Algemene Kinderbijslagwet

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingAKW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002368
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Bekendmaking AKW-bedragen per 1 januari 2017
 3. Bekendmaking AKW-bedragen per 1 januari 2016
 4. Bekendmaking AKW-bedragen per 1 juli 2016
 5. Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2018
 6. Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 juli 2017
 7. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 8. Besluit consumentenprijsindex voor kinderbijslagbedragen
 9. Besluit regels export uitkeringen
 10. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 11. Besluit uitvoering kinderbijslag
 12. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 13. Controlevoorschriften AKW
 14. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 15. Mededeling gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 januari 2018
 16. Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen
 17. Regeling gelijkstelling pleegkinderen
 18. Regeling indexering AKW-bedragen juli 2012
 19. Regeling instelling onafhankelijke adviescommissie ter advisering van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank over de aspecten van de Leerplichtwet 1969 ten behoeve van de beslissing op bezwaar inzake artikel 7, tweede lid, onder a, van de Algemene Kinderbijslagwet
 20. Regeling samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen 2008
 21. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 22. Regeling terugvordering geringe bedragen
 23. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
 24. Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012
 25. Remigratiebesluit
 26. SZW-intrekkingsregeling 2004
 27. SZW-intrekkingsregeling 2008
 28. Verzamelbesluit SZW 2017
 29. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: I
 2. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 1
 3. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 3, 5, 45
 4. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 12, 137
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 6. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 3
 7. Bekendmaking AKW-bedragen per 1 juli 2016
  Tekst: tekst
 8. Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2018
  Tekst: tekst
 9. Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 juli 2017
  Circulaired.divisie: A
 10. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 11. Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 1
 12. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 14
 13. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 14. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.3.2.2
 15. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 6, 12
 16. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 35
 17. Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 1
 18. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 21b, 21c, 22
 19. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 20. Besluit uitkeringsregeling officieren der krijgsmacht die voortijdig militaire dienst verlaten
  Artikel: 1
 21. Besluit uitvoering kinderbijslag
  Artikelen: 1, 8
 22. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 12
 23. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 24. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 25. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 26. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 27. Controlevoorschriften AKW
  Artikel: 1
 28. Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië
  Artikel: 8c
 29. Garantiewet Militairen K.N.I.L.
  Artikel: 7c
 30. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 31. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XVIII
 32. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 65, 66
 33. Kortingsbesluit WIV
  Artikelen: 2, 4
 34. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 35. Mededeling gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: A
 36. Participatiewet
  Artikelen: 2, 3
 37. Protocol Voorzieningen UWV 2020
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2020
 38. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 5.23
 39. Regeling eenmalige uitkering zelfstandigen 1987
  Artikel: 1
 40. Regeling opvang asielzoekers
  Artikelen: 17, 22
 41. Regeling samenloop met buitenlandse tegemoetkomingen 2008
  Artikelen: 1, 4a
 42. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 43. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikelen: 14, 20
 44. Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012
  Artikel: 2
 45. Reïntegratieregeling
  Artikel: 1
 46. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: IV
 47. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: VIII
 48. Schenk- en erfbelasting, verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner, wijziging huwelijkse voorwaarden, pleegkind
  Tekst: tekst
 49. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  Artikel: 17
 50. Toeslagenwet
  Artikel: 1
 51. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.12
 52. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 14
 53. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 2, 2a
 54. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 6.3
 55. Vaststelling model jaaropgave kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders
  Bijlage: Toelichting
 56. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 57. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: I
 58. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: I
 59. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: I
 60. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: I
 61. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: I
 62. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: I
 63. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: I
 64. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: I
 65. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: Ia
 66. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: I
 67. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXIVg
 68. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 69. Voorzieningenstelsel Buitenlandtoeslagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA)
  Artikelen: 1.1, 3.1
 70. Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel
  Artikel: 9
 71. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.14
 72. Wet Rietkerk-uitkering
  Artikel: 8
 73. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 74. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 1:4, 2:66, 5.8.20, 5
 75. Wet beperking export uitkeringen
  Artikelen: VI, XIII
 76. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: I
 77. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 16
 78. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: XII
 79. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: I
 80. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 3
 81. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 3
 82. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 2
 83. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 1.2, 3.100, 3.104
 84. Wet kinderbijslagvoorziening BES
  Artikelen: 7, 24
 85. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: IV
 86. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 2.1.5
 87. Wet onderstandsregeling ingevolge artikel 2 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië
  Artikel: 16a
 88. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 89. Wet op het kindgebonden budget
  Artikelen: 1, 2
 90. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 34, 35
 91. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 3.5
 92. Wet studievoorschot hoger onderwijs
  Artikel: II
 93. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 1.1, 13.2
 94. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 22
 95. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 16
 96. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: IV
 97. Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting
  Artikel: IX
 98. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2
 99. Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid
  Artikel: I
 100. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (Wet versterken positie mbo-studenten)
  Artikel: XIII
 101. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (verbetering positie pleegouders)
 102. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (om niet ter beschikking stellen lesmateriaal aan leerlingen voortgezet onderwijs)
  Artikel: VI
 103. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: VI
 104. Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)
  Artikel: IV
 105. Ziektewet
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina