Consulair besluit

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 14-09-2019 t/m heden

Besluit van 23 november 1981, tot vaststelling van een nieuw Consulair besluit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 18 september 1981, Directie Algemene Zaken, DAZ/JZ-254109, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Justitie;

Gelet op artikel 1 der Consulaire Wet;

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 9 november 1981, nr. 811104/5);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 13 november 1981, Directie Algemene Zaken, DAZ/JZ-316792, mede namens de Staatssecretaris van Justitie;

De bepalingen van het Statuut van het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De hoofden van alle consulaire posten zijn bevoegd tot het overeenkomstig artikel 10:25, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek in ontvangst nemen, beoordelen en opmaken van een verklaring houdende naamskeuze als bedoeld in artikel 10:25, eerste lid, onder b, van dat wetboek.

Artikel 2

De hoofden van de volgende consulaire posten zijn bevoegd geboorte- en overlijdensakten op te maken:

Bagdad

Damascus

Dubai

Islamabad

Kabul

Koeweit

Peking

Riyadh

Seoel

Teheran

Tel Aviv

Tokio.

Artikel 3

Het hoofd van de post Bagdad is bevoegd andere burgerlijke akten op te maken.

Artikel 7

De in dit besluit vermelde namen kunnen bij besluit van Onze Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming worden gebracht met de geldende schrijfwijze en voor zover nodig ingevoegd op de alfabetisch correcte plaats. Een dergelijk besluit wordt bekend gemaakt in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten.

Artikel 8

Het Koninklijk besluit van 15 september 1956, Stb. 484 wordt ingetrokken.

Artikel 9

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop het Staatsblad is uitgegeven, waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Het kan worden aangehaald als Consulair besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad en het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State van het Koninkrijk.

's-Gravenhage, 23 november 1981

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. van der Stoel

De Staatssecretaris van Justitie,

M. Scheltema

Uitgegeven de twaalfde januari 1982

De Minister van Justitie a.i.,

E. van Thijn

Naar boven