Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 09-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 25-10-2019.
Geldend van 25-10-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Bijlage B

Informatie geldend op 25-10-2019

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 4
 2. Algemene salarisverhoging sector Rijk per 1 oktober 1996
  Tekst: tekst
 3. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
 4. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 5. Arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk 1995-1997
  Tekst: tekst
 6. Bekostigingsregeling Wuvo
  Artikel: 5
 7. Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie rechtseenheid bestuursrecht
  Artikel: 2
 8. Benoemingsbesluit Adviescommissie Onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL
  Artikel: 7
 9. Benoemingsbesluit Commissie Structuur Nederlandse banken
  Artikel: 4
 10. Benoemingsbesluit Commissie verzekeraars
  Artikel: 4
 11. Benoemingsbesluit Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO 2015–2019
  Artikel: 2
 12. Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT
  Artikel: 2
 13. Benoemingsbesluit leden Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen
  Artikel: 2
 14. Benoemingsbesluit leden Transitiecommissie Sociaal Domein
  Artikel: 2
 15. Benoemingsbesluit leden Transitiecommissie Sociaal Domein
  Artikel: 2
 16. Benoemingsbesluit raad van toezicht KNMI
  Artikel: 5
 17. Besluit Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften
  Artikel: 12
 18. Besluit Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 4
 19. Besluit Muntadviescommissie 2019
  Artikel: 4
 20. Besluit aanpassing vergoedingen Raad van Beheer SAIP 2018
  Artikel: 5
 21. Besluit aanpassing vergoedingen Raad van Beheer Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
  Artikel: 5
 22. Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart
  Artikel: 3
 23. Besluit adviescommissie excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw
  Artikel: 8
 24. Besluit benoeming en vaststelling vergoeding leden Adviescommissie Wind op Zee
  Artikel: 2
 25. Besluit benoeming en vaststelling vergoeding leden Adviescommissie udv-subsidies
  Artikel: 2
 26. Besluit benoeming en vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Bioraffinage
  Artikel: 1
 27. Besluit benoeming en vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten
  Artikel: 2
 28. Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters
  Artikel: 2
 29. Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie EFMZV
  Artikel: 2
 30. Besluit benoeming en vergoeding leden taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie
  Artikel: 3
 31. Besluit benoeming en vergoeding voorzitter Adviescollege levenslanggestraften
  Artikelen: 2, 3
 32. Besluit benoeming leden Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang
  Artikel: 2
 33. Besluit benoeming leden staatscommissie parlementair stelsel en toekenning vergoeding
  Artikel: 4
 34. Besluit benoeming voorzitter en leden van beoordelingscommissie ex Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen
  Artikel: 2
 35. Besluit benoeming voorzitter kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en vaststelling vergoeding
  Artikel: 5
 36. Besluit benoeming, schorsing en ontslag personeel commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  Artikel: 1
 37. Besluit benoeming, schorsing en ontslag secretariaat toetsingscommissie inzet bevoegdheden
  Artikel: 1
 38. Besluit bezoldiging Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel
  Artikel: 2
 39. Besluit bezoldiging commissie onderzoek elektronisch stemmen
  Artikel: 1
 40. Besluit herbenoeming en vergoeding leden Adviescommissie vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters
  Artikel: 2
 41. Besluit houdende benoeming en vergoeding centrale commissie dierproeven
  Artikel: 2
 42. Besluit houdende benoeming en vergoeding nationaal comité dierproeven
  Artikel: 2
 43. Besluit houdende vergoeding voorzitter en leden bezwaaradviescommissie Referendumcommissie
  Artikel: 1
 44. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK
  Artikel: 7
 45. Besluit instelling Commissie participatie en governance luchtvaart
  Artikel: 5
 46. Besluit instelling Commissie van onderzoek inzake misstanden ProDemos-Huis voor democratie en rechtsstaat
  Artikel: 9
 47. Besluit instelling Commissie van onderzoek procedure van werving, selectie en benoeming voorzitter Huis voor klokkenluiders
  Artikel: 9
 48. Besluit instelling Klankbordcommissie Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
  Artikel: 5
 49. Besluit instelling TOPA afrondende werkzaamheden
  Artikel: 7
 50. Besluit instelling en bezoldiging Adviescommissie Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)
  Artikel: 4
 51. Besluit instelling en bezoldiging Adviescommissie Fonds Duurzaam Water
  Artikel: 4
 52. Besluit instelling en bezoldiging adviescommissie SDG Partnerschapfaciliteit
  Artikel: 5
 53. Besluit instelling personeelsraadgever VWS
  Artikel: 5
 54. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 6
 55. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Artikel: 10
 56. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Artikelen: 4, 18
 57. Besluit mandaat, volmacht en machtiging secretaris-generaal voor de Dienst Chief Economist van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Artikel: 2
 58. Besluit mijnbouwschade Groningen
  Artikel: 5
 59. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019
  Artikel: 1
 60. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikelen: 6.1, 6.2
 61. Besluit personenchauffeurs Rijksdienst
  Artikelen: 6, 12b
 62. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
  Artikel: 1
 63. Besluit toekenning vacatiegelden aan de postactieve leden van de werkgroep matching
  Artikel: 1
 64. Besluit toekenning vaste beloning leden werkgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt
  Artikel: 2
 65. Besluit toekenning vergoedingen (plaatsvervangend) voorzitters en (plaatsvervangend) leden regionale toetsingscommissies euthanasie
  Artikel: 1
 66. Besluit vaste beloning COGEM
  Artikelen: 1, 2
 67. Besluit vaste beloning voorzitter Kennisplatform EVM&G
  Artikel: 1
 68. Besluit vaststelling bedragen ex artikel 2, eerste lid, Wet vergoedingen adviescolleges en commissies (Adviescommissie Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid)
  Artikel: Enig
 69. Besluit vaststelling beloning voorzitter en leden Taskforce DeeltijdPlus
  Artikelen: 1, 2
 70. Besluit vaststelling bezoldiging leden Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
  Artikel: 1
 71. Besluit vaststelling vergoeding Overlegorganen infrastructuur en milieu en Consumentenbelangen Openbaar Vervoer
  Artikelen: 1, 2
 72. Besluit vaststelling vergoeding commissies lange termijn energieonderzoek, nieuw energieonderzoek en korte termijn energieonderzoek
  Artikelen: 2, 4, 6, 8
 73. Besluit vaststelling vergoeding leden Adviescommissie Architectuurprijsvraag
  Artikel: 2
 74. Besluit vaststelling vergoeding voor leden Adviescommissie Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering
  Artikel: Enig
 75. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter Gemeenschappelijke Raadgevende Commissie
  Artikel: Enig
 76. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Creative Challenge Call
  Artikel: 2
 77. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw
  Artikel: 2
 78. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Internationaal Innoveren
  Artikel: Enig
 79. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten
  Artikel: 2
 80. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie groeifaciliteit
