Aanwijzing gevaarlijke stoffen

[Regeling vervallen per 01-12-2004.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 12-12-1987 t/m 30-11-2004

Aanwijzing gevaarlijke stoffen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van hoofdstuk 1 van Deel II van het Binnenvaartpolitiereglement juncto artikel 4, zesde lid, van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement (Stb. 1983, 682),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. gevaarlijke stoffen, onderverdeeld in de volgende klassen:
 • Klasse 1 ontplofbare stoffen;

 • Klasse 2 samengeperste, tot vloeistof verdichte of onder druk opgeloste gassen;

 • Klasse 3 ontvlambare vloeistoffen;

 • Klasse 4.1 gemakkelijk vlamvattende vaste stoffen;

 • Klasse 4.2 aan broei of zelfontbranding onderhevige stoffen;

 • Klasse 4.3 stoffen, die in aanraking met water of vochtige lucht brandbare gassen afgeven;

 • Klasse 5.1 oxyderende stoffen (zuurstofdragers);

 • Klasse 5.2 organische peroxiden;

 • Klasse 6.1 giftige stoffen;

 • Klasse 6.2 gevaar voor besmetting opleverende stoffen;

 • Klasse 8 bijtende stoffen;

 • Klasse 9 andere stoffen die gevaar kunnen opleveren voor de openbare veiligheid, overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, (SOLAS 1974) met bijlage, hoofdstuk VII (Trb. 1977, 77);

b. IMDG-Code:

International Maritime Dangerous Goods Code;

c. gevarengroep:

de onderverdeling waarin de IMDG-Code de gevaarlijke stoffen van klasse 1 onderverdeelt;

d. tankschip:

een schip dat is gebouwd of geschikt gemaakt voor het vervoer in bulk van vloeibare lading van ontvlambare aard, dan wel dat hoofdzakelijk wordt gebezigd voor het vervoer van gas of chemicaliën in bulk.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2004]

De gevaarlijke stoffen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van hoofdstuk I van Deel II van het Binnenvaartpolitiereglement, zijn de volgende:

 • a. stoffen van klasse 1, gevarengroep 1.1 en 1.5, indien het schip in totaal meer vervoert dan 100 kg bruto;

 • b. stoffen van klasse 1, gevarengroep 1.2, 1.3 of 1.4 of stoffen van klasse 5.2, deze laatste voor zover zij overeenkomstig de IMDG-Code moeten zijn voorzien van een gevaarsetiket ‘ontplofbaar’, indien het schip in totaal meer vervoert dan 1000 kg bruto; of

 • c. de stoffen van klasse 2, die overeenkomstig de IMDG-Code moeten worden voorzien van een gevaarsetiket ‘giftig’, indien het schip in totaal meer vervoert dan 1000 kg bruto;

 • d. stoffen van alle klassen, indien zij worden vervoerd door een tankschip.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-12-2004]

Dit besluit treedt in werking tegelijk met artikel 3, eerste lid, van hoofdstuk I van Deel II van het Binnenvaartpolitiereglement.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-12-2004]

Voor tankschepen worden onder de in artikel 2 bedoelde gevaarlijke stoffen mede verstaan de gevaarlijke gassen die zijn ontstaan tijdens het vervoer van die stoffen en die zich nog in de tanks bevinden.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 19 maart 1984

De

Minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven