Regeling hulp in het buitenland ziekenfondsverzekering.

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 01-07-1988 t/m 31-01-2005

Regeling hulp in het buitenland ziekenfondsverzekering

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 9, vierde lid, van de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347);

Gezien het advies van de Ziekenfondsraad (advies van 21 mei 1987, SV/SCZ/16625);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

Als gevallen, waarin een ziekenfonds aan een verzekerde toestemming kan verlenen zich voor het geldend maken van zijn recht op een verstrekking te wenden tot een persoon of inrichting buiten Nederland, worden aangewezen de gevallen waarin het ziekenfonds heeft vastgesteld dat zulks voor de geneeskundige verzorging van die verzekerde nodig is.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling die met de bijbehorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, kan worden aangehaald als Regeling hulp in het buitenland ziekenfondsverzekering.

Rijswijk, 30 juni 1988

De

staatssecretaris

voornoemd,
namens deze,
De

directeur Verzekeringen, Tarieven en Arbeidsvoorwaarden,

J. G. A. Stiphout

Terug naar begin van de pagina