Besluit minimumjeugdloon

Geraadpleegd op 02-06-2023.
Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Besluit van 29 juni 1983, houdende vaststelling van een minimumjeugdloonregeling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juni 1983, Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden, Directie Arbeidsvoorwaarden-, Inkomens- en Vermogensbeleid, Afdeling Inkomensbeleid, nr. 97.561;

Gelet op artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657);

Gezien het advies van de Stichting van de Arbeid van 9 juni 1983, nr. S.A. 48.261/K/Bu;

De Raad van State gehoord (advies van 23 juni 1983, nr. W 12.83.0331/16.3.25.;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 juni 1983, Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden, Directie Arbeidsvoorwaarden-, Inkomens- en Vermogensbeleid, Afdeling Inkomensbeleid, nr. 97.809.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

  • 2 De uit de toepassing van het voorgaande lid voortvloeiende maand- en weekbedragen worden afgerond op een veelvoud van € 0,05; indien het restbedrag € 0,025 of meer bedraagt, geschiedt de afronding naar boven.

Artikel 3

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden naar de Raad van State.

's-Gravenhage, 29 juni 1983

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. de Koning

Uitgegeven de negenentwintigste juni 1983

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven