Algemene Ouderdomswet

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7a

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa
  Tekst: tekst
 2. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen: 37, 37a, 38, 49tt, 94b, 94c, 102b
 3. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 3:2, 3:3, 3:5, 3:6
 4. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 1
 5. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 1
 6. Algemene bij- en toeslagregeling AOR 2002
  Artikel: 6
 7. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 1
 8. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregels Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling, aangepaste versie
  Tekst: tekst
 11. Besluit Participatiewet
  Artikel: 1
 12. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 1
 13. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 1
 14. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 1
 15. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  Artikelen: 1, 60
 16. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 1
 17. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 18. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 1
 19. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
  Artikel: 1
 20. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 1
 21. Besluit draagkracht burger-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 3a
 22. Besluit draagkracht vervolgden
  Artikel: 3a
 23. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 24. Besluit inburgering
  Artikel: 4.1
 25. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 26. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 3
 27. Besluit pensioen politieke ambtsdragers
  Artikel: 1.1.1
 28. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 36k
 29. Besluit reserve-overdracht N.S.-personeel
  Artikelen: 6, 7, 8, 9, 10
 30. Besluit samenstelling en werkwijze commissie beheer landbouwgronden
  Artikel: 3
 31. Besluit toeslag premie ziektekostenverzekering Wubo en Wuv
  Artikel: 1
 32. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 1
 33. Besluit uitvoering afwikkeling liquidatieuitkeringen en voorzieningen
  Artikelen: 12, 17
 34. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 322
 35. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 252a
 36. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 3
 37. Garantiewet Surinaamse pensioenen
  Artikel: 6a
 38. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 39. Herleiding gedeelten van kalenderjaren en van jaarpremies
  Artikelen: 1, 1a, 2
 40. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 41. Levensloopregeling rijkspersoneel
  Artikel: 2.2.3
 42. Liquidatiewet ongevallenwetten
  Artikelen: 6, 8, 9, 10, 17, 18
 43. Loodsenwet
  Artikel: 24
 44. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 45. Noodwet Arbeidsvoorziening
  Artikel: 42
 46. Participatiewet
  Artikel: 1
 47. Pensioenwet
  Artikelen: 8, 14, 15, 63
 48. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikelen: 11, 12, 13, 14
 49. Regeling bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland
  Artikel: 3
 50. Regeling cofinanciering sectorplannen
  Artikel: 1.1
 51. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikelen: 5, 6
 52. Regeling nadere regels inzake intrekking en herziening van het ouderdomspensioen
  Artikelen: 1, 2
 53. Regeling naturalisatietoets Nederland
  Artikel: 4
 54. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikel: 1
 55. Regeling substantieel bezwarende functies
  Artikelen: 1, 13a, 13b
 56. Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof
  Artikel: 2
 57. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
  Artikel: 4
 58. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 7
 59. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 5.1
 60. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 54, 54a, 54b, 110
 61. Remigratiebesluit
  Artikel: 2
 62. Reïntegratieregeling
  Artikel: 10
 63. Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
  Artikelen: 1a, 2, 3, 4a, 9, 26a, 27a
 64. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 1
 65. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  Artikel: 1
 66. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
 67. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikel: 1
 68. TNO-wet
  Artikel: 7
 69. Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt
  Artikel: 1
 70. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  Artikelen: 1, 4a, 9, 10a, 15, 17
 71. Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers
  Artikel: 1
 72. Toeslagenwet
  Artikel: 2
 73. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 74. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 1.1
 75. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 16
 76. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 13
 77. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 7.9
 78. Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
  Artikel: 10
 79. Visserijwet 1963
  Artikel: 33
 80. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 3.107a, 3.22, 3.28, 3.80a, 3.85, 3.96a, 8.17
 81. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 82. Werkloosheidswet
  Artikel: 1
 83. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
  Artikelen: 9a, 10, 19a, 19b, 19c
 84. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:17
 85. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 4, 5, 6, 19
 86. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1a:6, 2:11, 3:19
 87. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 2
 88. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikelen: 12, 31f, 42c
 89. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikelen: 16, 35b, 49b
 90. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikelen: 11, 28f, 35h
 91. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 4.4.13
 92. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 10, 21
 93. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikel: 9
 94. Wet inburgering
  Artikel: 5
 95. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 2, 6, 22
 96. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 2, 6, 22
 97. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 6
 98. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.125, 3.126a, 3.127, 3.129, 3.133, 3.154, 3.67, 3.70, 3.76, 3.78a, 5.16, 6.19, 8.17, 9.4
 99. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 3, 49
 100. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 38n
 101. Wet op de huurtoeslag
  Artikelen: 2, 21
 102. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 18, 18a, 18d, 18f, 22b, 23, 38p, 39d
 103. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 38n
 104. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 41m
 105. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 61
 106. Wet privatisering ABP
  Artikel: 2
 107. Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds
  Artikel: 13
 108. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
  Artikelen: 7, 18, 20
 109. Wet sociale werkvoorziening
  Artikelen: 1, 12
 110. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 2.10, 2.14, 2.2, 2.6, 3.1
 111. Wet tot het stellen van nadere regels in verband met introductie toeslagregeling ten aanzien van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 en enkele andere overzeese pensioenwetten alsmede actualiseren van die wetten
  Artikel: 1
 112. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 9, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 28, 59
 113. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 10, 14, 15, 17, 19, 59
 114. Wet uniformering loonbegrip
  Artikelen: XXXIX, XXXVIII
 115. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  Artikel: 1
 116. Wet verplaatsing bevolking
  Artikel: 15
 117. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 31, 75
 118. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1, 18, 43
 119. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel: 475d
 120. Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet (wijziging in de verhouding van ouderdomspensioen en toeslag)
  Artikel: II
 121. Ziektewet
  Artikelen: 29, 29d, 46, 64
 122. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 69

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Controlevoorschriften AOW
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina