Ambtenarenwet

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 125

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
 5. Algemeen militair ambtenarenreglement
 6. Algemeen Rijksambtenarenreglement
 7. Ambtenarenreglement Staten-Generaal
 8. Besluit aanvullende regels rechtspositie ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
 9. Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie
 10. Besluit bekrachtiging tav toegepaste financiële maatregelen politieambtenaren en toenmalige reservepolitie periode 1 april 1993 - 31 maart 1994
 11. Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)
 12. Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
 13. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
 14. Besluit beëindiging salarisregeling voor burgerleerkrachten bij het Ministerie van Defensie
 15. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
 16. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
 17. Besluit dienstreizen defensie
 18. Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel
 19. Besluit formalisering van enkele maatregelen uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997–1999
 20. Besluit formalisering van enkele maatregelen uit de Overeenkomst arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk
 21. Besluit georganiseerd overleg sector Defensie
 22. Besluit houdende formalisering salarismaatregelen per 1 januari 1998 en 1 juli 1998 uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997-1999
 23. Besluit Jeugdwet
 24. Besluit medezeggenschap Defensie 2008
 25. Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool
 26. Besluit operationalisering RDBZ
 27. Besluit personenchauffeurs defensie
 28. Besluit personenchauffeurs Rijksdienst
 29. Besluit rechtspositie in rijksdienst van de administrateur en personeel ex artikel 5 Wet financieel statuut Koninklijk Huis
 30. Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
 31. Besluit regelen met betrekking tot de instelling, de taak, de samenstelling en de werkwijze van de commissie bedoeld in artikelen 82a en 97b van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz.
 32. Besluit toekenning eindejaarsuitkering over 1993 aan militairen en burgerlijk defensiepersoneel
 33. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
 34. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2004, enz. (arbeidsvoorwaardenmaatregelen sector Defensie)
 35. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2007/2008 en wijziging enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie alsmede invoering flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht)
 36. Besluit vaststelling enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan
 37. Besluit vaststelling Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid
 38. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 39. Besluit wachtgeldduur burgerpersoneel militaire inlichtingendiensten
 40. Besluit wijziging salarissen van het personeel van de sector Rijk en regeling van een distorsietoeslag
 41. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
 42. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
 43. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
 44. Inkomstenbesluit militairen
 45. Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie
 46. Intrekkingbesluit Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk
 47. Intrekkingsbesluit Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel en Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel
 48. Intrekkingsbesluit Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982, enz.
 49. Overgangsregeling universitair wetenschappelijk personeel
 50. Rechtspositiebesluit Buitenlandse Inlichtingendienst
 51. Rechtspositiebesluit burgemeesters
 52. Rechtspositiebesluit voorzitters huurcommissie 2010
 53. Rechtspositiebesluit WRR 2004
 54. Rechtspositieregeling assistenten in opleiding en akademie-onderzoekers bij de rijksonderzoekinstituten
 55. Rechtspositieregeling voor deelnemers aan initiële opleidingen
 56. Rechtspositieregeling voorzitters pre-gewesten
 57. Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs
 58. Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst
 59. Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid
 60. Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering
 61. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
 62. Reisbesluit binnenland
 63. Reisbesluit buitenland
 64. Reparatiebesluit BZK 2011
 65. Rijkswachtgeldbesluit 1959
 66. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
 67. Vaststellingbesluit regels tegemoetkomingen verhuizing en woon-werkverkeer defensiepersoneel
 68. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering 2005 en 2006 en wijziging besluiten in het kader van arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie, periode 1 januari 2004 - 28 februari 2007
 69. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)
 70. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie)
 71. Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie
 72. Verplaatsingskostenbesluit 1989
 73. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement etc. (nadere vaststelling van overgangsbeleid)
 74. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (actualisering bevoegdhedentoedeling, beperking aanstellingskeuringen, arbeidsvoorwaardelijke afspraken loondoorbetaling bij ziekte)
 75. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009)
 76. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie)
 77. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (invoering flexibel personeelsysteem krijgsmacht)
 78. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (ouderschapsverlof en meerlingen)
 79. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement (rechtspositionele aspecten ambtenaren in algemene dienst van het Rijk)
 80. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2001-2002)
 81. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2002-2003)
 82. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement enz.
 83. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement etc. in verband met formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997-1999
 84. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement in verband met de rechtspositionele erkenning van andere relatievormen dan het huwelijk
 85. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (betreffende vakantie en betreffende ouderschapsverlof)
 86. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (centrales van overheidspersoneel overeengekomen pakket arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsmaatregelen 1992 voor de sector rijk)
 87. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2000-2001)
 88. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006)
 89. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1999-2000)
 90. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010)
 91. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (het onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering brengen van de overheidswerknemers in de sector Rijk)
 92. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (invoering WAO-conforme uitkering)
 93. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 94. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (onderbrengen overheidspersoneel in sector Rijk)
 95. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (positie van topambtenaren binnen de Rijksdienst)
 96. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (rechtspositionele aanspraken)
 97. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (voortvloeiende uit de maatregelen gericht op de terugdringing van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen)
 98. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement en invoering van de Wet financiering loopbaanonderbreking)
 99. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (wijzigingen in de rechtspositie)
 100. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. betreffende vakantie
 101. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. in verband met het rechtspositioneel regelen van personele aspecten van reorganisaties
 102. Wijzigingsbesluit AMAR, enz (Akkoord arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid 1995-1997 sector Defensie)
 103. Wijzigingsbesluit Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975, enz.
 104. Wijzigingsbesluit Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, enz. (inzake aanpassing salaris Wet financiële voorzieningen privatisering ABP)
 105. Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (wijziging formulering en indeling gebreken en tekortkomingen, alsmede verzwaring van de daarbij behorende sancties)
 106. Wijzigingsbesluit Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren
 107. Wijzigingsbesluit Besluit personenchauffeurs defensie, enz. (uitvoeringsovereenkomst sector Defensie als gevolg van bovensectorale loonruimteovereenkomst 2015–2016)
 108. Wijzigingsbesluit Besluit van 27 mei 1986 (Stb. 310) (vervallen van de specifieke bepaling omtrent de vaststelling van de salarisschaal)
 109. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie ivm invoering algemene bestuursdienst
 110. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (1)
 111. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (2)
 112. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (3)
 113. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (4)
 114. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (5)
 115. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (aanpassing salarissen die betrekking hebben op de Rijksschoonmaakorganisatie en enkele andere wijzigingen)
 116. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, enz.
 117. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, enz. (rechtspositie schoonmaakpersoneel en enkele wijzigingen van technische aard)
 118. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947
 119. Wijzigingsbesluit Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, enz.
 120. Wijzigingsbesluit Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, enz. (invoering van de WAO-conforme uitkering)
 121. Wijzigingsbesluit diverse rechtspositievoorschriften ivm invoering rekenkundig gemiddeld 36-urige werkweek in de sector Rijk
 122. Wijzigingsbesluit Inkomstenbesluit militairen en Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
 123. Wijzigingsbesluit ivm arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode van 1 april 1997 tot en met 31 mei 1999
 124. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (1)
 125. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (2)
 126. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)
 127. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (toegang van de regeling voor militaire ambtenaren en burgerambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Defensie)
 128. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)
 129. Wijzigingsbesluit Regeling wachtgelden uitkering bij privatisering (samenloop met uitkeringen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 130. Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel (ziektekostenverzekering voor gewezen militairen)
 131. Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (intrekking Arbeidsovereenkomst)
 132. Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (vernieuwing personeelsbeleid)
 133. Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken enz. (toetreding ambtelijke leiding Ministerie van Buitenlandse Zaken tot topmanagementgroep)
 134. Wijzigingsbesluit Rijkswachtgeldbesluit 1959
 135. Wijzigingsbesluit Rijkswachtgeldbesluit 1959, enz.
 136. Wijzigingsbesluit van bezoldigingsbedragen in bezoldigingswetten in verband met een wijziging in bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel per 1 april 1990, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel III

 1. Ambtenarenwet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina