Wet op het primair onderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s
  Artikel: 1
 2. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs
  Artikel: 1
 3. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.4
 4. Besluit bekostiging WEC
  Artikelen: 1, 58b
 5. Besluit bekostiging WPO
  Artikelen: 1, 34.10
 6. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikelen: 1, 4
 7. Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC
  Artikel: 1
 8. Besluit informatievoorziening WPO/WEC
  Artikel: 1
 9. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: I
 10. Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
  Artikel: 1
 11. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 12. Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 13. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 671
 14. De subsidieregeling regionale transfercentra PO
  Artikel: 1
 15. Deelregeling Impuls muziekonderwijs PO 2015–2020
  Artikel: 1.1
 16. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
  Artikel: 1
 17. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
  Artikel: 1
 18. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikel: 15d
 19. Jeugdwet
  Artikel: 2.7
 20. Mededingingswet
  Artikel: 25h
 21. Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten
  Artikel: 1
 22. Regeling Inspectie van het onderwijs 2018
  Artikel: 1
 23. Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO
  Artikel: 1.1
 24. Regeling Subsidie Lerend Werken
  Artikel: 1
 25. Regeling bekostiging personeel PO 2010–2011 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2010–2011
  Artikel: 1
 26. Regeling bekostiging personeel PO 2011–2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011–2012
  Artikel: 1
 27. Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012–2013
  Artikel: 1
 28. Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013–2014
  Artikel: 1
 29. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
  Artikel: 1
 30. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
  Artikel: 1
 31. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
  Artikel: 1
 32. Regeling bekostiging regionale procesbegeleider leerlingendaling PO en VO
  Artikel: 1
 33. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
  Artikel: 1
 34. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
  Artikel: 1
 35. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
  Artikel: 1
 36. Regeling informatievoorziening WPO/WEC
  Artikelen: 1, 1, 6
 37. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
  Artikel: 1
 38. Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter
  Artikel: 1
 39. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 40. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 41. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 42. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 43. Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015–2020
  Artikel: 1
 44. Regeling subsidie zij-instroom
  Artikel: 1
 45. Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs
  Artikel: 1
 46. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
  Artikel: 1
 47. Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds
  Artikel: 14
 48. Regeling vaststelling nieuwe regeling ex artikel 2, derde lid, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
  Artikel: 1
 49. Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017
  Artikel: 1
 50. Regeling vaststelling schoolvakanties 2016–2019
  Artikel: 1
 51. Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022
  Artikel: 1
 52. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 53. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 54. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Tekst: tekst
 55. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
 56. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
 57. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
 58. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
 59. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
 60. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 61. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 62. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikel: 1
 63. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 64. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 65. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikel: 1
 66. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  Artikel: 1
 67. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Artikel: 1
 68. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 69. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 1
 70. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 1
 71. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 1
 72. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
  Artikel: 1
 73. Subsidieregeling Internationalisering po en vo
  Artikel: 1
 74. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
  Artikel: 1.1
 75. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
  Artikel: 1
 76. Subsidieregeling andere eindtoetsen PO
  Artikel: 1
 77. Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
  Artikel: 1
 78. Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo
  Artikel: 1
 79. Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen
  Artikel: 1
 80. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 1
 81. Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
  Artikel: 1
 82. Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs
  Artikel: 1
 83. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikel: 1
 84. Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs
  Artikel: 1
 85. Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
  Artikel: 1
 86. Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs
  Artikel: 1
 87. Subsidieregeling werkdrukvermindering
  Artikel: 1
 88. Toetsbesluit PO
  Artikel: 1
 89. Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020
  Artikel: 1
 90. Wet medezeggenschap op scholen
  Artikelen: 1, 11
 91. Wet normering topinkomens
  Bijlage: 1
 92. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 1, 22, 40b, 171
 93. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 1
 94. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 176k
 95. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 53b, 118t
 96. Wijzigingsbesluit verdeelmaatstaven gemeentefonds 2000
  Bijlage: bij het Besluit van 9 oktober 2000, Stb. 457, houdende wijziging van de verdeelmaatstaven van het gemeentefonds in verband met de invoering van de maatstaf herindeling, alsmede enkele andere wijzigingen (Wijzigingsbesluit verdeelmaatstaven gemeentefonds 2000)
 97. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (samenwerkingsscholen)
  Artikel: V
 98. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikelen: X, XIII, XIV, XIa

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar TITEL I

 1. Leerplichtwet 1969
  Artikel 1a1
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 185
Terug naar begin van de pagina