Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1988.

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1990.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-01-1988 t/m heden

Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1988

De staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1987 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1986;

Gelet op artikel 402a van Boek I van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1988 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 0,5.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 november 1987

De

Staatssecretaris

van Justitie,

V. N. M. Korte-van Hemel

Naar boven