Wet op het voortgezet onderwijs

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 2
 2. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 1
 3. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
  Artikel: 1
 4. Beleidsregel IGVO 2010
  Artikel: 1
 5. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel pilot pro/vbo
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
  Artikel: 1
 10. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel: 1
 12. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.4
 13. Besluit ambtshalve verlenen van toestemming op aanvragen voor deelname aan de pilotrekentoetsen 2A, 2A-ER of 3S door scholen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2017–2018
  Tekst: tekst
 14. Besluit bekostiging WEC
  Artikelen: 1, 58b
 15. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel: 1
 16. Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022
  Artikel: 1
 17. Besluit informatievoorziening WPO/WEC
  Artikel: 1
 18. Besluit informatievoorziening WVO
  Artikel: 1
 19. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: III
 20. Besluit samenwerking VO-BVE
  Artikel: 1a
 21. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 22. Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs
  Artikel: 1
 23. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 671
 24. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018
  Artikel: 1
 25. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019
  Artikel: 1
 26. Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020
  Artikel: 1
 27. Eindexamenbesluit VO
  Artikel: 1
 28. Formatiebesluit WVO
  Artikel: 1
 29. Inrichtingsbesluit WVO
  Artikelen: 1, 26
 30. Jeugdwet
  Artikel: 2.7
 31. Mededingingswet
  Artikel: 25h
 32. Regeling Inspectie van het onderwijs 2018
  Artikel: 1
 33. Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
  Artikel: 1
 34. Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging, nieuwe scholen en samenvoeging vo
  Artikel: 1
 35. Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo
  Artikel: 1
 36. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
  Artikel: 1
 37. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
  Artikel: 1
 38. Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019
  Artikel: 1
 39. Regeling ckv-bonnen voortgezet onderwijs
  Artikel: artikel
 40. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
  Artikelen: 1, 3
 41. Regeling informatievoorziening WVO
  Artikel: 1
 42. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
  Artikel: 1
 43. Regeling leerplusarrangement vo
  Artikel: 1
 44. Regeling lente- en zomerscholen vo
  Artikel: 1
 45. Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024
  Artikel: 1.1
 46. Regeling register onderwijsdeelnemers
  Bijlagen: 2, 3
 47. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
  Artikel: 1
 48. Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken
  Artikel: 1
 49. Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen
  Artikel: 1
 50. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
  Artikel: 1.1
 51. Regeling subsidie zij-instroom
  Artikel: 1
 52. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
  Artikel: 1
 53. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
  Artikel: 1
 54. Regeling vaststelling nieuwe regeling ex artikel 2, derde lid, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
  Artikel: 1
 55. Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022
  Artikel: 1
 56. Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s
  Artikel: 1
 57. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 10)
  Bijlage: 1a
 58. Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs
  Artikel: 1
 59. Subsidieregeling LAKS, JOB en Combo
  Artikel: 1
 60. Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds
  Artikel: 1.1
 61. Subsidieregeling Schoolkracht
  Artikel: 1
 62. Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen
  Artikel: 1
 63. Subsidieregeling extra hulp voor de klas
  Artikel: 1
 64. Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020
  Artikel: 1.1
 65. Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021
  Artikelen: 1, 5, 7
 66. Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs
  Artikel: 1
 67. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 1
 68. Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl
  Artikel: 1
 69. Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
  Artikel: 1
 70. Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
  Artikel: 1
 71. Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023
  Artikel: 1.1
 72. Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo
  Artikel: 1
 73. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 6.4
 74. Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021
  Artikel: 1
 75. Uitvoeringsregeling WEB 2007
  Artikel: 3.1.1
 76. Wet algemene regels herindeling
  Artikel: 58
 77. Wet medezeggenschap op scholen
  Artikelen: 1, 11
 78. Wet normering topinkomens
  Bijlage: 1
 79. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 1, 22, 40b
 80. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 1
 81. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 118t
 82. Wet privatisering ABP
  Artikel: 2
 83. Wet werk en zekerheid
  Artikel: XXIf
 84. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikelen: X, XIa, XV, XVI
Terug naar begin van de pagina