/14

   

m N 511 b

– zijreflectoren (indien verplicht)

5.∗.51–63 VR

             

28

                   

m N 511 c

– zijreflectoren (indien aanwezig)

5.∗.51–63 VR

               

28

 

14

14

         

28

m N 511 d

– witte retroreflectoren

5.∗.51–63 VR

             

28

         

28

28

     

m N 511 e

– witte retroreflectoren (indien verplicht)

5.∗.51–63 VR

                 

17

               

m N 511 f

– witte retroreflectoren (indien aanwezig)

5.∗.51–63 VR

               

28

 

14

14

         

28

m N 511 g

– achtermarkering bij meer dan 3500 kg

5.∗.51–63 VR

   

28

28

                           

m N 511 h

– achtermarkering bij meer dan 3500 kg (indien verplicht)

5.∗.51–63 VR

                       

28

         

m N 511 i

– richtlicht (indien aanwezig)

5.∗.51–63 VR

   

28

28

28

28

 

28

28

 

14

             

m N 511 j

– bermlicht (indien aanwezig)

5.∗.51–63 VR

   

28

28

28

28

 

28

28

 

14

             

m N 511 k

– wielreflectie

5.∗.51–63 VR

                 

17

           

17

 

m N 511 l

– trapreflectie (indien verplicht)

5.∗.51–63 VR

           

14

   

17

               

m N 512 a

de verlichting/retroreflecterende voorzieningen niet de vereiste kleur hebben

5.∗.51–59 VR

   

86

86

86

86

34

86

86

23

34

34

86

86

86

86/34

23

86

m N 512 b

de glazen van de verlichtingsarmaturen niet aan de gestelde eisen voldoen

5.∗.55 VR

   

86

86

86

86

34

86

86

 

34

 

86

86

86

86/34

   

m N 513

het niet is voorzien van een rode retroreflector in de vorm van een afgeknotte driehoek

5.∗.51 VR

             

86

86

         

86

     

m N 560

de dimlichten niet aan de eisen voldoen

5.∗.56 VR

   

57

57

57

57

 

57

57

 

23

             

m N 620

niet is voorzien van een controlelampje voor ingeschakelde mistlichten

5.∗.62 VR

   

28

28

28

28

 

28

28

 

14

             

m N 640

het is voorzien van verblindende/knipperende verlichting

5.∗.64 VR

   

57

57

57

57

23

57

57

17

23

23

57

57

57

57/23

17

57

m N 650

het is voorzien van meer lichten of retroreflecterende voorzieningen dan is toegestaan

5.∗.65 VR

   

57

57

57

57

23

57

57

17

23

23

57

57

57

57/23

17

57

 

11-verbinding tussen trekkend voertuig en aanhangwagen

                                     

m N 660 a

de koppeling niet deugdelijk is (bevestigd) of niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen

5.∗.66 VR

   

115

115

115

115

80

115

115

                 

m N 660 b

de (hulp)koppeling, trekdriehoek, trekboom of onderdelen daarvan niet aanwezig is, deugdelijk is (bevestigd) of niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen

5.∗.66–70 VR

                       

115

115

115

     

m N 660 c

de middenasaanhangwagen, die is voorzien van een losbreekreminrichting, tevens is voorzien van een hulpkoppeling

5.∗.66 lid 5 VR

                       

28

28

       

m N 660 d

de koppeling, dissel, of onderdelen daarvan niet deugdelijk is (bevestigd) of niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen

5.15.66–70 VR

                             

115/46

   
 

12-Diversen

                                     

m N 710 a

het niet is voorzien van een goed werkende geluidssignaalinrichting

5.∗.71 VR

   

28

28

28

28

 

28

28

                 

m N 710 b

het niet is voorzien van een goed werkende bel of hoorn met vaste toonhoogte

5.∗.71 VR

           

14

       

14

           

m N 710 c

het niet is voorzien van een goed werkende bel

5.9.71 VR

                 

14

               

m N 710 d

het niet is voorzien van een goed werkende hoorn met vaste toonhoogte

5.10.71 VR

                 

14

               

m N 720

het aan de voorzijde niet is voorzien van een sleepbevestigingspunt

5.∗.72 VR

             

28

28

                 
 

voor 1-01-2000 in het verkeer gebrachte voor het vervoer van gehandicapten ingerichte motorrijtuigen met een elektromotor of met een verbrandingsmotor van ten hoogste 250 cm 2, niet zijnde invalidenvoertuigen

9.1 VR

                                 

m N 800 a

– gebruikt door een valide

                     

144

             

m N 800 b

– gebruikt buiten de bebouwde kom

                     

57

             
 

0-Algemeen

                                     

m P 010 a

meer dan één aanhangwagen wordt voortbewogen

5.18.1 lid 1 VR

   

86

86

86

86

34

                     

m P 010 b

met de gelede bus een aanhangwagen wordt voortbewogen

5.18.1 lid 2 VR

     

86

                           

m P 010 c

met het gehandi- captenvoertuig een aanhangwagen wordt voortbewogen

5.18.1 lid 3 VR

                   

34

34

           

m P 010 d

met de motorfiets met onberemde zijspanwagen een aanhangwagen wordt voortbewogen

5.18.1 lid 4 VR

       

86

                         

m P 020 a

met het motorrijtuig meer dan één motorrijtuig of samenstel van voertuigen wordt voortbewogen

5.18.2 lid 1 VR

   

86

86

86

86

34

86

86

                 

m P 020 b

met het motorrijtuig een tweewielig motorrijtuig wordt voortbewogen

5.18.2 lid 2 VR

   

86

86

86

86

34

86

86

                 

m P 020 c

met het tweewielig motorrijtuig, de gelede bus of het samenstel van voertuigen, een motorrijtuig of een samenstel van voertuigen wordt voortbewogen

5.18.2 lid 3 VR

   

86

86

86

86

34

86

86

                 

m P 030

hij wordt gehinderd door passagiers, lading of op andere wijze

5.18.3 VR

   

57

57

57

57

23

57

57

17

23

23

57

57

57

57/23

17

57

m P 040

het niet zodanig is beladen dat hij voldoende uitzicht naar voren, opzij en naar achteren heeft

5.18.4 VR

   

57

57

57

57

23

57

57

17

23

23

           

m P 050

het niet is voorzien van de vereiste buitenspiegels, indien het zicht door lading achter het voertuig of door een achter het voertuig gekoppelde aanhangwagen is beperkt

5.18.5 VR

   

57

57

57

57

23

57

57

17

23

             

m P 060

het zodanig is beladen dat er gevaar bestaat voor het op de weg vallen van lading

5.18.6 VR

   

115

115

115

115

46

115

115

34

46

46

115

115

115

115/46

34

115

 

bij het vervoer van goederen aan de achterzijde van een personenauto, bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg of een driewielig motorrijtuig:

5.18.7 lid 1 VR

                                 

m P 070 a

– de goederen niet deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager

     

115

115

 

115

                       

m P 070 b

– de lastdrager niet deugdelijk is bevestigd

     

115

115

 

115

                       

m P 070 c

– de lastdrager inclusief lading meer dan 0,20 meter buiten de zijkanten uitsteekt

     

86

86

 

86

                       

m P 070 d

– meer specifieke goederen worden vervoerd dan waarvoor de lastdrager is geconstrueerd

     

86

86

 

86

                       

m P 070 e

– de lastdrager aan de achterzijde niet op de voorgeschreven wijze is voorzien van twee rode achterlichten, twee rode remlichten, twee niet driehoekige rode retroreflectoren en twee ambergele richtingaanwijzers aangezien de verlichting en retroreflectoren van het voertuig worden afgeschermd

     

57

57

 

