Grondwet

Geraadpleegd op 17-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 21-12-2018.
Geldend van 21-12-2018 t/m 17-08-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 44

Informatie geldend op 21-12-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Besluit coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 3. Besluit departementale herindeling (klimaat)
 4. Besluit departementale herindeling buitenlandse handel
 5. Besluit departementale herindeling coördinatie van vermindering administratieve lasten voor het bedrijfsleven
 6. Besluit departementale herindeling emancipatie en kinderopvang
 7. Besluit departementale herindeling energie en de Nederlandse Emissieautoriteit
 8. Besluit departementale herindeling grotestedenbeleid
 9. Besluit departementale herindeling innovatie
 10. Besluit departementale herindeling integratie en inburgering
 11. Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden
 12. Besluit departementale herindeling inzake jeugd en gezin
 13. Besluit departementale herindeling kinderopvang
 14. Besluit departementale herindeling kindregelingen
 15. Besluit departementale herindeling m.b.t. de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor
 16. Besluit departementale herindeling m.b.t. elektrisch vervoer
 17. Besluit departementale herindeling m.b.t. maatschappelijke stage
 18. Besluit departementale herindeling met betrekking tot dierproeven
 19. Besluit departementale herindeling met betrekking tot generieke digitale overheid voor bedrijven
 20. Besluit departementale herindeling met betrekking tot het groen onderwijs
 21. Besluit departementale herindeling met betrekking tot visa lang verblijf
 22. Besluit departementale herindeling Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
 23. Besluit departementale herindeling publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
 24. Besluit departementale herindeling rijksvastgoed
 25. Besluit departementale herindeling ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, Omgevingswet en Kadaster
 26. Besluit departementale herindeling taken Wet op de architectentitel en titelbescherming architect en stedenbouwkundige
 27. Besluit departementale herindeling veiligheid
 28. Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2010)
 29. Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2012)
 30. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 31. Besluit herindeling departementale taak met betrekking tot openluchtrecreatie
 32. Besluit herindeling departementale taken (Biza)
 33. Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid
 34. Besluit herindeling met betrekking tot vastgoed defensie
 35. Besluit herindeling ministeriële taak (verstrekken van rijksbijdragen aan gemeenten ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers)
 36. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. particuliere residentiële jeugdhulpverlening
 37. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. zorg voor de veiligheid van apparatuur, bij het gebruik waarvan elektriciteit of gas wordt gebezigd
 38. Besluit herindeling ministeriële taak mbt de Economische Controledienst
 39. Besluit herindeling ministeriële taak mbt tolkencentra
 40. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden
 41. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor voorzieningen van gehandicapten
 42. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot kinderopvang
 43. Besluit herindeling ministeriële taak recuperatie weggevoerde kunstvoorwerpen
 44. Besluit herindeling ministeriële taak specifieke internaten van binnenschippers en kermisexploitanten
 45. Besluit herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot opvang van asielzoekers
 46. Besluit herindeling van departementale taken
 47. Besluit herindeling van een aantal departementale taken
 48. Besluit herverdeling taken van een aantal departementen
 49. Besluit houdende naamswijziging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 50. Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet
 51. Besluit houdende overdracht zorg voor het quotumbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen
 52. Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen
 53. Besluit houdende wijziging in de taakverdeling door overgang van de Buitenlandse Inlichtingendienst van het departement van Algemene Zaken naar dat van Defensie
 54. Besluit instelling departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 55. Besluit instelling departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en naamsverandering departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 56. Besluit instelling departementen van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van arbeid
 57. Besluit instelling ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 58. Besluit naamswijziging ministerie van Economische Zaken
 59. Besluit naamswijziging ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 60. Besluit naamswijziging ministerie van Infrastructuur en Milieu
 61. Besluit naamswijziging ministerie van Justitie
 62. Besluit naamswijziging ministerie van Veiligheid en Justitie
 63. Besluit nadere uitwerking herindeling van een aantal departementale taken
 64. Besluit opheffing Bureau Bijzondere Uitkeringen
 65. Besluit opheffing Departement van Zaken Overzee
 66. Besluit opheffing ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en instelling ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 67. Besluit opheffing ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en instelling ministerie van Infrastructuur en Milieu
 68. Besluit organisatie geneeskundig deel rampenbestrijding
 69. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende de doelmatige organisatie in de rijksdienst van het departement van Financiën naar het departement van Binnenlandse Zaken
 70. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende enige instellingen van het Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het Departement van Onderwijs en Wetenschappen
 71. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende Indonesische pensioenen van het departement van Buitenlandse Zaken naar het departement van Binnenlandse Zaken
 72. Besluit overbrenging aangelegenheden woonschepen naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 73. Besluit overbrenging monsteringswerkzaamheden en Waterschoutsambten te Amsterdam en Rotterdam van het Departement van Justitie naar Verkeer en Waterstaat
 74. Besluit overbrenging zorg huisvesting woonwagenbevolking van departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 75. Besluit overbrenging zorg voordeel Woonwagenwet van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar Ministerie van Binnenlandse Zaken
 76. Besluit overdracht bevoegdheden ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Minister van Maatschappelijk Werk
 77. Besluit overdracht centrale organisatie toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
 78. Besluit overdracht coördinatie emancipatiebeleid van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 79. Besluit overdracht departementale taak Spoorwegpensioenwet
 80. Besluit overdracht primaire verantwoordelijkheid voor zorg destructiebeleid
 81. Besluit overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren
 82. Besluit overdracht zorg filmstimuleringsbeleid
 83. Besluit overdracht zorg Pandhuiswet 1910
 84. Besluit overdracht zorg voor het beleid inzake buisleidingen
 85. Besluit overdracht zorg voor planbureaufunctie voor milieu en natuur, het Milieu- en Natuurplanbureau en het beheer daarvan
 86. Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
 87. Besluit overgang dienst van het Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 88. Besluit overgang Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van Defensie naar Verkeer en Waterstaat
 89. Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 90. Besluit overgang zorg Nationaal Noodnet
 91. Besluit overgang zorg voor het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf
 92. Besluit regeling archief Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 93. Besluit regeling overdracht zorg voor reiswezen van het departement van Financiën aan Binnenlandse Zaken
 94. Besluit taak Departement van Verkeer en Waterstaat vervoer, in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen
 95. Besluit tijdelijke herindeling ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter
 96. Besluit toevoeging aangelegenheden bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken
 97. Besluit vervangingsregeling tijdelijke afwezigheid minister
 98. Besluit wijziging beleidsterreinen met de aangelegenheden Minister zonder portefeuille
 99. Besluit wijziging regeling coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 100. Besluit wijziging taak departementen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 101. Besluit wijziging taak departementen van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat
 102. Besluit wijziging taakverdeling departement van Defensie en Algemene Zaken
 103. Besluit wijziging taakverdeling departementen
 104. Besluit wijziging taakverdeling van departementen
 105. Besluit wijziging taakverdeling, samenvoeging en naamswijziging van departementen
 106. Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst
 107. Drinkwaterbesluit
 108. Herindelingsbesluit telecommunicatie- en postbeleid
 109. Intrekkingsregeling BZK 2004
 110. Naamswijziging ministerie LNV
 111. Overdrachtsbesluit coördinatie reductie administratieve lasten voor bedrijfsleven
 112. Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)
 113. Overdrachtsbesluit inzake de zorg voor het consumentenkrediet
 114. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen
 115. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
 116. Overdrachtsbesluit zorg voor onderdelen Kernenergiewet
 117. Overgangsbesluit beheer Voedsel en Waren Autoriteit
 118. Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 119. Verkeersregeling Defensie 2015
 120. Wijzigingsregeling Vervangingsregeling ministers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Grondwet
  Artikel 82

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 21-12-2018)

Opmerking

De ontstaansbron en de inwerkingtreding daarvan is niet eenduidig.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-12-2018 Tekstplaatsing-wijziging 16-01-2019 Stb. 2019, 33 26-11-2018 Stb. 2018, 493
15-07-2008 Tekstplaatsing-vernummering 22-08-2008 Stb. 2008, 348 22-08-2008 Stb. 2008, 348 Alg. 1
11-10-2006 Tekstplaatsing-vernummering 21-04-2006 Stb. 2006, 240 21-04-2006 Stb. 2006, 240 Alg. 2
21-03-2002 Tekstplaatsing-vernummering 09-04-2002 Stb. 2002, 200 09-04-2002 Stb. 2002, 200 Alg. 3
18-06-1987 Tekstplaatsing-wijziging 25-07-1987 Stb. 1987, 458 25-07-1987 Stb. 1987, 458
02-03-1983 Wijziging 17-02-1983 Stb. 1983, 70 01-02-1983 Stb. 1983, 68
02-03-1983 Tekstplaatsing-wijziging 17-02-1983 Stb. 1983, 70 01-02-1983 Stb. 1983, 68
29-06-1953 Tekstplaatsing-wijziging 22-06-1953 Stb. 1953, 295 06-06-1953 Stb. 1953, 264
29-09-1948 Tekstplaatsing-wijziging 21-09-1948 Stb. 1948, I 425 08-09-1948 Stb. 1948, I 414
06-03-1938 Tekstplaatsing-wijziging 25-02-1938 Stb. 1938, 300 11-02-1938 Stb. 1938, 180
03-11-1923 Tekstplaatsing-wijziging 27-12-1922 Stb. 1922, 736 09-12-1922 Stb. 1922, 665
06-12-1887 Tekstplaatsing-wijziging 30-11-1887 Stb. 1887, 212 15-11-1887 Stb. 1887, 210
10-11-1887 Wijziging 06-11-1887 Stb. 1887, 185 06-11-1887 Stb. 1887, 185
14-10-1848 Wijziging 11-10-1848 Stb. 1848, 60 11-10-1848 Stb. 1848, 60

Opmerkingen

 1. Tekstplaatsing met vernummering.1)
 2. Tekstplaatsing met vernummering.2)
 3. Tekstplaatsing met vernummering.3)
Naar boven