Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Gelderland)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 30-12-1975 t/m 23-01-2004

Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Gelderland)

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 70 van de Pachtwet,

Besluit:

Goedkeuring wordt verleend aan het onderstaande door de grondkamer voor Gelderland genomen besluit;

De Grondkamer voor Gelderland;

Gelet op artikel 68 der Pachtwet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het verbod zich zonder voorafgaande goedkeuring der Grondkamer te verbinden vee ter inscharing aan te nemen, als bedoeld in artikel 66 der Pachtwet, geldt in de provincie Gelderland niet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die zijner afkondiging in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het besluit van de grondkamer voor Gelderland van 31 oktober 1974 (Nederlandse Staatscourant 31 januari 1975, nr. 22) wordt ingetrokken.

Als gedaan ter zitting van 30 oktober 1975.

De voorzitter,

J. J. Knibbe.

De secretaris,

H. de Smeth.

's-Gravenhage, 23 december 1975

De

Minister

van Landbouw en Visserij
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Naar boven