Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geldend van 01-07-2015 t/m 31-08-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 1
BW1
Niet officiële titelNieuw Burgerlijk Wetboek Boek 1
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002656
Rechtsgebieden Personen- en familierecht | Familierecht
Personen- en familierecht | Personenrecht
OverheidsthemaFamilie, jeugd en gezin

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Aanwijzingsbesluit categorieën andere minderjarigen Burgerlijk Wetboek Boek 1
 4. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1975
 5. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1979
 6. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1980
 7. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1982
 8. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1985
 9. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1986
 10. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1989
 11. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1999
 12. Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1976
 13. Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1977
 14. Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1978
 15. Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1983
 16. Beschikking wijziging-percentages levensonderhoud 1974
 17. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1988.
 18. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1990
 19. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1991
 20. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1993
 21. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1994
 22. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1995
 23. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1998
 24. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1981
 25. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1987
 26. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1992
 27. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1996
 28. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1997
 29. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2000
 30. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2001
 31. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2002
 32. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2003
 33. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2004
 34. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2005
 35. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2006
 36. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2007
 37. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2008
 38. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2009
 39. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2010
 40. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2011
 41. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2012
 42. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2013
 43. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2014
 44. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2015
 45. Besluit aanvaarding rechtspersoon Burgerlijk Wetboek Boek 1
 46. Besluit aanwijzing deskundigen transgenders
 47. Besluit aanwijzing instanties of personen die de raden voor de kinderbescherming kosteloos inlichtingen verschaffen
 48. Besluit aanwijzing Raad voor de rechtspraak als orgaan dat curatele- en bewindregister houdt
 49. Besluit begripsomschrijving indexcijfer der lonen
 50. Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand
 51. Besluit burgerlijke stand 1994
 52. Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand
 53. Besluit externe klachtencommissie raad voor de kinderbescherming
 54. Besluit geslachtsnaamswijziging
 55. Besluit gezagsregisters
 56. Besluit Huwelijksgoederenregister 1969
 57. Besluit Jeugdwet
 58. Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties en partneralimentaties
 59. Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
 60. Besluit tot vaststelling van de titels en het predikaat van Máxima Zorreguieta en van de titels, namen en het predikaat van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg
 61. Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R
 62. Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming 2015
 63. Organisatieregeling Dienst Justis
 64. Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling
 65. Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren
 66. Regeling wijziging Verklaring omtrent de goederen van minderjarigen
 67. Vervanging vermiste 10-jarenklappers gemeente Westerbork
 68. Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
 69. Wijzigingsbesluit Besluit burgerlijke stand 1994 (i.v.m. de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)
 70. Wijzigingsbesluit Besluit geslachtsnaamswijziging (wijziging gronden geslachtsnaamswijziging minderjarigen)
 71. Wijzigingsbesluit Besluit Huwelijksgoederenregister 1969, enz. (wijziging van tijdstip waarop scheiding van tafel en bed is geëindigd)
 72. Wijzigingsbesluit Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties (aanpassing bedragen)
 73. Wijzigingsbesluit Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming
 74. Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling
 75. Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling (2009)
 76. Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling (2011)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingswet geregistreerd partnerschap
 3. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 4
 4. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 6. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 1.1
 7. Besluit ex artikel 448 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: 1
 8. Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria
  Artikel: 6
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 11. Burgerlijk Wetboek BES Boek 1
  Artikelen: 52, 69, 77
 12. Faillissementswet
  Artikel: 33
 13. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 14. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst
 15. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 16. Inkomstenbelasting, huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW
  Tekst: tekst
 17. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXII
 18. Invorderingswet 1990
  Artikel: 19
 19. Jeugdwet
  Artikel: 1.1
 20. Organisatieregeling Dienst Justis
 21. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
 22. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES, tweede gedeelte
  Artikel: 19
 23. Participatiewet
  Artikelen: 31, 32, 62, 62b, 62e
 24. Paspoortclausules/geregistreerd partnerschap
  Tekst: tekst
 25. Regeling Jeugdwet
  Bijlage: 2
 26. Regeling eigen bijdrage asielzoekers met inkomen en vermogen 2008
  Artikel: 6
 27. Uitvoeringswet internationale kinderbescherming
 28. Verzending tekst latere vermeldingen bij dubbelen akten burgerlijke stand
  Artikel: 1
 29. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 2
 30. Wet openstelling huwelijk
 31. Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
 32. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikelen: 479b, 585, 856
 33. Wijzigingswet Boek 1 BW, enz. (reorganisatie van de raden voor de kinderbescherming)
 34. Wijzigingswet Boek 1 Burgerlijk Wetboek, enz. (herschikking bevoegdheidsverdeling tussen rechtbank en kantonrechter)
 35. Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de advisering over en inning van kinderalimentaties
 36. Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, enz. (herziening maatregelen kinderbescherming)
 37. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (evaluatie Wet openstelling huwelijk en Wet geregistreerd partnerschap)
  Artikel: VI
 38. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (verkorting adoptie-procedure en adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht)
 39. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1 (aanpassing artikel 97 en reparatie technische onvolkomenheden opgetreden bij totstandkoming Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)
 40. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (verbetering positie pleegouders)
 41. Wijzigingswet enige bepalingen Burgerlijk Wetboek (problematiek van vermissing van personen)
 42. Wijzigingswet regeling Boek 1 Burgerlijk Wetboek, enz. (naamrecht, voorkoming van schijnhuwelijken en tijdstip van totstandkoming van scheiding van tafel en bed)
 43. Wijzigingswet van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde geslacht)
Terug naar begin van de pagina