Ziektewet

Geldend van 08-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingZW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001888
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 3. Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever
 4. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 5. Beleidsregel boete werkgevers ZW
 6. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 7. Beleidsregel boete werknemer 2017
 8. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
 9. Beleidsregel maatregelen UWV
 10. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2013
 11. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 12. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 13. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 14. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
 15. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 16. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 17. Besluit passende arbeid WW en ZW
 18. Besluit regels export uitkeringen
 19. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
 20. Besluit verhaal ziekengeld
 21. Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
 22. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 23. Controlevoorschriften Ziektewet 2010
 24. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 25. Goedkeuringsbesluit Besluit verhaal ziekengeld Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
 26. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 27. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
 28. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
 29. Regeling bepaling eerste werkdag
 30. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
 31. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 32. Regeling terugvordering geringe bedragen
 33. Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
 34. Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
 35. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 36. Remigratiebesluit
 37. SZW-intrekkingsregeling 2004
 38. SZW-intrekkingsregeling 2008
 39. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 40. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 41. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 42. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
 43. Ziekengeldreglement 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassing Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs (BZA)
  Tekst: tekst
 2. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XVI
 3. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  Artikel: 1
 4. Afspraken over de harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie, tweede tranche
  Bijlage: 2
 5. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen: 35, 45, 102
 6. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:10, 2:4, 3:1, 3:2, 4:1, 5:1, 5:1a
 7. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikelen: 106, 120, 120a
 8. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 9. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 10. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 11. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 12. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 1
 13. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 14. Belastingplan 2019
  Artikel: XXXVII
 15. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 16. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
  Bijlage: Het Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
 17. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016
 18. Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015
  Bijlage: bijlage
 19. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikelen: 1, 2
 20. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018
  Artikel: 4
 21. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017
  Artikel: 4
 22. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018
  Artikel: 4
 23. Beleidsregels Scholing 2016
  Artikel: 1
 24. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 25. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 26. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
  Artikel: 1
 27. Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
  Bijlage: bijlage
 28. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 29. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.1
 30. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
 31. Besluit UWV Onderzoekssubsidie ‘2014 – Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking’
  Bijlage: Themabesluit Subsidiethema ‘2014 – Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking’
 32. Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds
  Artikel: 3
 33. Besluit Wfsv
  Artikelen: 2.1, 2.13, 2.15a, 2.18, 2.5, 2.8
 34. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 3
 35. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
  Artikelen: 1, 3, 5
 36. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 37. Besluit beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen BES
  Artikel: 1
 38. Besluit bestrijding schadelijke organismen
  Artikel: 22
 39. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 1, 25b, 38
 40. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 5, 6, 7, 11
 41. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikelen: 5, 6, 7
 42. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
  Artikelen: 5, 7, 8, 11, 11b
 43. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikelen: 1, 5, 10
 44. Besluit ex artikel 12 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 1
 45. Besluit ex artikel 9 Algemene Ouderdomswet enz.
  Artikelen: 1, 3
 46. Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel
  Artikel: 11
 47. Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet
  Artikel: 3
 48. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 49. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.3.2.3
 50. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 51. Besluit passende arbeid WW en ZW
  Artikelen: 1, 2, 4, 5
 52. Besluit premiedifferentiatie wachtgeldverzekering sector Uitzendbedrijven 2003
  Artikelen: 4, 5, 6
 53. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2007
  Artikelen: 1, 2
 54. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2008
  Artikelen: 1, 2
 55. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2009
  Artikelen: 1, 2
 56. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2010
  Artikelen: 1, 2
 57. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2011
  Artikelen: 1, 2
 58. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2012
  Artikelen: 1, 2
 59. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2013
  Artikelen: 1, 2
 60. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2014
  Artikelen: 1, 2
 61. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2015
  Artikelen: 1, 2
 62. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2016
  Artikelen: 1, 2
 63. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2017
  Artikelen: 1, 2
 64. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2018
  Artikelen: 1, 2
 65. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2019
  Artikelen: 1, 2
 66. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 27
 67. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 2, 8
 68. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 11
 69. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 70. Besluit uitvoering voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 5
 71. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikelen: 7, 21
 72. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur ex artikel 23 Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 5
 73. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 74. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 75. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 76. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 77. Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
  Artikelen: 1, 3
 78. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 79. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 80. Buitengewoon verlof in verband met het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie
  Tekst: tekst
 81. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 82. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 734d
 83. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 54a, 62, 65, 69
 84. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
 85. Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en modelstageovereenkomsten
  Tekst: tekst
 86. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 87. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 88. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 89. Circulaire Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 90. Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 91. Circulaire Werkkostenregeling Appa, vervallen gratificatie voorzitter en aanpassing procedure bij ziekte voorzitter
  Tekst: tekst
 92. Controlevoorschriften Ziektewet 2010
  Artikel: 1
 93. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12h, 16, 23, 26, 27, 27a
 94. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 95. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 25, 31, 44
 96. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 1
 97. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: V
 98. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 4, 42, 44
 99. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 61, 62
 100. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: IV, LVI, LVII
  Hoofdstuk: 2
 101. Liquidatiewet ongevallenwetten
  Artikel: 6
 102. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 103. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 104. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1, 6
 105. Mandaatbesluit Uitvoering Ziektewet, artikel 62 Burgerlijk ambtenarenreglement defensie en artikel 120 Algemeen militair ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 1
 106. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: M
 107. Participatiewet
  Artikelen: 10b, 53, 60a
 108. Protocol Voorzieningen UWV 2019
  Bijlage: Protocol voorzieningen UWV 2019
 109. Regeling SUWI
  Artikel: 3.4
 110. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 3.2, 3.4
 111. Regeling bepaling eerste werkdag
  Artikel: 1
 112. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 6
 113. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 1, 2, 2a
 114. Regeling spaarloon politie
  Artikelen: 3, 11
 115. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 116. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
  Artikel: 1
 117. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikelen: 1, 4, 8
 118. Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering
  Artikel: 6
 119. Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
  Artikelen: 1, 3, 6
 120. Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
  Artikel: 8
 121. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
  Artikel: 9
 122. Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
  Artikelen: 1, 7
 123. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 49, 54h, 106, 108
 124. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Tekst: tekst
  Artikelen: 2, 3
 125. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Tekst: tekst
  Artikelen: 2, 3
 126. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 127. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Tekst: tekst
 128. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
 129. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikelen: 2:1, 3:22
 130. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikelen: 2:1, 3:22
 131. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 2:1, 3:22
 132. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 2:1, 3:22
 133. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikelen: 2:1, 3:22
 134. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
  Artikelen: 2:1, 3:22
 135. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikelen: 2:1, 3:22, 1
 136. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 3:22, 1
 137. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 2:1, 3:22, 1
 138. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikelen: 2:1, 3:22, 1
 139. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  Tekst: tekst
  Artikelen: 2, 3
 140. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Tekst: tekst
  Artikelen: 2, 3
 141. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 142. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 29
 143. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 29
 144. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
  Artikel: 13
 145. Reglement rechtstoestand tewerkgestelden
  Artikel: 49
 146. Remigratiewet
  Artikel: 6f
 147. Reparatiewet SZW 2011
  Artikelen: XXI, XXIb
 148. Reïntegratiebesluit
  Artikelen: 16, 17
 149. Rijkswachtgeldbesluit 1959
  Artikel: 6
 150. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: VII
 151. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XII
 152. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen: 1, 2, 6
 153. Spaarloonregeling politiepersoneel Justitie
  Artikelen: 3, 11
 154. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
  Bijlage: 1
 155. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 1
 156. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikelen: 10, 11
 157. Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet
  Artikel: 1
 158. Tijdelijk besluit experimenten Ziektewet
  Artikel: 2
 159. Tijdelijke regeling compensatie zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten bevallen in het tijdvak 7 mei 2005 tot 4 juni 2008
  Artikel: 1
 160. Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen
 161. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 7, 14g
 162. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 1, 2
 163. Uitkeringen Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZ) maandelijks opgeven
  Tekst: tekst
 164. Uitvoeringsbesluit WEB
  Artikel: 2b.1.1
 165. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel: 6.3
 166. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.13
 167. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 168. Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
  Artikel: 1a
 169. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 3.0, 3.6a
 170. Verplaatsingskostenbesluit 1989
  Artikel: 2
 171. Verrekening uitkeringen ingevolge ziektewet/wet arbeid en zorg
  Tekst: tekst
 172. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XXIII
 173. Verzamelwet SZW 2012
  Artikelen: XXIX, XXVI
 174. Verzamelwet SZW 2013
  Artikelen: XXV, XXVII
 175. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXXVI
 176. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXXIV
 177. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXXII
 178. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXXII
 179. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXXIII
 180. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: II
 181. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XIV
 182. Veteranenbesluit
  Artikel: 19
 183. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 184. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 185. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 186. WAO-conforme regeling
  Tekst: tekst
 187. Werkloosheidswet
  Artikelen: 11, 19, 24, 27, 27g, 37, 43, 55
 188. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.4
 189. Wet arbeid en zorg
  Artikelen: 3:13, 3:16, 3:17, 3:6
 190. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 7, 8, 16a, 20, 21, 54, 67a, 101f
 191. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:66, 3:17a, 3:21, 3:22, 3:3, 3:43, 3:67, 5.5.4, 5.5.8, 5.8.20, 8:6a, 6, 46, 59f, 59j
 192. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikelen: 3, 8
 193. Wet beperking export uitkeringen
  Artikelen: I, VIII
 194. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: I
 195. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: XVIII
 196. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 197. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 12
 198. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 16
 199. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 11
 200. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 2.2.1
 201. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: V
 202. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 24, 28, 38a, 56, 76, 115, 122f, 122p
  Paragraaf: 5
 203. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen: 28, 33
 204. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 2, 4, 14
 205. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: VIII
 206. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 207. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 208. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 209. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6
 210. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: XI
 211. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikelen: 15, 16, 17
 212. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 6, 7a, 19, 29g, 39b, 39c, 41, 43a, 65c, 98f
 213. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 121, 132, 170
 214. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 10a, 11, 12a, 35, 35g
 215. Wet op de medische keuringen
  Artikelen: 1, 4
 216. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 126, 138, 184
 217. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 84b, 96n
 218. Wet overgangsregeling Ziektewet
  Artikelen: 16, 17
 219. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 12, 30, 52, 54, 61
  Paragraaf: 2
 220. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 10, 25, 36, 41, 43, 83, 86, 90, 90a
 221. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 30a, 33, 73, 82a
 222. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 1.1
 223. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel: XVI
 224. Wet terugdringing ziekteverzuim
  Artikel: XXI
 225. Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
  Artikel: XXXIV
 226. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
  Artikel: III
 227. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 28
 228. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 19
 229. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: VII
 230. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: I
 231. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikelen: II, VIII
 232. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: IV
 233. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 234. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 8, 11, 23, 58, 96, 123a
 235. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: XIV
 236. Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld
  Artikel: II
 237. Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen
  Artikel: V
 238. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2001
  Tekst: tekst
 239. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2002
  Tekst: tekst
 240. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003
  Tekst: tekst
 241. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2004
  Tekst: tekst
 242. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: V
 243. Wijzigingswet Participatiewet, enz. (verplichten beschut werk, quotum arbeidsbeperkten en openstellen Praktijkroute)
  Artikel: IV
 244. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: IV
 245. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven vo)
  Artikel: VII
 246. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XXVII
 247. Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
  Artikelen: I, IX
 248. Wijzigingswet Ziektewet, enz.
 249. Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
  Artikelen: I, VII
 250. Ziekengeldreglement 2017
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 08-07-2019

 OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmaking
Aanhangig24447
Aanhangig34956
Aanhangig35275
Aanhangig35299
Wijziging24-04-2019Stb. 2019, 18535093
Wijziging27-03-2019Stb. 2019, 144
Wijziging24-01-2018Stb. 2018, 3732399
Wijziging24-01-2018Stb. 2018, 3631996
Wijziging09-03-2017Stb. 2017, 12332550
Wijziging08-03-2017Stb. 2017, 11034628
Wijziging16-01-2017
samen met
17-11-2016
Stb. 2017, 11
samen met
Stb. 2016, 444
34514
Wijziging17-11-2016
samen met
23-12-2015
Stb. 2016, 444
samen met
Stb. 2015, 547
34514
samen met
34194
Wijziging14-11-2016
samen met
26-11-2014
Stb. 2016, 471
samen met
Stb. 2014, 504
34528
samen met
33988
Wijziging05-11-2014
samen met
09-07-2014
Stb. 2014, 442
samen met
Stb. 2014, 280
33983
samen met
33841
Wijziging14-06-2014Stb. 2014, 21633818
Wijziging14-06-2014
samen met
06-06-2013
samen met
04-10-2012
Stb. 2014, 216
samen met
Stb. 2013, 214
samen met
Stb. 2012, 464
33818
samen met
33241
Wijziging23-12-2010Stb. 2010, 86732421
Wijziging29-11-2017
samen met
02-07-2009
Stb. 2017, 484
samen met
Stb. 2009, 287
34766
samen met
31869
Wijziging22-12-2005
samen met
10-11-2005
Stb. 2005, 710
samen met
Stb. 2005, 573
30318
samen met
30118
Wijziging23-12-2004
samen met
19-12-2003
Stb. 2004, 731
samen met
Stb. 2003, 555
29718
samen met
29231
Wijziging29-11-2001Stb. 2001, 62527665
Wijziging13-06-2002
samen met
13-12-2000
samen met
24-12-1997
Stb. 2002, 343
samen met
Stb. 2000, 561
samen met
Stb. 1997, 768
27093
samen met
25282
Wijziging26-02-1997Stb. 1997, 9625047
Wijziging08-02-1996Stb. 1996, 13424439
Wijziging15-12-1994
samen met
06-11-1986
Stb. 1994, 916
samen met
Stb. 1986, 567
23775
samen met
19383
01-01-2021Wijziging23-12-2010Stb. 2010, 8673242123-12-2010Stb. 2010, 868
01-07-2020Wijziging14-11-2018Stb. 2018, 4513496717-11-2018Stb. 2018, 452
01-01-2020Wijziging29-05-2019Stb. 2019, 2193507411-07-2019Stb. 2019, 266
08-07-2019Wijziging02-07-2009Stb. 2009, 2873186902-07-2009Stb. 2009, 287
01-07-2019Wijziging25-01-2017Stb. 2017, 243457312-04-2017Stb. 2017, 185
01-01-2019Wijziging17-10-2018Stb. 2018, 4243497708-11-2018Stb. 2018, 425
Wijziging17-10-2018
samen met
14-11-2016
Stb. 2018, 424
samen met
Stb. 2016, 471
34977
samen met
34528
08-11-2018Stb. 2018, 425
23-11-2018Wijziging17-10-2018Stb. 2018, 4243497708-11-2018Stb. 2018, 425
01-07-2018Wijziging29-11-2017Stb. 2017, 4843476606-12-2017Stb. 2017, 485
01-01-2018Wijziging29-11-2017Stb. 2017, 4843476606-12-2017Stb. 2017, 485
01-10-2017Wijziging16-01-2017Stb. 2017, 783457722-09-2017Stb. 2017, 354
01-07-2017Wijziging25-01-2017Stb. 2017, 243457312-04-2017Stb. 2017, 185
01-04-2017Wijziging14-11-2016Stb. 2016, 4713452826-11-2016Stb. 2016, 472
Wijziging14-11-2016
samen met
26-11-2014
Stb. 2016, 471
samen met
Stb. 2014, 504
34528
samen met
33988
26-11-2016Stb. 2016, 472
01-02-2017Wijziging17-11-2016Stb. 2016, 4443451416-01-2017
samen met
08-12-2016
Stb. 2017, 11
samen met
Stb. 2016, 498
01-01-2017Wijziging14-12-2016Stb. 2016, 5193457814-12-2016Stb. 2016, 520
Wijziging14-11-2016Stb. 2016, 4713452826-11-2016Stb. 2016, 472
Wijziging23-08-2016Stb. 2016, 3183439627-10-2016Stb. 2016, 421
Wijziging01-06-2016Stb. 2016, 2213433608-06-2016Stb. 2016, 222
08-12-2016 t/m 01-01-2016 1) Wijziging14-11-2016Stb. 2016, 4713452826-11-2016Stb. 2016, 472
01-08-2016 t/m 01-01-2015 2) Wijziging18-05-2016Stb. 2016, 2063419129-06-2016Stb. 2016, 270
01-07-2016Wijziging30-09-2015Stb. 2015, 3763407314-10-2015Stb. 2015, 377
01-05-2016Wijziging03-02-2016Stb. 2016, 453403608-04-2016Stb. 2016, 166
01-01-2016Wijziging23-12-2015Stb. 2015, 5473419423-12-2015Stb. 2015, 548
Wijziging25-11-2015Stb. 2015, 4643427302-12-2015Stb. 2015, 465
Wijziging30-09-2015Stb. 2015, 3763407314-10-2015Stb. 2015, 377
11-12-2015 t/m 01-07-2015 3) Wijziging25-11-2015Stb. 2015, 4643427302-12-2015Stb. 2015, 465
01-07-2015Wijziging26-11-2014Stb. 2014, 5043398810-12-2014Stb. 2014, 516
Wijziging14-06-2014Stb. 2014, 2163381810-07-2014Stb. 2014, 274
01-03-2015Wijziging01-12-2011Stb. 2011, 6183301522-02-2012Stb. 2012, 80
01-01-2015Wijziging03-12-2014Stb. 2014, 4943389109-12-2014Stb. 2014, 521
Wijziging26-11-2014Stb. 2014, 5043398810-12-2014Stb. 2014, 516
Wijziging05-11-2014Stb. 2014, 4423398314-11-2014Stb. 2014, 443
Wijziging02-07-2014Stb. 2014, 2703316104-07-2014Stb. 2014, 271
Wijziging02-07-2014Stb. 2014, 2693380104-07-2014Stb. 2014, 271
t/m 01-01-2012 4) Wijziging19-06-2014Stb. 2014, 2383316230-09-2014Stb. 2014, 346
18-07-2014Wijziging14-06-2014Stb. 2014, 2163381810-07-2014Stb. 2014, 274
01-07-2014Wijziging01-12-2011Stb. 2011, 6183301501-12-2011Stb. 2011, 618
01-04-2014Wijziging11-12-2013Stb. 2013, 5783324311-02-2014Stb. 2014, 93
19-03-2014Wijziging07-02-2013Stb. 2013, 763301711-02-2014Stb. 2014, 83
06-01-2014Wijziging09-10-2013Stb. 2013, 4053357928-11-2013Stb. 2013, 494
Wijziging10-07-2013Stb. 2013, 3163355528-11-2013Stb. 2013, 494
01-01-2014Wijziging09-10-2013Stb. 2013, 4053357925-11-2013Stb. 2013, 497
Wijziging19-06-2013Stb. 2013, 2363355614-06-2013Stb. 2013, 261
Wijziging04-10-2012Stb. 2012, 4643324106-06-2013
samen met
13-10-2012
Stb. 2013, 214
samen met
Stb. 2012, 483
01-07-2013 t/m 01-01-2013 5) Wijziging19-06-2013Stb. 2013, 2363355614-06-2013Stb. 2013, 261
Wijziging19-06-2013Stb. 2013, 2263345525-06-2013Stb. 2013, 258
01-06-2013Wijziging20-12-2012Stb. 2012, 6753332722-05-2013Stb. 2013, 186
01-01-2013Wijziging20-12-2012Stb. 2012, 6823245020-12-2012Stb. 2012, 684
Wijziging20-12-2012Stb. 2012, 6753332720-12-2012Stb. 2012, 676
Wijziging04-10-2012Stb. 2012, 4643324113-10-2012Stb. 2012, 483
Wijziging04-10-2012Stb. 2012, 4623320711-10-2012Stb. 2012, 498
Wijziging02-08-2012Stb. 2012, 36112-07-2012Stb. 2012, 329
Wijziging01-12-2011Stb. 2011, 6183301504-10-2012Stb. 2012, 455
Wijziging06-06-2011Stb. 2011, 2883213106-02-2012Stb. 2012, 45
28-12-2012Wijziging27-09-2012Stb. 2012, 6573313327-09-2012Stb. 2012, 657
01-04-2012Wijziging08-12-2011Stb. 2012, 23284608-03-2012Stb. 2012, 109
01-03-2012Wijziging23-12-2010Stb. 2010, 8673242122-02-2012Stb. 2012, 80
01-01-2012Wijziging22-12-2011Stb. 2011, 6703282622-12-2011Stb. 2011, 671
Wijziging22-12-2011Stb. 2011, 6503281522-12-2011Stb. 2011, 651
Wijziging22-12-2011Stb. 2011, 6453270122-12-2011Stb. 2011, 645
t/m 01-07-2011 6) Wijziging01-12-2011Stb. 2011, 6183301512-12-2011Stb. 2011, 619
Wijziging23-12-2010Stb. 2011, 93238326-02-2011Stb. 2011, 121
01-07-2011Wijziging06-06-2011Stb. 2011, 2993246414-06-2011Stb. 2011, 300
Wijziging23-12-2010Stb. 2010, 8673242114-06-2011Stb. 2011, 300
Wijziging16-12-2010Stb. 2010, 8383252016-12-2010Stb. 2010, 838
01-01-2011Wijziging23-12-2010Stb. 2010, 8673242123-12-2010Stb. 2010, 868
t/m 08-07-2009 7) Wijziging16-12-2010Stb. 2010, 8383252023-12-2010Stb. 2010, 839
tot 10-10-2010 8) Wijziging16-12-2010Stb. 2010, 8303242816-12-2010Stb. 2010, 831
Wijziging13-12-2010Stb. 2010, 8403243523-12-2010Stb. 2010, 877
10-10-2010Wijziging17-05-2010Stb. 2010, 3503195930-09-2010Stb. 2010, 389
01-10-2010Wijziging11-03-2010Stb. 2010, 1463196824-06-2010Stb. 2010, 252
27-02-2010Wijziging17-02-2010Stb. 2010, 723042417-02-2010Stb. 2010, 73
01-01-2010Wijziging17-12-2009Stb. 2009, 5963203723-12-2009Stb. 2009, 623
Wijziging03-12-2009Stb. 2009, 5893195517-12-2009Stb. 2009, 590
Wijziging03-12-2009Stb. 2009, 5803178015-12-2009Stb. 2009, 581
22-12-2009Wijziging03-12-2009Stb. 2009, 5423184403-12-2009Stb. 2009, 542
01-12-2009Wijziging25-06-2009Stb. 2009, 3903189304-09-2009Stb. 2009, 391
01-10-2009Wijziging01-07-2009Stb. 2009, 2823177501-07-2009Stb. 2009, 283
Wijziging18-06-2009Stb. 2009, 3843175118-06-2009Stb. 2009, 384
01-08-2009Wijziging02-07-2009Stb. 2009, 3183181118-07-2009Stb. 2009, 319
08-07-2009Wijziging02-07-2009Stb. 2009, 2873186902-07-2009Stb. 2009, 288
01-07-2009Wijziging25-06-2009Stb. 2009, 2653112425-06-2009Stb. 2009, 266
01-04-2009Wijziging29-12-2008Stb. 2009, 1523171329-12-2008Stb. 2009, 152
25-03-2009Wijziging05-02-2009Stb. 2009, 1083090710-03-2009Stb. 2009, 135
01-01-2009Wijziging29-12-2008Stb. 2008, 6003151429-12-2008Stb. 2008, 601
19-12-2008Wijziging04-12-2008Stb. 2008, 5103158604-12-2008Stb. 2008, 510
