Uitvoeringsbesluit ex artikel 20 Warenwet

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 19-03-1936 t/m heden

Besluit van 2 maart 1936, tot uitvoering van artikel 20, tweede lid, der Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 793)

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Sociale Zaken van 2 Januari 1936, n°. 1084 D., afdeeling Volksgezondheid, en van Onzen Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 7 Januari 1936, N°. 934 J.A., Directie van Handel en Nijverheid;

Gelet op artikel 20, tweede lid, der Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 793);

Den Raad van State gehoord (advies van 4 Februari 1936, n°. 34);

Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Sociale Zaken van 17 Februari 1936, n°. 209 D, dossier 60, afdeeling heid en Scheepvaart van 21 Februari 1936, N°. 8858 J.A., Directie van Handel en Nijverheid;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

Artikel 1

Met betrekking tot het nemen van monsters van andere artikelen, die voor den handel bestemd of in den handel gebracht zijn - geen "waren" zijnde in den zin van artikel 1, onder 1°., der Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 793) -, vinden de bepalingen, vastgesteld bij of krachtens de artikelen 21-26 der Warenwet (Staatsblad 1935, n°. 793) overeenkomstige toepassing, echter met dien verstande, dat in plaats van den laatsten zin van het eerste lid van artikel 23 der wet de volgende bepaling geldt: "Het monster wordt in dit laboratorium of in andere door Onze Ministers van Sociale Zaken en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart daarvoor aan te wijzen laboratoria zoo spoedig mogelijk onderzocht".

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van den tweeden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Ministers van Sociale Zaken en van Handel, Nijverheid en Scheepvaart zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

's-Gravenhage, den 2den Maart 1936

WILHELMINA.

De Minister van Sociale Zaken,

M. Slingenberg.

De Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart,

H. Gelissen.

Uitgegeven den zeventienden Maart 1936.

De Minister van Justitie.

Van Schaik.

Naar boven