Ambtenarenwet

Geldend van 01-08-2016 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingAW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001947
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

Door Stb. 2017/123 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Algemeen militair ambtenarenreglement
 5. Algemeen Rijksambtenarenreglement
 6. Ambtenarenreglement Staten-Generaal
 7. Besluit aanvullende regels rechtspositie ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
 8. Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie
 9. Besluit bekrachtiging tav toegepaste financiële maatregelen politieambtenaren en toenmalige reservepolitie periode 1 april 1993 - 31 maart 1994
 10. Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)
 11. Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
 12. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
 13. Besluit beëindiging salarisregeling voor burgerleerkrachten bij het Ministerie van Defensie
 14. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
 15. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
 16. Besluit dienstreizen defensie
 17. Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel
 18. Besluit formalisering van enkele maatregelen uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997–1999
 19. Besluit formalisering van enkele maatregelen uit de Overeenkomst arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk
 20. Besluit georganiseerd overleg sector Defensie
 21. Besluit houdende formalisering salarismaatregelen per 1 januari 1998 en 1 juli 1998 uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997-1999
 22. Besluit Jeugdwet
 23. Besluit medezeggenschap Defensie 2008
 24. Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie
 25. Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool
 26. Besluit operationalisering RDBZ
 27. Besluit personenchauffeurs defensie
 28. Besluit personenchauffeurs Rijksdienst
 29. Besluit rechtspositie in rijksdienst van de administrateur en personeel ex artikel 5 Wet financieel statuut Koninklijk Huis
 30. Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
 31. Besluit regelen met betrekking tot de instelling, de taak, de samenstelling en de werkwijze van de commissie bedoeld in artikelen 82a en 97b van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz.
 32. Besluit toekenning eindejaarsuitkering over 1993 aan militairen en burgerlijk defensiepersoneel
 33. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
 34. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2004, enz. (arbeidsvoorwaardenmaatregelen sector Defensie)
 35. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2007/2008 en wijziging enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie alsmede invoering flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht)
 36. Besluit vaststelling enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan
 37. Besluit vaststelling Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid
 38. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 39. Besluit wachtgeldduur burgerpersoneel militaire inlichtingendiensten
 40. Besluit wijziging salarissen van het personeel van de sector Rijk en regeling van een distorsietoeslag
 41. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
 42. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
 43. Gedragscode Integriteit AZ 2009
 44. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
 45. Inkomstenbesluit militairen
 46. Intrekkingbesluit Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk
 47. Intrekkingsbesluit Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel en Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel
 48. Intrekkingsbesluit Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982, enz.
 49. Overgangsregeling universitair wetenschappelijk personeel
 50. Rechtspositiebesluit Buitenlandse Inlichtingendienst
 51. Rechtspositiebesluit burgemeesters
 52. Rechtspositiebesluit voorzitters huurcommissie 2010
 53. Rechtspositiebesluit WRR 2004
 54. Rechtspositieregeling assistenten in opleiding en akademie-onderzoekers bij de rijksonderzoekinstituten
 55. Rechtspositieregeling voor deelnemers aan initiële opleidingen
 56. Rechtspositieregeling voorzitters pre-gewesten
 57. Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs
 58. Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst
 59. Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid
 60. Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering
 61. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
 62. Reisbesluit binnenland
 63. Reisbesluit buitenland
 64. Reparatiebesluit BZK 2011
 65. Rijkswachtgeldbesluit 1959
 66. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
 67. Vaststellingbesluit regels tegemoetkomingen verhuizing en woon-werkverkeer defensiepersoneel
 68. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering 2005 en 2006 en wijziging besluiten in het kader van arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie, periode 1 januari 2004 - 28 februari 2007
 69. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)
 70. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie)
 71. Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie
 72. Verplaatsingskostenbesluit 1989
 73. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement etc. (nadere vaststelling van overgangsbeleid)
 74. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (actualisering bevoegdhedentoedeling, beperking aanstellingskeuringen, arbeidsvoorwaardelijke afspraken loondoorbetaling bij ziekte)
 75. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009)
 76. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie)
 77. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (invoering flexibel personeelsysteem krijgsmacht)
 78. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (ouderschapsverlof en meerlingen)
 79. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement (rechtspositionele aspecten ambtenaren in algemene dienst van het Rijk)
 80. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2001-2002)
 81. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2002-2003)
 82. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement enz.
 83. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement etc. in verband met formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997-1999
 84. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement in verband met de rechtspositionele erkenning van andere relatievormen dan het huwelijk
 85. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (betreffende vakantie en betreffende ouderschapsverlof)
 86. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (centrales van overheidspersoneel overeengekomen pakket arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsmaatregelen 1992 voor de sector rijk)
 87. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2000-2001)
 88. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006)
 89. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1999-2000)
 90. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010)
 91. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (het onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering brengen van de overheidswerknemers in de sector Rijk)
 92. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (invoering WAO-conforme uitkering)
 93. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 94. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (onderbrengen overheidspersoneel in sector Rijk)
 95. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (opnemen bepalingen openbaar maken van nevenwerkzaamheden, melden van financiële belangen en effectentransacties en omgaan met vermoedens van misstanden)
 96. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (positie van topambtenaren binnen de Rijksdienst)
 97. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (rechtspositionele aanspraken)
 98. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (voortvloeiende uit de maatregelen gericht op de terugdringing van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen)
 99. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement en invoering van de Wet financiering loopbaanonderbreking)
 100. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (wijzigingen in de rechtspositie)
 101. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. betreffende vakantie
 102. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. in verband met het rechtspositioneel regelen van personele aspecten van reorganisaties
 103. Wijzigingsbesluit AMAR, enz (Akkoord arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid 1995-1997 sector Defensie)
 104. Wijzigingsbesluit Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975, enz.
 105. Wijzigingsbesluit Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, enz. (inzake aanpassing salaris Wet financiële voorzieningen privatisering ABP)
 106. Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (wijziging formulering en indeling gebreken en tekortkomingen, alsmede verzwaring van de daarbij behorende sancties)
 107. Wijzigingsbesluit Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren
 108. Wijzigingsbesluit Besluit personenchauffeurs defensie, enz. (uitvoeringsovereenkomst sector Defensie als gevolg van bovensectorale loonruimteovereenkomst 2015–2016)
 109. Wijzigingsbesluit Besluit van 27 mei 1986 (Stb. 310) (vervallen van de specifieke bepaling omtrent de vaststelling van de salarisschaal)
 110. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie ivm invoering algemene bestuursdienst
 111. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (1)
 112. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (2)
 113. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (3)
 114. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (4)
 115. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (5)
 116. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, enz.
 117. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, enz. (rechtspositie schoonmaakpersoneel en enkele wijzigingen van technische aard)
 118. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947
 119. Wijzigingsbesluit Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, enz.
 120. Wijzigingsbesluit Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, enz. (invoering van de WAO-conforme uitkering)
 121. Wijzigingsbesluit diverse rechtspositievoorschriften ivm invoering rekenkundig gemiddeld 36-urige werkweek in de sector Rijk
 122. Wijzigingsbesluit Inkomstenbesluit militairen en Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
 123. Wijzigingsbesluit ivm arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode van 1 april 1997 tot en met 31 mei 1999
 124. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (1)
 125. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (2)
 126. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)
 127. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (toegang van de regeling voor militaire ambtenaren en burgerambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Defensie)
 128. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)
 129. Wijzigingsbesluit Regeling wachtgelden uitkering bij privatisering (samenloop met uitkeringen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 130. Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel (ziektekostenverzekering voor gewezen militairen)
 131. Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (intrekking Arbeidsovereenkomst)
 132. Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (rechtspositie van plaatselijk bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland indienstgenomen werknemers op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht)
 133. Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (vernieuwing personeelsbeleid)
 134. Wijzigingsbesluit Rijkswachtgeldbesluit 1959
 135. Wijzigingsbesluit Rijkswachtgeldbesluit 1959, enz.
 136. Wijzigingsbesluit van bezoldigingsbedragen in bezoldigingswetten in verband met een wijziging in bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel per 1 april 1990, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Circulaire Ongewenste privécontacten rijksambtenaren
 2. Circulaire Rijksbrede handelwijze bij terugvordering

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland
  Tekst: tekst
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Ambtenarenwet BES
  Artikel: 1
 4. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
 5. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 6. Besluit beëindiging salarisregeling voor burgerleerkrachten bij het Ministerie van Defensie
 7. Besluit dienstreizen defensie
 8. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 9. Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996
  Artikelen: 1, 3
 10. Besluit rechtspositie College voor de rechten van de mens
  Artikel: 12
 11. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
  Artikel: 4
 12. Besluit uitoefening rechtspositionele bevoegdheden gerechtsambtenaren en ambtenaren bureau Raad voor de rechtspraak
  Artikelen: 1, 2
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsverhoudingen 1945 tot heden (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Rechtbanken)
  Bijlage: Basisselectiedocument zittende magistratuur
 18. Circulaire Ongewenste privécontacten rijksambtenaren
  Tekst: tekst
 19. Circulaire Ontslag of terugkeerrecht rijksambtenaren na een periode lidmaatschap Tweede Kamer of Europees Parlement
  Tekst: tekst
 20. Circulaire Rijksbrede handelwijze bij terugvordering
  Tekst: tekst
 21. Gemeentewet
  Bijlage: I
 22. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 99
 23. Kaderwet dienstplicht
  Artikel: 25
 24. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 25. Mandaatbesluit Defensie Dwangsommen 2013
  Artikel: 5
 26. Nevenwerkzaamheden rijksambtenaren
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 27. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
  Artikel: 4
 28. Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 18
 29. Regeling materieelbeheer rijksoverheid 2006
  Bijlage: 1
 30. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg
  Artikel: 2
 31. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016
  Artikel: 2
 32. Vaststelling selectielijst Kabinet der Koningin
  Bijlage: Inhoudsopgave
 33. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 4o
 34. Wet College voor de rechten van de mens
  Artikel: 18
 35. Wet instelling provincie Flevoland
  Artikel: 40
 36. Wet luchtvaart
  Artikel: 5.37
 37. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikelen: 25, 86, 89
 38. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 9
 39. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: II
 40. Wijzigingsbesluit Reglement I
  Artikel: XXI
 41. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek en Ambtenarenwet ivm verbod tot maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur
 42. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 43. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: VI

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-08-2016

 OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmaking
Aanhangig35375
Wijziging14-04-2016Stb. 2016, 14834105
Wijziging13-12-2010Stb. 2011, 432456
01-01-2020Wijziging11-12-2019
samen met
27-09-2019
samen met
17-04-2019
samen met
09-03-2017
samen met
12-07-2012
Stb. 2019, 483
samen met
Stb. 2019, 395
samen met
Stb. 2019, 173
samen met
Stb. 2017, 123
samen met
Stb. 2012, 313
35275
samen met
35089
samen met
35073
samen met
32550
samen met
32891
24-10-2019Stb. 2019, 385
28-07-2018 t/m 25-05-2018 1) Wijziging11-07-2018Stb. 2018, 2473493911-07-2018Stb. 2018, 248
01-05-2018Wijziging26-07-2017Stb. 2017, 3173458818-04-2018Stb. 2018, 119
01-01-2017Wijziging02-12-2015Stb. 2015, 4563416209-12-2016Stb. 2016, 503
01-08-2016 t/m 01-01-2016 2) Wijziging18-05-2016Stb. 2016, 2063419129-06-2016Stb. 2016, 270
01-07-2016Wijziging14-04-2016
samen met
14-04-2016
Stb. 2016, 148
samen met
Stb. 2016, 147
34105
samen met
33258
22-04-2016Stb. 2016, 196
01-01-2016Wijziging30-09-2015Stb. 2015, 3763407314-10-2015Stb. 2015, 377
Wijziging23-09-2015Stb. 2015, 3453380210-12-2015Stb. 2015, 526
01-01-2015Wijziging17-12-2014Stb. 2014, 5713391017-12-2014Stb. 2014, 576
Wijziging03-12-2014Stb. 2014, 4943389109-12-2014Stb. 2014, 521
01-04-2014Wijziging11-12-2013Stb. 2013, 5783324311-02-2014Stb. 2014, 93
01-07-2013Wijziging19-06-2013Stb. 2013, 2263345525-06-2013Stb. 2013, 258
01-01-2013Wijziging13-12-2012Stb. 2012, 6803302513-12-2012Stb. 2012, 681
Wijziging07-11-2011Stb. 2011, 5613254311-12-2012Stb. 2012, 646
01-10-2012Wijziging24-05-2012Stb. 2012, 2333238913-06-2012Stb. 2012, 276
Wijziging24-11-2011Stb. 2011, 5733246706-09-2012Stb. 2012, 414
01-07-2012Wijziging21-05-2012Stb. 2012, 2243306504-06-2012Stb. 2012, 251
01-01-2012Wijziging27-10-2011Stb. 2011, 5003286306-12-2011Stb. 2011, 592
22-06-2011Wijziging06-06-2011Stb. 2011, 2923241606-06-2011Stb. 2011, 292
01-01-2011 tot 10-10-2010 3) Wijziging16-12-2010Stb. 2010, 8303242816-12-2010Stb. 2010, 831
01-09-2010Wijziging22-04-2010Stb. 2010, 1753058508-06-2010Stb. 2010, 236
01-07-2010Wijziging11-12-2008Stb. 2009, 83122714-06-2010Stb. 2010, 225
27-02-2010Wijziging17-02-2010Stb. 2010, 723042417-02-2010Stb. 2010, 73
27-11-2009Wijziging29-10-2009Stb. 2009, 4863190529-10-2009Stb. 2009, 486
01-07-2009Wijziging25-06-2009Stb. 2009, 2653112425-06-2009Stb. 2009, 266
01-01-2009Wijziging29-12-2008Stb. 2008, 6003151429-12-2008Stb. 2008, 601
01-02-2007Wijziging09-09-2004Stb. 2004, 4932900802-11-2006Stb. 2006, 587
20-12-2006Wijziging20-11-2006Stb. 2006, 6473061406-12-2006Stb. 2006, 648
01-10-2006Wijziging07-07-2006Stb. 2006, 4153018621-09-2006Stb. 2006, 432
01-03-2006Wijziging22-12-2005Stb. 2005, 6952943622-12-2005Stb. 2005, 695
01-01-2006Wijziging20-10-2005Stb. 2005, 5712765909-12-2005Stb. 2005, 649
Wijziging06-10-2005Stb. 2005, 5253012409-12-2005Stb. 2005, 649
01-01-2005 t/m 01-01-2002 4) Wijziging09-09-2004Stb. 2004, 4932900809-09-2004Stb. 2004, 493
01-10-2004Wijziging05-02-2004Stb. 2004, 882899215-09-2004Stb. 2004, 479
01-01-2004Wijziging09-10-2003Stb. 2003, 3762896010-10-2003Stb. 2003, 386
01-05-2003Wijziging23-01-2003Stb. 2003, 602760223-01-2003Stb. 2003, 60
12-03-2003Wijziging16-01-2003Stb. 2003, 172838416-01-2003Stb. 2003, 18
19-02-2003 t/m 07-03-2002 5) Wijziging06-02-2003Stb. 2003, 562824308-02-2003Stb. 2003, 57
29-05-2002Wijziging07-02-2002Stb. 2002, 1482587709-04-2002Stb. 2002, 196
15-05-2002Wijziging30-01-2002Stb. 2002, 652769926-04-2002Stb. 2002, 208
07-03-2002Wijziging28-02-2002Stb. 2002, 1112775128-02-2002Stb. 2002, 112
01-02-2002Wijziging01-11-2001Stb. 2001, 5622762301-11-2001Stb. 2001, 562
01-01-2002Wijziging06-12-2001Stb. 2001, 5842787810-12-2001Stb. 2001, 621
Wijziging29-11-2001Stb. 2001, 6252766513-12-2001Stb. 2001, 682
01-09-2001Wijziging05-04-2001Stb. 2001, 1802641005-07-2001Stb. 2001, 337
15-07-2001Wijziging26-01-2001Stb. 2001, 702277504-07-2001Stb. 2001, 327
01-04-2001Wijziging13-12-2000Stb. 2001, 232703816-02-2001Stb. 2001, 100
01-02-2001Wijziging13-12-2000Stb. 2001, 322694713-12-2000Stb. 2001, 32
01-01-2000Wijziging27-03-1999Stb. 1999, 1852601103-11-1999Stb. 1999, 471
01-10-1999Wijziging03-04-1999Stb. 1999, 1902370606-09-1999Stb. 1999, 382
01-07-1999Wijziging27-03-1999Stb. 1999, 1852601101-06-1999Stb. 1999, 240
01-06-1999Wijziging19-04-1999Stb. 1999, 1942539219-05-1999Stb. 1999, 198
17-02-1999Wijziging28-01-1999Stb. 1999, 302583604-02-1999Stb. 1999, 40
01-12-1998Wijziging25-06-1998Stb. 1998, 4462342909-11-1998Stb. 1998, 622
01-01-1998Wijziging04-12-1997Stb. 1997, 7602512224-12-1997Stb. 1997, 805
Wijziging06-11-1997Stb. 1997, 5102528011-12-1997Stb. 1997, 581
Wijziging11-09-1997Stb. 1997, 4652478706-10-1997Stb. 1997, 466
13-06-1997Wijziging21-05-1997Stb. 1997, 2242457521-05-1997Stb. 1997, 224
01-03-1997Wijziging26-02-1997Stb. 1997, 962504726-02-1997Stb. 1997, 97
01-02-1997Wijziging10-10-1996Stb. 1996, 5252402314-01-1997Stb. 1997, 24
01-01-1997Wijziging29-11-1996Stb. 1996, 6192455414-12-1996Stb. 1996, 660
Wijziging29-11-1996Stb. 1996, 5902422013-12-1996Stb. 1996, 616
Wijziging03-07-1996Stb. 1996, 3782450303-07-1996Stb. 1996, 378
01-11-1996Wijziging03-07-1996Stb. 1996, 3912449803-07-1996Stb. 1996, 391
01-01-1996Wijziging20-12-1995Stb. 1995, 7042423120-12-1995Stb. 1995, 704
29-12-1995 t/m 01-01-1995 6) Wijziging21-12-1995Stb. 1995, 6912432621-12-1995Stb. 1995, 691
17-05-1995Wijziging26-04-1995Stb. 1995, 2502378026-04-1995Stb. 1995, 250
12-04-1995Wijziging09-03-1995Stb. 1995, 1842379209-03-1995Stb. 1995, 184
01-01-1995Wijziging15-12-1994Stb. 1994, 9162377519-12-1994Stb. 1994, 917
01-09-1994Wijziging02-03-1994Stb. 1994, 2302201402-03-1994Stb. 1994, 230
Wijziging23-12-1993Stb. 1993, 6902325802-03-1994Stb. 1994, 230
01-04-1994Wijziging09-12-1993Stb. 1993, 7252308807-01-1994Stb. 1994, 27
Wijziging08-11-1993Stb. 1993, 6012313025-02-1994Stb. 1994, 155
01-01-1994Wijziging23-12-1993Stb. 1993, 6902325823-12-1993Stb. 1993, 693
Wijziging23-12-1993
samen met
16-12-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 650
23258
samen met
22495
23-12-1993Stb. 1993, 693
Wijziging15-12-1993Stb. 1993, 6672308615-12-1993Stb. 1993, 667
Wijziging11-11-1993Stb. 1993, 6102289311-11-1993Stb. 1993, 610
Wijziging16-09-1993Stb. 1993, 5152209523-12-1993Stb. 1993, 693
29-12-1993Tekstplaatsing29-12-1993Stb. 1994, 5
10-09-1993Wijziging06-08-1993Stb. 1993, 4652231306-08-1993Stb. 1993, 465
01-04-1993Wijziging28-01-1993Stb. 1993, 752254128-01-1993Stb. 1993, 75
10-03-1993Wijziging28-01-1993Stb. 1993, 752254128-01-1993Stb. 1993, 75
01-12-1992Wijziging24-09-1992Stb. 1992, 5392237724-09-1992Stb. 1992, 539
01-07-1992Wijziging03-06-1992Stb. 1992, 2782196717-06-1992Stb. 1992, 299
01-01-1992Wijziging02-09-1991
samen met
06-06-1991
Stb. 1991, 444
samen met
Stb. 1991, 379
1999512-12-1991Stb. 1991, 701
Wijziging03-12-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 607
samen met
Stb. 1989, 490
1907720-02-1990Stb. 1990, 90
01-01-1991Wijziging21-12-1990Stb. 1990, 6562120721-12-1990Stb. 1990, 656
Wijziging28-06-1990Stb. 1990, 4032106317-12-1990Stb. 1990, 632
