Besluit volgorde verhouding rangen en standen zee-, land- en luchtmacht

Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 13-09-2002 t/m heden

Besluit van 20 juni 1956, bepalende de volgorde van en de verhouding tussen de rangen en standen bij de zee-, de land- en de luchtmacht

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog en van Marine van 26 maart 1956, Nr P. 105.270 H;

De Raad van State gehoord (advies van 1 mei 1956, nr 47);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 15 juni 1956, Nr P. 105.270/O/MinMar 434890/381914;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De volgorde van en de verhouding tussen de rangen en standen bij de zee-, de land- en de luchtmacht - waarbij worden geacht te zijn inbegrepen de door Ons of door Onze Minister van Oorlog en (of) door Onze Minister van Marine daarmede gelijkgestelde rangen en standen - zijn aangegeven in de bij dit besluit behorende tabel, waarin een hogere rang is aangegeven door een lager nummer en onderlinge gelijkheid van rang of stand door een gelijk nummer.

Artikel 2

Een gewezen officier, die na zijn ontslag bij het voormalige Koninklijk Nederlands Indonesische Leger zijn rang heeft behouden, wordt voor wat het bepalen van rangsverhouding betreft, gelijkgesteld met de officier van de Koninklijke Landmacht, die een gelijknamige rang bekleedt.

Artikel 3

Het Koninklijk besluit van 6 Augustus 1910 (Stb. 247) wordt ingetrokken.

Onze Ministers van Oorlog en van Marine zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 20 juni 1956

JULIANA.

De Minister van Oorlog en van Marine,

C. STAF.

Uitgegeven de zesde juli 1956.

De Minister van Justitie,

J. C. VAN OVEN.

TABEL behorende bij het Koninklijk besluit van 20 juni 1956, Stb. 361

Zeemacht

Landmacht

Luchtmacht

1 luitenant-admiraal

1 generaal

1 generaal

2 vice-admiraal

2 luitenant-generaal

2 luitenant-generaal

3 schout-bij-nacht

3 generaal-majoor

3 generaal-majoor

4 commandeur

4 brigade-generaal

4 commodore

5 kapitein ter zee

5 kolonel

5 kolonel

6 kapitein-luitenant ter zee

6 luitenant-kolonel

6 luitenant-kolonel

7 luitenant ter zee der 1ste klasse

7 majoor

7 majoor

8 luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie

8 kapitein

8 kapitein

9 luitenant ter zee der 2e klasse jongste categorie

9 eerste-luitenant

9 eerste-luitenant

10 luitenant ter zee der 3e klasse

10 tweede-luitenant

10 tweede-luitenant

11

11 onderluitenant

11 onderluitenant

12

12 kapelmeester

12 kapelmeester

13

13 opzichter van fortificatiën

13 technisch opzichter

14 adjudant-onderofficier

14 adjudant-onderofficier

14 adjudant-onderofficier

15 sergeant-majoor

15 sergeant-majoor

15 sergeant-majoor

16 sergeant

16 sergeant der 1e klasse

16 sergeant der 1e klasse

17 sergeant

17 sergeant

17 sergeant

18 korporaal

18 korporaal der 1e klasse

18 korporaal der 1e klasse

19 korporaal

19 korporaal

19 korporaal

20 matroos der 1e klasse

20 soldaat der 1e klasse

20 soldaat der 1e klasse

matroos der 2e klasse

soldaat der 2e klasse (marechaussee der 3e klasse)

soldaat der 2e klasse

matroos der 3e klasse

soldaat der 3e klasse (marechaussee der 4e klasse)

soldaat der 3e klasse

Naar boven