Gezamenlijke beschikking omtrent Indische pensioenen

Geraadpleegd op 03-06-2023.
Geldend van 01-06-1968 t/m heden

Gezamenlijke beschikking omtrent Indische pensioenen

De Staatssecretaris van Financiën van Nederland en de Minister van Financiën van Suriname,

Gelet op artikel 17, derde lid, letter b, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (Stb. 1964, 425; Gouvernementsblad 1964, nr. 117);

Besluiten:

Artikel 1

Het eerste en het tweede lid van artikel 17 van de Belastingregeling voor het Koninkrijk zijn niet van toepassing ten aanzien van pensioenen genoten door in Suriname woonachtige natuurlijke personen ten laste van Nederland, dan wel ten laste van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon, of ten laste van een fonds van Nederland of van die rechtspersoon, uit hoofde van pensioenaanspraken op het voormalige Gouvernement van Nederlandsch-Indië.

Artikel 2

  • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 juni 1968 en vindt toepassing met ingang van 1 juli 1966. Zij behoudt haar werking voor onbepaalde tijd.

  • 2 Van 1 januari 1975 af kan de Minister van Financiën van elk van de landen bepalen dat deze beschikking buiten werking treedt. De daartoe strekkende beschikking treedt niet in werking vóór de aanvang van het tweede kalenderjaar volgend op dat waarin zij is afgekondigd.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Gezamenlijke beschikking omtrent Indische pensioenen.

's-Gravenhage, 15 mei 1968

De

Staatssecretaris

van Financiën van Nederland,

F.H.M. Grapperhaus

Paramaribo, 15 mei 1968
De

Minister

van Financiën van Suriname,

J. A. Pengel

Naar boven