Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Wet ziekenhuisvoorzieningen

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 05-09-1987 t/m 01-01-2005

Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Wet ziekenhuisvoorzieningen

De minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op de artikelen 1, onder 4 en 17, eerste lid, onder 2, van de Wet op de economische delicten:

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De regionale inspecteurs voor de geneesmiddelen worden aangewezen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet ziekenhuisvoorzieningen, voorzover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Deze beschikking wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgende op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 21 augustus 1987

De

minister

voornoemd,
Namens de

minister

,
Het

hoofd

van de hoofdafdeling Staats- en Strafrecht,

A. B. Vast

Naar boven