  Artikel: 2
 81. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie innovatieprogramma Food and Nutrition Delta
  Artikel: 2
 82. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie ondernemerschap en onderwijs
  Artikel: 2
 83. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in semipublieke sectoren
  Artikel: Enig
 84. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Commissie maatschappelijke dialoog nanotechnologie
  Artikel: Enig
 85. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Deelcommissie programma samenwerking opkomende markten
  Artikel: 2
 86. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
  Artikelen: 2, 3
 87. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Raad voor dierenaangelegenheden
  Artikel: 1
 88. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Toetsingscommissie vangnet Participatiewet
  Artikel: 2
 89. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie Boegbeeldprogramma
  Artikel: 2
 90. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie Smart Mix
  Artikel: 2
 91. Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie innoWATOR
  Artikel: 2
 92. Besluit vaststelling vergoeding voorzitters en leden Adviescommissie valorisatieprogramma
  Artikel: Enig
 93. Besluit vaststelling vergoedingen Adviescommissie Kredietcommissie Garantie Ondernemingsfinanciering
  Artikel: Enig
 94. Besluit vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Comité van Experts subsidieregeling ESF 2007-2013/Actie A
  Artikel: Enig
 95. Besluit vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Comité van experts subsidieregeling ESF 2007–2013/Actie E
  Artikel: 1
 96. Besluit vergoeding leden Kiesraad
  Artikelen: 1, 2
 97. Besluit vergoeding leden en plaatsvervangende leden van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikelen: 1, 2, 3
 98. Besluit vergoeding voorzitters en overige leden van een vijftal commissies
  Artikel: 2
 99. Besluit vergoedingen Adviescommissie duurzame scheepsbouw
  Artikel: 1
 100. Besluit vergoedingen Commissie Onderzoek Curaçao
  Artikel: 1
 101. Besluit vergoedingen Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
  Artikelen: 3, 4, 5
 102. Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies
  Artikelen: 2, 4
 103. Besluit vergoedingen arrestantenzorg politie
  Artikelen: 1, 2
 104. Besluit vergoedingen voorzitter en leden van de Mijnraad
  Artikel: 1
 105. Besluit vergoedingen wetenschappelijke autoriteit CITES
  Artikel: 1
 106. Besluit versterking gebouwen Groningen
  Artikel: 17
 107. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikelen: 2, 5, 8, 25c
 108. Bezoldigingsbesluit Commissie toezicht financiën politieke partijen
  Artikel: 1
 109. Bezoldigingsbesluit adviescommissie duurzaamheid verkeer en waterstaat
  Artikel: Enig
 110. Bezoldigingsregeling Commissariaat voor de Media en Stimuleringsfonds voor de pers
  Artikelen: 2, 12
 111. Bezoldigingsregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 2, 3
 112. Circulaire Vergoedingen adviescolleges en commissies
  Tekst: tekst
 113. Circulaire bezoldiging en eindejaarsuitkering gedeputeerden
  Tekst: tekst
 114. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Tekst: tekst
 115. FIOD-toelage regeling
  Artikelen: I, II, III
 116. Herziening beloningsbeleid sector Rijk per 1-1-1997
  Bijlagen: I, III
 117. Instellings- en benoemingsbesluit Commissie visitatie ProDemos 2019
  Artikel: 9
 118. Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft
  Artikel: 6
 119. Instellingsbesluit Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen
  Artikel: 5
 120. Instellingsbesluit Adviescommissie Food & Nutrition Delta fase 2
  Artikelen: 6, 7
 121. Instellingsbesluit Adviescommissie Organisatie en Financiering Pallas
  Artikel: 6
 122. Instellingsbesluit Adviescommissie Pôle de Compétitivité
  Artikelen: 6, 7
