Grondwet

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2022.
Geldend van 01-11-2022 t/m 21-02-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 44

Informatie geldend op 01-11-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanpassingsbesluit Wnra
 3. Besluit aanvullende tijdelijke voorziening voor de periode dat Minister B. van ‘t Wout zijn taken als Minister van Economische Zaken en Klimaat niet kan uitoefenen
 4. Besluit coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 5. Besluit departementale herindeling (klimaat)
 6. Besluit departementale herindeling buitenlandse handel
 7. Besluit departementale herindeling coördinatie van vermindering administratieve lasten voor het bedrijfsleven
 8. Besluit departementale herindeling doorvaart en medegebruik van windparken op de Noordzee
 9. Besluit departementale herindeling energie en de Nederlandse Emissieautoriteit
 10. Besluit departementale herindeling grotestedenbeleid
 11. Besluit departementale herindeling innovatie
 12. Besluit departementale herindeling integratie en inburgering
 13. Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden
 14. Besluit departementale herindeling inzake jeugd en gezin
 15. Besluit departementale herindeling kinderopvang
 16. Besluit departementale herindeling kindregelingen
 17. Besluit departementale herindeling m.b.t. coördinatie uitvoeringswerkzaamheden uit richtlijn nr. 2005/36/EG betreffende erkenning van beroepskwalificaties (PbEU, L 255)
 18. Besluit departementale herindeling m.b.t. de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor
 19. Besluit departementale herindeling m.b.t. elektrisch vervoer
 20. Besluit departementale herindeling m.b.t. maatschappelijke stage
 21. Besluit departementale herindeling maatschappelijke diensttijd
 22. Besluit departementale herindeling met betrekking tot dierproeven
 23. Besluit departementale herindeling met betrekking tot generieke digitale overheid voor bedrijven
 24. Besluit departementale herindeling met betrekking tot het groen onderwijs
 25. Besluit departementale herindeling met betrekking tot visa lang verblijf
 26. Besluit departementale herindeling Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
 27. Besluit departementale herindeling publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
 28. Besluit departementale herindeling rijksvastgoed
 29. Besluit departementale herindeling ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, Omgevingswet en Kadaster
 30. Besluit departementale herindeling schuldbemiddeling
 31. Besluit departementale herindeling taken Wet op de architectentitel en titelbescherming architect en stedenbouwkundige
 32. Besluit departementale herindeling veiligheid
 33. Besluit departementale herindeling versterking en perspectief Groningen
 34. Besluit departementale herindeling versterking gebouwen en toekomstbestendig maken Groningen
 35. Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2010)
 36. Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2012)
 37. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 38. Besluit herindeling departementale taak met betrekking tot openluchtrecreatie
 39. Besluit herindeling departementale taken (Biza)
 40. Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid
 41. Besluit herindeling met betrekking tot vastgoed defensie
 42. Besluit herindeling ministeriële taak (verstrekken van rijksbijdragen aan gemeenten ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers)
 43. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. particuliere residentiële jeugdhulpverlening
 44. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. zorg voor de veiligheid van apparatuur, bij het gebruik waarvan elektriciteit of gas wordt gebezigd
 45. Besluit herindeling ministeriële taak mbt de Economische Controledienst
 46. Besluit herindeling ministeriële taak mbt tolkencentra
 47. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden
 48. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor voorzieningen van gehandicapten
 49. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot kinderopvang
 50. Besluit herindeling ministeriële taak recuperatie weggevoerde kunstvoorwerpen
 51. Besluit herindeling ministeriële taak specifieke internaten van binnenschippers en kermisexploitanten
 52. Besluit herindeling ministeriële taak Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening
 53. Besluit herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot opvang van asielzoekers
 54. Besluit herindeling van departementale taken
 55. Besluit herindeling van een aantal departementale taken
 56. Besluit herverdeling taken van een aantal departementen
 57. Besluit houdende naamswijziging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 58. Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet
 59. Besluit houdende overdracht zorg voor het quotumbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen
 60. Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen
 61. Besluit houdende wijziging in de taakverdeling door overgang van de Buitenlandse Inlichtingendienst van het departement van Algemene Zaken naar dat van Defensie
 62. Besluit instelling departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 63. Besluit instelling departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en naamsverandering departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 64. Besluit instelling departementen van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van arbeid
 65. Besluit instelling ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 66. Besluit naamswijziging ministerie van Economische Zaken
 67. Besluit naamswijziging ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 68. Besluit naamswijziging ministerie van Infrastructuur en Milieu
 69. Besluit naamswijziging ministerie van Justitie
 70. Besluit naamswijziging ministerie van Veiligheid en Justitie
 71. Besluit nadere uitwerking herindeling van een aantal departementale taken
 72. Besluit opheffing Bureau Bijzondere Uitkeringen
 73. Besluit opheffing Departement van Zaken Overzee
 74. Besluit opheffing ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en instelling ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 75. Besluit opheffing ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en instelling ministerie van Infrastructuur en Milieu
 76. Besluit organisatie geneeskundig deel rampenbestrijding
 77. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende de doelmatige organisatie in de rijksdienst van het departement van Financiën naar het departement van Binnenlandse Zaken
 78. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende enige instellingen van het Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het Departement van Onderwijs en Wetenschappen
 79. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende Indonesische pensioenen van het departement van Buitenlandse Zaken naar het departement van Binnenlandse Zaken
 80. Besluit overbrenging aangelegenheden woonschepen naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 81. Besluit overbrenging monsteringswerkzaamheden en Waterschoutsambten te Amsterdam en Rotterdam van het Departement van Justitie naar Verkeer en Waterstaat
 82. Besluit overbrenging zorg huisvesting woonwagenbevolking van departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 83. Besluit overbrenging zorg voordeel Woonwagenwet van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar Ministerie van Binnenlandse Zaken
 84. Besluit overdracht bevoegdheden ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Minister van Maatschappelijk Werk
 85. Besluit overdracht centrale organisatie toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
 86. Besluit overdracht coördinatie emancipatiebeleid van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 87. Besluit overdracht departementale taak Spoorwegpensioenwet
 88. Besluit overdracht primaire verantwoordelijkheid voor zorg destructiebeleid
 89. Besluit overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren
 90. Besluit overdracht zorg filmstimuleringsbeleid
 91. Besluit overdracht zorg Pandhuiswet 1910
 92. Besluit overdracht zorg voor het beleid inzake buisleidingen
 93. Besluit overdracht zorg voor planbureaufunctie voor milieu en natuur, het Milieu- en Natuurplanbureau en het beheer daarvan
 94. Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
 95. Besluit overgang dienst van het Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 96. Besluit overgang Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van Defensie naar Verkeer en Waterstaat
 97. Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 98. Besluit overgang zorg Nationaal Noodnet
 99. Besluit overgang zorg voor het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf
 100. Besluit regeling archief Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 101. Besluit regeling overdracht zorg voor reiswezen van het departement van Financiën aan Binnenlandse Zaken
 102. Besluit taak Departement van Verkeer en Waterstaat vervoer, in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen
 103. Besluit tijdelijke herindeling ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter
 104. Besluit tijdelijke voorzieningen voor de periode dat Minister B. van ’t Wout zijn taken als Minister van Economische Zaken en Klimaat niet kan uitoefenen
 105. Besluit tijdelijke voorzieningen voor periode dat minister drs. K.H. Ollongren niet haar taken als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Vice-Minister-President kan uitoefenen
 106. Besluit toevoeging aangelegenheden bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken
 107. Besluit wijziging beleidsterreinen met de aangelegenheden Minister zonder portefeuille
 108. Besluit wijziging regeling coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 109. Besluit wijziging taak departementen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 110. Besluit wijziging taak departementen van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat
 111. Besluit wijziging taakverdeling departement van Defensie en Algemene Zaken
 112. Besluit wijziging taakverdeling departementen
 113. Besluit wijziging taakverdeling van departementen
 114. Besluit wijziging taakverdeling, samenvoeging en naamswijziging van departementen
 115. Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst
 116. Drinkwaterbesluit
 117. Herindelingsbesluit telecommunicatie- en postbeleid
 118. Intrekkingsregeling BZK 2004
 119. Naamswijziging ministerie LNV
 120. Overdrachtsbesluit coördinatie reductie administratieve lasten voor bedrijfsleven
 121. Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)
 122. Overdrachtsbesluit inzake de zorg voor het consumentenkrediet
 123. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen
 124. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
 125. Overdrachtsbesluit zorg voor onderdelen Kernenergiewet
 126. Overgangsbesluit beheer Voedsel en Waren Autoriteit
 127. Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 128. Regeling organisatie Kustwacht Nederland
 129. Verkeersregeling Defensie
 130. Vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister 2022
 131. Wijzigingsregeling Vervangingsregeling ministers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Grondwet
  Artikel 82

