Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965

Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2003

Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 9 en 10 van de Wet op de dividendbelasting 1965 (Stb. 621) en artikel 62 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301),

Besluit:

Artikel 1

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 4, tweede lid, 4c, vierde lid, 9 en 10 van de Wet op de dividendbelasting 1965.

Artikel 1a

Indien een inhoudingsplichtige op de voet van artikel 4, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 inhouding van belasting achterwege laat, dient hij de volgende gegevens op overzichtelijk wijze te administreren:

 • a. de naam, het adres en het sociaal-fiscaal nummer van de werknemer aan wie de opbrengst ter beschikking wordt gesteld;

 • b. het aantal aandelen en het aantal winst-bewijzen dat de werknemer als loon of vrijgesteld loon heeft ontvangen en dat door hem op het tijdstip dat de opbrengst ter beschikking wordt gesteld, wordt gehouden;

 • c. het tijdstip waarop deze aandelen respectievelijk winstbewijzen als loon of vrijgesteld loon door de werknemer zijn ontvangen;

 • d. de opbrengst van deze aandelen respectievelijk winstbewijzen alsmede het gedeelte van deze opbrengst ten aanzien waarvan inhouding van belasting achterwege blijft.

Artikel 1aa

 • 1 Indien een inhoudingsplichtige die aandelen inkoopt, in het jaar van de inkoop, of in een of meer van de zeven daaraan voorafgaande jaren onder algemene titel vermogen heeft verkregen in het kader van een juridische fusie:

 • 2 Indien een inhoudingsplichtige die aandelen inkoopt, in het jaar van inkoop of in een of meer van de zeven daaraan voorafgaande kalenderjaren onder algemene titel vermogen heeft verkregen in het kader van een juridische splitsing:

  • a. worden, voor de toepassing van artikel 4c, eerste lid, aanhef, van de Wet op de dividendbelasting 1965 de inkopen van aandelen die door de splitsende rechtspersoon volgens artikel 4c van die wet zijn gedaan in het jaar van inkoop voor het splitsingstijdstip en in de vier daaraan voorafgaande kalenderjaren, geacht voor een evenredig gedeelte te zijn gedaan door de inhoudingsplichtige en worden in geval van een splitsing waarbij de splitsende rechtspersoon blijft bestaan, deze inkopen door de splitsende rechtspersoon in dezelfde mate geacht te zijn verminderd;

  • b. wordt voor de toepassing van artikel 4c, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 het contante dividend dat door de splitsende rechtspersoon is uitgekeerd in het jaar van inkoop voor het splitsingstijdstip en in de zeven daaraan voorafgaande kalenderjaren, geacht in die jaren voor een evenredig gedeelte te zijn uitgekeerd door de inhoudingsplichtige en wordt in geval van een splitsing waarbij de splitsende rechtspersoon blijft bestaan, het contante dividend dat door de splitsende rechtspersoon is uitgekeerd, geacht in dezelfde mate te zijn verminderd.

 • 3 Indien een inhoudingsplichtige die aandelen inkoopt, in het jaar van de inkoop of in de zeven voorafgaande jaren in het kader van een bedrijfsfusie als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vermogen heeft verkregen van een rechtspersoon (overdrager):

  • a. worden, voor de toepassing van artikel 4c, eerste lid, aanhef, van de Wet op de dividendbelasting 1965 de inkopen van aandelen die door de overdrager volgens artikel 4c van die wet zijn gedaan in het jaar van inkoop voor het overgangstijdstip en in de vier daaraan voorafgaande kalenderjaren, geacht voor een evenredig gedeelte te zijn gedaan door de inhoudingsplichtige en worden deze inkopen door de overdrager waarvan het vermogen wordt verkregen, geacht in dezelfde mate te zijn verminderd;

  • b. wordt voor de toepassing van artikel 4c, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 het contante dividend dat door de overdrager is uitgekeerd in het jaar van inkoop voor het overgangstijdstip en in de zeven daaraan voorafgaande kalenderjaren, geacht voor een evenredig gedeelte te zijn uitgekeerd door de inhoudingsplichtige en wordt het contante dividend dat door de overdrager is uitgekeerd, geacht in dezelfde mate te zijn verminderd.

 • 5 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een evenredig gedeelte verstaan:

  • a. voor de toepassing van het tweede lid: een gedeelte dat evenredig is aan de verhouding op het splitsingstijdstip tussen de waarde in het economische verkeer van de vermogensbestanddelen van de splitsende rechtspersoon die overgaan op de inhoudingsplichtige en de waarde in het economische verkeer van het gehele vermogen van de splitsende rechtspersoon;

  • b. voor de toepassing van het derde lid: een gedeelte dat evenredig is aan de verhouding op het overgangstijdstip tussen de waarde in het economische verkeer van de vermogensbestanddelen van de overdrager die worden verkregen door de inhoudingsplichtige en de waarde in het economische verkeer van het gehele vermogen van de overdrager.

Artikel 1b

De in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 bedoelde nota – hierna te noemen: dividendnota – houdt in:

 • a. de naam en het adres van degene die de nota uitreikt;

 • b. de naam en het adres van de rechthebbende;

 • c. de dag waarop de opbrengst ter beschikking is gesteld;

 • d. de omschrijving en het bedrag van de opbrengst;

 • e. de ingehouden belasting over de totale in de nota begrepen opbrengst.

Artikel 2

Ingeval degene die ingevolge artikel 9 van de Wet op de dividendbelasting 1965 gehouden is een dividendnota uit te reiken, tevens de rechthebbende is, vervaardigt hij een dividendnota voor zich zelf.

Artikel 3

 • 1 Degene die ingevolge artikel 9 van de Wet op de dividendbelasting 1965 gehouden is dividendnota's uit te reiken, moet:

  • a. de dividendnota's doorlopend nummeren, al dan niet in series;

  • b. de in artikel 2 bedoelde nota's afzonderlijk doorlopend nummeren;

  • c. dubbelen van de dividendnota's vervaardigen en gedurende vijf jaren op serie en nummer bewaren.

 • 2 Van de in het eerste lid genoemde verplichtingen kan door de minister gehele of gedeeltelijke ontheffing worden verleend.

Artikel 5

 • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 1966.

 • 2 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965.

's-Gravenhage, 28 december 1965

De

Staatssecretaris

van Financiën,
Voor deze:
De

directeur-generaal voor fiscale zaken in algemene dienst

,

C. P. Tuk

Terug naar begin van de pagina