 123. Instellingsbesluit Adviescommissie Water
  Artikel: 8
 124. Instellingsbesluit Adviescommissie belastingheffing van multinationals
  Artikel: 8
 125. Instellingsbesluit Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet
  Artikel: 6
 126. Instellingsbesluit Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma
  Artikel: 9
 127. Instellingsbesluit Adviescommissie uitvoering Toeslagen
  Artikel: 8
 128. Instellingsbesluit Adviescommissie waardedaling woningen aardbevingsgebied Groningen
  Artikel: 6
 129. Instellingsbesluit Arbiters Bodembeweging
  Artikel: 6
 130. Instellingsbesluit Audit Committee LNV
  Artikel: 4
 131. Instellingsbesluit Audit Committee Ministerie van Algemene Zaken
  Artikel: 6
 132. Instellingsbesluit Audit Committee Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikel: 5
 133. Instellingsbesluit Audit Committee SZW 2012
  Artikel: 7
 134. Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs
  Artikel: 11
 135. Instellingsbesluit Beoordelingscommissie MKB- compensatieregeling bij versterken
  Artikel: 5
 136. Instellingsbesluit Comité Binnenvaartveiligheid
  Artikel: 8
 137. Instellingsbesluit Commissie (Model)overeenkomsten Wet DBA
  Artikel: 8
 138. Instellingsbesluit Commissie Beleidsevaluatie
  Artikel: 9
 139. Instellingsbesluit Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
  Artikel: 9
 140. Instellingsbesluit Commissie Dossier J.A. Poch
  Artikel: 10
 141. Instellingsbesluit Commissie Expertisecentra langdurige zorg
  Artikel: 9
 142. Instellingsbesluit Commissie Herijking Canon van Nederland
  Artikel: 8
 143. Instellingsbesluit Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 6
 144. Instellingsbesluit Commissie Kwaliteitsafspraken mbo
  Artikel: 10
 145. Instellingsbesluit Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden
  Artikel: 9
 146. Instellingsbesluit Commissie Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis
  Artikel: 9
 147. Instellingsbesluit Commissie Samson
  Artikel: 9
 148. Instellingsbesluit Commissie Telefonie voor Justitiabelen
  Artikel: 9
 149. Instellingsbesluit Commissie Visitatie raming belasting- en premieontvangsten
  Artikel: 12
 150. Instellingsbesluit Commissie Werken in de Zorg
  Artikel: 9
 151. Instellingsbesluit Commissie advies informatiehuishouding JenV
  Artikel: 8
 152. Instellingsbesluit Commissie begaafdheid po en vo
  Artikel: 8
 153. Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties
  Artikel: 6
 154. Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo
  Artikel: 10
 155. Instellingsbesluit Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk
  Artikel: 5
 156. Instellingsbesluit Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis
  Artikel: 10
 157. Instellingsbesluit Commissie onderzoek fipronil in eieren
  Artikel: 10
 158. Instellingsbesluit Commissie onderzoek sanering Thermphos
  Artikel: 9
 159. Instellingsbesluit Commissie sectorplan Bèta en Techniek en de Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities
  Artikel: 13
 160. Instellingsbesluit Commissie van toezicht op het beheer politie
  Artikel: 3
 161. Instellingsbesluit Critical Review Team Lange Termijn Spooragenda
  Artikel: 4
 162. Instellingsbesluit Cyber Security Raad
  Artikel: 4
 163. Instellingsbesluit Deskundigengroep Elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal
  Artikel: 9
 164. Instellingsbesluit Deskundigengroep dierziekten
  Artikel: 6
 165. Instellingsbesluit Evaluatiecommissie KNAW
  Artikel: 8
 166. Instellingsbesluit Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS REAAL
  Artikel: 5
 167. Instellingsbesluit Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor veiligheid 2019
  Artikel: 9
 168. Instellingsbesluit Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweld en inzake humanitaire interventie
  Artikel: 8
