Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-01-2021 t/m 06-05-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 63

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen, erfbelasting, tijdelijke maatregel belastingrente
  Tekst: tekst
 2. Assurantiebelasting
  Tekst: tekst
 3. Belastingen op milieugrondslag
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel Natuurschoonwet 1928
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen
  Artikel: 2
 6. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 7. Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels
  Tekst: tekst
 8. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 9. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 10. Erfbelasting, aftrekposten nalatenschap
  Tekst: tekst
 11. Erfbelasting, fictieve verkrijging, levensverzekering en derdenbeding, premiesplitsing
  Tekst: tekst
 12. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 13. Inkomstenbelasting, belastingverdrag met Oostenrijk; Nederlandse oorlogs- en vervolgingsuitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk
  Tekst: tekst
 14. Inkomstenbelasting, collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
  Tekst: tekst
 15. Inkomstenbelasting, doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001
  Tekst: tekst
 16. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling
  Tekst: tekst
 17. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling; bijleenregeling
  Tekst: tekst
 18. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente
  Tekst: tekst
 19. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld
  Tekst: tekst
 20. Inkomstenbelasting, fiscale partnerregeling en heffingskortingen
  Tekst: tekst
 21. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
  Tekst: tekst
 22. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
  Tekst: tekst
 23. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Teksten: tekst, tekst
 24. Inkomstenbelasting, middeling
  Tekst: tekst
 25. Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven
  Tekst: tekst
 26. Inkomstenbelasting, ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden
  Teksten: tekst, tekst
 27. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, (op)waardering; verruimde achterwaartse verliesverrekening
  Tekst: tekst
 28. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 29. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 30. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 31. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds
  Tekst: tekst
 32. Kaderbesluit bpm
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 33. Kaderbesluit mrb
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 34. Klein verzamelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 35. Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning
  Tekst: tekst
 36. Loonheffingen, diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 37. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
  Tekst: tekst
 38. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst: tekst
 39. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 40. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 41. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 42. Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier
  Tekst: tekst
 43. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 44. Omzetbelasting, AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg
  Tekst: tekst
 45. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 46. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting
  Tekst: tekst
 47. Omzetbelasting, beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht
  Tekst: tekst
 48. Omzetbelasting, fondswerving en kantines
  Teksten: tekst, tekst
 49. Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA
  Tekst: tekst
 50. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting ten aanzien van factoorsovereenkomsten
  Tekst: tekst
 51. Omzetbelasting, landbouw
  Teksten: tekst, tekst
 52. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  Tekst: tekst
 53. Omzetbelasting, maatstaf van heffing
  Teksten: tekst, tekst
 54. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Teksten: tekst, tekst
 55. Omzetbelasting, omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 56. Omzetbelasting, ontwikkelingswerk; uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden
  Tekst: tekst
 57. Omzetbelasting, reisbureauregeling
  Tekst: tekst
 58. Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel
  Tekst: tekst
 59. Omzetbelasting, vrijstelling; diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties aan hun leden tegen statutair vastgestelde contributie
  Tekst: tekst
 60. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Tekst: tekst
 61. Omzetbelasting; fiscaal vertegenwoordiging
  Tekst: tekst
 62. Omzetbelasting; verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen
  Teksten: tekst, tekst
 63. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 64. Overdrachtsbelasting, belastbaar feit
  Tekst: tekst
 65. Overdrachtsbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 66. Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten
  Tekst: tekst
 67. Overdrachtsbelasting, teruggaaf van betaalde belasting
  Tekst: tekst
 68. Overdrachtsbelasting, vrijstelling, diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 69. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 70. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 71. Schenk- en erfbelasting, internationale aspecten
  Tekst: tekst
 72. Schenk- en erfbelasting, kwijtschelding
  Tekst: tekst
 73. Schenk- en erfbelasting, overdrachtsbelasting, verwerping van een nalatenschap, ongelukkige redactie testament, vergeten testament, informele wil
  Tekst: tekst
 74. Schenk- en erfbelasting, toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956
  Tekst: tekst
 75. Schenk- en erfbelasting, verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner, wijziging huwelijkse voorwaarden, pleegkind
  Tekst: tekst
 76. Schenk- en erfbelasting, vrijstellingen, omzetting, fusie of taakafsplitsing
  Tekst: tekst
 77. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 78. Vennootschapsbelasting, belastingplicht overheidsondernemingen, onderwijsvrijstelling, objectvrijstellingen
  Tekst: tekst
 79. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
  Tekst: tekst
 80. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 81. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid
  Tekst: tekst
 82. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 5, 6
 83. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 5
 84. Vennootschapsbelasting, toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 85. Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 86. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 5, 6, 7, 8
 87. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Tekst: tekst
 88. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Artikel: 1.15
 89. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 30

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 5

  Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

  1. Regeling groenprojecten buitenland 2002
   Artikel 8
  2. Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002
   Artikel 9
  3. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
   Bijlage VII
  4. Besluit Beroep in Belastingzaken
   Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina