Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-09-2008 t/m 31-03-2009

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen Sr
WvS
WvSr
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001854
RechtsgebiedStrafrecht | Strafrecht (algemeen)
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 2. Besluit aanwijzing Halt-feiten
 3. Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen
 4. Besluit OM-afdoening
 5. Besluit regiem voor militairen, die voorlopig arrest, resp. gevangenisstraf, hechtenis of militaire detentie ondergaan
 6. Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994
 7. Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen
 8. Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen
 9. Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening
 10. Penitentiaire maatregel
 11. Reclasseringsregeling 1995
 12. Regeling strafonderbreking jeugdigen
 13. Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering
 14. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 15. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
 16. Transactiebesluit 1994
 17. Transactiebesluit milieudelicten
 18. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
 19. Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling
 20. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
 21. Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie
 22. Vuurwerkbesluit
 23. Wijzigingsbesluit Penitentiaire maatregel (overplaatsing naar een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing 12-minners incl. stopreactie
 2. Aanwijzing Huiselijk Geweld
 3. Aanwijzing TBS met voorwaarden
 4. Aanwijzing Verkeersongevallen
 5. Aanwijzing Voorwaardelijke Invrijheidstelling
 6. Aanwijzing aangiften van in het buitenland gepleegde strafbare feiten
 7. Aanwijzing bestrijding van voetbalvandalisme en –geweld
 8. Aanwijzing bestuurlijke transactie milieudelicten
 9. Aanwijzing discriminatie
 10. Aanwijzing executie (vervangende) vrijheidsstraffen, taakstraffen van meerderjarigen, geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen, Europese geldelijke sancties en toepassing voorwaardelijke invrijheidsstelling
 11. Aanwijzing executie, (vervangende) vrijheidsstraffen, taakstraffen, geldboetes, schade-vergoedings- en ontnemingsmaatregelen
 12. Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar
 13. Aanwijzing handhaving vuurwerkregelgeving
 14. Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties
 15. Aanwijzing kinderpornografie (artikel 240b WvSr)
 16. Aanwijzing mensenhandel
 17. Aanwijzing ontneming
 18. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland
 19. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in het buitenland
 20. Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik
 21. Aanwijzing plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (pz-maatregel) op grond van artikel 37, eerste lid, Wetboek van Strafrecht
 22. Aanwijzing politietransactie inzake eenvoudige diefstal en verduistering
 23. Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken
 24. Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht
 25. Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding)
 26. Aanwijzing vervolgingsbeslissing levensbeëindiging niet op verzoek en late zwangerschapsafbreking
 27. Aanwijzing witwassen
 28. Algemeen: Samenloop belastingheffing en strafrechtelijke ontneming
 29. Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie
 30. Richtlijn kinderpornografie
 31. Richtlijn voor strafvordering Bestuurlijke transactie milieudelicten
 32. Richtlijn voor strafvordering Vuurwerkovertredingen
 33. Richtlijn voor strafvordering ambtsdwang
 34. Richtlijn voor strafvordering bedreiging
 35. Richtlijn voor strafvordering belediging
 36. Richtlijn voor strafvordering beletten, belemmeren of verijdelen van een ambtshandeling
 37. Richtlijn voor strafvordering bromfiets(en)diefstal
 38. Richtlijn voor strafvordering diefstal (motor-) voertuigen
 39. Richtlijn voor strafvordering discriminatie
 40. Richtlijn voor strafvordering eenvoudige diefstal
 41. Richtlijn voor strafvordering fiets(en)diefstal
 42. Richtlijn voor strafvordering heling
 43. Richtlijn voor strafvordering huisvredebreuk/lokaalvredebreuk
 44. Richtlijn voor strafvordering inbraak, verbreking
 45. Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude
 46. Richtlijn voor strafvordering lasterlijke aanklacht
 47. Richtlijn voor strafvordering mishandeling
 48. Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging
 49. Richtlijn voor strafvordering opruiing
 50. Richtlijn voor strafvordering schennis der eerbaarheid
 51. Richtlijn voor strafvordering smaad, smaadschrift
 52. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude
 53. Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen voor misdrijven, overtredingen en gedragingen als bedoeld in de wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
 54. Richtlijn voor strafvordering valse aangifte
 55. Richtlijn voor strafvordering valsheid in geschrift
 56. Richtlijn voor strafvordering verduistering
 57. Richtlijn voor strafvordering vernieling
 58. Richtlijn voor strafvordering verzet bij aanhouding
 59. Richtlijn voor strafvordering voetbalvandalisme en -geweld
 60. Richtlijn voor strafvordering winkeldiefstal

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel
 2. Aanwijzing 12-minners incl. stopreactie
  Circulaired.divisie: Wetboek van Strafrecht:
 3. Aanwijzing Halt-afdoening
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing Huiselijk Geweld
  Bijlage: 1
 5. Aanwijzing TBS met voorwaarden
  Bijlage: samenwerking OM en Reclassering op het terrein van de TBS
 6. Aanwijzing afdoening van aangiften op basis van de wet internationale misdrijven
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzing bestrijding van voetbalvandalisme en –geweld
  Tekst: tekst
 8. Aanwijzing discriminatie
  Bijlage: 1
 9. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet
  Bijlage: Procedurebeschrijving politie
 10. Aanwijzing handhaving milieurecht
  Tekst: tekst
 11. Aanwijzing handhaving vuurwerkregelgeving
  Tekst: tekst
