Interdepartementale Stuurgroep Coördinatie Volksgezondheid en Sociale Verzekering

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 31-01-1972 t/m 27-08-2004

Interdepartementale Stuurgroep Coördinatie Volksgezondheid en Sociale Verzekering

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken,

Gelet op de bijlage bij het eindrapport van de kabinetsformateur, waaruit blijkt, dat de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne wordt belast met de ‘verantwoordelijkheid voor de inhoud van het verstrekkingenpakket, zoals voorzien in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten’, en dat ‘de primaire verantwoordelijkheid voor de financiële aspecten van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten blijft berusten bij de Minister van Sociale Zaken’;

Overwegende, dat de realisering hiervan nauwe samenwerking en overleg tussen de beide betrokken departementen van algemeen bestuur vordert,

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een Interdepartementale Stuurgroep Coördinatie Volksgezondheid en Sociale Verzekering met betrekking tot de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (A.W.B.Z.).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De Stuurgroep heeft tot taak overleg te plegen en desgevraagd of uit eigen beweging de betrokken bewindslieden van advies te dienen over:

 • a. aangelegenheden en ontwikkelingen, welke van belang zijn voor een gecoördineerd beleid ten aanzien van de Ziekenfondswet en de A.W.B.Z. uit het oogpunt van de volksgezondheid en de sociale verzekering;

 • b. de wijze, waarop dit gecoördineerde beleid moet worden gerealiseerd in de taakvervulling van de beide departementen van algemeen bestuur.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De Stuurgroep bestaat uit drie leden aan te wijzen door de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en drie leden aan te wijzen door de Minister van Sociale Zaken.

 • 2 In de Stuurgroep worden benoemd:

  • a. van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne: de heren E. P. D. Boer, mr. G. A. Buijze (secretaris) en drs. H. A. M. Elsen;

  • b. van het Ministerie van Sociale Zaken: de heren drs. M. de Korte, D. C. van Melsen en G. Meijerink (voorzitter).

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De Stuurgroep kan een vergaderrooster vaststellen en vergadert overigens zo dikwijls als zulks nodig blijkt.

 • 2 De Stuurgroep kan niet-leden tot bijwonen van de vergaderingen uitnodigen.

 • 3 De Stuurgroep kan werkgroepen instellen waarin ook niet-leden zitting kunnen hebben.

 • 4 De Stuurgroep regelt hetgeen overigens voor een goede taakvervulling nodig blijkt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze beschikking wordt in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 26 oktober 1971

De

Minister

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

L. B. J. Stuyt

De

Minister

van Sociale Zaken,

J. Boersma

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken,

J. G. Rietkerk

Naar boven