Besluit informatievoorziening artikel 22 Wet ziekenhuisvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 17-03-1983 t/m 31-12-2005

Besluit van 20 december 1982, houdende de vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, van Onderwijs en Wetenschappen en van Defensie van 20 augustus 1982, DG Vgz/PB/AFEA, nr. 106854;

Gelet op artikel 22, tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268);

Gezien het advies van het College voor ziekenhuisvoorzieningen (advies van 23 juni 1980);

De Raad van State gehoord (advies van 19 oktober 1982, nr. 2503/09/8241);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en van Onze Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Defensie van 23 november 1982, DG Vgz/PB/AFEA/I, nr. 109815;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit heeft betrekking op de in artikel 22, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268) bedoelde gegevens voor zover die betreffen:

 • - de structuur van de ziekenhuisvoorzieningen

 • - het gebruik van de ziekenhuisvoorzieningen

 • - de investeringen en de exploitatiekosten van de ziekenhuisvoorzieningen,

in de volgende artikelen "gegevens" genoemd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Onze Minister geeft per categorie van ziekenhuisvoorzieningen en per categorie van personen die bij de exploitatie van een ziekenhuisvoorziening betrokken zijn, aan, welke gegevens jaarlijks dienen te worden verstrekt.

 • 2 Onze Minister kan voor ziekenhuisvoorzieningen gelegen binnen een door hem aan te wijzen gebied en voor personen die bij de exploitatie van die ziekenhuisvoorzieningen betrokken zijn, aangeven welke gegevens op zijn desbetreffend verzoek dienen te worden verstrekt.

 • 3 Met betrekking tot academische en militaire ziekenhuizen geeft Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen onderscheidenlijk in overeenstemming met Onze Minister van Defensie aan welke gegevens dienen te worden verstrekt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De gegevens bedoeld in artikel 2, eerste lid, dienen jaarlijks uiterlijk zes maanden na het verstrijken van het jaar waarop zij betrekking hebben te worden verstrekt.

 • 2 De gegevens bedoeld in artikel 2, tweede lid, dienen te worden verstrekt telkens uiterlijk zes maanden na een desbetreffend verzoek van Onze Minister.

 • 3 Met betrekking tot academische ziekenhuizen en militaire ziekenhuizen geeft Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen onderscheidenlijk in overeenstemming met Onze Minister van Defensie aan, op welke termijn de gegevens bedoeld in artikel 2, derde lid, dienen te worden verstrekt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Onze Minister kan regelen vaststellen over de wijze waarop en de vorm waarin de gegevens dienen te worden verstrekt.

 • 2 Onze Minister wijst instanties aan die de te verstrekken gegevens verzamelen en verwerken. Hij stelt voorschriften die door die instanties in acht worden genomen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De gegevens kunnen door Onze Minister op door hem te bepalen wijze ter beschikking worden gesteld van de organen genoemd in of betrokken bij de uitvoering van de Wet ziekenhuisvoorzieningen. Onze Minister stelt nadere regelen omtrent het beheer van de gegevens die onder hem berusten.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De gegevens mogen slechts in een zodanige vorm worden opgevraagd en verstrekt, dat zij niet tot individuele patiënten of cliënten herleidbaar zijn. Onze Minister stelt terzake, voor zover hij zulks nodig acht, nadere regelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Onze Minister stelt regelen omtrent de wijze van vergoeding van de kosten, verbonden aan de verstrekking van de gegevens.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 20 december 1982

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

J. P. van der Reijden

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

W. J. Deetman

De Minister van Defensie,

J. de Ruiter

Uitgegeven de vijftiende maart 1983

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven