Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 63

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 2. Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen, erfbelasting, tijdelijke maatregel belastingrente
  Tekst: tekst
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, inkomstenbelasting, tegemoetkoming belastingrente vanwege verlenging aangiftetermijn 2020
  Tekst: tekst
 3. Assurantiebelasting
  Tekst: tekst
 4. Belastingen op milieugrondslag
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregel Natuurschoonwet 1928
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen
  Artikel: 2
 7. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 8. Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels
  Tekst: tekst
 9. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 10. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 11. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Teksten: tekst, tekst
 12. Erfbelasting, aftrekposten nalatenschap
  Tekst: tekst
 13. Erfbelasting, fictieve verkrijging, levensverzekering en derdenbeding, premiesplitsing
  Tekst: tekst
 14. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 15. Inkomstenbelasting, belastingverdrag met Oostenrijk; Nederlandse oorlogs- en vervolgingsuitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk
  Tekst: tekst
 16. Inkomstenbelasting, collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
  Tekst: tekst
 17. Inkomstenbelasting, doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001
  Tekst: tekst
 18. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling
  Tekst: tekst
 19. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling; bijleenregeling
  Tekst: tekst
 20. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente
  Tekst: tekst
 21. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld
  Tekst: tekst
 22. Inkomstenbelasting, fiscale partnerregeling en heffingskortingen
  Tekst: tekst
 23. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
  Tekst: tekst
 24. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
  Tekst: tekst
 25. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Teksten: tekst, tekst
 26. Inkomstenbelasting, middeling
  Tekst: tekst
 27. Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven
  Tekst: tekst
 28. Inkomstenbelasting, ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden
  Teksten: tekst, tekst
 29. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, (op)waardering; verruimde achterwaartse verliesverrekening
  Tekst: tekst
 30. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 31. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 32. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 33. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds
  Tekst: tekst
 34. Kaderbesluit bpm
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 35. Kaderbesluit mrb
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 36. Klein verzamelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 37. Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning
  Tekst: tekst
 38. Loonheffingen, diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 39. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
  Tekst: tekst
 40. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst: tekst
 41. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 42. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 43. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 44. Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier
  Tekst: tekst
 45. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 46. Omzetbelasting, AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg
  Tekst: tekst
 47. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 48. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting
  Tekst: tekst
 49. Omzetbelasting, beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht
  Tekst: tekst
 50. Omzetbelasting, fondswerving en kantines
  Teksten: tekst, tekst
 51. Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA
  Tekst: tekst
 52. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting ten aanzien van factoorsovereenkomsten
  Tekst: tekst
 53. Omzetbelasting, landbouw
  Teksten: tekst, tekst
 54. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  Tekst: tekst
 55. Omzetbelasting, maatstaf van heffing
  Teksten: tekst, tekst
 56. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Teksten: tekst, tekst
 57. Omzetbelasting, omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 58. Omzetbelasting, ontwikkelingswerk; uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden
  Tekst: tekst
 59. Omzetbelasting, reisbureauregeling
  Tekst: tekst
 60. Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel
  Tekst: tekst
 61. Omzetbelasting, vrijstelling; diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties aan hun leden tegen statutair vastgestelde contributie
  Tekst: tekst
 62. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Tekst: tekst
 63. Omzetbelasting; fiscaal vertegenwoordiging
  Tekst: tekst
 64. Omzetbelasting; verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen
  Teksten: tekst, tekst
 65. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 66. Overdrachtsbelasting, belastbaar feit
  Tekst: tekst
 67. Overdrachtsbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 68. Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten
  Tekst: tekst
 69. Overdrachtsbelasting, teruggaaf van betaalde belasting
  Tekst: tekst
 70. Overdrachtsbelasting, vrijstelling, diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 71. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 72. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 73. Schenk- en erfbelasting, internationale aspecten
  Tekst: tekst
 74. Schenk- en erfbelasting, kwijtschelding
  Tekst: tekst
 75. Schenk- en erfbelasting, overdrachtsbelasting, verwerping van een nalatenschap, ongelukkige redactie testament, vergeten testament, informele wil
  Tekst: tekst
 76. Schenk- en erfbelasting, toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956
  Tekst: tekst
 77. Schenk- en erfbelasting, verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner, wijziging huwelijkse voorwaarden, pleegkind
  Tekst: tekst
 78. Schenk- en erfbelasting, vrijstellingen, omzetting, fusie of taakafsplitsing
  Tekst: tekst
 79. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 5, 6
 80. Vennootschapsbelasting, belastingplicht overheidsondernemingen, onderwijsvrijstelling, objectvrijstellingen
  Tekst: tekst
 81. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
  Tekst: tekst
 82. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 83. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid
  Tekst: tekst
 84. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 5, 6
 85. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 5
 86. Vennootschapsbelasting, toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 87. Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 88. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 5, 6, 7, 8
 89. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Tekst: tekst
 90. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Artikel: 1.15
 91. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 30

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 5

  Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

  1. Regeling groenprojecten buitenland 2002
   Artikel 8
  2. Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002
   Artikel 9
  3. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
   Bijlage VII
Terug naar begin van de pagina