Burgerlijk Wetboek Boek 2

Geldend van 26-11-2015 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 2
BW2
Niet officiële titelNieuw Burgerlijk Wetboek Boek 2
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0003045
RechtsgebiedOndernemingspraktijk
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit actuele waarde
 2. Besluit artikel 10 overnamerichtlijn
 3. Besluit bepalingen technische voorziening voor te betalen schaden of uitkeringen herverzekeringsbedrijf
 4. Besluit ex artikel 153 lid 4 en 263 lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 5. Besluit ex artikel 396 en 397 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 6. Besluit fiscale waarderingsgrondslagen
 7. Besluit houdende verhoging van de in de artikelen 63b lid 2 onder a, 153 lid 2 onder a en 263 lid 2 onder a van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde grensbedragen, enz. (financiële benedengrens verplichte structuurregeling)
 8. Besluit inhoud bestuursverslag
 9. Besluit intrekking Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag verzekeraars
 10. Besluit jaarrekening banken
 11. Besluit modellen jaarrekening
 12. Besluit uitvoering EG-richtlijn wettelijke controles jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen
 13. Besluit uitvoering publicatieverplichtingen richtlijn kapitaalvereisten
 14. Besluit vaststelling nadere voorschriften inhoud jaarverslag banken
 15. Besluit verhoging grensbedragen ex artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 Boek 2 BW (uitvoering richtlijn 2006/46/EG)
 16. Garantstellingsregeling curatoren 2012
 17. Wijzigingsbesluit artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verhoging grensbedragen)
 18. Wijzigingsbesluit boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (verhoging van de grensbedragen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.2
 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning bol/bbl voor niet bekostigde instellingen voor het beroepsonderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Tekst: tekst
 3. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 4. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo
  Tekst: tekst
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 6. Bankwet 1998
  Artikel: 11
 7. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: B
 8. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: B
 9. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 10. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 11. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikel: 7
 12. Besluit ex artikel 396 en 397 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
 13. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 14. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 15. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 30
  Bijlage: 2
 16. Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft
  Artikel: 4
 17. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 18. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikel: 334ii
 19. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 670a, 670b, 671
 20. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  Tekst: tekst
 21. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 25
 22. Herziene regeling financiële ondersteuning activiteitenprogramma's kunstenaarsinitiatieven
  Tekst: tekst
 23. Intrekkingswet van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en enige daarmee verband houdende wettelijke voorzieningen
  Artikel: VI
 24. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 94
 25. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
 26. Regeling controleapparaten 2005
  Artikel: 5
 27. Regeling financiële ondersteuning galeries voor deelname aan internationale kunstbeurzen
  Tekst: tekst
 28. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
  Artikel: 3
 29. Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening
 30. Vennootschapsbelasting, commanditaire vennootschap en toestemmingsvereiste
  Tekst: tekst
 31. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 32. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 7
 33. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 34. Wet controle op rechtspersonen
 35. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 1
 36. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 37. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikel: 66
 38. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 29a
 39. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:126
 40. Wijzigingswet Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (invoering regeling voor de vervanging van verloren gegane aandeelbewijzen en intrekking van de Effectenvernieuwingswet)
 41. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 2 (uitvoering Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening)
 42. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (advies Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007)
 43. Wijzigingswet Wet toezicht accountantsorganisaties, enz. (wettelijke controles jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen)
 44. Wijzigingswet boek 2 Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van IAS-verordening, IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn
Terug naar begin van de pagina