57

                       

m P 070 f

– de lastdrager niet is voorzien van een goed leesbare, van een goedkeuringsmerk voorziene en niet afgeschermde kentekenplaat met het kenteken van het voertuig waarop de lastdrager is aangebracht aangezien de op het voertuig aangebrachte kentekenplaat wordt afgeschermd

     

57

57

 

57

                       

m P 070 g

– de koppelingsdruk van de op de trekhaak bevestigde lastdrager meer bedraagt dan voorgeschreven of meer dan 50 kg

     

57

57

 

57

                       

m P 070 h

– de lastdrager het wegdek kan raken

     

57

57

 

57

                       

m P 070 i

– de achter gebleven bevestigingsdelen van de lastdrager de bewegingsvrijheid van een aangekoppelde aanhangwagen beperken

     

57

57

 

57

                       
 

bij het vervoer van goederen op het dak van een personenauto, bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg of een driewielig motorrijtuig

5.18.7 lid 2 VR

                                 

m P 070 j

– de goederen niet deugdelijk zijn bevestigd op, in of aan een deugdelijke lastdrager

     

115

115

 

115

                       

m P 070 k

– de lastdrager niet deugdelijk is bevestigd

     

115

115

 

115

                       

m P 070 l

– de maximale daklast wordt overschreden

     

86

86

 

86

                       

m P 070 m

– meer specifieke goederen worden vervoerd dan waarvoor de lastdrager is geconstrueerd

     

86

86

 

86

                       

m P 080

de lading van voertuig scherpe delen heeft

5.18.8 VR

   

86

86

86

86

34

86

86

23

34

34

86

86

86

86/34

23

86

m P 090

de opgeklapte delen niet deugdelijk vergrendeld zijn

5.18.9 VR

   

86

86

86

86

34

86

86

23

34

34

86

86

86

86/34

23

86

m P 100 a

de aanhangwagen niet is voorzien van het kenteken van het trekkend motorrijtuig

5.18.10 lid 1 VR

                       

57

57

       

m P 100 b

de aanhangwagen niet is voorzien van een deugdelijk bevestigde, goed leesbare, niet afgeschermde en van een goedkeuringsmerk voorziene, kentekenplaat

5.18.10 lid 2–3 VR

                       

57

57

       
 

1-afmetingen en massa's

                                     
 

Lengte samenstel (onbeladen) cq. indien geen sprake is van uitstekende lading

                                     
 

de maximum lengte van het samenstel van voertuigen wordt overschreden, met een overschrijding

5.18.11 VR

                                 

m P 111 a

t/m 0,25 m

5.18.20 VR

   

121

121

 

121

 

121

121

                 

m P 111 b

van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m

     

237

237

 

237

 

237

237

                 
 

lengte; uitstekende lading voorzijde

                                     

m P 120

de lengte van het voertuig of samenstel van voertuigen, niet zijnde een samenstel van kermis- of circusvoertuigen, met inbegrip van de lading niet meer bedraagt dan de lengte van het voertuig of samenstel van voertuigen in onbeladen toestand vermeerderd met 1 meter, waarbij de lading voor het voertuig uitsteekt

5.18.12 VR, 5.18.21 VR

   

86

57

 

86

 

86

86

     

86

86

       
 

de lading van het voertuig of samenstel van voertuigen, niet zijnde een samenstel van kermis- of circusvoertuigen met inbegrip van in lengte ondeelbare lading:

5.18.13 VR

                                 

m P 130 b

– meer dan 3,5 meter voor het hart van het stuurwiel uitsteekt

     

86

86

 

86

                       

m P 130 c

– voor de voorzijde van de aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, uitsteekt

                         

57

57

       

m P 130 d

–die voor of meer dan 1 meter achter het voertuig uitsteekt aan de voor- of achterzijde niet is voorzien van een markering die aan de eisen voldoet

     

57

57

 

57

           

57

57

       
 

de lading van een beladen samenstel van bedrijfsauto en aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, dat wordt gebruikt voor het vervoer van voertuigen, niet langer dan 20 meter:

