Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geldend van 26-11-2015 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 2
BW2
Niet officiële titelNieuw Burgerlijk Wetboek Boek 2
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0003045
RechtsgebiedOndernemingspraktijk
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit actuele waarde
 2. Besluit artikel 10 overnamerichtlijn
 3. Besluit bepalingen technische voorziening voor te betalen schaden of uitkeringen herverzekeringsbedrijf
 4. Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 5. Besluit ex artikel 396 en 397 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 6. Besluit fiscale waarderingsgrondslagen
 7. Besluit houdende verhoging van de in de artikelen 63b lid 2 onder a, 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde grensbedragen, enz. (financiële benedengrens verplichte structuurregeling)
 8. Besluit inhoud bestuursverslag
 9. Besluit intrekking Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag verzekeraars
 10. Besluit jaarrekening banken
 11. Besluit modellen jaarrekening
 12. Besluit uitvoering EG-richtlijn wettelijke controles jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen
 13. Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten
 14. Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag banken
 15. Besluit verhoging grensbedragen ex artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 Boek 2 BW (uitvoering richtlijn 2006/46/EG)
 16. Garantstellingsregeling curatoren 2012
 17. Wijzigingsbesluit artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verhoging grensbedragen)
 18. Wijzigingsbesluit boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verhoging van de grensbedragen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.2
 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning bol/bbl voor niet bekostigde instellingen voor het beroepsonderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Tekst: tekst
 3. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 4. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo
  Tekst: tekst
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 6. Bankwet 1998
  Artikel: 11
 7. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: B
 8. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: B
 9. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 10. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 11. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikel: 7
 12. Besluit ex artikel 396 en 397 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 13. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 14. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 15. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 30
  Bijlage: 2
 16. Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft
  Artikel: 4
 17. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 18. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikel: 334ii
 19. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 670a, 670b, 671
 20. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  Tekst: tekst
 21. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 25
 22. Herziene regeling financiële ondersteuning activiteitenprogramma's kunstenaarsinitiatieven
  Tekst: tekst
 23. Intrekkingswet van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en enige daarmee verband houdende wettelijke voorzieningen
  Artikel: VI
 24. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 94
 25. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
 26. Regeling controleapparaten 2005
  Artikel: 5
 27. Regeling financiële ondersteuning galeries voor deelname aan internationale kunstbeurzen
  Tekst: tekst
 28. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
  Artikel: 3
 29. Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening
 30. Vennootschapsbelasting, commanditaire vennootschap en toestemmingsvereiste
  Tekst: tekst
 31. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 32. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 7
 33. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 34. Wet controle op rechtspersonen
 35. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 1
 36. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 37. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikel: 66
 38. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 29a
 39. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:126
 40. Wijzigingswet Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (invoering regeling voor de vervanging van verloren gegane aandeelbewijzen en intrekking van de Effectenvernieuwingswet)
 41. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 2 (uitvoering Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening)
 42. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (advies Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)
 43. Wijzigingswet Wet toezicht accountantsorganisaties, enz. (wettelijke controles jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen)
 44. Wijzigingswet boek 2 Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van IAS-verordening, IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 26-11-2015

 OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmaking
Aanhangig27905
Aanhangig29757
Aanhangig34001
Aanhangig34218
Aanhangig34465
Aanhangig34491
Aanhangig34687
Aanhangig35058
Aanhangig35079
Aanhangig35179
Wijziging13-07-2016Stb. 2016, 29034212
Wijziging18-06-2012
samen met
18-06-2012
Stb. 2012, 300
samen met
Stb. 2012, 299
32426
samen met
31058
Wijziging20-11-2006Stb. 2006, 60530658
Wijziging09-07-2004Stb. 2004, 37028179
Wijziging16-08-2002Stb. 2002, 429
01-07-2026Wijziging13-02-2019Stb. 2019, 1073493013-02-2019Stb. 2019, 107
01-01-2020Wijziging10-02-2017Stb. 2017, 683443510-02-2017Stb. 2017, 68
01-07-2019Wijziging13-02-2019Stb. 2019, 1073493005-04-2019Stb. 2019, 149
01-01-2019Wijziging17-10-2018Stb. 2018, 4083485927-11-2018Stb. 2018, 486
19-09-2018Wijziging15-06-2018Stb. 2018, 2283488707-09-2018Stb. 2018, 312
01-07-2018Wijziging25-04-2018Stb. 2018, 1393467719-06-2018Stb. 2018, 186
03-01-2018Wijziging20-12-2017Stb. 2017, 5123458320-12-2017Stb. 2017, 514
01-09-2017Wijziging13-07-2016Stb. 2016, 2903421201-05-2017Stb. 2017, 174
01-07-2017Wijziging11-12-2013Stb. 2013, 5633251211-12-2013Stb. 2013, 563
27-06-2017Wijziging31-05-2017Stb. 2017, 2353463415-06-2017Stb. 2017, 276
13-04-2017Wijziging10-02-2017Stb. 2017, 683443516-03-2017Stb. 2017, 118
01-01-2017Wijziging12-10-2016Stb. 2016, 3983446908-12-2016Stb. 2016, 507
06-12-2016Wijziging28-09-2016Stb. 2016, 3523438318-11-2016Stb. 2016, 451
01-07-2016Wijziging09-12-2015Stb. 2015, 5053426214-04-2016Stb. 2016, 150
29-01-2016Wijziging23-12-2015Stb. 2016, 313423220-01-2016Stb. 2016, 41
01-01-2016Wijziging24-06-2015
