Wet geluidhinder

Geldend van 15-06-2013 t/m 31-10-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkortingen WGH
Wgh
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0003227
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 5. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 6. Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen
 7. Besluit geluidhinder
 8. Besluit omgevingsrecht
 9. Besluit RVC's en regionaal zorgbudget
 10. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994
 11. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
 12. Besluit vaststelling geluidszone Tweede Maasvlakte
 13. Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg
 14. Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg
 15. Invoeringsbesluit Financiële-verhoudingswet
 16. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 17. Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder
 18. Regeling geluidemissie buitenmaterieel
 19. Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder
 20. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
 21. Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
 22. Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
 23. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)
 24. Wijzigingsbesluit Besluit geluidhinder spoorwegen, enz. (saneringsregeling spoorweglawaai)
 25. Wijzigingsbesluit Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg
 26. Wijzigingsbesluit Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer
 27. Wijzigingsbesluit Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (bevoegd gezag voor spoorwegemplacementen)
 28. Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
 29. Wijzigingsregeling Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (2009)
 30. Wijzigingsregeling Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (2010)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Activiteitenregeling milieubeheer
  Bijlage: 4
 2. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.
  Tekst: tekst
 5. Beoordelingswijze piekgeluiden voor spoorwegemplacementen
  Tekst: tekst
 6. Besluit RVC's en regionaal zorgbudget
 7. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikelen: 1, 5, 7, 11, 13
 8. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  Artikel: 2.6.4
 9. Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur
  Artikel: 3
 10. Besluit geluid milieubeheer
  Artikelen: 10, 13, 25
 11. Besluit geluidhinder
  Artikelen: 1.1, 3.3, 3.4, 4.13
 12. Besluit omgevingsrecht
  Bijlage: II
 13. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel: 3.3.1
 14. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994
  Artikel: 1
 15. Besluit vaststelling geluidszone Tweede Maasvlakte
  Artikel: 2
 16. Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg
  Artikel: 1
 17. Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg
  Artikel: 1
 18. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 3.3
 19. Circulaire schadevergoedingen
  Bijlage: Werkingssfeer van de schadevergoedingsregelingen
 20. Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 2.3, 2.4
 21. Geluidhinder veroorzaakt door spooremplacementen; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer
  Tekst: tekst
 22. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 23. Invoeringswet geluidproductieplafonds
  Artikel: XI
 24. MDW-operatie Wet Geluidhinder
  Tekst: tekst
 25. Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder
  Artikel: 1
 26. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  Bijlagen: I, IV
 27. Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer
  Artikel: 81a
 28. Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen
  Artikelen: 2.2, 2.8
 29. Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
  Artikel: 1
 30. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 31. VROM intrekkingsregeling 2004
  Artikel: 3
 32. Vrijstellingsbesluit geluidproduktie motorvoertuigen landsverdediging
 33. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 27
 34. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 2.14, 5.1
 35. Wet milieubeheer
  Artikelen: 11.57, 13.1, 20.3
  Bijlage: 1
 36. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wet milieubeheer)
  Artikelen: XIX, XXII
 37. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
  Artikelen: XXII, XXIII
 38. Wijzigingswet Wet geluidhinder
  Artikel: IV
 39. Wijzigingswet Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase)
  Artikel: VII
 40. Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
  Artikelen: V, VIII
 41. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (Verdere invulling van hoofdstuk 9)
 42. Wijzigingswet enkele wetten beleidsterrein Ministerie van OCW (herstellen van wetstechnische gebreken en leemten)
  Artikel: IV
Terug naar begin van de pagina