01-11-2008Wijziging11-09-2008Stb. 2008, 4143135708-10-2008Stb. 2008, 415
13-06-2008Wijziging22-05-2008Stb. 2008, 1993108722-05-2008Stb. 2008, 199
04-06-2008Wijziging29-05-2008Stb. 2008, 1923136629-05-2008Stb. 2008, 192
01-05-2008Wijziging29-11-2001Stb. 2001, 6252766523-08-2007Stb. 2007, 305
01-01-2008Wijziging12-12-2007Stb. 2007, 5553097014-12-2007Stb. 2007, 556
Wijziging12-12-2007Stb. 2007, 553
rectificatie in
Stb. 2007, 553
3090914-12-2007Stb. 2007, 554
Wijziging29-11-2007Stb. 2007, 5513122914-12-2007Stb. 2007, 552
01-05-2007Wijziging30-11-2006Stb. 2006, 7033068215-12-2006Stb. 2006, 704
Wijziging28-06-2006Stb. 2006, 3033037028-06-2006Stb. 2006, 304
01-01-2007Wijziging14-12-2006Stb. 2006, 6823080414-12-2006Stb. 2006, 682
Wijziging30-11-2006Stb. 2006, 7033068215-12-2006Stb. 2006, 704
Wijziging30-11-2006Stb. 2006, 6733055211-12-2006Stb. 2006, 675
23-12-2006 t/m 01-01-2001 9) Wijziging30-11-2006Stb. 2006, 7033068215-12-2006Stb. 2006, 704
01-10-2006Wijziging28-06-2006Stb. 2006, 3033037028-06-2006Stb. 2006, 304
08-03-2006Wijziging06-10-2005Stb. 2005, 5302899520-10-2005Stb. 2005, 531
01-01-2006Wijziging22-12-2005Stb. 2005, 7183022322-12-2005Stb. 2005, 719
Wijziging22-12-2005Stb. 2005, 7083023822-12-2005Stb. 2005, 709
Wijziging22-12-2005Stb. 2005, 7083023815-12-2005Stb. 2005, 717
Wijziging15-12-2005Stb. 2005, 6833030615-12-2005Stb. 2005, 683
Wijziging10-11-2005Stb. 2005, 5733011809-12-2005Stb. 2005, 649
Wijziging06-10-2005Stb. 2005, 5253012409-12-2005Stb. 2005, 649
Wijziging16-12-2004Stb. 2005, 372953115-12-2005Stb. 2005, 717
Wijziging24-06-2004Stb. 2004, 3112821918-10-2004Stb. 2004, 548
29-12-2005Wijziging22-12-2005Stb. 2005, 7103031822-12-2005Stb. 2005, 711
Wijziging22-12-2005Stb. 2005, 7103031802-12-2005Stb. 2005, 619
Wijziging10-11-2005Stb. 2005, 5733011802-12-2005Stb. 2005, 619
01-09-2005Wijziging03-02-2005Stb. 2005, 652782615-04-2005Stb. 2005, 206
01-07-2005Wijziging07-04-2005Stb. 2005, 2022981406-06-2005Stb. 2005, 298
01-03-2005Wijziging23-12-2004Stb. 2004, 7312971823-12-2004Stb. 2004, 732
Wijziging19-12-2003Stb. 2003, 5552923123-12-2004Stb. 2004, 732
01-01-2005Wijziging23-12-2004Stb. 2004, 7202967723-12-2004Stb. 2004, 721
Wijziging23-12-2004Stb. 2004, 7172957423-12-2004Stb. 2004, 718
Wijziging09-09-2004Stb. 2004, 4932900809-09-2004Stb. 2004, 493
Wijziging23-12-2004
samen met
22-04-2004
Stb. 2004, 700
samen met
Stb. 2004, 306
29822
samen met
28168
16-12-2004Stb. 2004, 701
30-12-2004Wijziging23-12-2004Stb. 2004, 7312971823-12-2004Stb. 2004, 732
01-03-2004Wijziging10-12-2003Stb. 2003, 5242898319-12-2003Stb. 2003, 525
01-01-2004Wijziging19-12-2003Stb. 2003, 5552923119-12-2003Stb. 2003, 556
Wijziging19-12-2003Stb. 2003, 5442897819-12-2003Stb. 2003, 545
Wijziging09-10-2003Stb. 2003, 3762896010-10-2003Stb. 2003, 386
01-09-2003Wijziging12-06-2003Stb. 2003, 23925-06-2003Stb. 2003, 272
Wijziging05-06-2003Stb. 2003, 2382309525-06-2003Stb. 2003, 272
01-03-2003Wijziging14-11-2002Stb. 2002, 5842787324-02-2003Stb. 2003, 72
Wijziging20-06-2002Stb. 2002, 3302818924-02-2003Stb. 2003, 72
01-04-2002Wijziging29-11-2001Stb. 2001, 6282767813-12-2001Stb. 2001, 685
Wijziging29-11-2001Stb. 2001, 6252766513-12-2001Stb. 2001, 682
01-01-2002Wijziging20-12-2001Stb. 2001, 6952768620-12-2001Stb. 2001, 696
Wijziging20-12-2001Stb. 2001, 6922789720-12-2001Stb. 2001, 693
Wijziging29-11-2001Stb. 2001, 6282767813-12-2001Stb. 2001, 685
Wijziging29-11-2001Stb. 2001, 6252766513-12-2001Stb. 2001, 682
Wijziging27-09-2001Stb. 2001, 4812747227-09-2001Stb. 2001, 481
29-12-2001Wijziging20-12-2001Stb. 2001, 6952768620-12-2001Stb. 2001, 695
01-12-2001Wijziging16-11-2001Stb. 2001, 5682720820-11-2001Stb. 2001, 569
01-04-2001Wijziging23-11-2000Stb. 2000, 4962697520-03-2001Stb. 2001, 144
01-02-2001Wijziging24-12-1998
samen met
26-02-1997
Stb. 1998, 742
samen met
Stb. 1997, 96
26239
samen met
25047
14-10-2000Stb. 2000, 462
01-01-2001Wijziging21-12-2000Stb. 2000, 6272724821-12-2000Stb. 2000, 627
Wijziging13-12-2000
samen met
24-12-1997
Stb. 2000, 561
samen met
Stb. 1997, 768
27093
samen met
25282
17-07-1999Stb. 1999, 354
Wijziging26-09-1996Stb. 1996, 4782460622-07-2000Stb. 2000, 341
01-07-2000Wijziging20-01-2000Stb. 2000, 402399331-05-2000Stb. 2000, 237
01-05-2000Wijziging22-12-1999Stb. 1999, 5952606328-01-2000Stb. 2000, 54
01-01-2000Wijziging22-12-1999Stb. 1999, 5942681222-12-1999Stb. 1999, 594
Wijziging27-05-1999Stb. 1999, 2502575711-06-1999Stb. 1999, 251
24-12-1999 t/m 01-01-1999 10) Wijziging15-12-1999Stb. 1999, 5642672215-12-1999Stb. 1999, 564
01-11-1999Wijziging18-03-1999Stb. 1999, 1842587925-10-1999Stb. 1999, 450
01-07-1999Wijziging27-03-1999Stb. 1999, 1852601101-06-1999Stb. 1999, 240
21-01-1999Tekstplaatsing21-01-1999Stb. 1999, 22
01-01-1999Wijziging24-12-1998Stb. 1998, 7412625702-06-1998Stb. 1998, 332
Wijziging09-04-1998Stb. 1998, 2782566124-06-1998Stb. 1998, 386
31-12-1998 t/m 01-01-1998 11) Wijziging24-12-1998Stb. 1998, 7422623924-12-1998Stb. 1998, 742
01-10-1998Wijziging11-06-1998Stb. 1998, 4122561815-09-1998Stb. 1998, 554
01-08-1998Wijziging09-04-1998Stb. 1998, 2782566124-06-1998Stb. 1998, 386
01-07-1998Wijziging23-04-1998Stb. 1998, 2902547819-06-1998Stb. 1998, 369
Wijziging26-03-1998
samen met
24-12-1997
Stb. 1998, 203
samen met
Stb. 1997, 789
24233
samen met
25641
02-04-1998Stb. 1998, 204
15-05-1998 t/m 01-01-1992 12) Wijziging29-04-1998Stb. 1998, 2672587329-04-1998Stb. 1998, 267
01-04-1998Wijziging24-12-1997Stb. 1997, 7732518921-02-1998Stb. 1998, 127
02-01-1998Wijziging24-12-1997Stb. 1997, 7892564124-12-1997Stb. 1997, 789
01-01-1998Wijziging24-12-1997Stb. 1997, 7682528224-12-1997Stb. 1997, 769
Wijziging17-12-1997Stb. 1997, 6602540719-12-1997Stb. 1997, 746
Wijziging11-09-1997Stb. 1997, 4652478706-10-1997Stb. 1997, 466
Wijziging24-12-1997
samen met
24-04-1997
Stb. 1997, 794
samen met
Stb. 1997, 178
25415
samen met
24776
02-09-1997Stb. 1997, 391
31-12-1997 t/m 01-03-1996 13) Wijziging24-12-1997Stb. 1997, 7892564124-12-1997Stb. 1997, 789
01-05-1997Wijziging24-04-1997Stb. 1997, 1782477624-04-1997Stb. 1997, 178
01-04-1997Wijziging14-11-1996Stb. 1996, 5622477010-01-1997Stb. 1997, 37
Wijziging08-02-1996Stb. 1996, 1342443910-01-1997Stb. 1997, 37
01-03-1997Wijziging24-12-1998
samen met
26-02-1997
Stb. 1998, 742
samen met
Stb. 1997, 96
26239
samen met
25047
26-02-1997Stb. 1997, 97
01-01-1997Wijziging21-12-1995Stb. 1995, 6962425821-12-1995Stb. 1995, 696
Wijziging21-12-1995
samen met
21-12-1995
Stb. 1995, 696
samen met
Stb. 1995, 691
24258
samen met
24326
21-12-1995Stb. 1995, 691
02-10-1996Wijziging26-09-1996Stb. 1996, 4782460626-09-1996Stb. 1996, 479
01-08-1996Wijziging25-04-1996
samen met
08-02-1996
Stb. 1996, 248
samen met
Stb. 1996, 134
23909
samen met
24439
04-06-1996Stb. 1996, 295
Wijziging21-12-1995Stb. 1995, 6902416904-06-1996Stb. 1996, 295
Wijziging21-12-1995Stb. 1995, 6902416910-06-1996Stb. 1996, 305
01-03-1996Wijziging08-02-1996Stb. 1996, 1342443919-02-1996Stb. 1996, 141
01-01-1996Wijziging23-11-1995Stb. 1995, 5982364604-12-1995Stb. 1995, 600
Wijziging02-11-1995Stb. 1995, 5602422120-12-1995Stb. 1995, 689
Wijziging12-04-1995Stb. 1995, 2002261412-04-1995Stb. 1995, 201
29-12-1995Wijziging21-12-1995
samen met
21-12-1995
Stb. 1995, 696
samen met
Stb. 1995, 691
24258
samen met
24326
21-12-1995Stb. 1995, 691
17-05-1995Wijziging26-04-1995Stb. 1995, 2502378026-04-1995Stb. 1995, 250
01-01-1995Wijziging21-12-1995
samen met
15-12-1994
Stb. 1995, 691
samen met
Stb. 1994, 916
24326
samen met
23775
19-12-1994Stb. 1994, 917
01-07-1994Wijziging22-12-1993Stb. 1993, 7502289922-12-1993Stb. 1993, 751
01-01-1994Wijziging23-12-1993Stb. 1993, 6902325823-12-1993Stb. 1993, 693
Wijziging22-12-1993Stb. 1993, 7502289922-12-1993Stb. 1993, 751
Wijziging23-12-1993
samen met
16-12-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 650
23258
samen met
22495
23-12-1993Stb. 1993, 693
01-03-1993Wijziging23-11-1992Stb. 1992, 6752234923-11-1992Stb. 1992, 675
01-01-1993Wijziging23-12-1992Stb. 1992, 7322287523-12-1992Stb. 1992, 732
Wijziging26-02-1992Stb. 1992, 822222809-09-1992Stb. 1992, 495
01-03-1992Wijziging26-02-1992Stb. 1992, 822222826-02-1992Stb. 1992, 83
01-04-1991Wijziging15-05-1991
samen met
13-12-1990
Stb. 1991, 260
samen met
Stb. 1990, 605
1789713-12-1990Stb. 1990, 605
01-01-1991Wijziging28-06-1990Stb. 1990, 4032106317-12-1990Stb. 1990, 632
29-06-1990Wijziging30-05-1990Stb. 1990, 3162121330-05-1990Stb. 1990, 316
01-06-1990Wijziging30-05-1990Stb. 1990, 2222113530-05-1990Stb. 1990, 222
02-03-1990Wijziging22-02-1990Stb. 1990, 982110622-02-1990Stb. 1990, 98
01-01-1990Wijziging20-12-1989Stb. 1989, 5852121820-12-1989Stb. 1989, 585
Wijziging20-12-1989
samen met
27-04-1989
Stb. 1989, 585
samen met
Stb. 1989, 127
21218
samen met
20855
27-04-1989Stb. 1989, 123
Wijziging27-04-1989Stb. 1989, 1272085527-04-1989Stb. 1989, 127
Wijziging28-12-1988Stb. 1988, 6552085428-12-1988Stb. 1988, 656
01-01-1989Wijziging28-12-1988Stb. 1988, 6552085428-12-1988Stb. 1988, 656
Wijziging16-06-1988Stb. 1988, 3051977501-12-1988Stb. 1988, 542
15-07-1988Wijziging30-06-1988Stb. 1988, 3102001030-06-1988Stb. 1988, 310
30-04-1988Wijziging11-02-1988Stb. 1988, 771980320-04-1988Stb. 1988, 172
01-01-1988Wijziging24-12-1987Stb. 1987, 6291958624-12-1987Stb. 1987, 629
Wijziging26-11-1987Stb. 1987, 5601991026-11-1987Stb. 1987, 560
01-07-1987Wijziging11-06-1987Stb. 1987, 2811977811-06-1987Stb. 1987, 281
13-03-1987Tekstplaatsing13-03-1987Stb. 1987, 88
01-01-1987Wijziging18-12-1986Stb. 1986, 6391973529-12-1986Stb. 1986, 700
Wijziging06-11-1986Stb. 1986, 5681960626-11-1986Stb. 1986, 597
Wijziging06-11-1986
samen met
06-11-1986
Stb. 1986, 568
samen met
Stb. 1986, 567
19606
samen met
19383
26-11-1986Stb. 1986, 597
Wijziging21-05-1986Stb. 1986, 2761653013-11-1986Stb. 1986, 580
01-07-1986Wijziging16-05-1986Stb. 1986, 3001738416-06-1986Stb. 1986, 346
01-01-1986Wijziging03-04-1985Stb. 1985, 2011875203-04-1985Stb. 1985, 201
01-05-1985Wijziging03-04-1985Stb. 1985, 2011875203-04-1985Stb. 1985, 201
01-08-1984Wijziging05-07-1984Stb. 1984, 30905-07-1984Stb. 1984, 309
01-07-1982Wijziging04-06-1981Stb. 1981, 3701569708-01-1982Stb. 1982, 31
01-01-1982Wijziging17-12-1981Stb. 1981, 7601711417-12-1981Stb. 1981, 760
01-01-1980Wijziging20-12-1979Stb. 1979, 7101569620-12-1979Stb. 1979, 710
Wijziging11-04-1979Stb. 1979, 3041450501-08-1979Stb. 1979, 473
28-12-1979 t/m 01-01-1978Wijziging20-12-1979Stb. 1979, 7081570620-12-1979Stb. 1979, 708
01-07-1979Wijziging04-04-1979Stb. 1979, 2381449104-04-1979Stb. 1979, 238
12-01-1978Wijziging14-12-1977Stb. 1977, 6701428014-12-1977Stb. 1977, 670
01-01-1978Wijziging20-12-1979Stb. 1979, 7081570620-12-1979Stb. 1979, 708
01-10-1976Wijziging08-09-1976Stb. 1976, 4731384708-09-1976Stb. 1976, 473
01-09-1976Wijziging23-06-1976Stb. 1976, 3771365523-06-1976Stb. 1976, 377
Wijziging23-06-1976Stb. 1976, 33723-06-1976Stb. 1976, 337
26-07-1976Wijziging08-04-1976Stb. 1976, 3971141622-06-1976Stb. 1976, 342
Wijziging08-04-1976Stb. 1976, 2291141622-06-1976Stb. 1976, 342
17-05-1976Wijziging24-03-1976Stb. 1976, 2211350724-03-1976Stb. 1976, 221
01-01-1975Wijziging20-11-1974Stb. 1974, 7021291020-11-1974Stb. 1974, 702
01-07-1973Wijziging22-01-1975Stb. 1975, 411243822-01-1975Stb. 1975, 41
01-01-1973Wijziging07-04-1971Stb. 1971, 2141024507-12-1972Stb. 1972, 685
01-08-1971Wijziging31-03-1971Stb. 1971, 4221075331-03-1971Stb. 1971, 422
01-05-1971Wijziging23-04-1971Stb. 1971, 2411116823-04-1971Stb. 1971, 241
01-10-1970Wijziging14-09-1970Stb. 1970, 4201019614-09-1970Stb. 1970, 420
25-09-1967Tekstplaatsing25-09-1967Stb. 1967, 473
01-07-1967Wijziging20-07-1967Stb. 1967, 396914120-07-1967Stb. 1967, 396
Wijziging02-02-1967Stb. 1967, 103863820-04-1967Stb. 1967, 213
Wijziging02-02-1967Stb. 1967, 103863815-01-1967Stb. 1967, 105
Wijziging20-07-1967
samen met
02-02-1967
samen met
18-02-1966
Stb. 1967, 396
samen met
Stb. 1967, 103
samen met
Stb. 1966, 85
9141
samen met
8638
samen met
7171
15-01-1967Stb. 1967, 105
Wijziging18-02-1966Stb. 1966, 85717115-01-1966Stb. 1966, 105
01-01-1966Wijziging31-07-1965Stb. 1965, 378773727-10-1965Stb. 1965, 447
Wijziging15-10-1964Stb. 1964, 392680817-12-1965Stb. 1965, 557
