Overdracht bevoegdheid tot ontheffing verbod reclame-uitingen binnenlandse omroep aan het Commissariaat voor de Media

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 11-03-1988 t/m 31-12-2008

Overdracht bevoegdheid tot ontheffing verbod reclame-uitingen binnenlandse omroep aan het Commissariaat voor de Media

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat het Commissariaat voor de Media onder meer belast is met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 52 van de Mediawet (Stb. 1987, nr. 249);

Overwegende dat het gelet op deze toezichthoudende taak gewenst is, dat de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing van het verbod van reclame-uitingen in programma's van instellingen die zendtijd hebben verkregen voor binnenlandse omroep als bedoeld in artikel 52, derde lid, van de Mediawet overgedragen wordt aan het Commissariaat voor de Media;

Gelet op artikel 52, derde lid, Mediawet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

De bevoegdheid in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 52, tweede lid, eerste volzin van de Mediawet wordt overgedragen aan het Commissariaat voor de Media.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking op de dag na de publikatie in de Nederlandse Staatscourant.

Rijswijk , 17 februari 1988

De minister voornoemd,

namens de minister,
De

secretaris-generaal,

H. A. de Boer

Terug naar begin van de pagina