Ledenbladen van werknemersorganisaties

[Regeling vervallen per 07-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 27-11-2006.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-01-1969 t/m 27-11-2006

Ledenbladen van werknemersorganisaties

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Met betrekking tot de toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het verstrekken van ledenbladen door werknemersorganisaties deel ik u het volgende mede.

Het is gebleken dat op door werknemersorganisaties aan hun leden verstrekte ledenbladen ook bij toepassing van het bepaalde in nr. 14 van de aanschrijving van 16 april 1969, nr. D69/3462 (OB-BTW 100) een bedrag aan omzetbelasting blijft drukken, zoals bijv. de omzetbelasting, welke de drukker van bedoelde ledenbladen aan die organisaties in rekening brengt.

Daarentegen drukt op ledenbladen, welke werkgeversorganisaties aan hun leden verstrekken, in het algemeen geen omzetbelasting, omdat die organisaties al dan niet met toepassing van artikel 7, vijfde lid, van de wet met betrekking tot de jegens de leden verrichte prestaties – het verstrekken van ledenbladen daaronder begrepen – als ondernemer kunnen worden beschouwd. De leden van die organisaties kunnen alsdan de door bedoelde lichamen aan hen in rekening gebrachte omzetbelasting op de voet van artikel 15, eerste lid, van de wet veelal in aftrek brengen.

In verband met bovenvermeld verschil in omzetbelastingdruk keur ik voorshands goed dat, gerekend te zijn ingegaan 1 januari 1969, ten aanzien van de door drukkers verrichte leveringen van ledenbladen van werknemersorganisaties – daaronder begrepen overkoepelende organen van zodanige organisaties doch niet daaronder begrepen zg. personeelsverenigingen – heffing van omzetbelasting achterwege blijft onder handhaving van de aan de drukkers toekomende aftrek van voorbelasting.

Indien de vorenbedoelde ledenbladen door de werknemersorganisaties zelf worden verstrekt kan het vorenstaande overeenkomstige toepassing vinden ten aanzien van die organisaties.

Het ontmoet bij mij voorts geen bezwaar, dat de door drukkers wegens nà 31 december 1968 verrichte leveringen van ledenbladen, als in de voorgaande alinea's zijn bedoeld, reeds betaalde omzetbelasting door hen op de eerstvolgende aangifte voor de omzetbelasting onder verwijzing naar dagtekening en nummer van deze aanschrijving op de volgens die aangifte verschuldigde omzetbelasting in mindering wordt gebracht. Ik verbind hieraan de voorwaarde dat de in mindering gebrachte omzetbelasting aan de desbetreffende organisatie(s) wordt doorgegeven.

Voor de toepassing van deze aanschrijving kunnen onder werknemers ambtenaren worden begrepen.

Naar boven