01-06-1990Wijziging30-05-1990Stb. 1990, 2222113530-05-1990Stb. 1990, 222
01-11-1989Wijziging25-10-1989Stb. 1989, 4802115126-10-1989Stb. 1989, 481
01-07-1989Wijziging28-12-1988Stb. 1988, 6651909508-05-1989Stb. 1989, 153
24-03-1989Wijziging20-04-1988Stb. 1988, 2302022428-12-1988Stb. 1988, 686
02-11-1988Wijziging20-04-1988Stb. 1988, 2291949501-10-1988Stb. 1988, 487
01-04-1988Wijziging03-12-1987Stb. 1987, 5911791607-01-1988Stb. 1988, 8
Wijziging26-11-1987Stb. 1987, 5331954526-11-1987Stb. 1987, 533
01-01-1985Wijziging30-08-1984Stb. 1984, 4041624701-10-1984Stb. 1984, 451
01-11-1984Wijziging26-09-1984Stb. 1984, 4611695524-10-1984Stb. 1984, 476
01-09-1984Wijziging27-06-1984Stb. 1984, 3021799127-06-1984Stb. 1984, 302
01-05-1984Wijziging10-03-1984Stb. 1984, 911752421-04-1984Stb. 1984, 129
10-06-1981Wijziging04-02-1981Stb. 1981, 351417815-05-1981Stb. 1981, 326
01-01-1981Wijziging20-11-1980Stb. 1980, 6461418223-12-1980Stb. 1980, 696
06-12-1978Wijziging17-10-1978Stb. 1978, 5641498817-10-1978Stb. 1978, 564
01-10-1976Wijziging08-09-1976Stb. 1976, 4731384708-09-1976Stb. 1976, 473
07-07-1976Wijziging02-06-1976Stb. 1976, 3211338702-06-1976Stb. 1976, 321
01-03-1974Wijziging13-12-1972Stb. 1972, 748993522-02-1974Stb. 1974, 70
31-10-1973Wijziging26-09-1973Stb. 1973, 4711124726-09-1973Stb. 1973, 471
10-02-1973Wijziging21-12-1973Stb. 1972, 7731203821-12-1973Stb. 1972, 773
01-10-1972Wijziging07-09-1972Stb. 1972, 4611080813-09-1972Stb. 1972, 462
19-04-1967Wijziging22-03-1967Stb. 1967, 197885322-03-1967Stb. 1967, 197
15-01-1966 t/m 01-01-1966Wijziging06-01-1966Stb. 1966, 6798006-01-1966Stb. 1966, 6
01-01-1966Wijziging06-01-1966Stb. 1966, 6798006-01-1966Stb. 1966, 6
15-04-1965Wijziging15-10-1964Stb. 1964, 392680802-04-1965Stb. 1965, 130
01-12-1964Wijziging25-07-1964Stb. 1964, 315711316-10-1964Stb. 1964, 393
01-06-1964Wijziging30-05-1963Stb. 1963, 312656008-05-1964Stb. 1964, 142
01-01-1964Wijziging28-03-1963Stb. 1963, 130664729-11-1963Stb. 1963, 487
01-07-1963Wijziging28-06-1962Stb. 1962, 258551926-06-1963Stb. 1963, 270
01-05-1958Wijziging23-01-1958Stb. 1958, 37388421-04-1958Stb. 1958, 199
01-01-1957Wijziging15-08-1955Stb. 1955, 396358506-12-1956Stb. 1956, 591
01-08-1956Wijziging31-05-1956Stb. 1956, 297415629-06-1956Stb. 1956, 355
01-08-1952Wijziging18-02-1966
samen met
12-06-1952
Stb. 1966, 86
samen met
Stb. 1952, 344
7171
samen met
1679
18-07-1952Stb. 1952, 418
15-02-1950Wijziging27-01-1950Stb. 1950, K 2287327-01-1950Stb. 1950, K 22
Wijziging27-01-1950Stb. 1950, K2287327-01-1950Stb. 1950, K22
01-07-1949Wijziging25-02-1949Stb. 1949, J 8793602-06-1949Stb. 1949, J 230
01-11-1937Wijziging11-09-1936Stb. 1936, 20514-12-1936Stb. 1936, 287
01-04-1937Wijziging11-09-1936Stb. 1936, 20514-12-1936Stb. 1936, 287
01-01-1937Wijziging11-09-1936Stb. 1936, 20514-12-1936Stb. 1936, 287
27-08-1936Wijziging17-07-1936Stb. 1936, 30617-07-1936Stb. 1936, 306
01-01-1934Wijziging01-11-1933Stb. 1933, 56227-12-1933Stb. 1933, 725
01-12-1933Wijziging17-11-1933Stb. 1933, 60017-11-1933Stb. 1933, 600
01-03-1933Nieuwe-regeling12-12-1929Stb. 1929, 53026-01-1933Stb. 1933, 32
Wijziging19-12-1931Stb. 1931, 51926-01-1933Stb. 1933, 32
01-09-1930Nieuwe-regeling12-12-1929Stb. 1929, 53007-01-1930Stb. 1930, 6
15-03-1930Nieuwe-regeling12-12-1929Stb. 1929, 53007-01-1930Stb. 1930, 6

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 21)

 2. Heeft betrekking op Artikel 22)

 3. Heeft betrekking op Artikel 23)

 4. Heeft betrekking op Artikel 24)

 5. Heeft betrekking op Artikel 25)

 6. Heeft betrekking op Artikel 26)

Terug naar begin van de pagina