Faillissementswet

Geldend van 01-07-2015 t/m 25-11-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen FW
Fw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001860
Rechtsgebieden Insolventierecht | Faillissement
Insolventierecht | Surseance
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanwijzingsbesluit Raad voor de rechtspraak als orgaan waaraan gegevens ten behoeve van registers Faillissementswet dienen te worden doorgegeven
 3. Aanwijzingsbesluit raad voor rechtsbijstand als bestuursorgaan bedoeld in artikel 294, vierde lid, Faillissementswet
 4. Besluit aanpassing zaaksoort II
 5. Besluit bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand
 6. Besluit ex artikel 19 Faillissementswet
 7. Besluit kwaliteitsaudits Wsnp-bewindvoerderorganisaties
 8. Besluit Permanente Educatie II
 9. Besluit register schuldsaneringsregeling
 10. Besluit register surséance van betaling
 11. Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering
 12. Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit ex artikel 19 Faillissementswet
  Bijlage: Model Register bedoeld in art. 19 der Faillissementswet.
 2. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 3. Besluit register surséance van betaling
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 6. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 51, 94a, 303
 7. Burgerlijk Wetboek Boek 4
  Artikelen: 217, 218
 8. Circulaire Inwerkingtreding EG-Insolventieverordening
  Tekst: tekst
 9. Circulaire Rijksbrede handelwijze bij terugvordering
  Bijlage: bij Circulaire Rijksbrede handelwijze bij terugvordering, kenmerk 2012-0000730522
 10. Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 16a
 11. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel: 29
  Titeldeel: 6
 12. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXIV
 13. Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II
  Artikel: 1
 14. Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II
  Tekst: tekst
 15. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 16. Regeling toelating veiling benzinestations langs rijkswegen
  Artikel: 10
 17. Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp
 18. Reglement werkwijze Klachtenadviescommissie Wsnp
  Artikel: 1
 19. Reglement werkwijze Klachtenadviescommissie Wsnp II
  Artikel: 1
 20. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: VIc
 21. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 22. Wet implementatie Omnibus I-richtlijn
 23. Wet op het consumentenkrediet
  Artikel: 48
 24. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 3:198, 4:71a
 25. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 13.5
 26. Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade
 27. Wijzigingswet Faillissementswet (bevorderen effectiviteit surséance van betaling en faillissement)
  Artikel: VI
 28. Wijzigingswet Faillissementswet (herziening schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)
 29. Wijzigingswet Faillissementswet (sanering van schulden van natuurlijke personen)
 30. Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht en Faillissementswet (samenloop vordering op de boedel ingeval van noodregeling, surseance van betaling en faillissement en aanvraag vergoeding op grond van de vangnetregeling)
 31. Wijzigingswet Wet toezicht kredietwezen 1992, enz. (uitvoering richtlijn sanering en liquidatie van kredietinstellingen)
 32. Wijzigingswet Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en Faillissementswet (uitvoering richtlijn nr. 2001/17/EG betreffende sanering en liquidatie verzekeringsondernemingen)
 33. Wijzigingswet financiële markten 2010
  Artikel: IV
Terug naar begin van de pagina