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2022)

Opmerking

De ontstaansbron en de inwerkingtreding daarvan is niet eenduidig.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-12-2018 Tekstplaatsing-wijziging 16-01-2019 Stb. 2019, 33 26-11-2018 Stb. 2018, 493
15-07-2008 Tekstplaatsing-vernummering 22-08-2008 Stb. 2008, 348 22-08-2008 Stb. 2008, 348 Alg. 1
11-10-2006 Tekstplaatsing-vernummering 21-04-2006 Stb. 2006, 240 21-04-2006 Stb. 2006, 240 Alg. 2
21-03-2002 Tekstplaatsing-vernummering 09-04-2002 Stb. 2002, 200 09-04-2002 Stb. 2002, 200 Alg. 3
18-06-1987 Tekstplaatsing-wijziging 25-07-1987 Stb. 1987, 458 25-07-1987 Stb. 1987, 458
02-03-1983 Wijziging 17-02-1983 Stb. 1983, 70 01-02-1983 Stb. 1983, 68
02-03-1983 Tekstplaatsing-wijziging 17-02-1983 Stb. 1983, 70 01-02-1983 Stb. 1983, 68
29-06-1953 Tekstplaatsing-wijziging 22-06-1953 Stb. 1953, 295 06-06-1953 Stb. 1953, 264
29-09-1948 Tekstplaatsing-wijziging 21-09-1948 Stb. 1948, I 425 08-09-1948 Stb. 1948, I 414
06-03-1938 Tekstplaatsing-wijziging 25-02-1938 Stb. 1938, 300 11-02-1938 Stb. 1938, 180
03-11-1923 Tekstplaatsing-wijziging 27-12-1922 Stb. 1922, 736 09-12-1922 Stb. 1922, 665
06-12-1887 Tekstplaatsing-wijziging 30-11-1887 Stb. 1887, 212 15-11-1887 Stb. 1887, 210
10-11-1887 Wijziging 06-11-1887 Stb. 1887, 185 06-11-1887 Stb. 1887, 185
14-10-1848 Wijziging 11-10-1848 Stb. 1848, 60 11-10-1848 Stb. 1848, 60

Opmerkingen

 1. Tekstplaatsing met vernummering.1)
 2. Tekstplaatsing met vernummering.2)
 3. Tekstplaatsing met vernummering.3)
Naar boven