Grondwet

Geldend van 17-11-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 44

Informatie geldend op 17-11-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Besluit departementale herindeling (klimaat)
 3. Besluit departementale herindeling buitenlandse handel
 4. Besluit departementale herindeling coördinatie van vermindering administratieve lasten voor het bedrijfsleven
 5. Besluit departementale herindeling emancipatie en kinderopvang
 6. Besluit departementale herindeling energie en de Nederlandse Emissieautoriteit
 7. Besluit departementale herindeling grotestedenbeleid
 8. Besluit departementale herindeling innovatie
 9. Besluit departementale herindeling integratie en inburgering
 10. Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden
 11. Besluit departementale herindeling inzake jeugd en gezin
 12. Besluit departementale herindeling kinderopvang
 13. Besluit departementale herindeling kindregelingen
 14. Besluit departementale herindeling m.b.t. elektrisch vervoer
 15. Besluit departementale herindeling m.b.t. maatschappelijke stage
 16. Besluit departementale herindeling met betrekking tot dierproeven
 17. Besluit departementale herindeling met betrekking tot het groen onderwijs
 18. Besluit departementale herindeling met betrekking tot visa lang verblijf
 19. Besluit departementale herindeling Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
 20. Besluit departementale herindeling publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
 21. Besluit departementale herindeling rijksvastgoed
 22. Besluit departementale herindeling ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, Omgevingswet en Kadaster
 23. Besluit departementale herindeling veiligheid
 24. Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2010)
 25. Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2012)
 26. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 27. Besluit herindeling departementale taken (Biza)
 28. Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid
 29. Besluit herindeling met betrekking tot vastgoed defensie
 30. Besluit herindeling ministeriële taak (verstrekken van rijksbijdragen aan gemeenten ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers)
 31. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. particuliere residentiële jeugdhulpverlening
 32. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. zorg voor de veiligheid van apparatuur, bij het gebruik waarvan elektriciteit of gas wordt gebezigd
 33. Besluit herindeling ministeriële taak mbt de Economische Controledienst
 34. Besluit herindeling ministeriële taak mbt tolkencentra
 35. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden
 36. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor voorzieningen van gehandicapten
 37. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot kinderopvang
 38. Besluit herindeling ministeriële taak recuperatie weggevoerde kunstvoorwerpen
 39. Besluit herindeling ministeriële taak specifieke internaten van binnenschippers en kermisexploitanten
 40. Besluit herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot opvang van asielzoekers
 41. Besluit herindeling van departementale taken
 42. Besluit houdende naamswijziging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 43. Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet
 44. Besluit houdende overdracht zorg voor het quotumbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen
 45. Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen
 46. Besluit instelling departementen van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van arbeid
 47. Besluit instelling ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 48. Besluit naamswijziging ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 49. Besluit naamswijziging ministerie van Justitie
 50. Besluit opheffing Bureau Bijzondere Uitkeringen
 51. Besluit opheffing ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en instelling ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 52. Besluit opheffing ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en instelling ministerie van Infrastructuur en Milieu
 53. Besluit organisatie geneeskundig deel rampenbestrijding
 54. Besluit overbrenging zorg voordeel Woonwagenwet van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar Ministerie van Binnenlandse Zaken
 55. Besluit overdracht departementale taak Spoorwegpensioenwet
 56. Besluit overdracht primaire verantwoordelijkheid voor zorg destructiebeleid
 57. Besluit overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren
 58. Besluit overdracht zorg filmstimuleringsbeleid
 59. Besluit overdracht zorg Pandhuiswet 1910
 60. Besluit overdracht zorg voor het beleid inzake buisleidingen
 61. Besluit overdracht zorg voor planbureaufunctie voor milieu en natuur, het Milieu- en Natuurplanbureau en het beheer daarvan
 62. Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
 63. Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 64. Besluit overgang zorg Nationaal Noodnet
 65. Besluit overgang zorg voor het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf
 66. Besluit regeling archief Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 67. Besluit tijdelijke herindeling ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter
 68. Besluit vervangingsregeling tijdelijke afwezigheid minister
 69. Besluit wijziging beleidsterreinen met de aangelegenheden Minister zonder portefeuille
 70. Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst
 71. Drinkwaterbesluit
 72. Herindelingsbesluit telecommunicatie- en postbeleid
 73. Intrekkingsregeling BZK 2004
 74. Naamswijziging ministerie LNV
 75. Overdrachtsbesluit coördinatie reductie administratieve lasten voor bedrijfsleven
 76. Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)
 77. Overdrachtsbesluit inzake de zorg voor het consumentenkrediet
 78. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen
 79. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
 80. Overdrachtsbesluit zorg voor onderdelen Kernenergiewet
 81. Overgangsbesluit beheer Voedsel en Waren Autoriteit
 82. Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 83. Verkeersregeling Defensie 2015
 84. Wijzigingsregeling Vervangingsregeling ministers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Grondwet
  Artikel 82
Terug naar begin van de pagina