5.18.13 VR

                                 

m P 130 f

– meer dan 2 meter achter de aanhangwagen en meer dan 5 meter achter de achterste as van de aanhangwagen uitsteekt

                         

57

         

m P 130 g

– meer dan 0,50 meter voor de voorzijde van de bedrijfsauto uitsteekt

       

57

                           

m P 130 h

– die voor of meer dan 1 meter achter het voertuig uitsteekt, aan de voor- of achterzijde niet is voorzien van een markering die voldoet aan de eisen

       

57

                           
 

de lading van een beladen samenstel van bedrijfsauto en aanhangwagen, niet zijnde een oplegger, dat wordt gebruikt voor het vervoer van voertuigen, langer dan 20 meter:

5.18.13 VR

                                 

m P 130 i

t/m 0,25 m

       

121

               

121

         

m P 130 j

van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m

       

237

               

237

         
 

lengte; uitstekende lading achterzijde

                                     
 

de lading (meer dan de toegestane lengte) achter (de achterste as van) het voertuig uitsteekt en/of de vereiste stootbalk meer dan 0,60 meter van de uiterste achterzijde is aangebracht (categorie 12 bedrijfsmatig gebruik), een overschrijding

5.18.12 VR, 5.18.21 VR

                                 

m P 121 a

t/m 0,25 m

       

121

               

121

         

m P 121 b

van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m

       

237

               

237

         

m P 121 f

de lading meer dan de toegestane lengte achter (de achterste as van) het voertuig in gebruik genomen na 30-06-1967 en voor 01-01-1996 uitsteekt en de vereiste stootbalk niet op de juiste wijze is aangebracht (categorie 12 particulier gebruik)

5.18.12 VR, 5.18.21 VR

   

57

   

57

 

57

57

     

57

57

57

     
 

lengte; ondeelbare lading

                                     
 

de lading meer dan de toegestane lengte achter (de achterste as van) het voertuig uitsteekt (categorie 12 bedrijfsmatig gebruik), een overschrijding

5.18.13 VR, 5.18.21 VR

                                 

m P 131 a

t/m 0,25 m

       

121

               

121

         

m P 131 b

van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m

       

237

               

237

         

m P 131 f

de lading meer dan de toegestane lengte achter (de achterste as van) het voertuig uitsteekt (categorie 12 particulier gebruik)

5.18.13 VR, 5.18.21 VR

   

57

   

57

 

57

57

     

57

57

57

     
 

breedte; deelbare lading

                                     
 

het voertuig met inbegrip van de (deelbare) lading de maximum breedte overschrijdt, een overschrijding

5.18.14 VR, 5.18.22 VR

                                   

m P 141 a

t/m 0,20 m

     

92

92

 

92

 

92

92

     

92

92

92

     

m P 141 b

van meer dan 0,20 m en t/m 0,45 m

     

144

144

 

144

 

144

144

     

144

144

144

     

m P 141 c

van meer dan 0,45 m en t/m 0,70 m

     

237

237

 

237

 

237

237

     

237

237

237

     
 

breedte; ondeelbare lading

                                     

m P 140 d

de in de breedte ondeelbare lading, die meer dan 0,10 meter buiten de zijkant van het voertuig uitsteekt, niet is voorzien van de vereiste markering (geldt niet voor fietsen op een lastdrager)

5.18.14 VR

   

57

57

 

57

           

57

57

       

m P 140 e

de lading meer dan 0,20 meter buiten elke zijkant van de personenauto of van het driewielig motorrijtuig, dat na 31-10-1997 in gebruik is genomen, uitsteekt

5.18.14 VR

   

86

   

86

                       
 

het voertuig met inbegrip van de (ondeelbare) lading de maximum breedte overschrijdt, een overschrijding

5.18.14 VR

                                   

m P 142 a

t/m 0,25 m

     

190

190

 

190

 

190

190

     

190

190

190

     

m P 142 b

van meer dan 0,25 m en t/m 0,50 m

     

286

286

 

286

 

286

286