 169. Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO
  Artikel: 13
 170. Instellingsbesluit Expertise Netwerk Waterveiligheid
  Artikel: 7
 171. Instellingsbesluit Formule E-Team
  Artikel: 6
 172. Instellingsbesluit Klankbordgroep Lange Termijn Spooragenda
  Artikel: 4
 173. Instellingsbesluit Nederlands Comité voor Ondernemerschap
  Artikel: 6
 174. Instellingsbesluit Onafhankelijke Toetsingscommissie Onderwijs Bewijs II
  Artikel: 11
 175. Instellingsbesluit Onderzoekscommissie WODC I inzake deugdelijkheid drugsonderzoeken
  Artikel: 9
 176. Instellingsbesluit Onderzoekscommissie WODC II inzake relatie beleid en WODC
  Artikel: 9
 177. Instellingsbesluit Onderzoekscommissie WODC III inzake afhandeling klacht drugsonderzoeken
  Artikel: 9
 178. Instellingsbesluit Raad van Advies ANVS
  Artikel: 8
 179. Instellingsbesluit Task Force Next Generation Networks
  Artikel: 7
 180. Instellingsbesluit Taskforce Bouw
  Artikel: 6
 181. Instellingsbesluit Transitieadviseur inzake relatie beleid en WODC
  Artikel: 7
 182. Instellingsbesluit Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid
  Artikel: 9
 183. Instellingsbesluit Visitatiecommissie NFI
  Artikel: 9
 184. Instellingsbesluit Werkgroep IBO Deeltijdwerk
  Artikel: 5
 185. Instellingsbesluit Werkgroep IBO Internationalisering van het onderwijs
  Artikel: 5
 186. Instellingsbesluit Werkgroep IBO Koninkrijksrelaties
  Artikel: 5
 187. Instellingsbesluit Werkgroep IBO Licht Verstandelijk Beperkten
  Artikel: 5
 188. Instellingsbesluit Werkgroep IBO Toeslagen
  Artikel: 5
 189. Instellingsbesluit Werkgroep IBO grondvergoeding energievoorzieningen
  Artikel: 5
 190. Instellingsbesluit Werkgroep IBO jongeren met afstand tot de arbeidsmark
  Artikel: 5
 191. Instellingsbesluit Werkgroep publieksbelang filantropie
  Artikel: 8
 192. Instellingsbesluit Wetenschappelijke Adviescommissie ‘Eén tegen eenzaamheid’
  Artikel: 9
 193. Instellingsbesluit begeleidingscommissie Tweede evaluatie Wet normering topinkomens
  Artikel: 7
 194. Instellingsbesluit besturing elektronische toegangsdiensten
  Artikel: 31
 195. Instellingsbesluit bevorderen ICT-innovatie
  Artikel: 5
 196. Instellingsbesluit commissie De Jong
  Artikel: 8
 197. Instellingsbesluit commissie van onderzoek Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 8
 198. Instellingsbesluit commissie van onderzoek DSB Bank
  Artikel: 4
 199. Instellingsbesluit commissie werktijdenmodaliteiten sector Politie
  Artikel: 9
 200. Instellingsbesluit evaluatiecommissie Tuitjenhorn
  Artikel: 6
 201. Instellingsbesluit jury excellente scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs
  Artikel: 7
 202. Instellingsbesluit kwaliteitscommissie Bibob
  Artikel: 8
 203. Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing
  Artikel: 5
 204. Instellingsbesluit tijdelijke Commissie Advisering Invest-NL in opbouw
  Artikel: 9
 205. Instellingsbesluit topteams Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid
  Artikel: 6
 206. Instellingsregeling Commissie knelgevallen fosfaatrechten
  Artikel: 6
 207. Mandaatbesluit College van procureurs-generaal, beheer OM 2016
  Artikel: 5
 208. Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
  Artikel: 1
 209. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 5
 210. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 3
 211. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 3
 212. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 3
 213. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 3
 214. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 215. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 216. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
  Artikel: 7
 217. Rangenbesluit rijksbrandweerpersoneel
  Bijlage: Rangen rijksbrandweerpersoneel
 218. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
  Artikel: 5