 12. Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties
  Tekst: tekst
 13. Aanwijzing internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams (instelling, reikwijdte, samenstelling en bevoegdheden)
  Tekst: tekst
 14. Aanwijzing opsporing en behandeling van militaire zaken
  Tekst: tekst
 15. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland
  Tekst: tekst
 16. Aanwijzing slachtofferzorg
  Tekst: tekst
 17. Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht
  Tekst: tekst
 18. Aanwijzing verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994)
  Tekst: tekst
 19. Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding)
  Tekst: tekst
 20. Aanwijzing witwassen
  Tekst: tekst
 21. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
 22. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
 23. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 24. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.2.3
 25. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 26. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998
  Artikel: § 9
 27. Besluit Buitengewoon Strafrecht
  Artikelen: 1, 4, 11, 14, 18
 28. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AID 2005
  Bijlage: bijlage
 29. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar IVW 2006
  Bijlage: bijlage
 30. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2007
  Artikel: 3
 31. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar agentschap Telecom 2007
  Artikel: 3
 32. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Rijkswaterstaat 2005
  Artikel: 3
 33. Besluit certificaatloodsen
  Artikel: 25
 34. Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.
  Artikelen: 1, 2
 35. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 36. Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen
  Artikel: 1
 37. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 35
 38. Besluit kentekenen Nederlands oorlogsvaartuig
 39. Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen
  Artikel: 1
 40. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 41. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 42. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 43. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 44. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: bijlage
 45. Functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 46. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 47. Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
 48. Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening
 49. Invoeringswet Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 2, 3, 13, 29, 48
 50. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 51. Non-Discriminatiecode CWI
  Artikel: 9
 52. Non-discriminatiecode UWV
  Artikel: 6
 53. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
 54. Penitentiaire beginselenwet
 55. Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen
  Artikel: 25
 56. Richtlijn voor strafvordering jeugd
  Bijlage: 2
 57. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 31
 58. Toekenning politiebevoegdheden en geweldsmiddelen aan buitengewoon opsporingsambtenaren
  Tekst: tekst
 59. Uitleveringswet
  Artikel: 51a
 60. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 2, 3
 61. Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling
  Artikel: 1
 62. Uitvoeringsregeling reclassering 2005
  Artikel: 17
 63. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  Artikel: 69
 64. Uitvoeringswet verdrag biologische wapens
  Artikel: 5
 65. Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf)
  Tekst: tekst
 66. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Milieubeheer over de periode vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basis Selectie Document op het beleidsterrein Milieubeheer voor de Minister van Verkeer en Waterstaat en Minister van Defensie 1945–2001
 67. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 68. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 69. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 70. Wet internationale misdrijven
  Artikelen: 1, 2
 71. Wet militaire strafrechtspraak
  Artikel: 71
 72. Wet oorlogsstrafrecht
  Artikel: 3
 73. Wet op de dierenbescherming
  Hoofdstuk: II
 74. Wet op de identificatieplicht
  Hoofdstuk: II
 75. Wet op de rechtsbijstand
  Artikelen: 43, 44
 76. Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
  Artikel: 33
 77. Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
 78. Wet vaststelling Wet afbreking zwangerschap
 79. Wetboek van Militair Strafrecht
  Artikelen: 3, 6
 80. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 4
 81. Wetboek van Strafvordering
  Titeldeel: VIII
  Artikel: 585
 82. Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, (invoering titel 15 Het luchtvaartuig)
 83. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
 84. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering (terbeschikkingstelling en sanctietoepassing t.a.v. geestelijk gestoorde delinquenten)
 85. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (gedragsbeïnvloeding jeugdigen)
  Artikel: IV
 86. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (herijking aantal wettelijke strafmaxima)
 87. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II))
 88. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (terbeschikkingstelling en de observatie)
 89. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (vervallen verjaringstermijn voor vervolging van moord en enkele andere misdrijven)
 90. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (wijziging vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling)
 91. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (rechtsgeding voor de politierechter, mededeling van vonnissen en arresten met het oog op instellen van een rechtsmiddel en het kennisgeven en het ingaan van de proeftijd bij een voorwaardelijke veroordeling)
 92. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (getuigenbescherming)
 93. Wijzigingswet en aanvulling Wetboek van Strafrecht enz. (aanpassing ontnemingswetgeving)
Terug naar begin van de pagina