Richtlijnen voor gebruik CS-traangas

Geraadpleegd op 10-12-2023.
Geldend van 02-10-1984 t/m heden

Richtlijnen voor gebruik CS-traangas

De Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie,

Overwegende dat het gewenst is het gebruik van CS-traangas door de politie te reguleren c.q. dit te beperken,

Besluiten vast te stellen de volgende richtlijnen.

Artikel 1. Het gebruik van CS-traangas in gesloten ruimten

Het gebruik van CS-traangas in gesloten ruimten is slechts geoorloofd om iemand aan te houden, van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd vuurwapen bij zich heeft en dat tegen personen zal gebruiken dan wel ander levensbedreigend geweld tegen personen zal aanwenden.

Artikel 2. Het gebruik van CS-traangas anders dan in gesloten ruimten

Het gebruik van CS-traangas anders dan in gesloten ruimten is – indien andere middelen falen of naar redelijkheid te verwachten is dat deze zullen falen – slechts geoorloofd ter verspreiding van samenscholingen of volksmenigten, die een ernstige en onmiddellijke bedreiging vormen voor de veiligheid van personen en/of goederen.

Artikel 3. Toestemmingsprocedure

 • 1 Het gebruik van CS-traangas door de politie is, behalve in een situatie waarin een beroep kan worden gedaan op hetgeen in artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht is bepaald, slechts geoorloofd in opdracht van de algemeen commandant of de terzake bevoegde meerdere na vooraf verkregen toestemming van het bevoegd gezag.

 • 2 De meerdere die overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, bevel geeft tot het daadwerkelijk verspreiden van CS-traangas moet bij dit bevel aangeven hoeveel CS-traangasgranaten gebruikt mogen worden.

Artikel 4. Waarschuwing

Voorafgaand aan het gebruik van CS-traangas moet de politie – overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de Bijstandsinstructie Gemeentepolitie, respectievelijk artikel 8 van de Instructie Korps Rijkspolitie– een duidelijke waarschuwing geven dat traangas gebruikt zal worden.

Artikel 5. Vluchtwegen

Voorafgaand aan het gebruik van traangas moet de politie zich ervan vergewissen dat er voor degenen die aan het traangas worden blootgesteld, de mogelijkheid bestaat de ruimte of het gebied waar het traangas wordt gebruikt, te verlaten.

Artikel 6. Geoefend personeel

Het gebruik van CS-traangas is slechts geoorloofd aan die ambtenaren van politie, die als lid van een Mobiele Eenheid dan wel uit andere hoofde geoefend zijn in het gebruik van traangas.

Artikel 7. Hoeveelheden

 • 1 Bij het vaststellen van de hoeveelheid te gebruiken CS-traangasgranaten in gesloten ruimten moet rekening gehouden worden met de afmetingen van de betreffende ruimte.

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid is eveneens van toepassing op het gebruik van CS-traangas in semi-gesloten ruimten zoals stationshallen, overdekte winkelpassages en portieken.

Artikel 8

Bij het vaststellen van de te gebruiken hoeveelheden CS-traangas in de open lucht moet rekening gehouden worden met de volgende factoren:

 • a. de mate van openheid van het gebied;

 • b. de weersomstandigheden;

 • c. de omvang van de te verspreiden menigte of samenscholing.

Artikel 9. Rapportage

 • 1 De meerdere, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, bevel heeft gegeven tot het verspreiden van CS-traangas, moet hiervan binnen 48 uur een schriftelijk rapport opmaken. In dit rapport moet hij tevens vermelden – hoeveel CS-traangasgranaten, – van welk type – in welk tijdsbestek en – in welke situatie gebruikt zijn.

 • 2 De ambtenaar, die anders dan in opdracht van een meerdere in de uitoefening van zijn functie gebruik heeft gemaakt van CS-traangas, moet dit gebruik onmiddellijk melden aan zijn meerdere. Van deze melding wordt binnen 48 uur een schriftelijk rapport opgemaakt.

Artikel 10. De wijze van verspreiding

 • 1 Het verspreiden van CS-traangas op een andere wijze dan het schieten of werpen van CS-traangasgranaten van een – door de ministers goedgekeurd merk en type – is niet geoorloofd.

 • 2 De ministers kunnen nadere regels geven voor andere dan de in het eerste lid van dit artikel genoemde methoden van verspreiding van CS-traangas.

Artikel 11. Slotartikel

Deze beschikking kan worden aangehaald als ‘Richtlijnen voor het gebruik van CS-traangas’. Zij zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en treedt een dag na publikatie in werking. De beschikking zal eveneens worden geplubiceerd in het Algemeen Politieblad.

's-Gravenhage, 30 december 1983

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

J. G. Rietkerk

's-Gravenhage 8 februari 1984
De

Minister

van Justititie,

F. Korthals Altes

Naar boven