samen met
13-12-2012
Stb. 2015, 278
samen met
Stb. 2012, 679
34100
samen met
33273
10-07-2015Stb. 2015, 309
Wijziging06-06-2011Stb. 2011, 2753176306-06-2011Stb. 2011, 275
26-11-2015Wijziging11-11-2015Stb. 2015, 4313420816-11-2015Stb. 2015, 435
01-11-2015Wijziging30-09-2015Stb. 2015, 3493417613-10-2015Stb. 2015, 351
01-07-2015Wijziging11-02-2015Stb. 2015, 843401210-03-2015Stb. 2015, 115
Wijziging14-06-2014Stb. 2014, 2163381810-07-2014Stb. 2014, 274
12-06-2015Wijziging04-05-2015Stb. 2015, 1843404921-05-2015Stb. 2015, 205
01-01-2015Wijziging26-11-2014Stb. 2014, 5403377115-12-2014Stb. 2014, 541
Wijziging19-11-2014Stb. 2014, 4723391811-12-2014Stb. 2014, 534
Wijziging25-11-2013Stb. 2013, 4873363211-12-2013Stb. 2013, 552
01-07-2014Wijziging02-06-2014Stb. 2014, 2023356919-06-2014Stb. 2014, 224
Wijziging10-07-2013Stb. 2013, 3023318230-07-2013Stb. 2013, 330
06-01-2014Wijziging10-07-2013Stb. 2013, 3163355528-11-2013Stb. 2013, 494
01-01-2014Wijziging11-12-2013Stb. 2013, 5633251218-12-2013Stb. 2013, 589
Wijziging25-11-2013Stb. 2013, 5073355325-11-2013Stb. 2013, 508
Wijziging25-11-2013Stb. 2013, 4873363211-12-2013Stb. 2013, 552
07-08-2013Wijziging10-07-2013Stb. 2013, 3023318230-07-2013Stb. 2013, 330
22-07-2013Wijziging12-06-2013Stb. 2013, 2283323512-06-2013
samen met
12-06-2013
Stb. 2013, 229
samen met
Stb. 2013, 228
01-07-2013Wijziging15-11-2012Stb. 2012, 5883201413-12-2012Stb. 2012, 693
01-01-2013Wijziging20-12-2012Stb. 2012, 6823245020-12-2012Stb. 2012, 684
Wijziging13-12-2012Stb. 2012, 6803302513-12-2012Stb. 2012, 681
Wijziging27-09-2012Stb. 2012, 4403287304-10-2012Stb. 2012, 456
Wijziging12-07-2012Stb. 2012, 3133289112-07-2012Stb. 2012, 314
Wijziging18-06-2012Stb. 2012, 2743288729-06-2012Stb. 2012, 305
Wijziging29-09-2011Stb. 2011, 4703225012-07-2012Stb. 2012, 314
Wijziging18-06-2012
samen met
06-06-2011
Stb. 2012, 300
samen met
Stb. 2011, 275
32426
samen met
31763
04-10-2012Stb. 2012, 455
01-10-2012Wijziging18-06-2012Stb. 2012, 3003242629-06-2012Stb. 2012, 301
Wijziging18-06-2012
samen met
18-06-2012
samen met
07-07-2010
Stb. 2012, 300
samen met
Stb. 2012, 299
samen met
Stb. 2010, 280
32426
samen met
31058
samen met
31948
29-06-2012Stb. 2012, 301
01-01-2012 t/m 30-04-2011 1) Wijziging22-12-2011Stb. 2011, 6703282622-12-2011Stb. 2011, 671
Wijziging01-12-2011Stb. 2011, 5753245415-12-2011Stb. 2011, 627
Wijziging27-10-2011Stb. 2011, 5003286306-12-2011Stb. 2011, 592
01-12-2011Wijziging26-11-2010Stb. 2010, 7893052026-11-2010Stb. 2010, 789
22-07-2011Wijziging08-07-2011Stb. 2011, 3573262208-07-2011Stb. 2011, 357
01-07-2011Wijziging19-05-2011Stb. 2011, 2553202127-06-2011Stb. 2011, 324
Wijziging12-05-2011Stb. 2011, 2483203615-06-2011Stb. 2011, 306
Wijziging12-05-2011Stb. 2011, 2343245814-06-2011Stb. 2011, 294
Wijziging07-07-2010Stb. 2010, 2803194821-04-2011Stb. 2011, 194
Wijziging20-05-2010Stb. 2010, 2053203814-06-2011Stb. 2011, 294
01-07-2010Wijziging30-06-2010Stb. 2010, 2573174630-06-2010Stb. 2010, 258
Wijziging30-06-2010Stb. 2010, 2503187730-06-2010Stb. 2010, 251
01-11-2009Wijziging15-10-2009Stb. 2009, 4363189215-10-2009Stb. 2009, 436
01-01-2009Wijziging20-11-2008Stb. 2008, 5453146818-12-2008Stb. 2008, 582
Wijziging25-09-2008Stb. 2008, 4763109316-12-2008Stb. 2008, 579
23-12-2008Wijziging11-12-2008Stb. 2008, 5503150811-12-2008Stb. 2008, 550
26-11-2008Wijziging06-11-2008Stb. 2008, 4693133418-11-2008Stb. 2008, 470
01-09-2008Wijziging03-07-2008Stb. 2008, 3333113107-08-2008Stb. 2008, 335
Wijziging20-03-2008Stb. 2008, 1003081503-07-2008Stb. 2008, 274
15-07-2008Wijziging27-06-2008Stb. 2008, 2603092903-07-2008Stb. 2008, 261
01-07-2008Wijziging22-03-2007Stb. 2007, 1533065618-06-2008Stb. 2008, 242
28-06-2008Wijziging12-06-2008Stb. 2008, 2433127023-06-2008Stb. 2008, 244
25-06-2008Wijziging12-06-2008Stb. 2008, 2173113612-06-2008Stb. 2008, 217
11-06-2008Wijziging29-05-2008Stb. 2008, 1953122029-05-2008Stb. 2008, 195
26-03-2008Wijziging13-03-2008Stb. 2008, 853124813-03-2008Stb. 2008, 85
01-11-2007Wijziging30-10-2007Stb. 2007, 4063108630-10-2007Stb. 2007, 408
28-10-2007Wijziging24-05-2007Stb. 2007, 2023041916-10-2007Stb. 2007, 390
01-02-2007Wijziging20-11-2006Stb. 2006, 6002876420-11-2006Stb. 2006, 600
01-01-2007Wijziging20-11-2006Stb. 2006, 6053065811-12-2006Stb. 2006, 664
Wijziging20-10-2006Stb. 2006, 5253001901-11-2006Stb. 2006, 546
31-12-2006Wijziging28-09-2006Stb. 2006, 5693033631-10-2006Stb. 2006, 571
25-10-2006Wijziging11-10-2006Stb. 2006, 47411-10-2006Stb. 2006, 474
13-10-2006Wijziging14-09-2006Stb. 2006, 4253038226-09-2006Stb. 2006, 465
01-10-2006Wijziging05-07-2006Stb. 2006, 3552898525-08-2006Stb. 2006, 399
01-06-2006Wijziging22-03-2006Stb. 2006, 1802879902-05-2006Stb. 2006, 234
01-02-2006Wijziging22-12-2005Stb. 2006, 243017122-12-2005Stb. 2006, 24
01-01-2006Wijziging06-10-2005Stb. 2005, 5253012409-12-2005Stb. 2005, 649
15-10-2005Wijziging08-09-2005Stb. 2005, 4552886329-09-2005Stb. 2005, 484
01-09-2005Wijziging16-07-2005Stb. 2005, 4012899823-07-2005Stb. 2005, 403
27-07-2005Wijziging16-07-2005Stb. 2005, 3772973716-07-2005Stb. 2005, 378
01-04-2005Wijziging17-03-2005Stb. 2005, 1502930917-03-2005Stb. 2005, 151
01-01-2005Wijziging08-05-2003Stb. 2003, 2032821706-12-2004Stb. 2004, 636
01-10-2004Wijziging09-07-2004Stb. 2004, 370
rectificatie in
Stb. 2004, 370
2817909-08-2004Stb. 2004, 405
01-07-2004Wijziging13-05-2004Stb. 2004, 2152895817-06-2004Stb. 2004, 275
30-06-2004Wijziging13-05-2004Stb. 2004, 2102819718-06-2004Stb. 2004, 285
01-05-2004Wijziging05-02-2004Stb. 2004, 502921705-02-2004Stb. 2004, 50
18-02-2004 t/m 01-01-2004 2) Wijziging07-02-2004Stb. 2004, 5407-02-2004Stb. 2004, 54
01-01-2003Wijziging16-08-2002Stb. 2002, 42911-11-2002Stb. 2002, 558
Wijziging18-04-2002Stb. 2002, 2302724511-11-2002Stb. 2002, 558
01-09-2002Wijziging18-04-2002Stb. 2002, 2252790005-08-2002Stb. 2002, 422
01-07-2002Wijziging20-06-2002Stb. 2002, 3302818925-06-2002Stb. 2002, 336
23-04-2002Wijziging07-03-2002Stb. 2002, 1422767007-03-2002Stb. 2002, 142
01-02-2002Wijziging22-11-2001Stb. 2001, 5742764722-11-2001Stb. 2001, 574
01-01-2002Wijziging12-12-2001Stb. 2001, 6642807512-12-2001Stb. 2001, 664
Wijziging06-12-2001Stb. 2001, 5842787810-12-2001Stb. 2001, 621
Wijziging06-12-2001Stb. 2001, 5812782410-12-2001Stb. 2001, 621
Wijziging29-11-2001Stb. 2001, 6252766513-12-2001Stb. 2001, 682
Wijziging27-09-2001Stb. 2001, 4812747227-09-2001Stb. 2001, 481
01-12-2001Wijziging04-10-2001Stb. 2001, 4672748304-10-2001Stb. 2001, 467
01-09-2001Wijziging22-06-2000Stb. 2000, 2832627704-08-2001Stb. 2001, 368
17-01-2001Wijziging13-12-2000Stb. 2001, 212725113-12-2000Stb. 2001, 21
01-09-2000Wijziging08-06-2000Stb. 2000, 2672682304-07-2000Stb. 2000, 289
15-12-1999Wijziging02-12-1999Stb. 1999, 5182666802-12-1999Stb. 1999, 518
Wijziging01-12-1999Stb. 1999, 51501-12-1999Stb. 1999, 515
01-11-1999Wijziging16-09-1999Stb. 1999, 4082613316-09-1999Stb. 1999, 408
01-06-1999Wijziging19-04-1999Stb. 1999, 1942539219-05-1999Stb. 1999, 198
17-02-1999Wijziging28-01-1999Stb. 1999, 302583604-02-1999Stb. 1999, 40
01-01-1999Wijziging24-12-1998Stb. 1998, 7412625702-06-1998Stb. 1998, 332
Wijziging19-10-1998Stb. 1998, 6052588109-11-1998Stb. 1998, 624
01-06-1998Wijziging26-03-1998Stb. 1998, 1842575326-03-1998Stb. 1998, 184
01-02-1998Wijziging24-12-1997Stb. 1997, 7762470224-12-1997Stb. 1997, 776
01-01-1998Wijziging17-12-1997Stb. 1997, 6992414118-12-1997Stb. 1997, 743
Wijziging17-12-1997Stb. 1997, 6602540719-12-1997Stb. 1997, 746
01-10-1997Wijziging08-02-1996Stb. 1996, 1812397018-09-1997Stb. 1997, 416
01-04-1997Wijziging14-11-1996Stb. 1996, 5622477010-01-1997Stb. 1997, 37
01-03-1997Wijziging26-02-1997Stb. 1997, 962504726-02-1997Stb. 1997, 97
14-02-1997Wijziging30-01-1997Stb. 1997, 532425530-01-1997Stb. 1997, 53
01-01-1996Wijziging10-07-1995Stb. 1995, 3682368825-10-1995Stb. 1995, 532
31-12-1995Wijziging16-11-1995Stb. 1995, 5742387414-12-1995Stb. 1995, 646
26-07-1995Wijziging10-07-1995Stb. 1995, 3552398310-07-1995Stb. 1995, 355
17-05-1995Wijziging26-04-1995Stb. 1995, 2502378026-04-1995Stb. 1995, 250
15-05-1995Wijziging12-04-1995Stb. 1995, 2272385508-05-1995Stb. 1995, 259
Wijziging30-01-1995Stb. 1995, 2072385508-05-1995Stb. 1995, 259
16-02-1995Wijziging25-01-1995Stb. 1995, 5025-01-1995Stb. 1995, 50
01-10-1994Wijziging07-07-1994Stb. 1994, 5652114722-09-1994Stb. 1994, 707
01-09-1994Wijziging29-06-1994Stb. 1994, 5062248229-07-1994Stb. 1994, 588
01-07-1994Wijziging09-03-1994Stb. 1994, 2522319909-03-1994Stb. 1994, 252
01-01-1994Wijziging11-11-1993Stb. 1993, 6092290328-12-1993Stb. 1993, 778
Wijziging08-11-1993Stb. 1993, 5982302408-11-1993Stb. 1993, 598
Wijziging08-11-1993Stb. 1993, 5972240008-11-1993Stb. 1993, 597
Wijziging01-11-1993Stb. 1993, 5732029101-11-1993Stb. 1993, 573
15-10-1993Wijziging16-09-1993Stb. 1993, 5172289616-09-1993Stb. 1993, 517
10-09-1993Wijziging06-08-1993Stb. 1993, 4652231306-08-1993Stb. 1993, 465
01-07-1993Wijziging17-03-1993Stb. 1993, 2612252610-06-1993Stb. 1993, 303
Wijziging17-03-1993Stb. 1993, 2612252610-06-1933Stb. 1933, 303
28-05-1993Wijziging17-03-1993
samen met
23-12-1992
Stb. 1993, 258
samen met
Stb. 1992, 722
22169
samen met
22665
17-03-1993Stb. 1993, 258
01-03-1993Wijziging23-12-1992Stb. 1993, 332155123-12-1992Stb. 1993, 33
01-01-1993Wijziging23-12-1992Stb. 1992, 7222266523-12-1992Stb. 1992, 723
Wijziging14-11-1992Stb. 1992, 60214-11-1992Stb. 1992, 602
Wijziging03-09-1992Stb. 1992, 4582115514-10-1993Stb. 1993, 543
Wijziging03-09-1992Stb. 1992, 4582115509-10-1992Stb. 1992, 543
Wijziging03-09-1992
samen met
16-05-1986
Stb. 1992, 458
samen met
Stb. 1986, 275
21155
samen met
16631
09-10-1992Stb. 1992, 543
16-03-1992Wijziging19-12-1991Stb. 1991, 7102195924-01-1992Stb. 1992, 52
01-01-1992Wijziging11-06-1992Stb. 1992, 28611-06-1992Stb. 1992, 286
Wijziging14-11-1991Stb. 1991, 6302210914-11-1991Stb. 1991, 630
Wijziging04-12-1991
samen met
04-12-1991
samen met
02-04-1991
samen met
15-11-1989
Stb. 1991, 650
samen met
Stb. 1991, 605
samen met
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 541
1772520-02-1990Stb. 1990, 90
Wijziging04-12-1991
samen met
02-04-1991
samen met
15-11-1989
Stb. 1991, 650
samen met
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 541
1772517-04-1991Stb. 1991, 200
Wijziging04-12-1991
samen met
04-12-1991
samen met
02-04-1991
samen met
15-11-1989
Stb. 1991, 650
samen met
Stb. 1991, 605
samen met
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 541
1772514-11-1991Stb. 1991, 630
Wijziging02-04-1991
samen met
15-11-1989
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 541
1772511-06-1992Stb. 1992, 286
30-12-1991Wijziging14-11-1991
samen met
31-01-1991
Stb. 1991, 630
samen met
Stb. 1991, 50
22109
samen met
19976
28-05-1991Stb. 1991, 234
21-09-1991Wijziging06-09-1991Stb. 1991, 45606-09-1991Stb. 1991, 456
15-10-1990Wijziging27-06-1990Stb. 1990, 3802112725-09-1990Stb. 1990, 505
01-03-1990Wijziging13-12-1989Stb. 1990, 12055603-02-1990Stb. 1990, 63
01-01-1989Wijziging10-11-1988Stb. 1988, 5161890510-11-1988Stb. 1988, 516
Wijziging16-06-1988Stb. 1988, 3051977501-12-1988Stb. 1988, 542
Wijziging16-06-1988Stb. 1988, 3051977513-01-1988Stb. 1988, 54
25-11-1988Wijziging10-11-1988Stb. 1988, 5171981310-11-1988Stb. 1988, 517
01-05-1988Wijziging17-03-1988Stb. 1988, 1041747617-03-1988Stb. 1988, 104
Wijziging03-03-1988Stb. 1988, 851890403-03-1988Stb. 1988, 85
01-01-1988Wijziging12-12-1985Stb. 1985, 6561655116-12-1987Stb. 1987, 576
14-11-1987Wijziging14-10-1987Stb. 1987, 4951978214-10-1987Stb. 1987, 495
01-08-1987Wijziging01-07-1987Stb. 1987, 3361886001-07-1987Stb. 1987, 336
08-06-1987Wijziging21-04-1987Stb. 1987, 2091828521-04-1987Stb. 1987, 209
01-06-1987Wijziging18-12-1986Stb. 1986, 6371932912-05-1987Stb. 1987, 219
16-04-1987Wijziging03-04-1987Stb. 1987, 14503-04-1987Stb. 1987, 145
01-04-1987Wijziging25-03-1987Stb. 1987, 1121784525-03-1987Stb. 1987, 112
01-01-1987Wijziging18-12-1986Stb. 1986, 67718-12-1986Stb. 1986, 677
Wijziging03-09-1992
samen met
16-05-1986
Stb. 1992, 458
samen met
Stb. 1986, 275
21155
samen met
16631
24-11-1986Stb. 1986, 585
20-01-1986Wijziging12-12-1985Stb. 1985, 6561655101-01-1986Stb. 1986, 3
01-01-1986Wijziging18-12-1985Stb. 1985, 7051561221-12-1985Stb. 1985, 710
Wijziging11-09-1985Stb. 1985, 5101834629-12-1986Stb. 1986, 686
Wijziging11-09-1985Stb. 1985, 5101834618-12-1985Stb. 1985, 686
08-06-1985Wijziging24-05-1985Stb. 1985, 28424-05-1985Stb. 1985, 284
01-01-1985Wijziging20-06-1984Stb. 1984, 3521614318-12-1985Stb. 1985, 671
Wijziging20-06-1984Stb. 1984, 3521614320-12-1984Stb. 1984, 671
25-04-1984Wijziging10-03-1984Stb. 1984, 971762010-03-1984Stb. 1984, 97
01-01-1984Wijziging07-12-1983Stb. 1983, 6631632607-12-1984Stb. 1984, 664
Wijziging07-12-1983Stb. 1983, 6631632621-12-1983Stb. 1983, 664
Wijziging19-01-1983Stb. 1983, 591645307-12-1984Stb. 1984, 664
Wijziging19-01-1983Stb. 1983, 591645321-12-1983Stb. 1983, 664
01-08-1983Wijziging20-04-1983Stb. 1983, 1821761521-06-1983Stb. 1983, 292
01-09-1981Wijziging15-05-1981Stb. 1981, 3321530409-06-1981Stb. 1981, 333
01-09-1979Wijziging05-07-1979Stb. 1979, 4481395405-07-1979Stb. 1979, 448
01-01-1979Wijziging13-04-1978Stb. 1978, 2551106821-12-1978Stb. 1978, 667
01-06-1978Wijziging25-05-1978Stb. 1978, 2691348325-05-1978Stb. 1978, 269
01-01-1978Wijziging19-10-1977Stb. 1977, 5781432023-11-1977Stb. 1977, 628
26-07-1976Nieuwe-regeling22-07-1976Stb. 1976, 395376918-06-1976Stb. 1976, 339
Wijziging08-04-1976Stb. 1976, 2291141622-06-1976Stb. 1976, 342
01-07-1976Nieuwe-regeling22-07-1976Stb. 1976, 395376918-06-1976Stb. 1976, 339

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 360 , Artikel 375 , Artikel 415 , Artikel 4501)

 2. Heeft betrekking op Artikel 396 , Artikel 3972)

Terug naar begin van de pagina