Grondwet

Geldend van 17-11-2017 t/m 20-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 44

Informatie geldend op 17-11-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Besluit coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 3. Besluit departementale herindeling (klimaat)
 4. Besluit departementale herindeling buitenlandse handel
 5. Besluit departementale herindeling coördinatie van vermindering administratieve lasten voor het bedrijfsleven
 6. Besluit departementale herindeling emancipatie en kinderopvang
 7. Besluit departementale herindeling energie en de Nederlandse Emissieautoriteit
 8. Besluit departementale herindeling grotestedenbeleid
 9. Besluit departementale herindeling innovatie
 10. Besluit departementale herindeling integratie en inburgering
 11. Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden
 12. Besluit departementale herindeling inzake jeugd en gezin
 13. Besluit departementale herindeling kinderopvang
 14. Besluit departementale herindeling kindregelingen
 15. Besluit departementale herindeling m.b.t. elektrisch vervoer
 16. Besluit departementale herindeling m.b.t. maatschappelijke stage
 17. Besluit departementale herindeling met betrekking tot dierproeven
 18. Besluit departementale herindeling met betrekking tot het groen onderwijs
 19. Besluit departementale herindeling met betrekking tot visa lang verblijf
 20. Besluit departementale herindeling Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
 21. Besluit departementale herindeling publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
 22. Besluit departementale herindeling rijksvastgoed
 23. Besluit departementale herindeling ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, Omgevingswet en Kadaster
 24. Besluit departementale herindeling veiligheid
 25. Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2010)
 26. Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2012)
 27. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 28. Besluit herindeling departementale taak met betrekking tot openluchtrecreatie
 29. Besluit herindeling departementale taken (Biza)
 30. Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid
 31. Besluit herindeling met betrekking tot vastgoed defensie
 32. Besluit herindeling ministeriële taak (verstrekken van rijksbijdragen aan gemeenten ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers)
 33. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. particuliere residentiële jeugdhulpverlening
 34. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. zorg voor de veiligheid van apparatuur, bij het gebruik waarvan elektriciteit of gas wordt gebezigd
 35. Besluit herindeling ministeriële taak mbt de Economische Controledienst
 36. Besluit herindeling ministeriële taak mbt tolkencentra
 37. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden
 38. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor voorzieningen van gehandicapten
 39. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot kinderopvang
 40. Besluit herindeling ministeriële taak recuperatie weggevoerde kunstvoorwerpen
 41. Besluit herindeling ministeriële taak specifieke internaten van binnenschippers en kermisexploitanten
 42. Besluit herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot opvang van asielzoekers
 43. Besluit herindeling van departementale taken
 44. Besluit herindeling van een aantal departementale taken
 45. Besluit herverdeling taken van een aantal departementen
 46. Besluit houdende naamswijziging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 47. Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet
 48. Besluit houdende overdracht zorg voor het quotumbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen
 49. Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen
 50. Besluit houdende wijziging in de taakverdeling door overgang van de Buitenlandse Inlichtingendienst van het departement van Algemene Zaken naar dat van Defensie
 51. Besluit instelling departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 52. Besluit instelling departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en naamsverandering departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 53. Besluit instelling departementen van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van arbeid
 54. Besluit instelling ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 55. Besluit naamswijziging ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 56. Besluit naamswijziging ministerie van Justitie
 57. Besluit nadere uitwerking herindeling van een aantal departementale taken
 58. Besluit opheffing Bureau Bijzondere Uitkeringen
 59. Besluit opheffing Departement van Zaken Overzee
 60. Besluit opheffing ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en instelling ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 61. Besluit opheffing ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en instelling ministerie van Infrastructuur en Milieu
 62. Besluit organisatie geneeskundig deel rampenbestrijding
 63. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende de doelmatige organisatie in de rijksdienst van het departement van Financiën naar het departement van Binnenlandse Zaken
 64. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende enige instellingen van het Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het Departement van Onderwijs en Wetenschappen
 65. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende Indonesische pensioenen van het departement van Buitenlandse Zaken naar het departement van Binnenlandse Zaken
 66. Besluit overbrenging aangelegenheden woonschepen naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 67. Besluit overbrenging monsteringswerkzaamheden en Waterschoutsambten te Amsterdam en Rotterdam van het Departement van Justitie naar Verkeer en Waterstaat
 68. Besluit overbrenging zorg huisvesting woonwagenbevolking van departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 69. Besluit overbrenging zorg voordeel Woonwagenwet van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar Ministerie van Binnenlandse Zaken
 70. Besluit overdracht bevoegdheden ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Minister van Maatschappelijk Werk
 71. Besluit overdracht centrale organisatie toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
 72. Besluit overdracht coördinatie emancipatiebeleid van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 73. Besluit overdracht departementale taak Spoorwegpensioenwet
 74. Besluit overdracht primaire verantwoordelijkheid voor zorg destructiebeleid
 75. Besluit overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren
 76. Besluit overdracht zorg filmstimuleringsbeleid
 77. Besluit overdracht zorg Pandhuiswet 1910
 78. Besluit overdracht zorg voor het beleid inzake buisleidingen
 79. Besluit overdracht zorg voor planbureaufunctie voor milieu en natuur, het Milieu- en Natuurplanbureau en het beheer daarvan
 80. Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
 81. Besluit overgang dienst van het Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 82. Besluit overgang Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van Defensie naar Verkeer en Waterstaat
 83. Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 84. Besluit overgang zorg Nationaal Noodnet
 85. Besluit overgang zorg voor het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf
 86. Besluit regeling archief Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 87. Besluit regeling overdracht zorg voor reiswezen van het departement van Financiën aan Binnenlandse Zaken
 88. Besluit taak Departement van Verkeer en Waterstaat vervoer, in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen
 89. Besluit tijdelijke herindeling ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter
 90. Besluit toevoeging aangelegenheden bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken
 91. Besluit vervangingsregeling tijdelijke afwezigheid minister
 92. Besluit wijziging beleidsterreinen met de aangelegenheden Minister zonder portefeuille
 93. Besluit wijziging regeling coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 94. Besluit wijziging taak departementen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 95. Besluit wijziging taak departementen van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat
 96. Besluit wijziging taakverdeling departement van Defensie en Algemene Zaken
 97. Besluit wijziging taakverdeling departementen
 98. Besluit wijziging taakverdeling van departementen
 99. Besluit wijziging taakverdeling, samenvoeging en naamswijziging van departementen
 100. Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst
 101. Drinkwaterbesluit
 102. Herindelingsbesluit telecommunicatie- en postbeleid
 103. Intrekkingsregeling BZK 2004
 104. Naamswijziging ministerie LNV
 105. Overdrachtsbesluit coördinatie reductie administratieve lasten voor bedrijfsleven
 106. Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)
 107. Overdrachtsbesluit inzake de zorg voor het consumentenkrediet
 108. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen
 109. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
 110. Overdrachtsbesluit zorg voor onderdelen Kernenergiewet
 111. Overgangsbesluit beheer Voedsel en Waren Autoriteit
 112. Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 113. Verkeersregeling Defensie 2015
 114. Wijzigingsregeling Vervangingsregeling ministers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Grondwet
  Artikel 82
Terug naar begin van de pagina