Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geraadpleegd op 06-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit minimumjeugdloon

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten
  Artikel: 13
 2. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 1, 29
 3. Algemene bij- en toeslagregeling AOR 2002
  Artikel: 2
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 2, 63a
 5. Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 8b, 53b, 133b
 6. Arbeidstijdenbesluit
  Artikel: 2.1:1
 7. Besluit Wfsv
  Artikel: 3.3
 8. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
  Artikelen: 1, 5
 9. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 3c, 17a
 10. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 26cc
 11. Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen
  Artikel: 9
 12. Besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen studietoeslag Participatiewet 2021
  Artikel: 2
 13. Besluit minimumjeugdloon
  Artikelen: 2, 3
 14. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 2
 15. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikel: 22
 16. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
  Artikel: 4.5a
 17. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 7d
 18. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur ex artikel 23 Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 6a
 19. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 252a
 20. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 21. Fiscale aanpassingswet euro
  Artikel: XX
 22. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 23. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 16, 60
 24. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 10
 25. Participatiewet
  Artikel: 2
 26. Regeling naturalisatietoets Nederland
  Artikel: 4
 27. Regeling ontslaguitkering vliegers Landelijke eenheid
  Artikel: 13a
 28. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 4, 11
 29. Regeling tegemoetkoming Wajongers
  Artikel: 2
 30. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikel: 19
 31. Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE
  Artikel: 12
 32. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
  Bijlage: I
 33. Reïntegratiebesluit
  Artikel: 3
 34. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen: 1, 10
 35. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Bijlage: 1a
 36. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 1
 37. Toeslagenwet
  Artikel: 1
 38. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 2b, 2c, 2d
 39. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 3
 40. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 3.19
 41. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 3.74
 42. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 43. Werkloosheidswet
  Artikelen: 1b, 14
 44. Wet arbeid en zorg
  Artikelen: 3:23, 4:2b, 6:3
 45. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 8
 46. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 8
 47. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 3:7, 5.5.4, 1, 7, 59j
 48. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 5
 49. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 31a
 50. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 35
 51. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 28a
 52. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 18
 53. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 1
 54. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 10.2b, 10.7
 55. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikelen: 7, 10, 11, 12, 13a, 14, 15
 56. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 13, 15
 57. Wet op de huurtoeslag
  Artikel: 17
 58. Wet op de zorgtoeslag
  Artikel: 1
 59. Wet op het kindgebonden budget
  Artikel: 1
 60. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 32c
 61. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 3.1
 62. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 25
 63. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 18
 64. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 12, 14
 65. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)
  Artikel: III
 66. Ziektewet
  Artikelen: 1, 16

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel 18n
 2. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel 3.3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335
01-07-2023 Wijziging 17-04-2023 Stcrt. 2023, 12023 17-04-2023 Stcrt. 2023, 12023
01-01-2023 Wijziging 03-10-2022 Stb. 2022, 381 03-10-2022 Stb. 2022, 381
01-07-2022 Wijziging 26-04-2022 Stcrt. 2022, 11945 26-04-2022 Stcrt. 2022, 11945
01-01-2022 Wijziging 12-10-2021 Stcrt. 2021, 44177 12-10-2021 Stcrt. 2021, 44177
01-07-2021 Wijziging 20-04-2021 Stcrt. 2021, 21343 20-04-2021 Stcrt. 2021, 21343
01-01-2021 Wijziging 07-10-2020 Stcrt. 2020, 53099 07-10-2020 Stcrt. 2020, 53099
01-07-2020 Wijziging 10-04-2020 Stcrt. 2020, 22092 10-04-2020 Stcrt. 2020, 22092
01-01-2020 Wijziging 10-10-2019 Stcrt. 2019, 56680 10-10-2019 Stcrt. 2019, 56680
01-07-2019 Wijziging 08-04-2019 Stcrt. 2019, 20730 08-04-2019 Stcrt. 2019, 20730
01-01-2019 Wijziging 15-10-2018 Stcrt. 2018, 59237 15-10-2018 Stcrt. 2018, 59237
01-07-2018 Wijziging 09-05-2018 Stcrt. 2018, 27822 09-05-2018 Stcrt. 2018, 27822
01-01-2018 Wijziging 09-10-2017 Stcrt. 2017, 58642 09-10-2017 Stcrt. 2017, 58642
01-07-2017 Wijziging 15-05-2017 Stcrt. 2017, 28138 15-05-2017 Stcrt. 2017, 28138
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
01-01-2017 Wijziging 04-11-2016 Stcrt. 2016, 60172 04-11-2016 Stcrt. 2016, 60172
01-07-2016 Wijziging 09-05-2016 Stcrt. 2016, 24815 09-05-2016 Stcrt. 2016, 24815
01-01-2016 Wijziging 29-10-2015 Stcrt. 2015, 38647 29-10-2015 Stcrt. 2015, 38647
01-07-2015 Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108 16-06-2015 Stb. 2015, 234
Wijziging 08-04-2015 Stcrt. 2015, 10678 08-04-2015 Stcrt. 2015, 10678
01-01-2015 Wijziging 14-10-2014 Stcrt. 2014, 29850 14-10-2014 Stcrt. 2014, 29850
01-07-2014 Wijziging 13-05-2014 Stcrt. 2014, 13936 13-05-2014 Stcrt. 2014, 13936
01-01-2014 Wijziging 30-10-2013
samen met
13-11-2013
Stcrt. 2013, 31007
samen met
Stcrt. 2013, 32425
30-10-2013 Stcrt. 2013, 31007
01-07-2013 Wijziging 22-04-2013 Stcrt. 2013, 11355 22-04-2013 Stcrt. 2013, 11355
01-01-2013 Wijziging 12-10-2012 Stcrt. 2012, 21293 12-10-2012 Stcrt. 2012, 21293
01-07-2012 Wijziging 14-05-2012 Stcrt. 2012, 9951 14-05-2012 Stcrt. 2012, 9951
01-01-2012 Wijziging 01-11-2011 Stcrt. 2011, 20082 01-11-2011 Stcrt. 2011, 20082
01-07-2011 Wijziging 10-05-2011 Stcrt. 2011, 8513 10-05-2011 Stcrt. 2011, 8513
01-01-2011 Wijziging 01-11-2010 Stcrt. 2010, 17432 01-11-2010 Stcrt. 2010, 17432
01-07-2010 Wijziging 19-05-2010 Stcrt. 2010, 7928 19-05-2010 Stcrt. 2010, 7928
01-01-2010 Wijziging 20-11-2009 Stcrt. 2009, 18656 20-11-2009 Stcrt. 2009, 18656
01-07-2009 Wijziging 28-05-2009 Stcrt. 2009, 103 28-05-2009 Stcrt. 2009, 103
01-01-2009 Wijziging 10-11-2008 Stcrt. 2008, 227 10-11-2008 Stcrt. 2008, 227
01-07-2008 Wijziging 20-05-2008 Stcrt. 2008, 99 20-05-2008 Stcrt. 2008, 99
01-01-2008 Wijziging 15-10-2007 Stcrt. 2007, 207 15-10-2007 Stcrt. 2007, 207
01-07-2007 Wijziging 10-05-2007 Stcrt. 2007, 97 10-05-2007 Stcrt. 2007, 97
01-01-2007 Wijziging 31-10-2006 Stcrt. 2006, 218 31-10-2006 Stcrt. 2006, 218
01-07-2006 Wijziging 19-05-2006 Stcrt. 2006, 117 19-05-2006 Stcrt. 2006, 117
01-01-2006 Wijziging 16-11-2005 Stcrt. 2005, 228 16-11-2005 Stcrt. 2005, 228
01-01-2005 Wijziging 10-12-2004 Stb. 2004, 709 10-12-2004 Stb. 2004, 709
01-01-2004 Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 559 19-12-2003 Stb. 2003, 559
01-07-2003 Wijziging 19-05-2003 Stcrt. 2003, 96 19-05-2003 Stcrt. 2003, 96
01-01-2003 Wijziging 10-10-2002 Stcrt. 2002, 198 10-10-2002 Stcrt. 2002, 198
01-07-2002 Wijziging 23-05-2002 Stcrt. 2002, 97 23-05-2002 Stcrt. 2002, 97
01-01-2002 Wijziging 02-10-2001 Stcrt. 2001, 192 02-10-2001 Stcrt. 2001, 192
21-09-1970 t/m 01-07-1970 Wijziging 06-08-1970 Stb. 1970, 376 10742 06-08-1970 Stb. 1970, 376
01-07-1970 Wijziging 06-08-1970 Stb. 1970, 376 10742 06-08-1970 Stb. 1970, 376
24-02-1969 Nieuwe-regeling 27-11-1968 Stb. 1968, 657 27-11-1968 Stb. 1968, 657
Naar boven