Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Derde Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt [...] de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 29-06-2017[Regeling wordt (deels) voorlopig toegepast per 01-07-2013.]

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Derde Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Derde Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, de Republiek Estland, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Kroatië, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

hierna „de lidstaten” genoemd,

en

de Europese Unie, hierna „de Unie” genoemd,

enerzijds,

en

de Republiek Chili, hierna „Chili” genoemd,

anderzijds,

hierna gezamenlijk „de overeenkomstsluitende partijen” genoemd,

Overwegende dat de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap (hierna „de Gemeenschap”) en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds (hierna „de Overeenkomst”), op 18 november 2002 te Brussel is ondertekend en op 1 maart 2005 in werking is getreden;

Overwegende dat het (eerste) aanvullende protocol, dat verband houdt met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, Hongarije, Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, op 16 april 2003 in Athene is ondertekend en op 1 mei 2004 in werking is getreden;

Overwegende dat het tweede aanvullende procotol1 bij de Overeenkomst, dat verband houdt met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Romenië tot de Europese Unie, op 25 april 2005 in Luxemburg is ondertekend en op 1 januari 2008 in werking is getreden;

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie op 9 december 2011 in Brussel is ondertekend en op 1 juli 2013 in werking is getreden;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Akte van toetreding van de Republiek Kroatië, de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst dient te worden geregeld door middel van een protocol bij de Overeenkomst;

Zijn het volgende overeengekomen:

AFDELING I. OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Artikel 1 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

De Republiek Kroatië (hierna „Kroatië” genoemd) wordt overeenkomstsluitende partij bij de overeenkomst.

AFDELING II. HANDEL IN GOEDEREN [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Artikel 2 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18 november 2002.]

AFDELING III. OORSPRONGSREGELS [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Artikel 3 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18 november 2002.]

Artikel 4 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18 november 2002.]

Artikel 5 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

 • 1 De bepalingen van de Overeenkomst worden toegepast op goederen die van Chili naar Kroatië of van Kroatië naar Chili worden uitgevoerd, wanneer die goederen voldoen aan de bepalingen van bijlage III bij de Overeenkomst en op de datum van de toetreding van Kroatië ofwel onderweg zijn of in tijdelijke opslag zijn in een douane-entrepot of in een vrije zone in Chili of Kroatië.

 • 2 In dergelijke gevallen wordt preferentiële behandeling toegekend, mits binnen vier maanden na de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt overgelegd dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten of een bevoegde overheidsinstantie van het land van uitvoer.

AFDELING IV. HANDEL IN DIENSTEN EN VESTIGING [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Artikel 6 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18 november 2002.]

Artikel 7 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18 november 2002.]

Artikel 8 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18 november 2002.]

Artikel 9 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18 november 2002.]

AFDELING V. OVERHEIDSOPDRACHTEN [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Artikel 10 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18 november 2002.]

AFDELING VI. WTO [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Artikel 11 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Chili verbindt zich ertoe in verband met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie geen claims of verzoeken in te dienen of beroep in te stellen, noch concessies uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, of artikel XXVIII van de GATT 1994 of artikel XXI van de GATS te wijzigen of in te trekken.

AFDELING VII. ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Artikel 12 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

 • 1 De Unie streeft ernaar binnen zes maanden na de ondertekening van dit protocol, de lidstaten en de Republiek Chili de Kroatische versie van de Overeenkomst mee te delen.

 • 2 Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol wordt de in lid 1 bedoelde tekst authentiek op dezelfde voorwaarden als de teksten van de Overeenkomst in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal.

Artikel 13 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Dit protocol vormt een integrerend deel van de overeenkomst. De bijlagen bij dit protocol vormen een integrerend deel ervan.

Artikel 14 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

 • 1 De overeenkomstsluitende partijen stellen elkaar en de in lid 4 bedoelde depositaris in kennis van de voltooiing van de interne procedures die vereist zijn voor de inwerkingtreding van dit protocol. Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand nadat de depositaris de laatste kennisgeving heeft ontvangen.

 • 2 In afwijking van lid 1 passen de overeenkomstsluitende partijen het protocol toe vanaf de eerste dag van de eerste maand nadat de depositaris van de overeenkomstsluitende partijen de laatste kennisgeving heeft ontvangen inzake de voltooiing van de interne procedures die in dat verband vereist zijn.

 • 3 Dit protocol is van toepassing met ingang van 1 juli 2013.

 • 4 De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie is depositaris van dit protocol.

 • 5 Indien een bepaling van dit protocol door de partijen in afwachting van de inwerkingtreding wordt toegepast, wordt elke verwijzing in dergelijke bepalingen naar de inwerkingtreding van dit protocol gelezen als een verwijzing naar de datum waarop de partijen overeenkomen de betrokken bepaling overeenkomstig lid 3 toe te passen.

Artikel 15 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Dit protocol is opgesteld in tweevoud, in de Bulgaarse, Deense, Duitse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Kroatische, Letse, Litouwse, Maltese, Nederlandse, Poolse, Portugese, Roemeense, Sloveense, Slowaakse, Spaanse, Tsjechische en Zweedse taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn.

Bijlage I [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Bijlage II [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Bijlage III [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Bijlage IV [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Bijlage V [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Bijlage VI [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Bijlage VII [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Bijlage VIII [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Bijlage IX [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

 • ^ [1]

  Kennelijk wordt hier protocol bedoeld.