01-05-1965Wijziging27-01-1950Stb. 1950, K 2287318-04-1963Stb. 1963, 111
01-04-1965Wijziging10-03-1965Stb. 1965, 107795110-03-1965Stb. 1965, 107
01-01-1965Wijziging10-12-1964Stb. 1964, 484773518-12-1964Stb. 1964, 543
01-01-1964Wijziging13-12-1963Stb. 1963, 556744013-12-1963Stb. 1963, 556
01-09-1962Wijziging31-07-1961Stb. 1961, 238436110-08-1962Stb. 1962, 309
21-03-1962Wijziging08-12-1961Stb. 1961, 482637208-12-1961Stb. 1961, 482
01-10-1961Wijziging31-07-1961Stb. 1961, 262630104-09-1961Stb. 1961, 297
15-09-1960Wijziging28-07-1960Stb. 1960, 346593828-07-1960Stb. 1960, 346
20-07-1960 t/m 01-01-1960Wijziging07-07-1960Stb. 1960, 265585407-07-1960Stb. 1960, 265
16-05-1960Wijziging06-04-1960Stb. 1960, 145586506-04-1960Stb. 1960, 145
01-01-1960Wijziging07-07-1960Stb. 1960, 265585407-07-1960Stb. 1960, 265
01-06-1959Wijziging04-03-1959Stb. 1959, 66527415-05-1959Stb. 1959, 173
01-01-1959Wijziging19-11-1958Stb. 1958, 565525119-11-1958Stb. 1958, 565
01-08-1957Wijziging04-07-1957Stb. 1957, 219468120-07-1957Stb. 1957, 267
01-01-1957Wijziging27-03-1957Stb. 1957, 117456727-03-1957Stb. 1957, 117
Wijziging14-06-1956Stb. 1956, 343143014-06-1956Stb. 1956, 343
Wijziging14-06-1956Stb. 1956, 343143013-07-1956Stb. 1956, 413
Wijziging15-08-1955Stb. 1955, 396358506-12-1956Stb. 1956, 591
01-01-1955Wijziging12-01-1955Stb. 1955, 8378412-01-1955Stb. 1955, 8
01-01-1954Wijziging03-02-1954Stb. 1954, 59329403-02-1954Stb. 1954, 59
Wijziging24-12-1953Stb. 1953, 578303424-12-1953Stb. 1953, 594
22-06-1953Wijziging03-06-1953Stb. 1953, 281290803-06-1953Stb. 1953, 281
01-01-1953Tekstplaatsing22-09-1952Stb. 1952, 47418-07-1952Stb. 1952, 420
Wijziging12-06-1952Stb. 1952, 343167918-07-1952Stb. 1952, 420
01-07-1952Wijziging09-09-1949Stb. 1949, J 42330-10-1951Stb. 1951, 466
31-05-1952Wijziging23-04-1952Stb. 1952, 21623-04-1952Stb. 1952, 216
02-07-1951Wijziging28-06-1951Stb. 1951, 253217028-06-1951Stb. 1951, 254
24-01-1951Wijziging29-12-1950Stb. 1950, K 664196629-12-1950Stb. 1950, K 664
02-01-1951Wijziging21-12-1950Stb. 1950, K 593193427-12-1950Stb. 1950, K 650
01-09-1950Wijziging22-06-1950Stb. 1950, K 259150914-08-1950Stb. 1950, K 357
02-05-1950Wijziging01-04-1950Stb. 1950, 124153526-04-1950Stb. 1950, K 161
Wijziging01-04-1950Stb. 1950, K 12426-04-1950Stb. 1950, K 161
11-03-1950Wijziging23-02-1950Stb. 1950, K 4323-02-1950Stb. 1950, K 43
02-02-1950Wijziging01-04-1950Stb. 1950, K 12426-04-1950Stb. 1950, K 161
01-10-1949Wijziging01-04-1950Stb. 1950, K 114152601-04-1950Stb. 1950, K 114
06-02-1949Wijziging13-01-1949Stb. 1949, J 2513-01-1949Stb. 1949, J 25
16-08-1947Wijziging01-08-1947Stb. 1947, H 28448901-08-1947Stb. 1947, H 284
01-01-1947Wijziging27-12-1946Stb. 1946, G 39727-12-1946Stb. 1946, G 397
01-10-1946Wijziging14-08-1946Stb. 1946, G 21023420-09-1946Stb. 1946, G 265
26-01-1939Wijziging15-12-1938Stb. 1938, 8065815-12-1938Stb. 1938, 806
01-07-1937Wijziging22-04-1937Stb. 1937, 80033120-05-1937Stb. 1937, 886
01-07-1935Wijziging01-07-1935Stb. 1935, 72401-07-1935Stb. 1935, 724
28-01-1935Tekstplaatsing28-01-1935Stb. 1935, 32
20-10-1933Wijziging07-04-1933Stb. 1933, 16014-10-1933Stb. 1933, 522
01-01-1933Wijziging29-12-1932Stb. 1932, 68129-12-1932Stb. 1932, 681
08-01-1931Wijziging19-12-1930Stb. 1930, 48119-12-1930Stb. 1930, 481
01-08-1929Nieuwe-regeling05-06-1913Stb. 1913, 2042222829-06-1929Stb. 1929, 375
10-07-1929Tekstplaatsing29-06-1929Stb. 1929, 37429-06-1929Stb. 1929, 374
Wijziging24-06-1929Stb. 1929, 32924-06-1929Stb. 1929, 329

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 29b1)

 2. Heeft betrekking op Artikel 402)

 3. Heeft betrekking op Artikel 1023)

 4. Heeft betrekking op Artikel 87c4)

 5. Heeft betrekking op Artikel 45h , Artikel 19d5)

 6. Heeft betrekking op Artikel 986)

 7. Heeft betrekking op Artikel 38b7)

 8. Heeft betrekking op Artikel 68)

 9. Heeft betrekking op Artikel 649)

 10. Heeft betrekking op Artikel 33b10)

 11. Heeft betrekking op Artikel 32 , Artikel 32a11)

 12. Heeft betrekking op Artikel 3a12)

 13. Heeft betrekking op Artikel 2913)

Terug naar begin van de pagina