 219. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
  Artikel: 6
 220. Rechtspositiebesluit WRR 2004
  Artikel: 2
 221. Rechtspositiebesluit toetsingscommissie inzet bevoegdheden en commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
  Artikelen: 2, 6
 222. Regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef
  Artikel: 8
 223. Regeling Geneesmiddelenwet
  Artikel: 9.2
 224. Regeling benoeming en bezoldiging Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten
  Artikel: 4
 225. Regeling benoeming leden van het Comité van toezicht EFMB
  Artikel: 2
 226. Regeling benoeming voorzitter Kennisplatform Werk & Inkomen
  Artikel: 6
 227. Regeling bezoldiging College voor de rechten van de mens
  Artikel: 2
 228. Regeling bezoldiging en schadeloosstelling functionarissen Kamer van Koophandel
  Artikelen: 2, 4, 9
 229. Regeling civiele experts en verkiezingswaarnemers BZ
  Artikel: 8
 230. Regeling diergeneeskundigen
  Artikelen: 6.1, 6.2
 231. Regeling op het notarisambt
  Artikel: 13
 232. Regeling procedure bij reorganisaties EL&I
  Artikelen: 5, 7
 233. Regeling rechtspositie leden College bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 4
 234. Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven 2013
  Artikelen: 2, 3, 4, 5
 235. Regeling toekenning Joke Smitprijs
  Artikel: 10
 236. Regeling toekenning Jos Brinkprijs
  Artikel: 10
 237. Regeling vaartoelage Rijkswaterstaat 2009
  Artikel: 3
 238. Regeling vacatiegeld leden Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
  Artikel: 1
 239. Regeling vergoeding Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid
  Artikel: 1
 240. Regeling vergoeding Kanselier der Nederlandse Orden
  Artikel: 1
 241. Regeling vergoeding bestuur Bureau Financieel Toezicht
  Artikel: 1
 242. Regeling vergoedingen Raad voor volksgezondheid en samenleving
  Artikelen: 1, 2
 243. Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen
  Artikel: 42a
 244. Rijksbesluit Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel: 4
 245. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 2
 246. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 4
 247. Tweede Benoemingsbesluit Toezichtsraad BIT
  Artikel: 2
 248. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 7
 249. Vacatiegeldenbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het onderwijs
  Artikel: 1
 250. Vaststelling vergoeding Technische commissie bodembeweging
  Artikelen: 1, 2
 251. Vaststelling vergoeding leden Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten
  Artikel: 2
 252. Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie energiebesparing door innovatie
  Artikel: 2
 253. Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie infrastructuur technostarters
  Artikel: 2
 254. Vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Staatscommissie Dualisme en lokale democratie
  Artikel: 1
 255. Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter Taskforce Woningbouwproductie
  Artikel: 1
 256. Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten
  Artikel: 2
 257. Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie lange termijn energieonderzoek
  Artikel: 2
 258. Vaststellingsbesluit vergoedingen Adviescommissie SKE
  Artikel: 2
 259. Vergoeding werkzaamheden Adviescollege Programma Samenwerking Oost-Europa
  Artikel: 2
 260. Vergoedingenbesluit AWTI
  Artikelen: 3, 4
 261. Vergoedingenbesluit Adviescollege Verloftoetsing tbs
  Artikel: 2
 262. Vergoedingenbesluit Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
  Artikelen: 1, 2
 263. Vergoedingenbesluit Commissie LIJ
  Artikel: 1
 264. Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts
  Artikel: 1
 265. Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts
  Artikel: 1
 266. Vergoedingenbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts
  Artikel: 1
 267. Vergoedingenbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg
  Artikel: 2
 268. Vergoedingenbesluit Nederlandse Sportraad
  Artikel: 1
 269. Vergoedingenbesluit begeleidingscommissie voor het Sociaal Cultureel Planbureau
  Artikel: 1
 270. Vergoedingenbesluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie 2013
  Artikel: 2
 271. Vergoedingenbesluit leden en externe deskundigen Gezondheidsraad
  Artikel: 2
 272. Vergoedingenbesluit raad van advies van de Politieacademie
  Artikel: 1
 273. Vergoedingenregeling Algemene Energieraad
  Artikelen: 1, 2
 274. Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens
  Artikelen: 1, 2
 275. Vergoedingenregeling Commissie van advies volkenrechtelijke vraagstukken en Staatscommissie internationaal privaatrecht
  Artikel: 1
 276. Vergoedingenregeling NRGD
  Artikelen: 2, 3
 277. Vergoedingenregeling Onderwijsraad
  Artikel: 1
 278. Vergoedingenregeling Raad van deskundigen voor de nationale standaarden 2004
  Artikelen: 1, 2
 279. Vergoedingenregeling Raad voor cultuur
  Artikelen: 1, 2, 2a
 280. Vergoedingenregeling Raad voor de Wadden
  Artikelen: 1, 2
 281. Vergoedingenregeling Raad voor het openbaar bestuur
  Artikelen: 1, 2
 282. Vergoedingenregeling Rfv 2002
  Artikelen: 1, 2
 283. Vergoedingenregeling Tijdelijke adviescommissie algemene ambtsberichten
  Artikel: 2
 284. Vergoedingenregeling bestuur ZorgOnderzoek Nederland
  Artikelen: 2, 3, 4
 285. Vergoedingenregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 2, 3
 286. Vergoedingenregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten
  Artikelen: 1, 2
 287. Vergoedingenregeling leden Adviescollege toetsing administratieve lasten
  Artikelen: 1, 2
 288. Vergoedingenregeling leden Adviesraad internationale vraagstukken
  Artikelen: 1, 2, 5
 289. Vergoedingenregeling leden Raad voor de volksgezondheid en zorg
  Artikelen: 2, 3
 290. Vergoedingenregeling leden Raad voor maatschappelijke ontwikkeling
  Artikelen: 2, 3, 4
 291. Vergoedingenregeling leden klachtencommissies politie
  Artikel: 1
 292. Vergoedingenregeling leden politieonderwijsraad
  Artikel: 2
 293. Vergoedingsbesluit Landelijke geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs 2014
  Artikel: 1
 294. Vergoedingsregeling leden Raad voor maatschappelijke ontwikkeling 2002
  Artikelen: 4, 5, 6
 295. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 2
 296. Wijziging salarissen rijkspersoneel
  Tekst: tekst
 297. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (o.m. herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren)
  Artikel: XI
 298. Wijzigingswet Mediawet (afschaffing omroepbijdrage)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 25-10-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Intrekking-regeling 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385 Alg. 1
01-07-2019 Wijziging 13-05-2019 Stb. 2019, 189 13-05-2019 Stb. 2019, 189
29-05-2019 t/m 01-07-2018 Wijziging 13-05-2019 Stb. 2019, 189 13-05-2019 Stb. 2019, 189
07-11-2018 t/m 01-01-2017 Wijziging 18-10-2018 Stb. 2018, 384 18-10-2018 Stb. 2018, 384
01-07-2016 t/m 01-01-2016 Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 227 08-06-2016 Stb. 2016, 227 Alg. 2
01-01-2016 t/m 01-01-2015, t/m 01-09-2015 Wijziging 14-12-2015 Stb. 2015, 531 14-12-2015 Stb. 2015, 531
01-04-2009 Wijziging 11-09-2007 Stb. 2007, 351 11-09-2007 Stb. 2007, 351
01-04-2008 Wijziging 11-09-2007 Stb. 2007, 351 11-09-2007 Stb. 2007, 351
10-10-2007 t/m 01-01-2007 Wijziging 11-09-2007 Stb. 2007, 351 11-09-2007 Stb. 2007, 351
21-12-2006 t/m 01-01-2006 Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 670 07-12-2006 Stb. 2006, 670
01-11-2003 t/m 01-05-2003 Wijziging 26-09-2003 Stb. 2003, 394 26-09-2003 Stb. 2003, 394
t/m 01-12-2002 Wijziging 26-09-2003 Stb. 2003, 394 26-09-2003 Stb. 2003, 394
01-07-2002 Wijziging 25-04-2002 Stb. 2002, 216 25-04-2002 Stb. 2002, 216
01-06-2002 t/m 01-10-2001 Wijziging 25-04-2002 Stb. 2002, 216 25-04-2002 Stb. 2002, 216 Inwtr. 3
t/m 01-01-2002 Wijziging 25-04-2002 Stb. 2002, 216 25-04-2002 Stb. 2002, 216 Inwtr. 4
01-01-2002 Wijziging 14-09-2001 Stb. 2001, 415 14-09-2001 Stb. 2001, 415
01-03-2001 Wijziging 16-02-2001 Stb. 2001, 99 16-02-2001 Stb. 2001, 99 Inwtr. 5
t/m 01-01-2001 Wijziging 16-02-2001 Stb. 2001, 99 16-02-2001 Stb. 2001, 99 Inwtr. 6
04-12-1999 t/m 01-08-1999 Wijziging 13-11-1999 Stb. 1999, 491 13-11-1999 Stb. 1999, 491 Inwtr. 7
01-07-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1998, 3 17-12-1997 Stb. 1998, 3
14-01-1998 t/m 01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1998, 3 17-12-1997 Stb. 1998, 3 Inwtr. 8
29-08-1997 t/m 01-05-1997 Wijziging 18-08-1997 Stb. 1997, 374 18-08-1997 Stb. 1997, 374 Inwtr. 9
01-01-1997 Wijziging 28-11-1996 Stb. 1996, 609 28-11-1996 Stb. 1996, 609
20-12-1996 Wijziging 28-11-1996 Stb. 1996, 609 28-11-1996 Stb. 1996, 609 Inwtr. 10
t/m 01-01-1996 Wijziging 28-11-1996 Stb. 1996, 609 28-11-1996 Stb. 1996, 609 Inwtr. 11
04-10-1995 t/m 01-01-1995 Nieuw 01-09-1995 Stb. 1995, 449 01-09-1995 Stb. 1995, 449
04-10-1995 t/m 01-01-1995 Vervallen 01-09-1995 Stb. 1995, 449 01-09-1995 Stb. 1995, 449
01-07-1994 Vervallen 13-06-1994 Stb. 1994, 452 13-06-1994 Stb. 1994, 452
Nieuw 13-06-1994 Stb. 1994, 452 13-06-1994 Stb. 1994, 452
27-05-1994 Vervallen 25-04-1994 Stb. 1994, 346 25-04-1994 Stb. 1994, 346
t/m 01-04-1993 Nieuw 25-04-1994 Stb. 1994, 346 25-04-1994 Stb. 1994, 346
06-08-1993 Nieuw 05-07-1993 Stb. 1993, 417 05-07-1993 Stb. 1993, 417
t/m 01-04-1992 Vervallen 05-07-1993 Stb. 1993, 417 05-07-1993 Stb. 1993, 417
09-10-1992 t/m 01-04-1991 Vervallen 27-08-1992 Stb. 1992, 515 27-08-1992 Stb. 1992, 515
01-04-1990 Vervallen 14-10-1991 Stb. 1991, 538 14-10-1991 Stb. 1991, 538
Nieuw 14-10-1991 Stb. 1991, 538 14-10-1991 Stb. 1991, 538
Wijziging 14-10-1991 Stb. 1991, 538 14-10-1991 Stb. 1991, 538
01-01-1989 Vervallen 21-11-1989 Stb. 1989, 517 21-11-1989 Stb. 1989, 517
Nieuw 21-11-1989 Stb. 1989, 517 21-11-1989 Stb. 1989, 517
Wijziging 14-12-1988 Stb. 1988, 652
rectificatie in
Stb. 1988, 652
14-12-1988 Stb. 1988, 652
rectificatie in
Stb. 1988, 652
01-09-1988 Vervallen 24-08-1988 Stb. 1988, 401 24-08-1988 Stb. 1988, 401
Nieuw 24-08-1988 Stb. 1988, 401 24-08-1988 Stb. 1988, 401
01-09-1987 Vervallen 08-04-1988 Stb. 1988, 152 08-04-1988 Stb. 1988, 152
Nieuw 08-04-1988 Stb. 1988, 152 08-04-1988 Stb. 1988, 152
01-06-1985 Vervallen 08-08-1985 Stb. 1985, 451 08-08-1985 Stb. 1985, 451
Nieuw 08-08-1985 Stb. 1985, 451 08-08-1985 Stb. 1985, 451
01-07-1984 Wijziging 01-08-1984
samen met
08-08-1985
Stb. 1984, 371
samen met
Stb. 1985, 451
01-08-1984 Stb. 1984, 371
01-01-1984 Vervallen 27-03-1984 Stb. 1984, 113 27-03-1984 Stb. 1984, 113
Nieuw 27-03-1984 Stb. 1984, 113 27-03-1984 Stb. 1984, 113
Nieuwe-regeling 01-11-1983 Stb. 1983, 571 01-11-1983 Stb. 1983, 572

Opmerkingen

 1. Besluit van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
 2. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor Hoofdgroep III, schaal 6, trede 8 in plaats van Hoofdgroep III, schaal 6, trede 3.2)
 3. Artikelen 2, 6, 7, 8, 21, bijlagen A en B werken terug tot en met 1 oktober 2001. Artikel 20a werkt terug tot en met 1 januari 2001. Artikel 22d werkt terug tot en met 1 januari 2002.3)
 4. Werkt terug tot en met 1 januari 2002.4)
 5. Werkt terug tot en met 1 augustus 2000.5)
 6. Artikel 8, tweede lid, onderdeel b, 20a, 21, bijlage A en B werken terug tot en met 1 januari 2001. Artikel 22c werkt terug tot en met 1 november 2000.6)
 7. Werkt terug tot en met 1 augustus 1999.7)
 8. Werkt terug tot en met 1 januari 1998.8)
 9. Werkt terug tot en met 1 mei 1997.9)
 10. Werkt terug tot en met 1 oktober 1995.10)
 11. Werkt terug tot en met 1 oktober 1996.11)
Naar boven