Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)

Geldend van 01-01-2002 t/m 30-06-2002

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingRv
Niet officiële titelWetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001827
RechtsgebiedProcesrecht | Burgerlijk procesrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

Als gevolg van de gefaseerde inwerkingtreding van de wetgeving waarmee digitaal procederen mogelijk wordt gemaakt (KEI-wetgeving) zijn gedurende enige tijd twee verschillende versies van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geldend, één voor de gevallen waarin digitaal procederen geldt en één voor de gevallen waarin dat nog niet het geval is. Zie voor het overzicht gefaseerde inwerkingtreding van de KEI-wetgeving: http://www.rijksoverheid.nl/KEI. Zie voor de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die geldt in het geval van niet-digitaal procederen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0039872.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
 2. Wijzigingsbesluit Gevangenismaatregel

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet geregistreerd partnerschap
  Artikel: 1
 2. Aanpassingswet wetgeving aan herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken
  Artikel: 1
 3. Advocatenwet
  Artikelen: 10, 65
 4. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 5. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 6. Algemene bijstandswet
  Artikelen: 14f, 96
 7. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 8. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 40
 9. Auteurswet
  Artikel: 28
 10. Besluit burgerlijke stand 1994
  Artikel: 68
 11. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 12. Besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedragen AOW, Anw en AKW
  Artikel: 11
 13. Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
  Artikel: 17
 14. Besluit vergoedingen Postwet
  Artikel: 4
 15. Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet
  Artikel: 9
 16. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 110, 243
 17. Burgerlijk Wetboek Boek 3
  Artikelen: 268, 271
 18. Faillissementswet
  Artikel: 57
 19. Gemeentewet
  Artikel: 307
 20. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel: 19
 21. Grondwaterwet
  Artikel: 58
 22. Herzieningswet procesrecht burgerlijke zaken
  Artikel: VIII
 23. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Titeldeel: 4
  Artikel: 33
 24. Invoeringswet Kadasterwet
  Artikel: XII
 25. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 13, 14
 26. Landbouwwet
  Artikel: 49
 27. Leegstandwet
  Hoofdstuk: VI
 28. Les- en cursusgeldwet
  Artikel: 9a
 29. Luchtvaartwet
  Artikel: 54
 30. Mededingingswet
  Artikel: 68
 31. Mediawet
  Artikel: 137
 32. Mijnwet continentaal plat
  Artikel: 24
 33. Noodwet voedselvoorziening
  Artikel: 27
 34. Onteigeningswet
  Artikelen: 2, 32, 43, 51
 35. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen: 24, 26
 36. Pachtwet
  Artikel: 140
 37. Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T
  Artikel: 6
 38. Regeling rechtsmacht Hoge Raad in Suriname en Curaçao
  Artikel: 13
 39. Regeling verzending latere vermeldingen bij dubbelen van akten burgerlijke stand
  Artikel: 3
 40. Rijksoctrooiwet
  Artikel: 41
 41. Rijksoctrooiwet 1995
  Artikel: 68
 42. Uitvoeringsbesluit ex art. 28a Boek 1 Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 2
 43. Uitvoeringswet Betekeningsverdrag 1965
  Artikel: 7
 44. Uitvoeringswet EEG-Executieverdrag
  Artikel: 2
 45. Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1905
  Artikel: 4
 46. Uitvoeringswet Rechtsvorderingsverdrag 1954
  Artikel: 4
 47. Verenwet
  Artikelen: 24, 34
 48. Voorschrift informatieverstrekking 1993 (VIV 1993)
  Artikel: 1.5
 49. Vorderingswet
  Artikel: 18
 50. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 51. Wet arbeid en zorg
  Artikelen: 7:13, 7:22
 52. Wet arbeid mijnbouw Noordzee
  Artikel: 10
 53. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 54. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel: 46
 55. Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten
  Artikel: 18
 56. Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling
  Artikel: 31
 57. Wet gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken en beschikkingen ingevolge Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen voor kolen en staal
  Artikel: 2
 58. Wet goederenvervoer over de weg
  Artikel: 50
 59. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 20f
 60. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 20f
 61. Wet luchtvaart
  Artikel: 11.3
 62. Wet op de Accountants-administratieconsulenten
  Artikel: 32
 63. Wet op de Registeraccountants
  Artikel: 29
 64. Wet op de Sociaal-Economische Raad
  Artikel: 127
 65. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 66. Wet op de jeugdhulpverlening
  Artikel: 41i
 67. Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997
  Artikel: 41
 68. Wet op de naburige rechten
  Artikel: 17
 69. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikel: 50
 70. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 66
 71. Wet schade oesterkwekers
  Artikel: 9
 72. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 8.3
 73. Wet tarieven in burgerlijke zaken
  Artikel: 22
 74. Wet tarieven in strafzaken
  Artikel: 15
 75. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 8.2
 76. Wet toezicht beleggingsinstellingen
  Artikel: 24
 77. Wet toezicht kredietwezen 1992
  Artikel: 64
 78. Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
  Artikel: 87
 79. Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
  Artikelen: 182, 186
 80. Wet tot gemeentelijke indeling van de Waddenzee
  Artikel: 4
 81. Wet tot instelling gemeenten Almere en Zeewolde
  Artikel: 11
 82. Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds
  Artikel: 23
 83. Wet uitvoering rechtsvorderingsverdrag Groot-Brittannië
  Artikel: 5
 84. Wet vaststelling van regelen betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van uitspraken van het Benelux-Gerechtshof
  Artikel: 2
 85. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 21
 86. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen: 461c, 474c, 572, 824
 87. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 94b, 421, 576
 88. Wijzigingswet Boek 1 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (opneming van bepalingen voor het geregistreerd partnerschap)
 89. Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de advisering over en inning van kinderalimentaties
 90. Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, enz.
 91. Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek enz. (wijziging voorwaarden nationaliteitsverlening en registratie zeeschepen)
 92. Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, (invoering titel 15 Het luchtvaartuig)
 93. Wijzigingswet Wet individuele huursubsidie (3)
 94. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (scheidingsprocesrecht)
 95. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (beslag op en executie van schepen en luchtvaartuigen)
  Hoofdstuk: I
 96. Zaaizaad- en Plantgoedwet
  Artikelen: 50, 50a
 97. Ziekenfondswet
  Artikel: 1x14
 98. Ziektewet
  Artikel: 45g
 99. Zuiderzeesteunwet 1925
  Artikel: 10
Terug naar begin van de pagina