Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1982

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-1983.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-10-1981 t/m heden

Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1982

De Minister van Financiën, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 147, vierde lid, van de Provinciewet (Stb. 1962, 17);

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Gelet op het voor 1981 geldende maximum aantal te heffen opcenten van 23 en de bovenvermelde gecorrigeerde groeivoet bedraagt het door de provincie te heffen aantal opcenten in 1982 derhalve ten hoogste 24,7.

Artikel 2

  • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1982.

's-Gravenhage, 25 september 1981

De

Minister

van Financiën a.i.,

J. C. Terlouw

Naar boven