Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit minimumjeugdloon

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 1, 29
 2. Algemene bij- en toeslagregeling AOR 2002
  Artikel: 2
 3. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 63a
 4. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 8b, 53b, 133b
 5. Arbeidstijdenbesluit
  Artikel: 2.1:1
 6. Besluit Wfsv
  Artikel: 3.3
 7. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
  Artikelen: 1, 5
 8. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 3a, 17a
 9. Besluit loonkostensubsidie Participatiewet
  Artikel: 1
 10. Besluit minimumjeugdloon
  Artikelen: 2, 3
 11. Besluit studiefinanciering 2000
  Artikel: 2
 12. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikel: 22
 13. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 7d
 14. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur ex artikel 23 Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 6a
 15. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikelen: 16, 25ab
 16. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 252a
 17. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 18. Fiscale aanpassingswet euro
  Artikel: XX
 19. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 16, 60
 20. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 10
 21. Participatiewet
  Artikelen: 2, 37
 22. Regeling ontslaguitkering vliegers Landelijke eenheid
  Artikel: 13a
 23. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 4, 11
 24. Regeling substantieel bezwarende functies
  Artikelen: 13, 13a, 13b
 25. Regeling tegemoetkoming Wajongers
  Artikel: 2
 26. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014
  Bijlage: I
 27. ReĆÆntegratiebesluit
  Artikel: 3
 28. Rijkswachtgeldbesluit 1959
  Artikel: 7a
 29. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen: 1, 10
 30. Subsidieregeling donatie bij leven
  Artikel: 1
 31. Toeslagenwet
  Artikel: 1
 32. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 2b, 2c, 2d
 33. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 3
 34. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 3.19
 35. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 3.74
 36. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 37. Werkloosheidswet
  Artikelen: 1b, 14
 38. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:23
 39. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 8
 40. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 8
 41. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 3:7, 5.5.4, 1, 7, 59j
 42. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 5
 43. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 31a
 44. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 35
 45. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 28a
 46. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 18
 47. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 1
 48. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 10.2b, 10.7
 49. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikelen: 7, 10, 11, 12, 13a, 14, 15
 50. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 13, 15
 51. Wet op de huurtoeslag
  Artikel: 17
 52. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 12a
 53. Wet op de zorgtoeslag
  Artikel: 1
 54. Wet op het kindgebonden budget
  Artikel: 1
 55. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 32c
 56. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 3.1
 57. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 25
 58. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 18
 59. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 12, 14
 60. Wijzigingsbesluit Besluit algemene rechtspositie politie, enz.(formalisering Uitvoeringsafspraak sector Politie)
  Artikel: V
 61. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)
  Artikel: III
 62. Wijzigingswet Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, enz. (verlaging leeftijd volwassenminimumloon, i.v.m. stukloon en meerwerk, enz.)
  Artikel: XVIII
 63. Ziektewet
  Artikelen: 1, 16

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel 18n
 2. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel 3.3
Terug naar begin van de pagina